PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 24 Etyczne aspekty badań społecznych | 135--157
Tytuł artykułu

Dylematy etyki dziennikarskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wykonując swoje określone prawem prasowym zadania, służąc społeczeństwu i państwu, dziennikarz winien w myśl art. 10 ust. 1 z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe postępować zgodnie z etyką zawodową. Etyka to, najogólniej rzecz biorąc, teoria moralności, a także zespół norm postępowania oraz ocen moralnych, charakteryzujący określoną społeczność. Wspomniane oceny i normy moralne mogą być jedynie deklarowane, a nie przestrzegane, czyli nie internalizowane. Termin "etyka" bywa uznawany za synonim "moralności". Odnosi się go do praktyki moralnej, bowiem nawet internalizacja pewnych norm, zaakceptowanie ich jako własnych, nie przesądza jeszcze o tym, iż akceptujący te normy, internalizujący je, będzie ich przestrzegał. We współczesnym świecie istnieje tendencja do kodyfikowania norm moralnych, obowiązujących w określonych środowiskach, do systematyzacji tych norm, w połączeniu z argumentacją skłaniającą do ich przestrzegania. Tego typu zbiory mniej lub bardziej uporządkowanych zasad, określających, jak z moralnego punktu widzenia winni się zachować przedstawiciele określonego środowiska, tworzą etykę normatywną. (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
 • A European Way for the Information Society. Information Society Forum Report, Brussels 2000.
 • Adamski A., Prawo karne komputerowe, Toruń 2000.
 • Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy, Toruń 2001.
 • Biuletyn nr 2/99, Ośrodek Informacji Rady Europy, Warszawa 1999.
 • Boventer H., Odpowiedzialność mediów i zaufanie publiczne. Etyka, moralność i wolność prasy, "Zeszyty Prasoznawcze" Kraków 1995, nr 1-2 [141-142].
 • Brajnović L., Deontologia periodística, Madryt 1978.
 • Brajnović L., Kodeksy deontologii dziennikarskiej, w: Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, red. Z. Kobylińska, R.D. Grabowski, Olsztyn 1996.
 • Castella M., The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. 1-3, Oxford 1996-2000.
 • Castells M., The End of Millenium, Oxford 1998.
 • Council of Europe, Committee of Ministers, Déclaration on the Freedom of Expression and Information (Adopted by the Committee of Ministers on 29 April 1982 at its 70"1 m), w: Recommendations and Déclarations adopted by the Committee of Ministère of the Council of Europe in the Media Field, Strasbourg, Directorate General of Humań Rights.
 • Chęciński J., Krytycy, (akt III, scena 12), Warszawa 1973.
 • Christians C. G., Rotzoll K.B., Fackler M., Media ethics, New York-London 1991.
 • Control of Print and Broadcast Media. 6th Edition. Westbury, New York 1989.
 • Darmo J., Etyka w środkach masowego przekazu. Obraz świata w mediach, "Zeszyty Prasoznawcze" 1995, nr 1-2.
 • d'Almeida F., Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości, Gdańsk 2005.
 • Desautes J.M., El autocontrol de la actividad informativa, Madryt 1973.
 • Doc. 6854, report of the Committee on Culture and Education, Rapporter: Mr Nuńez Encabo. Assembly debate on 1 Jully 1993 (42- nd Sitting). Text adopted by the Assembly on 1 July 1993 (42-nd Sitting).
 • Dordic H., Wang G., The Information Society. A Retrospective view, London 1995.
 • Kiernan M., Media Ethics, London - New York 1998.
 • Dyoniziak R., Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Kraków 1997.
 • Dziarski S., Wykłady z nauki o moralności, Poznań 2000.
 • Fishman M., Manufacturing the News, Austin 1980.
 • Fredro A., Epigramaty, Lwów 1874.
 • Geyer F., Les codes deontologiques dans la pressa internationale, Bruksela 1976.
 • Goban-Klas T, Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 • Gołka B., Etyka dziennikarska: utopia czy ratunek? "Zeszyty Prasoznawcze" 1995, nr 1-2,.
 • Gołka B., Michalski B., Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej, Warszawa 1989.
 • Grad J., Obyczaj a moralność, Poznań 1993.
 • Grochmalski P., Korespondent wojenny, w: Media i polityka, red J. Sobczak, Poznań-Warszawa 2001.
 • Hamburga St., Muszyński M., Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001.
 • Hutchinson A.C., Legal Ethics for a Fragmented Society: Between Professional and Personal, "International Journal of the Legal Profession" 1998, vol. 5.
 • Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003.
 • Jasiński F., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 • Jaskiernia A., Rada Europy a problemy mediów masowych, Warszawa 2002.
 • Jaskiernia A., Wolność słowa jako wartość w systemie aksjologicznym Rady Europy, w: "Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka", vol. 8, Katowice 2002.
 • Kardas P., Prawno-karna ochrona informacji w polskim prawie karnym z perspektywy przestępstw komputerach, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, z. 1.
 • Karta podstawowych Praw Unii Europejskiej, Kraków 2001.
 • Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001.
 • Kononiuk T., Zawodowstwo w dziennikarstwie - wyzwania XXI wieku, "Studia Medioznawcze" 2001, nr 3.
 • Kononiuk T., Michalski B., Problemy prawne zawodu dziennikarskiego, Warszawa 1998.
 • Kronam A.T., The Lost Lawyer. Failing Ideals of the Legal Profession, Cambridge, Mass, London, England 1994.
 • Krzysztofek K., Wizje, Teorie społeczeństwa informacyjnego, w: Cywilizacja. Dwie optyki, Warszawa 1991.
 • Nelson H.L., Teeter Jr. D.L., Le Duc D. R, Law of Mass Communications: Freedom and Norwid C.K., Rzecz o wolności słowa, w: Pisma wybrane, Warszawa 1968, t. 2.
 • Nordenstreng K., Profesjonalizm I etyka dziennikarska w procesie przemian. Komentarz do Deklaracji Paryskiej, "Przekazy i Opinie" 1986, nr 4.
 • Ossowska M., Podstawy nami o moralności, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994.
 • Pawelczyk P., Piontek D., Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999.
 • Pisarek W., Kodeksy etyki dziennikarskiej, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 1996.
 • Plaňavová J.,Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych, Warszawa 2000.
 • Płonkowski T., Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy, Warszawa 1995.
 • Porfirio B.A., Codigos dentologicos los mediom de comunicacion, Madryt 1984.
 • Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1999.
 • Regulamin Zgromadzenia Parlamentarnego i Statut Rady Europy, tłum. J. Walewski, K. Kiela-Mierzejewska, J. Perlin, w: "Biuletyn Informacyjny Biura Stosunków Międzynarodowych Kancelarii Sejmu" 1995, nr 2,.
 • Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 1 lipca 1993 r. w spra- wie etyki dziennikarskiej, "Zeszyty Prasoznawcze" 1994, R XXXVI, nr 3-4 (14).
 • Rivers W .L., Mathews C., Etyka środków przekazu, Warszawa 1995.
 • Smolla R.A., Frez Speech in open society, New Your 1992.
 • Smoleń R. , Europejska Konwencja o telewizji ponadgranicznej, "Sprawy Międzynarodowe" 1990, nr 6.
 • Sobczak J., Dylematy zawodu dziennikarskiego (Dziennikarstwo między politologią a polonistyką), w: Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, red. R. Backer, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2003.
 • Sobczak J., Dziennikarstwo - zawód, misja czy powołanie?, w: Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci. Wybrane zagadnienia, red. W. Cisak, Poznań 2004.
 • Sobczak J., Dziennikarz - sprawozdawca sądowy, prawa i obowiązki, Warszawa 2000.
 • Sobczak J., Europejskie standardy wolności słowa a orzecznictwo Europejskiego Trybunału w Strasburgu, w: Polska wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, S. Wojciechowski (red.), Toruń 2001.
 • Sobczak J.,, Prawo środków masowej informacji, Toruń 1999.
 • Soete L., Building the Information Society for AU Us. Final Report of the High Level Expert Group, Brüssels 1997.
 • Społeczeństwo informacyjne. Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, L. Zacher (red.), Lublin-Warszawa 1992.
 • Teoria społeczeństwa informacyjnego. Geneza, założenia, ewolucja, w: Przemiany współczesnego kapitalizmu, A. Jamróz (red.), Katowice 1988.
 • Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2005.
 • "The Democratic Journalist", Praga 1954, nr 6.
 • Walters T., Etyka mediów a prawo, w: "Zeszyty Prasoznawcze" Kraków 1995, nr 1-2 [141-142].
 • Webster F., Theories of the Information Society, London 1995.
 • Załubski J., Dziennikarz czy media-worker? Ewolucja zawodu, w: J. Załubski, Media bez tajemnic, Warszawa 2002.
 • Ziembiński Z., Zarys zagadnień etyki, Poznań-Toruń 1994.
 • "Zeszyty Prawoznawcze" 1980, nr 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189627

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.