PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 231
Tytuł artykułu

Orientacje strategiczne producentów odzieży na polskim rynku

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podjęto próbę skonstruowania modeli struktury oraz dynamiki kategorii orientacji strategicznej przedsiębiorstwa. Dokonano przeglądu badań orientacji strategicznych przedsiębiorstw, które zrealizowano zarówno w Polsce, jak i na świecie. Na podstawie wniosków z dotychczasowych badań i własnych przemyśleń szczegółowo scharakteryzowano zaproponowaną metodologię badań orientacji strategicznej przedsiębiorstwa, którą następnie wykorzystano w przeprowadzonych w 2001 r. badaniach rozwoju orientacji strategicznych w krajowym sektorze producentów odzieży. Zaprezentowano wyniki tych badań oraz podjęto próbę identyfikacji faz rozwoju polskiego sektora producentów odzieży oraz wskazania efektywnych orientacji zarządzania w zidentyfikowanych fazach. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
231
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Altkorn J.: Marketing a procesy restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Podstawy - metody - dylematy. Materiały konferencyjne pod red. L. Żabińskiego. AE, PTE, Katowice 1995.
 • Altkorn J.: Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce. W: Zarządzanie i marketing. Prace Naukowe Wydziału Zarządzania AE, Kraków 1998.
 • Ambler T.: Marketing od A do Z. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Argyris Ch., Schon D.A.: Organizational Learning: A Theory of Action Perspective. Reading, MA 1978, Addison-Wesley.
 • Borntrager W.: Badanie orientacji na klienta. W: Metody i techniki diagnozowania systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Red. H. Bieniok. AE, Katowice 1997.
 • Bratnicki M.: Transformacja przedsiębiorstwa. AE, Katowice 1998.
 • Cohen W.A.: The Practice of Marketing Management. Analysis, Planning, and Implementation. Macmillan Publishing Company, New York 1998.
 • Crozier M., Friedberg E.: Człowiek i system. PWE, Warszawa 1982.
 • Cyert R.M., March J.G.: A Behavioral Theory of the Firm. Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs 1963.
 • Davenport T., Prusak L.: Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press, Boston 1998.
 • Drucker P.: Management as a Liberal. W: Frontiers of Management. Truman Telly Book, E.P. Dalton, New York 1986.
 • Drucker P.: Praktyka zarządzania. Czytelnik Nowoczesność. AE, Kraków 1994.
 • Drucker P.F.: Społeczeństwo pokapitalistyczne. PWN, Warszawa 1999.
 • Duraj A.: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1993.
 • Flakiewicz W., Oleński J.: Cybernetyka ekonomiczna. PWE, Warszawa 1989.
 • Fonfara K.: Proces wdrażania koncepcji marketingowej w polskich firmach -- wnioski i dylematy. W: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych. Red. Z. Kędzior i E. Kieżel. PWE, Warszawa 2002.
 • Fonfara K.: Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 1999.
 • Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PWE, Warszawa 1991.
 • Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. PWE, Warszawa 1997.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 1994.
 • Gościński J.: Zarys teorii sterowania ekonomicznego. PWE, Warszawa 1977.
 • Hutt M., Speh T.: Business Marketing Management: A Strategic View of Industrial and Organizational Markets. The Dryden Press, Orlando 1998.
 • Jędralska K: Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych. Prace Naukowe. AE, Katowice 1992.
 • Karcz K., Kędzior Z.: Orientacja marketingowa przedsiębiorstw polskich w badaniach bezpośrednich. W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno - metodyczne. Kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 • Kędzior Z.: Zachowania gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Prawidłowości, dylematy. AE, Katowice 1997.
 • Kennedy P.: Mocarstwa świata. Narody, rozkwit, upadek: przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000. KIW, Warszawa 1994.
 • Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce. Raport z badań. Praca zbiorowa pod kierunkiem J. Altkorna. AE, Kraków 1999.
 • Kłeczek R.: Stan badań orientacji marketingowej w Polsce. W: Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych. Red. Z. Kędzior i E. Kieżel. PWE, Warszawa 2002.
 • Kotler P.: Kotler o marketingu. Jak kreować i opanowywać rynki. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Kotler P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Koźmiński A.K., Obłój K.: Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa 1989.
 • Kramer J.: Koncepcje marketingu wobec procesów globalizacji gospodarki. W: Problemy współczesnego marketingu. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej pod red. T. Kramera. Ustroń 23-23.04.1998 r. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice 1998.
 • Lambin J.J.: Strategiczne zarządzanie marketingowe. PWN, Warszawa 2001.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkom i T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 • Lobos K: Rynkowe uwarunkowania strategii. W: Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 1999.
 • Mały słownik cybernetyczny. Red. M. Kempisty. Wiedza Powszechna, Warszawa 1973.
 • Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie. Red. L. Żabiński i K. Śliwińska. PWE, Warszawa 2002.
 • Mazur J., Sznajder A.: Marketingowa orientacja przedsiębiorstwa. First Business College, Warszawa 1995.
 • Mazurek-Lopacińska K: Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej. AE, Wrocław 1997.
 • MisiągF.: Orientacja marketingowa jako przedmiot badań W: Marketing u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin prof. J. Altkorna. AE, Kraków 2001. Morgan G.: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1999.
 • Moszkowicz M.: Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian. PWE, Warszawa 2000.
 • Nasiłowski M.: System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Instytut Kształcenia Ekonomicznego PTE Sp. z o.o., Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1995.
 • Niestrój R.: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. PWN, Warszawa--Kraków 1999.
 • Nowak S.: Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 1985.
 • Obłój K.: Strategia organizacji. PWE, Warszawa 1999.
 • Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1998.
 • Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno--metodyczne. Kierunki badań. Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1999.
 • Penc J.: Leksykon biznesu. Słownik angielsko-polski. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 • Perreault, Jr W.D., McCarthy EJ.: A Global - Managerial Approach. Home-wood, IL; -Burr Ridge: Irwin 1993.
 • Podstawy marketingu. Red. J. Altkom. AE, Kraków 1995.
 • Porter M.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • Przedsiębiorczość i konkurencyjność. VII Kongres Ekonomistów Polskich, T. IV pod red. J. Kotowicz-Jawor. PTE, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 • Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Warszawa 1978.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. Tom I. PWN, Warszawa 1996.
 • Słownik wyrazów obcych. Red. E. Sobol. PWN, Warszawa 1995.
 • Stanton W.J.: Fundamentals of Marketing. McGraw-Hill 1981.
 • Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr D.R.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1997.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Szwed Cz.: Komunikacja interpersonalna w biznesie i negocjacjach. Wydawnictwo PKJS, Gliwice 2000.
 • Thomas M.J.: Podręcznik marketingu. PWN, Warszawa 1998.
 • Toffler A.: Trzecia fala. PIW, Warszawa 1997.
 • Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. AE, Poznań 1998.
 • Wawrzyniak B.: Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku. Poltext, Warszawa 1999.
 • Zachowania podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje - metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 1999.
 • Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwami w realiach gospodarki polskiej. Materiały konferencyjne pod red. naukową L. Żabińskiego. AE, Katowice 1995.
 • Żorska A.: Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. PWN, Warszawa 1998.
 • Żabiński L., Koćwin P., Wywiał M.: Organizacja rynku węgla kamiennego w okresie transformacji gospodarki polskiej. Podstawy projektowania kanałów dystrybucji węgla. GIG, Katowice 1998.
 • Żabiński L.: Mechanizm rynkowy a marketing integralny w sferze rynku konsumpcyjnego (na marginesie poszukiwań zasady teoriotwórczej i kategorii badawczych). Zeszyty Naukowe AE, nr 127/94, Katowice 1996.
 • Żabiński L.: Obrazy marketingu w jego paradygmatach. W: Marketing. Przełom wieków. Paradygmaty. Zastosowania. Red. K. Mazurek-Łopacińska i A. Styś. Materiały Kongresowe. T. I. Prace Naukowe nr 852. AE, Wrocław 2000.
 • Żabiński L.: Otoczenie przedsiębiorstwa jako przedmiot analizy zewnętrznej. W: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na potrzeby wyboru strategii rozwoju (za pomocą metody SWOT). Red. L. Żabiński. AE, Katowice 1997.
 • Żabiński L.: Przesłanki rewizji "klasycznych" koncepcji marketingu. W: Przedsiębiorstwo. Marketing. Strategie. Centrum Badań i Ekspertyz. AE, Katowice 1995.
 • Żabiński L.: Uwarunkowania zewnętrzne strategii marketingowych - środowisko przedsiębiorstwa i jego modele. W: Uwarunkowania środowiskowe strategii marketingowych w wybranych sektorach gospodarki. Studia Ekonomiczne AE, nr 13, Katowice 2000.
 • Żabiński L.: Zarządzanie marketingowe. Istota - koncepcje - ewolucja. W: Zarządzanie marketingowe. Istota - koncepcje - problematyka. AE, Katowice 1998.
 • "Boss-Export-Import" nr 43(354) z 28.10.2000 r.
 • "Boss-Export-Import" nr 49(200) z 11.12.2000 r.
 • Aiken M., Hage J.: Organizational Independence and Intraorganizational Structure. "American Sociological Review" 1968, No 33.
 • Ajay K, Jaworski B.J., Kumar A.: MARKOR: A Measure of Market Orientation. "Journal of Marketing Research" 1993, Vol. XXX.
 • Akimova I.: Development of market orientation and competitiveness of Ukrainian firms. "European Journal of Marketing" 2000, Vol. 34, No 9/10.
 • Andrzejewska O.: Branża odzieżowa. "Boss Gospodarka" 2001, nr 3.
 • Avalonitis G.J., Gounaris S.P.: Marketing orientation and its determinants: an empirical analysis. "European Journal of Marketing" 1999, Vol. 33, No 11.
 • Avlonitis G.J., Gounaris S.P.: Orientacja marketingowa i jej wyznaczniki: analiza empiryczna. "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 2000, nr 1.
 • Baker W.E., Sinkula J.M.: Learning Orientation, Market Orientation, and Innovation: Integrating and Extending Models of Organizational Performance. "Journal of Market Focused Management" 1999, No 4.
 • Balicka M.: Jeszcze jedna branża zagrożona upadkiem. Nielekko. "Polityka" 1999, nr 40.
 • BłaszczakA., Burak A.: Podpisy jeszcze we wrześniu. "Rzeczpospolita" z 2.09.1999 r.
 • Błaszczak A.: Ekspansja zagranicznych marek. "Rzeczpospolita" z 3.01.2000 r.
 • Błaszczak A.: Lepsza gorsza niż żadna. "Rzeczpospolita" z 1.09.2000 r.
 • Day G.S., Wensley R.: Assesing Advantage: A Framework for Diagnosing Competitive Superiority. "Journal of Marketing" 1988, Vol. 52, No 2.
 • Deshpandé R., Farley J., Webster Jr. F.E.: Corporate Culture, Customer Orientation, and Innovativeness in Japanese Firms: A Quadrad Analysis. "Journal of Marketing" 1993, Vol. 57.
 • Deshpandé R., Farley J.: Measuring Market Orientation: Generalization and Synthesis. "Journal of Market Focused Management" 1998, Vol. 2.
 • Drucker P.: The Theory of the Business. "Harvard Business Review" 1994, September-October.
 • Dymarczyk M., Łakoma A.: Tekstylna orientacja. "Gazeta Wyborcza" z 8.04.1999 r.
 • Fonfara K.: Marketingowa reorientacja firmy. "Marketing i Rynek" 1997, nr 11.
 • Gatignon H., Xuereb J-M.: Strategic Orientation of the Firm and New Product Performance. "Journal of Marketing Research" 1997, Vol. XXXIV.
 • Golden P.A., Doney P.M., Johnson D.M., Smith J.R.: The Dynamics of a Marketing Orientation in Transition Economies: A Study of Russian Firms. "Journal of International Marketing" 1995, Vol. 3, No 2.
 • Grönroos Ch.: From marketing mix to relationship marketing - towards a paradigm shift in marketing. "Management Decision" 1997, Vol. 35, No 4.
 • Grönroos Ch.: The Marketing Startegy Continuum: Towards a Marketing Concept for the 1990s. "Management Decision" 1991, Vol. 29, No 1.
 • Hall R.H., Haas J.E., Johnson N.J.: Organizational Size, Complexity, and Formalization. "American Sociological Review" 1967, No 32.
 • Henderson S.: No Such Thing as Market Orientation - a Call for No More Papers. "Marketing i Rynek" 1999, nr 4.
 • Homburg Ch., Pflesser Ch.: A Multiple-Layer Model of Market-Oriented Organizational Culture: Measurement Issues and Performance Outcomes. "Journal of Marketing Research" 2000, Vol. XXXVII.
 • Huber G.P.: Organizational Learning: The Contributing Processes and Literatures. "Organization Science" 1991, Vol. 2.
 • Hurley R.F., Hult G.T.M.: Innovation, Market Orientation, and Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination. "Journal of Marketing" 1998, Vol. 62.
 • Jagoda H.: Przyczyny niepowodzeń restrukturyzacji przedsiębiorstw. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 7-8.
 • Jaworski B.J., Ajay K.: Market Orientation: Antecedents and Consequences. "Journal of Marketing" 1993, Vol. 57.
 • Kędzior Z.: Orientacja marketingowa w przedsiębiorstwach (próba identyfikacji). "Marketing i Rynek" 1997, nr 7.
 • Klepacki T.: Rynkowa siła firmy. Jak wyznaczyć stopień konkurencji na rynku. "Gazeta Prawna" 2000, nr 106.
 • Kohli A.K., Jaworski B.J.: Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54.
 • Krzyżanowska M.: Tożsamość orientacji przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 2002, nr 3.
 • Krzyżanowska M.: Intensywność orientacji rynkowej przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 2002, nr 6.
 • Lee S" Courtney Jr. J.F., O'Keefe R.M.: A System for Organizational Learning Using Cognitive Maps. OMEGA. "International Journal of Management Science" 1992, Vol. 20.
 • Liu H: Market orientation and firm size: an empirical examination in UK firms. "European Journal of Marketing" 1995, Vol. 29, No 1.
 • Marinov M., Cox T., Avlonitis G.J., Kouremenos T.: Marketing Approaches in Bulgaria. "European Journal of Marketing" 1993, Vol. 27, No 11.
 • Matsuno K" Mentzer J.T.: The Effects of Strategy Type on the Market Orientation -Performance Relationship. "Journal of Marketing" 2000, Vol. 64.
 • Narver J.C., Slater S.F.: The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. "Journal of Marketing" 1990, Vol. 54, No 4.
 • Niestrój R., Hadrian P.: Czynniki sukcesu jako wyznaczniki orientacji przedsiębiorstwa. "Marketing i Rynek" 1999, nr 8-9.
 • Shama A.: Managing marketing during the stagflation in Yugoslavia. "International Marketing Rewiev" 1992, Vol. 9, No 1.
 • Shipley D" Fonfara K.: Organization for Marketing among Polish Companies. "European Journal of Marketing" 1993, Vol. 27, No 11.
 • Shipley D., Hooley G., Beracs J., Fonfara K., Kolos K.: Marketing organizations in Hungarian and Polish firms: part 1. "European Journal of Marketing" 1995, Vol. 29, No 2.
 • Sinkula J.M.: Market Information Processing and Organizational Learning. "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58.
 • Slater S.F., Narver J.C.: Does Competitive Environment Moderate the Market Orientation - Performance Relationship? "Journal of Marketing" 1994, Vol. 58.
 • Slater S.F., Narver J.C.: Market Orientation and Learning Organization. "Journal of Marketing" 1995, Vol. 59.
 • Solska J.: Szmaty na kartki. "Polityka" 2000, nr 36.
 • Steward T.A.: Brainpower. "Fortune". Vol. 123 (June 3).
 • Winnicka E.: Człowiek z Lumpeksu. "Polityka" 1999, nr 44.
 • Wrabec P.: Wojna na bonusy. "Newsweek" 2001, nr 11.
 • Wrzosek W.: Drogi i bezdroża marketingu. "Marketing i Rynek" 1998, nr 11.
 • Żabiński L.: Wstęp do koncepcji marketingu integralnego. "Handel Wewnętrzny" 1992, nr 4.
 • Żabiński L.: Zmiany klasycznych orientacji marketingowych przedsiębiorstw. "Marketing i Rynek" 1996, nr 6.
 • www.mg.gov.pl
 • www.acus.com.pl
 • www.bytom.com.pl
 • www.hexe.com.pl
 • www.lpp.com.pl.
 • www.pabia.com.pl
 • www.parkiet.com.pl
 • www.polo.pl
 • www.vistula.com.pl
 • www.wolczanka.com.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.