PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja | 245--263
Tytuł artykułu

Ujęcie księgowe nakładów na witrynę internetową dotyczącą e-usług

Autorzy
Warianty tytułu
Accounting for Investments in the Web Site for E-Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości ujęcia księgowego nakładów ponoszonych w związku z wdrożeniem e-usług oraz dotacji otrzymywanej z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na współfinansowanie części kosztów związanych z e-usługami. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” może udzielić dotacji na współfinansowanie kosztów kwalifikowanych związanych z wdrożeniem e-usług. Kosztami kwalifikowanymi są: zakup usług informatycznych, technicznych i innych, wynagrodzenia z narzutami, zakup analiz, usług eksperckich, koszty ogólne, koszty promocji, zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jak również część kapitałowa rat leasingowych dotyczących ich finansowania, koszty zabezpieczenia umowy o dotację, koszty prowadzenia rachunku bankowego projektu, koszty szkoleń bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi. Nakłady ponoszone na etapie planowania e-usługi przypominają prace badawcze, a więc nakłady te powinny zostać odniesione w koszty. Dotacja otrzymana na pokrycie tych kosztów powinna zostać ujęta w pozostałych przychodach operacyjnych. Nakłady ponoszone na etapie opracowania e-usługi przypominają prace rozwojowe. Opracowana własna witryna internetowa jednostki z dostępem dla użytkowników wewnętrznych lub zewnętrznych stanowi składnik wartości niematerialnych i prawnych wytworzony przez jednostkę we własnym zakresie. Dotacja otrzymana do tych kosztów kwalifikowanych powinna zostać ujęta jako rozliczenia międzyokresowe przychodów. Następnie kwota dotacji zwiększa stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od kosztów prac rozwojowych sfinansowanych z dotacji. Nakłady ponoszone na potrzeby reklamy i promocji własnych produktów i usług oraz ponoszone na etapie użytkowania witryny internetowej należy ująć w kosztach w momencie ich poniesienia. Dotacja do tych nakładów powinna zostać ujęta jako pozostałe przychody operacyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the possibility of accounting for expenditures incurred in connection with the implementation of e-services and grants received from the Polish Enterprise Development Agency to co-finance part of the costs associated with e-services. Polish Agency for Enterprise Development in the Innovative Economy Operational Programme can provide a grant to co-finance eligible costs associated with the implementation of e-services. Eligible costs include: purchase of computer services, technical and other compensation related costs, acquisition analysis, expert services, overhead costs, promotion costs, purchase of fixed assets and intangible assets, part of the capital lease financing of fixed assets and intangible assets. Expenditures incurred in the planning stage of e-services resemble research works, and therefore expenditures incurred at this stage should be related to the cost. Grant received to cover the eligible costs should be included in other operating income. Expenditures incurred during the development of e-services resemble development works. A developed own web site to access the unit by internal or external users is a component of the intangible assets generated by the unit itself. Grant received for these eligible costs should be recognized as deferred income. Then the amount of grant gradually increases the other operating income, parallel to the depreciation or amortization of development costs funded by grants. Expenditures for advertising and promotion of their products and services and the costs incurred at the stage of a web site should be included as an expense when incurred. The subsidy for these expenditures should be recognized as other operating income.(original abstract)
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska
Bibliografia
 • Aktywa trwałe, „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości” 2011, nr 10, http://www.sgk.gofin.pl/10,115336.html (26.05.2011).
 • Ewidencja dotacji i wydatków ponoszonych na realizację projektu, „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości” 2010, nr 1, http://www.sgk.gofin.pl/10,133378.html (26.05.2011).
 • Koszty prac badawczych i rozwojowych w księgach rachunkowych, „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości” 2010, nr 1, http://www.sgk.gofin.pl/10,116679.html (29.05.2011).
 • Oprogramowanie do komputerów w ewidencji księgowej, „Zeszyty Metodyczne Rachunkowości” 2011, nr 10, http://www.sgk.gofin.pl/10,134400.html (26.05.2011).
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, [w:] Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, Warszawa, 1 października 2007 r. z późn. zm.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzU UE L 320 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, DzU L 379 z 28.12.2006.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, DzU 2008 nr 153, poz. 956.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Wartości niematerialne i prawne, „Przegląd Podatku Dochodowego” 2009, nr 7, dodatek, http://www.sgk.gofin.pl/10,107683.html (4.05.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.