PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja | 209--225
Tytuł artykułu

Dylematy postrzegania wartości niematerialnych i prawnych

Warianty tytułu
Dilemmas Regarding the Perception of Intangible Assets
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono sposoby postrzegania wartości niematerialnych i prawnych przez krajowe prawo cywilne, nauki o zarządzaniu oraz rachunkowość. Bez wątpienia w warunkach kształtującego się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy znaczenie dóbr niematerialnych będzie wzrastać. Brak fizycznej postaci składników niematerialnych, abstrakcyjność oraz złożoność tych dóbr stwarzają trudności w identyfikacji, umożliwiającej ich wyodrębnienie jako oddzielnych składników majątkowych, a także określeniu wartości. Stan ten może być źródłem polemik i sporów dotyczących możliwości ujawniania wartości niematerialnych i prawnych w sprawozdaniach finansowych. Nauki o finansach preferują i postulują kompleksowe ujmowanie wartości niematerialnych, natomiast krajowe prawo bilansowe jako składniki aktywów uwzględnia nabyte dobra niematerialne, przy czym katalog ten nie jest zamknięty.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the perception of intangible assets by the national civil law, management science and accounting. Without a doubt, in the conditions of the emerging information-based society and knowledge-based economy, the importance of intangible goods is bound to increase. The lack of physical form of intangible assets as well as abstractness and complexity of these goods makes them difficult to be identified, enabling them to be distinguished as separate assets, as well as determining their value. This condition can become a source of controversy and disagreement as to the disclosure of intangible assets in the financial statements. Finance studies prefer and call for a comprehensive recognition of intangible assets while the national law of the balance sheet considers acquired intangible assets as assets. However, the scope of this directory is not complete.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • I SA/Ol/340/2009, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25.06.2009 r., LexPolonica 2062687.
 • II FSK 1346/06, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5.04.2007 r., http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/780E1856CF (1.06.2011).
 • II SA 1835/93, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6.02.1995 r., ONSA 1996/1 poz. 36.
 • Celińska-Grzegorczyk K., Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice 2007.
 • de Soto J.H., A critical note on the new International Accounting Rules, Madrid 2009, www.jesushuertadesoto.com/ (31.05.2011).
 • Dmowski S., Rudnicki S., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 • Gos W., Komentarz do ustawy o rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010.
 • Informacja Urzędu Miejskiego Wrocław o licencji na wykonywanie transportu drogowego, http://www.um.wroc.pl/m74558/p74563.aspx (30.05.2011).
 • Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – komentarz, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2009.
 • MSR/MSSF, Rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 03.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzUrz UEL.2008.320.1 z późn. zm.
 • Norek E., Przedsiębiorstwo w obrocie gospodarczym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Podszywałow A., Pelc W., Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce, ODDK, Gdańsk 1999.
 • Ranking marek, www.rankingmarek.pl (31.05.2011).
 • Raport roczny PKN ORLEN za 2009 r., www.orlen.pl (30.05.2011).
 • SA/Sz 909/98, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie z dnia 29.09.1999 r., LexPolonica 345829.
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe PKO BP S.A. za 2009 r., www.pkobp.pl (30.05.2011).
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, tekst jednolity DzU 2003 nr 153, poz. 1503 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tekst jednolity DzU 2010 nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity DzU 2009 nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, tekst jednolity DzU 2003 nr 119, poz. 1117 ze zm.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tekst jednolity DzU 2006 nr 90, poz. 631 z późn. zm.
 • Wieczorek-Fronia M., Grzybowska M., Zubrzycki J., Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2008.wa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.