PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 392
Tytuł artykułu

Status kobiet w ubezpieczeniach : zagrożenia, przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa : praca zbiorowa. Cz. 1

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Równy status kobiet i mężczyzn w ubezpieczeniach oraz ich pozycje i role zawodowe związane z ubezpieczeniami stały się przedmiotem monografii zatytułowanej: Status kobiet w ubezpieczeniach. Jej celem jest poznanie najnowszych tendencji w ubezpieczeniach w zakresie statusu kobiet oraz identyfikacja rozbieżności w pozycji kobiet i mężczyzn wynikających z tego statusu. Monografia składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono stereotypy kobiecości i męskości oraz ich znaczenie w określaniu statusu społecznego, przedstawiono zróżnicowane role zawodowe kobiet w ubezpieczeniach, wyniki obserwacji kobiet ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach oraz różnice w kalkulacji taryf składek w zależności od płci. Kobiety jako podmiot ochrony ubezpieczeniowej przedstawiono także w świetle skarg napływających do Rzecznika Ubezpieczonych. Drugi rozdział poświęcono ocenie sytuacji społeczno-ekonomicznej kobiet w Polsce i konsekwencjom wynikającym z niej dla ochrony ubezpieczeniowej. Zaprezentowano wnioski z doświadczeń szwajcarskich w zakresie potrzeb ochrony ubezpieczeniowej związanej z funkcją macierzyństwa jako najważniejszym czynnikiem rozwoju społecznego. W trzecim rozdziale przedstawiono doświadczenia polskie i zagraniczne w kształtowaniu statusu kobiet w systemie emerytalnym. Szczególną uwagę zwrócono na zasadę równości kobiet i mężczyzn i problemy związane z jej praktycznym zastosowaniem w ubezpieczeniach. Omówiono miejsce kobiet w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym na przykładzie zabezpieczenia na starość w Niemczech. W czwartym rozdziale zaprezentowano różne aspekty programów i świadczeń, w tym świadczeń pracowniczych i świadczeń zdrowotnych. Piąty rozdział poświęcono zagadnieniom rynku ubezpieczeniowego, a w szczególności kobiecie jako nabywcy produktów ubezpieczeniowych. Zaprezentowano też wpływ płci na cenę tych produktów, a ściślej na wysokość składki w ubezpieczeniach na życie. Przedstawiono produkty rynku ubezpieczeń zdrowotnych, z których korzystają głównie kobiety. Przedmiotem rozważań w tym rozdziale są też zagadnienia dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym związanym ze środowiskiem pracy i życia kobiet zamieszkałych na terenach zdegradowanych i zdewastowanych, a także ochrona przed skutkami przyrodniczego ryzyka katastroficznego. Po omówieniu zagadnień związanych z tradycyjnymi i informatycznymi kanałami dystrybucji, zagadnień pośrednictwa oraz strategii marketingowych rozważania zakończono prezentacją wizerunku ubezpieczycieli w opinii kobiet i mężczyzn. (skrócony abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
392
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • J. Allmendinger, Wandel von Erwerbs- und Lebensverläufen und die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im Alterseinkommen, in: W. Schmähl/K. Michaelis (Anm.24), S. 61 - 80.
 • A. Andersen, Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w prawie Unii Europejskiej. W: Równość kobiet i mężczyzn w europejskich systemach emerytalnych. Biuletyn nr 2/2000, Ośrodek Informacji Rady Europy Centrum Europejskiego UW, Warszawa 2000
 • H. Igor Ansoff. "Corporate Strategy" New York 1965
 • E. Badinter, XY, Tożsamość Mężczyzny, Wydawnictwo WAB, Warszawa 1993
 • M. Balcerowicz-Szkutnik, A. Wolny, B. Zakrzewska-Derylak, Strukturalna analiza w ubezpieczeniach życiowych. Katowice 1998
 • B. Balcerzak-Paradowska, Czy uprawnienia pracownicze sprzyjają zatrudnieniu kobiet? Polityka Społeczna 2002, nr 11-12
 • B. Balcerzak-Paradowska (red.), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990–1999, Instytut Pracy i Spraw. Socjalnych, Warszawa 2001
 • D. Bakan, The Duality of Human Existence, Chicago, 1966
 • C.L. von Baeyer, D.L. Sherk, M.P. Zanna, Impression management in the job interview: When the female applicant meets the male (chauvinist) interviewer. Personality and Social Psychology Bulletin, 7 (1981)
 • S. L. Bem, Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 1981, No 88
 • S. Berghahn, 50 Jahre Gleichberechtigungsgebot. Erfolge und Enttäuschungen bei der Gleichstellung der Geschlechter, in: Max Kaase/Günther Schmid (Hg.), Eine lernende Demokratie. 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1999
 • P. Bleses, M. Seeleib-Kaiser, Zum Wandel wohlfahrtsstaatlicher Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland: Zwischen Lohnarbeit und Familie, in: Zeitschrift für Soziologie 28 (1999)
 • J. Bloch, Plan Beveridge'a w zarysie porównawczym. Londyn 1943
 • R. Bly, Żelazny Jan, Warszawa 1993
 • S. Borkowska (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. Warszawa 2002
 • A. Börsch-Supan: Das deutsche Rentenversicherungssystem: Probleme und Perspektiven. Überarbeitete Version, ohne Abbildungen. SFB 504, Univ. Mannheim, 1997
 • G. Borys, Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 2002
 • L. Brannon: Psychologia rodzaju. Gdańsk 2002
 • I. K. Broverman, S. R. Vogel, D. M. Broverman, F. E. Clarkson and P. S. Rosenkratz, "Sex-Role. Stereotypes: A Current Appraisal," Journal of Social Issues 1972, No 28
 • R. Bultje, and J. van Wijk. Taxonomy of Virtual Organizations, Based on Definitions, Characteristics and Typology. VOnet Newsletter 2(3), 1998
 • E. Bühler: Frauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz: Zürich 200 l.
 • M. Bürgisser, Modell Halbe Halbe - Partnerschaftliche Arbeitsteilung in Familie und Beruf. Werd Verlag, Zürich 1996
 • L. Caro: Zarys nauki ekonomii i społecznej. Lwów 1926
 • P. Chrzan, Ubezpieczenia na życie: analiza aktuarialna. Katowice 1998
 • W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1981
 • P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1999
 • A. Daniluk, B. Poskrobko, Ryzyko ekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] B. Poskrobko (red.), Przedsiębiorstwo w okresie kształtowania zrównoważonego rozwoju. Red. B. Poskrobko. Białystok 2001
 • Z. Daszyńska-Golińska, Podstawy teoretyczne polityki społecznej w zarysie, Warszawa 1932
 • K. Deaux, L. L. Lewis, Structure of gender stereotypes: Interrelationships among components and gender label, „Journal of Personality and Social Psychology” 1984, No 46
 • M. Demel, Pedagogiczne aspekty warszawskiego ruchu higienicznego 1864-1914, Wrocław 1964
 • F. Deven, P. Moss, Parental leave: Progress or pitfall. London 2000.
 • A. Dinevski, P. Stocker, Pensionierung. Wiedeń-Frankfurt 2002
 • D. Doliński, Psychologia reklamy, Agencja Reklamowa "Aida", Wrocław 2001
 • S. Duncan, R. Edwards: Lone mothers, paid work and gendered moral rationalities. Macmillan Press and St. Martin's Press, London-New York 1999.
 • G. Esping-Andersen: The three worlds welfare capitalism. Polity Press, London 1990.
 • European Union: Mutual Information System on Social Protection in the E'U Member Stales and the EEA: Maternity. European Union http://europa.eu.intlcommlemployment_social/lnissoc2000/index_chapitre4._en.htm, 22 September 2002.
 • K. Faliszek, E. Mc Lean-Petras, K. Wódz, Kobiety wobec przemian okresu transformacji, Katowice 1997
 • W. Fink, Betriebliche Altersvorsorge als Vergütungsbestandteil. Gestaltung und. Integration flexibler Versorgungszusagen; Wiesbaden 1998
 • L. Frąckiewicz, Demograficzne i społeczne uwarunkowania zmniejszającej się dzietności, w: Polityka Społeczna 9/2004
 • L. Frąckiewicz, Polityka społeczna, zarys wykładu wybranych problemów, Katowice 2002
 • L. Frąckiewicz, Społeczne i ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia się ludności w: Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2002
 • L. Frąckiewicz, Wykorzystanie informacji ststystycznych w polityce społecznej. W: Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dle polityki społecznej. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 1998
 • L. Frąckiewicz, W. Koczur „ Niepełnosprawni a praca” Katowice Wyd. AK. Ekonom. 2004
 • J. Garczarczyk , Jakość usług jako przesłanka zarządzania zakładem ubezpieczeniowym [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Bydgoszcz-Poznań 2002
 • J. Garczarczyk, Zmiany w strategiach marketingowych polskich przedsiębiorstw a integracja Polski z UE, "Marketing i Rynek" 3/2002
 • S. Golinowska, Emerytury dodatkowe w Niemczech, w: Dodatkowe system emerytalne w świecie, red. S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Studia i Materiały, z. 9, Warszawa 1994
 • S. Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Studium ekonomiczne, PWN Warszawa 1994
 • S. Golinowska, System emerytur ustawowych w Niemczach, [w:] Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie, red. S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Studia i Materiały, z. 16, Warszawa 1993
 • E. Gontarczyk, Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych, Poznań 1995
 • F. Görgen, Versicherungsmarketing. Kohlhammer,Stuttgart 2002
 • K. Gottschall, B. Effinger, Zukunft der Arbeit und Geschlecht, Opladen 2002
 • A.G. Greenwald, M.R. Banaji, Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102 (1995)
 • K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski, t. 4 Od uwłaszczenia do odrodzenia Państwa, uzup. i oprac. J. Bardach i in., Warszawa 1982.
 • K. Grzybowski, B. Sobolewska: Doktryna polityczna i społeczna papiestwa (1789 – 1968), Warszawa 1971
 • H. Herkner, Kwestia społeczna w zachodniej Europie. Lwów, 1905
 • Historia Drugiej Międzynarodówki. Warszawa 1978
 • J.Z. Holzer, Demografia, PWE , Warszawa 2003
 • J. Indulski, J. Leowski, Podstawy Medycyny Społecznej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1971
 • Cz. Jackowiak, Kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych, [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce. Red. Cz. Jackowiak, Wrocław 1991
 • E. Jakubczyk-Cały Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne. Jak je szacować i księgować. „Rzeczpospolita. Dodatek Firma” z 26.09.2002 r.
 • Z. Jankowska, Relacje płac kobiet i mężczyzn. Polityka Społeczna 1991, nr 10
 • Z. Jankowska, Uczestnictwo kobiet w życiu zawodowym i politycznym. Polityka Społeczna 2001, nr 2
 • E. Jaroszyński, Katolicyzm Socyalny, Warszawa 1908
 • L. J. Jones, The Social Context of Health and Health Work, Macmillan, Basingstoke (1994)
 • J. Jończyk Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2001
 • E. Joris, H.. Wecker: Mutterschqftsregelungen und Arbeit auf Abruf Historische Beispiele und ihre aktuelle Bedeutung. In: Deregulierung und Chancengleichheit. Eds. E. Büchler et. al. Zürich 1998
 • J. Kisielnicki, Zarządzanie organizacją, WSHiP, Warszawa 2000
 • S. Kiesler, The hidden messages in computer networks, Narvard Business Review, 64 (1), 46-60, January/February (1986)
 • R. Kolb, Die Bedeutung des Versicherungsprinzips für die gesetzliche Rentenversicherung, in: W. Schmähl (Hrsg.), Versicherungsprinzip und Soziale Sicherheit. Tübingen 1985
 • B. Kołaczek, Kobiety na rynku pracy w krajach Europy Środkowowschodniej. Polityka Społeczna 2001, nr 2
 • K. Kołodziej, Porównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych" 2002, nr 5 (62)
 • E. Kondratowicz-Pietruszka, Wybrane zagadnienia kinetyki procesów ekonomicznych, Wydawn. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994
 • M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996
 • Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola", Gebethner i Ska, Warszawa 1994
 • T. Kramer, Podstawy marketingu. Warszawa 1994
 • B. Krause, R. Krockauer, A. Reiners, Soziales und gerechtes Europa Von der Wirtschafts- zur Sozialunion? Freiburg 2001
 • H. Kriesi et al.: Le clivage linguistique. Problèmes de compréhension entre les communautes linguistiques ell Suisse. Bundesaint für Statistik, Bein 1996
 • J. Kroszel. Podstawy polityki społecznej. Wrocław 1997
 • J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej, Opole 1994
 • K. Krzeczkowski, Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1936
 • B. Kubica, Bezrobotne kobiety. Polityka Społeczna 2000, nr 3
 • J. Kuczynski, Położenie robotników w Anglii od początków kapitalizmu do czasów dzisiejszych. Książka i Wiedza, 1951
 • J. Kuczynski, Położenie robotników w Niemczech od 1800 r. do czasów dzisiejszych, Książka i Wiedza, 1952
 • A. Kurzynowski, Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej. Warszawa 2001
 • M. Kwiatkowski, Rząd i Rada Narodowa RP w świetle faktów i dokumentów od września 1939 do lutego 1942, Londyn 1942
 • A. Lach, Pośrednik finansowy to zawód z przyszłością. Gazeta Bankowa 2002
 • Z. Landau, J. Tomaszewski, Robotnicy przemysłowi w Polsce 1918-1939, Warszawa 1971
 • S. Leitner, I. Ostner, Von "geordneten" zu unübersichtlichen Verhältnissen: Nachholende Modernisierung des Geschlechterarrangements in der deutschen Sozialpolitik?, in: Stephan Leibfried/Uwe Wagschal (Hrsg.), Der deutsche Sozialstaat. Bilanzen und Perspektiven, Frankfurt/M.-New York 2000
 • J. Lewis, Women and Social Policies in Europe, Aldershot 1993
 • W. Lippman: Public opinion. New York 1922
 • E. Lisowska, Kobiety przedsiębiorcy w Polsce, na Litwie i Ukrainie – analiza porównawcza. „Kobieta i Biznes” 1997, Nr 1-2
 • Cz. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1949. Poznań 1984
 • Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1979
 • E. Mandal, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, UŚ, Katowice 2000
 • E. Mandal, Kobiecość i męskość : popularne opinie a badania naukowe. Warszawa 2003
 • K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, PWN, Warszawa 1974
 • K. Mazurek - Łopacińska, Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996
 • Medycyna w samorządzie. stan obecny lecznictwa publicznego w Królestwie polskim Brak i potrzeby. Warszawa 1906
 • J. S. Mill, Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1965
 • M. Mitręga, Polityka ludnościowa. W: Polityka społeczna. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek, Katowice 1998
 • J. Monkiewicz (red), Podstawy ubezpieczeń, tom 1. - mechanizmy i funkcje, Poltext Warszawa 2000
 • A.L. Morton, Dzieje ludu angielskiego, Warszawa 1948
 • K. Mrugalska, Osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo. Warszawa 1996
 • W. Nowacki, Polityka zdrowotna Unii Europejskiej. „Aspekty Zdrowotne Integracji Europejskiej” 2001, nr 2/6
 • S. Noworyta, Jak można efektywnie sprzedawać ubezpieczenia w bankach. Wiadomości ubezpieczeniowe 2002, nr 1, 2A
 • B. Nowotarska-Romaniak: Strategie firm ubezpieczeniowych, Marketing i Rynek, nr 2/2003
 • Ocena dynamiki zmian procesów rozwojowych Jarosławia w latach 1994-1998. Rzeszów 2001
 • J. Olszewska, Podstawy informacyjne i metody kreowania wizerunku gminy. "Marketing i rynek" 2001 nr 6
 • Opieka nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1928
 • K. Ostrowska, PTE bardzo późno zanotują zyski. Puls Biznesu z 17-19.05.2002 r. nr 94 (1089)
 • J. Ostrowski, Kobiety prowadzące gospodarstwa rolne. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia 2000, nr 5
 • R. Owen, Wybór pism, Warszawa 1959
 • J. Ozdowski, Geneza historyczno-społeczna encykliki ,Jłerum Novarum", w: „Zeszyty. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 1972, z. 57
 • A. Paciorek-Kolbus, Badania profilaktyczne. „Żyjmy Dłużej” 1999, nr 12
 • J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985
 • J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 1999
 • J. Penc, Strategie zarządzania. Cz. I. Warszawa 1994
 • J. Petrow, Versicherungsprodukte für private Haushalte. Bad Wörishofen : Holzmann, 2002
 • B. Pfau-Effinger: Gender cultures and the gender arrangement - a theoretical framework for cross-national gender research. "Innovation: The European Journal of Social Sciences” 1998, No 11
 • E. Philippovich, Zarys ekonomii społecznej. Ogólna nauka o gospodarstwie społecznem. F. Hoesick, Warszawa 1922
 • Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy. Warszawa 1997
 • B. Pietrzak, Z. Polański, System finansowy. Lata dziewięćdziesiąte. PWN, Warszawa 1997
 • H. Pławucka, Niezdolność do pracy w przepisach prawa emerytalno–rentowego, PiZS 1998
 • H. Pławucka, System ubezpieczenia społecznego rolników, Państwo i Prawo Nr 6/1992, s. 73
 • S. Posner, Drogi samopomocy społecznej. Warszawa, 1903
 • Postawy wobec niepełnosprawności. Pr. zbior. pod red. L. Frąckiewicz. Katowice 2002
 • S. Poździoch, Zdrowie Publiczne. Kraków 1996
 • Projekcja rozwoju rynków: kapitałowego, walutowego, pochodnych instrumentów finansowych i pieniężnego do roku 2005. Red. E. Pietrzak, A. Sławiński. IBNGR, Warszawa 2002
 • Przegląd tendencji na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym. „Prawo, Ubezpieczenia. Reasekuracja” 2002, nr 7/8
 • G. Rosen, A history of public health, New York, 1958
 • E. Rosset, E. Zasady perspektywicznej polityki ludnościowej. P. A. N. Warszawa, 1971
 • A. Roszkowski, Katolicyzm społeczny. Zarys rozwoju poglądów społeczno-katolickich, Poznań 1932
 • F. Ruland, Grundprinzipien des Rentenversicherungsrechts, in: F. Ruland (Hrsg.),. Handbuch der gesetzlichen Rentenversicherung, Neuwied 1990
 • M. Rymsza, Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych. Warszawa 1999
 • A. Rytel, Pomoc powojenna dla Polski. Detroit 1943
 • D. J. Schneider. Współczesne badania nad stereotypami: niedokończone zadanie, w: C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), "Stereotypy i uprzedzenia", Gdańsk 1999
 • J. Ch. L. Simonde de Sismondi, Nowe zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1955
 • B.J. Skrypnek, M. Snyder, On the self-perpetuating nature of stereotypes about women and men. Journal of Experimental Social Psychology 18 (1982)
 • Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, t. 1, cz. 1, wyd. H. Buczek i F. Tych, t. 1, cz. 2. red. F. Tych, oprac. H. Buczek, t. 2, red. F. Tych, oprac. B. Radlak, Warszawa 1957, 1962.
 • K. Stokłosa, Nowe rozwiązania w ocenie dynamiki przepływów ekonomicznych, [w:]. Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski. Warszawa 2002
 • E. Stroiński, Ubezpieczenie na życie, Warszawa 1996
 • Struktura zatrudnienia wg zawodów w październiku 2001 w woj. śląskim. WUS, Katowice 2002
 • M. Strychowska, Psychologiczne przesłanki nierówności zawodowej kobiet, Polityka Społeczna 1989, nr 5-6
 • H. Strzemińska, Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników, IPiSS, Warszawa 2002
 • Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985
 • A. Szererowa, Z historii rozwoju pracy dzieci, Sosnowiec 1922
 • W. Szubert Plan Beveridge'a, Łódź 1946
 • W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987
 • P. Szukalski, Trwanie życia osób starszych w Polsce, "Polityka Społeczna" 1999 Nr 9
 • T. Szumlicz, Ryzyko choroby w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej - początek drogi, red. R. Holly, Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2001, s. 68-73.
 • P.G. Svensson, The concept of health: some comments form a social science perspective. Scandinavian Journal of Social Medicine. Linkoping 1980
 • W. Szkutnik, A. Wolny, Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach. Metody i zadania. Katowice 2000
 • T. Szumlicz, Modele polityki społecznej. Warszawa 1994
 • T. Szumlicz, Wysokie obcasy - wyższy wiek emerytalny, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 1999, nr 29
 • T. Szumlicz, Wysokie obcasy dla młodszych kobiet, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 1999, nr 30
 • T. Szumlicz, Ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej, (w:) Ubezpieczenia w Unii. Europejskiej, (red.) J. Monkiewicz, Poltex, Warszawa 2002
 • A. Śliwiński, Ryzyko Ubezpieczeniowe, taryfy - budowa i optymalizacja, Poltext, Warszawa 2002
 • M. Święcicki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1939, Warszawa 1960
 • R. M. Titmuss, Social Policy: An Introduction, Allen and Unwin, London, 1974
 • Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T. Sangowski. Warszawa 1999
 • B. Urbaniak: Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw. W: Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej. Pod red. L. Frąckiewicz. Katowice 1998
 • N. Venkatraman, J.C. Henderson, Real strategies for virtual organizing, ,,Sloan Management Review” 1998
 • D. Wachter: Schweiz - eine moderne Geographie. "Neue Zürcher Zeitung" [Zürich] 1995.
 • R. Wecker: Zwischen Ökonomie und Ideologie - Arbeit im Lebenszusammenhang von Frauen in Kanton Basel-Stadt (1870- 1910). Chronos Verlag, Zürich 1997.
 • B. Wierzbowski, Prawo ubezpieczeń społecznych w przebudowie ustroju rolnego, Toruń 1985
 • B. Wierzbowski, Ubezpieczenia w rolnictwie – teraźniejszość i przyszłość, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 11, 2001
 • B. Wierzbowski, Wypadek przy pracy rolniczej w świetle orzecznictwa sądowego, Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i Studia 2000, nr 6
 • J.E. Williams, D.L. Best, Measuring Sex Stereotypes: A Thirty Nation Study. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1982
 • K. Wiśniewska-Roszkowska, Kobieta i emerytura. Polityka Społeczna 1977
 • C. Wolfgang, Frauen zwischen Arbeit und Rente. Lebenslagen in später Erwerbstätigkeit und frühem Ruhestand. Opladen 1997
 • H. Worach-Kardas, Umieralność dorosłych jako wskaźnik stanu zdrowia społeczeństwa, „Polityka Społeczna” 1997 nr 9 s. 4-8
 • A. Wóycicki, Chrześcijański ruch robotniczy w Polsce. Monografia społeczna, Poznań-Warszawa 1921
 • E. Wycinka, Kontrowersje wokół tablicy Ulpiana. Wiadomości Ubezpieczeniowe 2002, nr 3/4
 • Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych: rozwiązania polskie i innych krajów. Polityka Społeczna 2001 nr 4
 • Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach, S.Golinowska (red.) MPiPS. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Warszawa 2001
 • M. P. Zanna, S. J. Pack, ''On the Self-Fulfilling Nature of Apparent Sex Differences in Behavior,'' Journal of Experimental Social Psychology 11 (1975)
 • S. Zawadzki, Państwo dobrobytu. Doktryna i praktyka, Warszawa 1970
 • M. Zrałek, Promocja zdrowia jako element zarządzania w ochronie zdrowia. W: Reforma systemu ochrony zdrowia – szanse i bariery. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, W Koczur. Katowice 2001
 • M. Żukowski, Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej. i w Polsce. Wydawnictwo AE w Poznaniu, 1997
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.