PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 679--688
Tytuł artykułu

Polskie prawo turystyczne a prawodawstwo w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Polish Tourism Law and the European Union Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza kwestie związane z polityką turystyczną Unii Europejskiej, które ważne są punktu widzenia krajów członkowskich, w tym i Polski. Przedstawiono ogólne i bezpośrednie działania Unii Europejskiej wpływające na turystykę, co znalazło odzwierciedlenie w aktach prawnych (dyrektywy, decyzje, rozporządzenia) w tym zakresie. Próbowano również przedstawić rozwiązania prawne w obszarze dostosowywania prawa polskiego do wymogów wspólnotowych. Wśród wniosków znajduje się stwierdzenie, że polityka turystyczna na szczeblu unijnym nie zawsze działa poprawnie i w niektórych przypadkach nie ma potrzeby unifikacji rozwiązań w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the issues connected with tourism policy in the European Union, being a base for the other member countries, for example Poland. There are presented general and direct EU activities having an influence on tourism and having a reflection in the law (directives, decisions, decrees) in that area. There is also an attempt to show law solutions connected with Polish law adjustment do the EU directives. Among the conclusions there is a statement that tourism policy is not always correct and sometimes in individual countries there is no need to unify the tourism law to the European level. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
679--688
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Akehurst G., 1992. European Community tourism policy, [w:] Perspectives on Tourism Policy. Ed. P. Johnson and B. Thomas, Mansel, London.
 • Alejziak W., Marciniec T, 2003. Międzynarodowe organizacje turystyczne. Albis, Kraków.
 • Barnes I., Barnes P., 1993. Tourism Policy In the European Community, [w:] Tourism in Europe - Structures and Developments. Red. P. M. Lavery, W. Pompl, CAB International, Wall-ingford. Cyt. za Davidson R., 1998. Travel and Tourism in Europe. Second edition, Longman, 39.
 • COM (95)97 z kwietnia 1995 roku.
 • Decyzja Rady 89/46/EWG.
 • Dyrektywa 90/314/EWG z 13 czerwca 1990 roku w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990).
 • Dyrektywa 94/47/EWG z 16 października 1994 roku o ochronie nabywców prawa do korzystania z nieruchomości na podstawie czasowego udziału (Dz. Urz. WE L 280 z 16.10.1994).
 • Dyrektywa 2001/16/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 marca 2001 roku w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dz. Urz. WE L 110 z 20.04.2001).
 • Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz. Urz. WE L 103 z 25.04.1979).
 • Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992).
 • Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (90/314/EWG).
 • Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnotowego podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006).
 • Dziedzic E., 2003. Polityka turystyczna Unii Europejskiej - czy potrzebna i jaka?, [w:] Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki. Katedra Turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Gospodarek J., 2008. Prawo w turystyce i rekreacji. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Helnarska K., 2005. Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 • Hutyra A., 2003. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Centrum Euro Info Gdańsk. Aktualizacja: 2005. Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
 • Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 października 2007 roku, COM9(2007)621.
 • Konwencja Wykonawcza z 19 czerwca 1990 roku do Układu z Schengen z 14 czerwca 1985 roku w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. WE L 239 z 22.09.2000).
 • Rozporządzenie (EWG) nr 2027/97 Rady z dnia 9 października 1997 roku w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu drogą powietrzną (Dz. Urz. WE L 285 z 17.10.1997), w brzmieniu ustalonym przez rozporządzenie (WE) nr 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 maja 2002 roku zmieniające rozporządzenie Rady nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 roku w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (Dz. Urz. WE L 140 z 30.05.2002).
 • Rozporządzenie (EWG) nr 918/83 Rady z dnia 28 marca 1983 roku dotyczące ustanowienia wspólnotowego systemu zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983 ze zm.).
 • Rozporządzenie EWG nr 684/92 Rady z dnia 16 marca 1992 roku dotyczące ogólnych zasad międzynarodowego przewozu osób autokarem i autobusem (Dz. Urz. WE L 074 z 20.03.1992 ze zm.).
 • Turystyka. 2008. Red. W. Kurek, PWN, Warszawa.
 • Turystyka międzynarodowa w procesie integracji europejskiej. 2004. Red. A. Nowakowska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 • Uchwała Rady 92/42l/EWG.
 • Unia Europejska a przyszłość polskiej turystyki, 2003. Katedra Turystyki, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 roku (Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689 z późn. zm.).
 • Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 884 z późn. zm.).
 • Walasek J., 2009. Turystyka w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. W. Pola w Lublinie, Lublin, 53-84.
 • www.prezydencjaue.gov.pl
 • www.prawoturystyczne.pl
 • Zawistowska H., 1998. Polityka UE w dziedzinie turystyki. Rynek Turystyczny nr 2.
 • Zawistowska H., 2003. Polityka Unii Europejskiej wobec sektora turystycznego, [w:] Unia Europejska o przyszłość polskiej turystyki, SGH, Warszawa, 9.
 • Zrównoważony rozwój turystyki, 2008. Red. S. Wodejko. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.