PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 106
Tytuł artykułu

Teoretyczne aspekty oceny krajowych systemów gospodarczych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszej pracy jest stworzenie podstaw teoretycznych do dalszych badań porównawczych nad krajowymi systemami gospodarczymi. Stąd taki tytuł opracowania. Zamiarem było stworzenie zespołu wskaźników (mierników), które będą podstawą oceny krajowych systemów gospodarczych. Obejmują one następujące problemy: własność, sferę produkcji (oddziaływanie państwa na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, podmioty gospodarcze, wielkość produkcji, jego strukturę itp.), sferę redystrybucji, rynek pracy, system finansowy, środowisko naturalne. Chciano pokazać, co można uzyskać dzięki danym wskaźnikom, jaka jest ich wartość informacyjna, możliwość interpretacji. Wskaźniki, które analizujemy są na ogół znane. Jednak interesujące jest ich znaczenie z punktu widzenia oceny krajowych systemów gospodarczych. Nie zajmowano się więc wskaźnikami oceny skuteczności (efektywności, konkurencyjności) systemu gospodarczego, takimi jak np. PKB per capita, HDI, tempo wzrostu gospodarczego itp. Zainteresowano się wskaźnikami, zarówno mierzalnymi, przedstawionymi za pomocą konkretnych liczb, jak i opisowymi, które pozwalają na rozróżnienie krajowych systemów gospodarczych, ich podział na grupy (typy, rodzaje). Powyższe opracowanie ma być podstawą do dalszych badań empirycznych. W następnych latach przedmiotem zainteresowania stanie się bowiem analiza porównawcza systemów gospodarczych 25 krajów członkowskich Unii Europejskiej, najpierw sfera produkcji, a później sfera redystrybucji. Zebrane i opisane, na obecnym etapie badawczym, wskaźniki pozwolą przypisać poszczególne kraje członkowskie UE do określonych grup krajowych systemów gospodarczych. Celem jest stworzenie własnych teoretycznych modeli systemów gospodarczych. W dalszej perspektywie obszarem zainteresowania będzie problematyka międzynarodowej konkurencyjności systemów gospodarczych, zbadanie skuteczności (efektywność) poszczególnych modeli gospodarczych. (skrócony abstrakt oryginalny)
Rocznik
Strony
106
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • M. Albert, Kapitalizm kontra kapitalizm, Signum, Kraków 1994
 • A. Alchian, H. Demsetz, The Property Rights Paradigm, Journal of Economic History, Vol. 33 (1973),
 • G. Ambrosius, Staat und Wirtschaftsordnung. Eine Einführung in Theorie und Geschichte, Stuttgart 2001
 • L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, transformacja, PWN 1997
 • L. Balcerowicz, Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej, SGH, Warszawa 1993
 • M. Belka, Ewolucja poglądów na temat roli państwa w gospodarce. W: Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych. Red. M. Belka. Ossolineum, Warszawa 1992
 • J. Beksiak, Ekonomia. PWN, Warszawa 2000
 • L. von Bertalanffy, Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1984
 • S. Borkowska, Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997
 • S. Borkowska, Wpływ zbiorowych stosunków pracy na zatrudnienie i bezrobocie. Rynek Pracy 1996, nr 8.
 • T: Borys, Wskaźniki ekorozwoju. Wskaźniki ekorozwoju, red. T. Borys, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999
 • E.V. Bowden, J.H. Bowden, Economics, The Science of Common Sense, South Western College Publishers, 1985
 • E. Domańska, Wokół interwencji państwa w gospodarkę, PWN Warszawa 1992
 • Z. Dominiczak, W. Górski, K. Wesołowski, Instytucje prawne gospodarki rynkowej. Wydawnictwo Kontakt, Szczecin 1991
 • Drogi wyjścia z polskiego kryzysu gospodarczego. Red.nauk. Włodzimierz Dymarski. Warszawa ; Poznań : Wydaw. Nauk. PWN, 1993
 • K. Drzewicki, 'The European Social Charter and Polish Legislation and Practice', in K. Drzewicki, C. Krause and A. Rosas (eds.) Social Rights as Human Rights. A European Challenge, Turku / Åbo: Åbo Akademi University, 1994
 • Elementarne zagadnienia ekonomii. Red. nauk. Roman Milewski. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993
 • W. Eucken, Die Grundlagen der Nationalökonomie, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1950
 • B. Fiodor, S. Czaja, A. Grabarczyk, Z. Jakubczyk: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych,. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002
 • Gabler Wirtschaftslexikon, Gabler Verlag, Wiesbaden, 16. Aufl. 2004
 • L. Garbarski, J. Rutkowski, W. Wrzosek, Interwencjonizm państwa na rynku. Monografie i Opracowania SGH, Warszawa 1994
 • S. Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Studium ekonomiczne, PWN Warszawa 1994
 • K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE Warszawa 2001
 • J. D. Gwartney, R. A. Lawson, Economic Freedom of the World: 2002 Annual Report. Potsdam 2002
 • J. Habr, J. Veprek, Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976
 • Z. Hajn Elastyczność popytu na pracę aspekty prawne. [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 2003
 • K. P. Hensel, Grundformen der Wirtschaftsordnung, Marktwirtschaft - Zentralverwaltungswirtschaft, München 1978
 • Z. Jacukowicz, Zróżnicowanie płac w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w USA, IPiSS, Warszawa 2000
 • S. Jarosz-Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003
 • C. Józefiak, Zależność między zmianami systemowymi a polityką gospodarczą, [w] Dynamika transformacji polskiej gospodarki, Warszawa 1997
 • M. Kabaj: Efektywność programów przeciwdziałania bezrobociu i skuteczność polityki rynku pracy. W: Rynek pracy w wybranych krajach. Metody przeciwdziałania bezrobociu. Pr. zb. pod red. E. Kryńskiej, IPiSS, Warszawa 1999
 • T. T. Kaczmarek, Zasady porządku w gospodarce rynkowej, Difin, Warszawa 2004
 • J. Kaja: Polityka gospodarcza. Wstęp do teorii. Oficyna Wydawnicza SGH, 1999
 • D. Kennett, A New View of Comparative Economic Systems, Orlando 2001 J. M. Keynes, Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza, WN PWN, Warszawa 2003
 • W. Kiwak, Własność i jej rola w tworzeniu ładu społecznego, w: Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka, Wyd. UG, Gdańsk 2003
 • C. Krause, 'The Right to Property' in A. Eide, C. Krause & A. Rosas, Economic, Social and Cultural Rights 1995
 • E. Kryńska, Elastyczność zatrudnienia w Polsce i w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa" 2001, nr 1/2
 • J. Kornai, Anti Equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, PWN, Warszawa 1977
 • J. T. Kowaleski: Mobilność przestrzenna. W: Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji. IPiSS, Warszawa 2000
 • T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzys, Wyd. Wyższej. Szkoły przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000
 • S. Kozłowski, Systemy ekonomiczne – analiza porównawcza, Lublin 1998
 • A. Koźmiński, Jaki kapitalizm? Modelowe trendy i kierunki polityki gospodarczej. „Życie Gospodarcze” 1997, nr 17
 • E. Kryńska, Instrumenty polityki strukturalnej na rynku pracy w Polsce w okresie dostosowań do Unii Europejskiej, IPiSS, Warszawa 1997
 • E. Kryńska, Metody stymulacji mobilności zasobów pracy. W: Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji. IPiSS, Warszawa 2000
 • E. Kwiatkowski: Elastyczność popytu na pracę w teoriach rynku pracy. [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 2003
 • A. Łukaszewicz, Dylematy ekonomiczne przełomu stuleci, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2001
 • K. Markowski, Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992
 • J. Meisner, Ekonomia. Zagadnienia ogólne i mikroekonomiczne, Katowice 1998
 • J. Męcina: O znaczeniu elastyczności rynku pracy dla wzrostu zatrudnienia. „Polityka Społeczna” 2002, nr 7
 • C. Mik, Ochrona prawa własności w prawie europejskim, [w:] T. Jasudowicz, C. Mik (red.), O prawach człowieka w podwojną rocznicę Paktow. Księga pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, Toruń 1996
 • B. Minc, Systemy ekonomiczne, t. I, PWN, Warszawa 1975
 • Mobilność zasobów pracy, red. E. Kryńska, IPiSS, Warszawa 2000
 • I. Nakielska, Prawo do własności w świetle. Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Gdańsk 2002
 • M. Nasiłowski Transformacja systemowa w Polsce, Key Text, Warszawa 1995
 • S. Nickell, Bezrobocie a nieelastyczność rynku pracy: Europa a Ameryka Północna, „Rynek Pracy” nr 6/1998
 • Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka. Red. T. Kamińska, T. Kątowski. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2003
 • A. M. Okun, Equity and Efficiency: the Big Tradeoff, Washington D.C.: The Brookings Institution, 1975
 • W. M. Orłowski, Optymalna ścieżka do euro, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004
 • H.-R. Peters, Wirtschaftssystemtheorie und Allgemeine Ordnungspolitik, 4. Auflage,. München Wien 2002
 • R. Pipes, Własność a wolność, Warszawa: Wydaw. Literackie MUZA, 2000
 • Podstawy ekonomii, Red. R. Milewski, PWN, Warszawa 2000
 • P. L. Poirot, Property Rights and Human Rights. “Essays on Liberty” N.Y.: Foundation for Economic Education, 1954
 • Z. Polański: Pieniądz i system finansowy w Polsce. PWN, Warszawa 1995
 • Z. Polański, System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, W: System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2003
 • Polityka ekonomiczna. Red. Antoni Fajferek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999
 • Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Warszawa 2004
 • Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, WUG, Gdańsk 2000
 • B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 2007
 • T. Przybyciński, Wprowadzenie do teorii i polityki konkurencji, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa 1997
 • Regulowana gospodarka rynkowa, red. U. Kalina-Prasznic, Oficyna Ekonomiczna,. Kraków 2003
 • E. Rokicka, P. Starosta, Mobilność zawodowa i edukacyjna. W: Mobilność zasobów pracy. Analiza i metody stymulacji. IPiSS, Warszawa 2000
 • P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Economics, McGrawHill Book Co. New York 1989
 • P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus, Ekonomia 2, PWN, Warszawa 1999
 • H. Sobocka-Szczapa, Nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego. [w:] Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 2003
 • W. Stankiewicz, Historia myśli ekonomicznej, PWE Warszawa 2000
 • J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego , Wydawnictwo Naukowe. PWN, Warszawa 2004
 • J. Szachułowicz, Własność publiczna, Warszawa 2000
 • W. Szpringer: Demonopolizacja i rozwój konkurencji. „Monografie i Opracowania” nr 415,. IFGN, SGH, Warszawa 1996
 • J. Wilkin, Jaki kapitalizm, jaka Polska? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 • M. G. Woźniak. Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Systemy gospodarcze w teorii ekonomii. Część I. AE, Kraków 1992
 • M. G. Woźniak, Kierowanie. Rynek. Transformacja. Bariery stabilizacji. Instytut Badań Rynkowych, Kraków 1993
 • Wprowadzenie do ekonomii. Red. Z. Dach. Kraków, Akademia Ekonomiczna 1997
 • W. Wrzosek: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2002
 • U. Zagóra-Jonszta, Ekonomiczna rola państwa w ujęciu historycznym, [w:] Państwo w gospodarce rynkowej, red. J. Żabińska, Katowice 1992
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191299

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.