PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja | 236--244
Tytuł artykułu

Ujemna wartość firmy w regulacjach polskich i międzynarodowych

Warianty tytułu
Negative Value of a Company in Polish and International Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wartość firmy (goodwill), będąca terminem rachunkowym, budzi wiele wątpliwości już na etapie definicji. Zarówno w krajowych regulacjach, jak i w standardach międzynarodowych nie przewiduje się innej formy ujawniania wartości firmy niż nabycie bądź połączenie podmiotów. Jeżeli różnica, jaka powstaje między ceną nabycia lub przejęcia aktywów netto przedsiębiorstwa a ich wartością godziwą jest dodatnia, występuje goodwill – wartość firmy. Jeśli jednak sytuacja jest odwrotna, powstaje badwill, czyli ujemna wartość firmy. Pewne wątpliwości budzą też rozwiązania podatkowe, zgodnie z którymi ujemna wartość firmy nie ma znaczenia dla podatku dochodowego. W artykule stawia się tezę, że sposób ustalania ujemnej wartości firmy nie jest neutralny i może być w określonych sytuacjach uzależniony od korzyści jednostek uczestniczących w procesie jej kreowania. Celem artykułu jest przybliżenie wyceny i ujęcia ujemnej wartości firmy w sprawozdaniach finansowych według polskiego prawa bilansowego oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF).(abstrakt oryginalny)
EN
Goodwill, which is an accounting term, raises numerous doubts regarding its definition. Both, in national regulations and in international standards, no other form of goodwill presentation is possible but either as the acquisition or merger of entities. If the difference which occurs between an enterprise purchase or net assets takeover price and their goodwill is positive, than the goodwill is present. However, in case of reverse situation, badwill occurs, i.e. negative company value. Taxation solutions also raise some doubts, since according to them negative company value does not influence income tax. The article presents the thesis that the method of negative company value defining is not neutral and, in certain situations, may depend on advantages gained by entities participating in the process of its creation. The objective of the hereby article is to discuss the valuation and company negative value presentation in financial reports according to Polish Balance Law and International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąk M., Różnorodność pojęć i klasyfikacji czynników niematerialnych ze szczegółowym uwzględnieniem punktu widzenia rachunkowości, [w:] G. Borys (red.), Nauki o Finansach 4, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, UE, Wrocław 2010, s. 346–361.
 • Hendriksen E.A., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Luty P., Skutki wyceny na dzień połączenia przekazanych tytułów własności spółki przejmującej, [w:] G. Borys (red.), Nauki o Finansach 4, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, UE, Wrocław 2010, s. 404–415.
 • Miles R.C., Basic Business Appraisal, John Wiley & Sons, New York 1984.
 • Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 1995 r., Ujemna wartość firmy, PO 3-IP-722-605/95, portal Vademecum Głównego Księgowego, Wolters Kluwer Polska.
 • Rozporządzenie Komisji WE Nr 1126/2008 z 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE L 08.320.1 z 29.11.2008, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Komisji WE Nr 495/2009 z dnia 3.06.2009r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3, DzU UE L 09.149.22 z 12.06.2009.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, DzU 2009 nr 169, poz. 1327.
 • Rumniak P., Połączenia i nabycia jako sposoby na ujawnienie wartości niematerialnych w bilansach przedsiębiorstw, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy zarządzania kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 122, UE, Wrocław 2010, s. 428–436.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity DzU 2009 nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 • Walińska E. (red.), Meritum. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192405

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.