PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 273
Tytuł artykułu

Kierunki oraz determinanty przemian konsumpcji w Polsce i Czechach na tle procesów integracji europejskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono metodykę i znaczenie międzynarodowych porównań konsumpcji. Scharakteryzowano i oceniono makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania sfery konsumpcji w Polsce i Czechach. Dokonano porównania dynamiki i struktury konsumpcji w Polsce i Czechach ze wskazaniem podobieństw, różnic, prawidłowości i ogólnych tendencji rozwojowych. Przeprowadzono badania porównawcze konsumpcji w Polsce i Czechach na tle wybranych krajów Unii Europejskiej.
Rocznik
Strony
273
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Abraham J.: Spotřeba potravin v ČR a porovnání s vzbranými státy EU. Diplomová práce. Katedra statistiky, Fakulta provozně ekonomická, Česká zemědělská univerzita, Praha 2005.
 • Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2002.
 • Barro R.: Makroekonomia. PWE, Warszawa 1997.
 • Bartosik M.: Niewidzialna bariera. "Marketing w Praktyce" 2000, nr 4.
 • Bartosik-Purgat M.: Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym. PWE, Warszawa 2006.
 • Bártová H., Bárta V., Koudelka J.: Chování spotřebitele a výzkum trhu. Vysoká Škola Ekonomická v Praze, Praha 2002.
 • Bártova H., Bárta V.: Chování spotřebitele a výzkum trhu. Oeconomica, Praha 2004.
 • Belg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. Makroekonomia. PWE, Warszawa 1999.
 • Berbeka J.: Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006.
 • Berbeka J.: Wpływ konsumpcji na rozwój gospodarczy. W: Konsumpcja a rozwój gospodarczy. Red. A. Kusińska. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007.
 • Bokszański Z.: Kultura i jej rola w życiu człowieka i społeczeństwa. W: Socjologia ogólna. Red. Z. Krawczyk i W. Morawski. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1986.
 • Buriánek J.: Práce v hodnotovém kontextu české společnosti. W: Aktér, instituce, společnost: sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc.
 • Bylok F.: Konsumpcja w Polsce i jej przemiany w okresie transformacji. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005.
 • Bywalec Cz.: Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Bywalec Cz.: Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1998.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L.: Konsumpcja. PWE, Warszawa 2002.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L.: Podstawy ekonomiki konsumpcji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
 • Bywalec Cz., Wydymus S.: Poziom życia ludności Polski w porównaniu z krajami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. "Ekonomista" 1992, nr 5-6.
 • Cahlik T., Marková J.: Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie CESES, Praha 2004.
 • Centrum pro výzkum veřejného mínění SOU AV CR, Badanie Naše společnost duben 2005.
 • Červenka J.: Za nejdůležitější hodnotu Češí považují spokojenou rodinu. www.radio.cz/cz/clanek/105051.
 • Cwil E., Gawroński J.: Metodologia międzynarodowych badań porównawczych. ZBSE GUS, Warszawa 1987.
 • Czesany S.: Hospodářský cyklu. Teorie, monitorování, analýza, prognoza, Linde, Praha 2006.
 • Czesany S., Macháčková L., Spejchalová M.: Specifika hospodářského cyklu ve vybraných tranzitivních ekonomikách, CSU, Praha 2005.
 • Česká republika a euro - návrh strategie přstoupení. Česká Národní Banka, CNIS, Praha 2002.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M.: Konsumpcjonizm a zrównoważona i trwała konsumpcja. W: Oblicza konsumpcjonizmu. Red. B. Mróz. SGH, Warszawa 2009.
 • Duliniec E.: Marketing międzynarodowy. PWE, Warszawa 2004.
 • Duliniec E.: Marketing międzynarodowy na tle zmian w otoczeniu kulturowym. W: Współczesny marketing. Strategie. Red. G. Sobczyk. PWE, Warszawa 2008.
 • Dyczewski L.: Tożsamość społeczno-kulturowa w globalizującym się świecie. "Kultura i Społeczeństwo" 2000, nr 1.
 • Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej. Red. J.W. Wiktor. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2003.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Zrałek M.: Polityka społeczna w okresie transformacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 • Fromm E.: Mieć czy być. Rebis, Poznań 1997.
 • Gardeła A., Budzanowska M.: Nowy niezależny konsument. "Marketing w Praktyce" 2000, nr 6.
 • Gil S., Śleszyński J.: Wskaźnik trwałego dobrobytu ekonomicznego. "Ekonomista" 2000, nr 5.
 • Gilejko L.: Społeczeństwo a gospodarka. Socjologia ekonomiczna. SGH, Warszawa 2002.
 • Globalizacja a tożsamość. Red. J. Zdanowski. Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2003.
 • Gospodarstwa domowe w krajach Europy Środkowej. Red. R. Milic-Czerniak. IFiS PAN, Warszawa 1998.
 • Goodman N.: Wstęp do socjologii. Zysk i S-ka, Warszawa 1997.
 • Grabiński T.: Metody aksonometrii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1992.
 • Grabiński T.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych. Zeszyty Naukowe, Seria specjalna, Monografie, nr 61, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1984.
 • Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A.: Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego. PWN, Warszawa 1983.
 • Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji. Zeszyty Naukowe, nr 114, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1979.
 • Grzesiuk A.: Etnocentryzm konsumencki. "Marketing w Praktyce" 2002, nr 3.
 • Grzeszczak J.: Unia Europejska: dylematy konwergencji regionalnej. "Europa XXI" 2000, nr 6.
 • Gutkowska K.: Zmiany w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych w latach dziewięćdziesiątych. SGGW, Warszawa 1999.
 • Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W.: Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. SGGW, Warszawa 2001.
 • Haponiuk M.: Budżet gospodarstwa domowego i rachunki narodowe. "Wiadomości Statystyczne" 1997, nr 1.
 • Hebák J., Hustopecký J., Malá J.: Vícerozměrné statistické metody (2). Informatornin, Praha 2005.
 • Hellwig Z.: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. "Przegląd Statystyczny" 1968, z. 4.
 • Hirschl B., Konrad W., Scholl G.: New Concepts in Product Use for Sustainable Consumption. "Journal of Cleaner Production" 2003, nr 11.
 • Hofstede G.: Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. PWE, Warszawa 2000.
 • Holub A.: Česká ekonomika na cestě do Evropské Unie (se zaměřením na mezinárodní podmínky). Institut Integrace CR do Evropské a Světové Ekonomiky, Praha 2003.
 • Holub A.: Metamorfoza světové ekonomiky na sklonku 20. století a její výhled. Oeconomica Nakladatelství VSE, Praha 2002.
 • Honzáková J.: Modelování spotřebitelského chování. FSO UK, Praha 2003.
 • Hušek R.: Ekonometrická analýza. VSE Praha, Oeconomica, Praha 2007.
 • Hušek R., Pelikán L: Aplikovaná ekonometrie, teorie a praxe. Professional Publishing, Praha 2003.
 • Integracja europejska. Dostosowanie w Polsce w dziedzinie polityk. Red. Z. Wysokińska, J. Witkowska. PWE, Warszawa 2004.
 • Iwanek M.: Przemiany konsumpcyjne w Polsce na tle porównań międzynarodowych. "Monografie i Syntezy", nr 44, IRWiK, Warszawa 1987.
 • Jachnis A., Terelak J.: Psychologia konsumenta i reklamy. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1998.
 • Janâcek K.: Podivné chovânispotfeby v prûbèhu transformace. Jedenâcty seminar Ceské spoiećnosti ekonomické v rade "Ekonomickć teorie a ćeska ekonomika", Praha 1999.
 • Janku M.: Evropskâ unie - prâvni system evropskych spolecenstvi. Komputer Press, Praha 2002.
 • Janoś-Kreslo M.: Konsumpcja jako przesłanka rozwoju współczesnych społeczeństw. W: Konsumpcja a rozwój gospodarczy. Red. A. Kusińska. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007.
 • Johann M.: Polska - UE. Porównanie poziomu życia ludności. Difin, Warszawa 2005.
 • Johann M.: Poziom życia w Polsce i w krajach UE. Difin, Warszawa 2005.
 • Jonas J.: Ekonomickâ transformace v Ceské republice. Makroekonomicky vyvoj a hospodar skâ politika. Management Press, Praha 1997.
 • Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003.
 • Kadefabkovâ A.: Rust, stabilita a konkurenceschopnost III. Ćeska republika v globalizované a znalostni ekonomice. Nakladatelstvi Linde, Praha 2007.
 • Kaderâbkovâ A.: Zakłady makroekonomické analyzy. Nakladatelstvi' Linde, Praha 2003.
 • Kaderâbkovâ A., Spëvâcek V., Żak M.: Rùst, stabilita a konkurenceschopnost. Aktualni problemy ceské ekonomiky na cestë do EU. Nakladatelstvi Linde, VSE Praha, Praha 2003.
 • Karcz K.: Międzynarodowe badania marketingowe - uwarunkowania kulturowe. PWE, Warszawa 2004.
 • Karcz K.: Międzynarodowe porównania konsumpcji - podstawa decyzji makro- i mikroekonomicznych. Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 1992.
 • Karcz K., Kędzior Z.: Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych. CBiE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Kiełczewski D.: Konsumpcja a perspektywy trwałego zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Kłoskowska A.: Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki. "Kultura i Społeczeństwo" 1997, nr 4.
 • Kłoskowska A.: Socjologia kultury. PWN, Warszawa 1981.
 • Kołodko G.: Globalizacja a transformacja. Referat przedstawiony na sesji plenarnej Kongresu Ekonomistów Polskich. Warszawa, 25-26 stycznia 2001.
 • Konsument i jego wybory rynkowe. Red. E. Kieżel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym. Podstawy teoretyczno-metodyczne, decyzje marketingowe. Red. J. Kramer i E. Zeman-Miszewska. CBiE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym - wyniki badań. Red. J. Kramer i U. Janeczek. CBiE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce. Red. M. Janoś-Kresło i B. Mróz. SGH, Warszawa 2006.
 • Kordos J.: Statystyczne badanie zjawisk społecznych. W: Statystyka społeczna. Red. T. Panek. PWE, Warszawa 2007.
 • Kostera M.: Zarządzanie międzykulturowe. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Kotler Ph.: Marketing. Analiza. Planowanie. Wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
 • Kotowska LE., Matysiak A.: Rynek pracy. W: Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia. Red. T. Panek i A. Szulc. SGH, Warszawa 2004.
 • Koudelka J. : Spotrebni chovàni a marketing. GRADA Publishing, Praha 1997.
 • Kowalik P., Pietrzak A.: Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Kramer J.: Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 1997.
 • Kramer J.: Obiektywne i subiektywne uwarunkowania zachowań konsumenckich. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Kramer J.: Struktura otoczenia polskich gospodarstw domowych - próba klasyfikacji. W: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Red. B. Gregor. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Krejćf J., Stikovà O.: Vyvoj zmèn ve spotfebitelsképoplàvce po potravinach. Vyzkumny ùstav zemédélské ekonomiky, Praha 2000.
 • Kubickovà L.: Trendy spotfeby màsa v CR po roce 1989 a rozbor necenovych fakloruù které ovlivnuji spotfebitelské nàkupni chovàni. Obornik védeckych prąci z mezin-àrodni védecké konference Mlàdà Veda 2004, SPU, Nitra 2004.
 • Kudzia P., Pawelczyk G.: Apetyt na polskie. "Wprost" z dnia 2 czerwca 2002 r.
 • Kulig J.: Tendencje wyrównywania poziomów rozwoju na tle strategii międzynarodowego otwierania gospodarek. "Prace i Materiały", nr 30, Instytut Studiów Międzynarodowych, SGH, Warszawa 2001.
 • Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich. Red. W. Patrzałek. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004.
 • Kusińska A.: Zachowania polskich konsumentów na rynku w latach dziewięćdziesiątych. W: Rynek i konsumpcja w transformowanej gospodarce. Red. F. Misiąg. IRWiK, Warszawa 2000.
 • Kuskovà P., Markovà A., Najmanovà K.: Cesi ve spotfebìtelkém ràji (!?): vyvoj spotfeby ćeskych domàcnosti v poślednich dvàcetì letech. CENIA ve spolupràci s Ministerstwem zivotniho prostredi, Praha 2006.
 • Lambkin M., Foxall G., Raaij F. van: Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Lavoie M.: Founation of Post - Keynesian Economic Analysis. Edward Elgar Publising Ltd., 1992.
 • Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn i T. Kramer. PWE, Warszawa 1998.
 • Lewis D., Bidyer D.: The Soul of the New Consumer. Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 • Lone Z., Romeyko A.: Analiza zależności spożycia wzglądem dochodu i sily nabywczej walut. Polska na tle wybranych krajów zachodnioeuropejskich. ZBSE GUS, z. 182, Warszawa 1990.
 • Luszniewicz A.: Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody. PWE, Warszawa 1982.
 • Malhorta N.K., Agorwal J., Peterson M.: Methological Issues in Cross-Cultural Marketing Research. A State-of-the-Art Review. "International Marketing Review" 1996, Vol. 13.
 • Małysa-Kaleta A.: Ekonomiczne determinanty konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. W: Konsument i jego wybory rynkowe. Red. E. Kieżel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 • Małysa-Kaleta A.: International Comparative Studiem of Consumption in Conditions of European Integration - Selected Aspects. W: International Marketing and Business in the CEE Markets. Red. M. Szymura-Tyc. Katowice 2008.
 • Małysa-Kaleta A.: Konsumpcja i zachowania konsumentów w Polsce w warunkach integracji europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Małysa-Kaleta A.: Konsumpcja w kształtowaniu jakości życia Polaków. W: Konsumpcja i rynek w okresie zmian systemowych. Red. E. Kieżel i Z. Kędzior. PWE, Warszawa 2002.
 • Małysa-Kaleta A.: Konwergencja spożycia w Polsce do poziomu krajów Unii Europejskiej jako warunek konwergencji poziomu życia. W: Oblicza konsumpcjonizmu. Red. B. Mróz. SGH, Warszawa 2009.
 • Małysa-Kaleta A.: Międzynarodowe porównania konsumpcji jako baza do przewidywania kierunków rozwoju spożycia. Wybrane aspekty. W: Konsumpcja a rozwój gospodarczy. Red. A. Kusińska. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007.
 • Małysa-Kaleta A.: Polska w strukturach europejskich w opinii polskich konsumentów. "Marketing i Rynek" 2003, nr 1.
 • Małysa-Kaleta A.: Procesy integracji a konsumpcja i zachowania konsumentów w aspekcie racjonalności. W: Racjonalność w zachowaniu polskich konsumentów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Małysa-Kaleta A.: Spotřeba ve vztahu ke kvalitě života lidí. W: Mullidimenzinalni aspekty kvality. Univerzita Mateja Beli, Bratysława 2003.
 • Małysa-Kaleta A.: Zmiany jakościowe w konsumpcji Polaków na tle procesów integracyjnych w Europie. W: Marketing - Handel - Konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym. Tom II. Red. B. Gregor. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Marszałek A.: Integracja Europejska. PWE, Warszawa 2004.
 • Matkowski Z., Próchniak P.: Czynniki wzrostu gospodarczego w krajach transformacji analiza ekonometryczna. W: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja. Red. R. Rapacki. PWE, Warszawa 2009.
 • Matusikovâ L.: Percepce spotfebitelskych pràv ve svëtle obchodni strategie. Studia oeconomica, Vëdecké monografie, Obchodnë podnikatelskâ fakulta v Karviné, Sle-zskâ univerzita v Opavë, Karvina 2008.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Eurokonsument - Kulturowe uwarunkowania postaw i zachowań. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CbiE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Polscy konsumenci w drodze do Unii Europejskiej. W: Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. CbiE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
 • Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Red. E. Gatnar i M. Walesiak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2004.
 • Metody statystyki międzynarodowej. Red. A. Zeliaś. PWN, Warszawa 1988.
 • Michaelis L., Lorek S.: Consumption and the Environment in Europe. Trends and Future. Danish Environmental Protection Agency, Copenhagen 2004.
 • Młodak A.: Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Kalisz 2004 (maszynopis pracy habilitacyjnej).
 • Moldan B., Hak T.: Czech Republic 2000 Ten Years on: Environment and Quality of Life. Charles University Environment Centem, Prague 2000.
 • Mole J.: W tyglu Europy. Wzorce i bariery kulturowe w przedsiębiorstwach. Prószyński i S-ka, Warszawa 2000.
 • Moll S., Watson D.: Environmental Pressures from European Consumption and Production. A Study in Integrated Environmental and Economic Analysis. European Topic Centre on Sustainable Consumption and Production: Working paper 1, Copenhagen 2009.
 • Monetary Policy Guidelines for the Year 2003. National Bank of Poland. Warsaw, September 2002.
 • Mróz B.: Consuma ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach. W: Oblicza konsumpcjonizmu. Red. B. Mróz. SGH, Warszawa 2009.
 • Nachtigal V.: Vyvoj realne a cenové konvergence ceské ekonomiky v mezinârodnim srovnâni. VSE, Praha 2003.
 • Nachtigal V., Tomsik V.: Konvergence zemi stfedni a vychodni Europy k Evropské unii. Nakladatelstvi Linde, Praha 2002.
 • Neymann M.: Komunikacja i kultura biznesu w Europie. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2005.
 • Ochrona interesów konsumenta w krajach w Polsce w aspekcie integracji europejskiej. Red. E. Kieżel. Difin, Warszawa 2007.
 • Olejniczuk-Merta A.: Trwała, zrównoważona konsumpcja. Cel realny czy nieosiągalny. W : Konsumpcja a wzrost gospodarczy. Red. A. Kusińska. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007.
 • Orłowski W.M.: W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1950-2030. PWE, Warszawa 2009.
 • Ozimek I.: Stan świadomości polskich konsumentów w zakresie ochrony konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Panek T.: Ubóstwo i nierówności. W: Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia. Red. T. Panek i A. Szulc. SGH, Warszawa 2004.
 • Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. PWN, Warszawa 1986.
 • Pluta W., Zając K.: Ekonometryczne metody ustalania regionów konsumpcji. PWE, Warszawa 1978.
 • Pociecha J.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowska A., Zając K.: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. PWN, Warszawa 1988.
 • Podolec B.: Analiza kształtowania się dochodów i wydatków ludności w okresie transformacji gospodarczej w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Podolec B.: Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1995.
 • Podolec B., Zając K.: Ekonometryczne metody ustalania rejonów konsumpcji. PWE, Warszawa 1978.
 • Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Red. A. Zeliaś. PWE, Warszawa 2004.
 • Próchniak M.: Czynniki wzrostu gospodarczego - przegląd wyników badań empirycznych. W: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja. Red. R. Rapacki. PWE, Warszawa 2009.
 • Próchniak M., Rapacki R.: Konwergencja typu beta i sigma w krajach transformacji w lalach 1990-2005. W: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja. Red. R. Rapacki. PWE, Warszawa 2009.
 • Raaij F. van: Konsumpcja postmodernistyczna. W: Zachowanie konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Rabusic L.: Je ćeska spolećnost post-materialisticka? "Sociologicky ćasopis" 2000, nr 36.
 • Racjonalność konsumpcji i zachowań konsumentów. Red. E. Kieżel. PWE, Warszawa 2004.
 • Rapacki R.: Najważniejsze wnioski i ustalenia. W: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja. Red. R. Rapacki. PWE, Warszawa 2009.
 • Rapacki R.: Reformy instytucjonalne a zróżnicowanie ścieżek wzrostu gospodarczego. W: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja. Red. R. Rapacki. PWE, Warszawa 2009.
 • Rapacki R.: Wzrost gospodarczy i zmiany poziomu dochodów w krajach transformacji w latach 1990-2005. W: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja. Red. R. Rapacki. PWE, Warszawa 2009.
 • Rapacki R., Próchniak M.: Rachunek wzrostu gospodarczego w krajach transformacji w latach 1990-2003. W: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja. Red. R. Repacki. PWE, Warszawa 2009.
 • RASES, Sociálni a ekonomické dopady integrace Ceské republiky do Evropské unie. Novépfileìitosti, można rizika. VSE, Praha 2001.
 • Rehaková B.: Determinanty vztahü k ochranè zivotního prostfedi. "Sociologicky ćasopis" 2001, nr 37.
 • Republika Czeska. Poradnik eksportera i inwestora. Praca zbiorowa pracowników WEH Praga. Ministerstwo Gospodarki RP-Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Pradze, Praga 2002.
 • Rutkowski J.: Jak badać jakość życia. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 5.
 • Rutkowski J.: Jakość życia. W: Jakość życia i warunki bytu. "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t. 40, GUS, Warszawa 1991.
 • Rynkowe zachowania konsumentów. Red. E. Kieżel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Schroeder J.: Badania marketingowe rynków zagranicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1996.
 • Seomburg J.: Nowy model społeczny. Biała Księga 2003. Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Warszawa 2003.
 • Sirůček P. a kol.: Hospodářské dèjiny a ekonomická teorie (Vyvoj - soućasnost - vyhledy). Melandrium, Slany 2007.
 • Skutki integracji Polski z Unią Europejską. Red. R. Rybiński. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Słaby T.: Poziom życia, jakość życia. "Wiadomości Statystyczne" 1990, nr 6.
 • Słaby T.: Poziom życia, jakość życia. W: Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia. Red. T. Panek i A. Szulc. SGH, Warszawa 2004.
 • Słaby T.: Systemy wskaźników społecznych w polskich warunkach transformacji rynkowej. SGH, Warszawa 1994.
 • Słaby T., Maliszewski K.: Konsumpcjonizm a jakość życia. W: Oblicza konsumpcjonizmu. Red. B. Mróz. SGH, Warszawa 2009.
 • Smidková K.: Můžeme mít oboji? Reálná a nominální konvergence v období přílivu přímých zahraničních investic. "Finance a uvěr" 2001, nr 6.
 • Sociální a ekonomické souvislosti integrace ČR do EU. Ráda vlády ČR pro sociální a ekonomickou strategii, Praha květen 2002.
 • Stanzelová M.: Evropská centrální banka chce bezpečnější platební sit. "Bankovnictví" 2003, nr 2.
 • Starzyczná H., Steiner J.: Maloobchod v českých zamích v proměnách lat 1918-2000. Obchodně podnikatelskáf Fakulta v Karviné, Slezská Univerzita v Opavě, Karviná 2000.^ Statystyka ogólna. Red. M. Wodniak. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 • Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia. Red. T. Panek i A. Szulc. SGH, Warszawa 2004.
 • Stávková J. a kol.: Trendy spotřebitelského chování. Provozně ekonomickaá fakulta MZLU v Brně, Brno 2007.
 • Spěváček V.: Transformace české ekonomiky: politické, ekonomické a sociální aspekty. Nakladatelství Linde, Praha 2002.
 • Spěváček V.: Změny v sektoru domácnosti v ČR v období 1995 až 2005 - úspory a zadluženost. "Bulletin CES VSEM" listopad 2005, www.cesusem.cz.
 • Stefańska M., Stefański R.: Wzrost gospodarczy a struktura konsumpcji w wybranych krajach. W: Konsumpcja a rozwój gospodarczy. Red. A. Kusińska. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2007.
 • Sulejewicz A.: Czynniki instytucjonalne w badaniach wzrostu gospodarczego krajów transformacji. W: Wzrost gospodarczy w kra/ach transformacji. Konwergencja czy dywergencja. Red. R. Rapacki. PWE, Warszawa 2009.
 • Světlík J.: Marketing pro evropský trh. Grada Publishing, Praha 2003.
 • Swadźba S.: System gospodarczy Unii Europejskiej a docelowy model polskiej gospodarki. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2000.
 • Swann G.M.: Innovation in Consumption and Economic Growth. W: Globalization, Growth and Governence. J. Michie, J. Griere-Smith (ed.). Oxford University Press, Oxford 1998.
 • Synowiec E., Kawecka-Wyrzykowska E.: Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1997.
 • Szczepański J.: Elementarne pojęcia psychologii. PWN, Warszawa 1970.
 • Szczepański J.: Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstęp do antropologicznej teorii konsumpcji. PWE, Warszawa 1981.
 • Sznajder A.: Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A.: Miary ubóstwa i wykluczenia społecznego w praktyce i propozycjach Eurostatu. W: Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki. Red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Kopińska. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2005.
 • Szukiełojć-Bieńkuńska A.: W stroną wielowymiarowej analizy ubóstwa. "Wiadomości Statystyczne" 2006.
 • Szustakowska-Chojnacka M.: Nasze zdrowie a składniki odżywcze. Wydawnictwo Mado, Toruń 2005.
 • Szymański W.: Globalizacja, wyzwania i zagrożenia. Difin, Warszawa 2002.
 • Światowy G.: Style życia Polaków w kontekście europeizacji. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Red. A. Zeliaś. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 • Taylor E.B.: Primitive Culture. Jon Murray, London 1871, za: L. Kroeber: Istota kultury. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Tokarski S.: Globalizacja, tożsamość a dialog międzykulturowy. W: Globalizacja a tożsamość. Red. J. Zdanowski. Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2003.
 • Trompenaars F., Hampden-Turner Ch.: Siedem wymiarów kultury - znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Uniwersalia w międzykulturowym porównaniu. Red. E. Dubas, H.M. Griese, M. Dzię-gielewska. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Urban L.: Příprava České republiky na vstup a plné uplatnění v Evropské unii. W: Průvodce krajinou priorit pro Českou republiku. Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, Praha 2000.
 • Veéernik J.: Kdyż musiś, tak musis. Od komunismu ke konsumizmu. Pótemele svëtlé zítfky spotfební spolecnocti, MfD, Kavárna 2004.
 • Vecernik J.: Household Consumption in the Czech Republic From Shopping Qwenses to Consumer Society. "Polish Sociological Review" 2008, s. 2-162.
 • Vintrová R.: Sociální a ekonomické dopady integrace České republiky do Evropské Unie. Nové přiležitosti, možna rizika.VSE, Praha 2001.
 • Vnitrová R., Zdárek V.: Konvergence České republiky a Slovenské republiky - soućasny stav a vybrané problemy. "Ekonomicky ćasopis" 2006, nr 4.
 • Vysekalová J.: Psychologie spotřebitele: Jak zákaznici nakupují. 1 vydání. Grada Publishing, Praha 2004.
 • Widham L" Orton K.: Dusza nowego konsumenta. Postawy, zachowania i preferencje e-klientów. CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Wieczorek P.: Gospodarka polska w drodze do Unii Europejskiej. "Wiadomości Statystyczne" 1999.
 • Wiktor J.: Narodowa strategia integracji a euromarketing. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. CBiE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Winkler R.: Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 • Wnuk-Lipiński E.: Oblicza globalizacji - konceptualizacja pojęcia. W: Globalizacja i co dalej? Red. S. Amsterdamski. IFiS PAN, Warszawa 2004.
 • Wóycicka I.: Przeciw nędzy. "Businessman" kwiecień 2004.
 • Wysokińska Z., Witkowska L: Integracja europejska. Dostosowanie w Polsce w dziedzinie polityk. PWE, Warszawa 2004.
 • Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja. Red. R. Rapacki. PWE, Warszawa 2009.
 • Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność. Red. E. Kieżel. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2003.
 • Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej. Relacje, prawidłowości, porównania międzynarodowe. Red. K. Karcz i Z. Kędzior. CBiE, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Zalega T.: Konsumpcja - podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 • Zaorska A.: Globalizacja a konwergencja. Szanse i zagrożenia w procesie doganiania. W: Globalizacja a tożsamość. Red. J. Zdanowski. Wydawnictwo Naukowe Askon, Warszawa 2003.
 • Zaorska A.: Zmiany w procesie globalizacji a uczestnictwo krajów Europy Środkowej. W: Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku. Red. J. Osiński. SGH, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński i W. Piotrkowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Zeliaś A.: Poziom życia w Polsce i krajach UE. PWE, Warszawa 2004.
 • Zeliaś A.: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 • Zmiany zachowań konsumenckich w warunkach polskiej gospodarki. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1998.
 • Zmeny v sektom domacnosti v ĆR v obdobi 1995-2004 - itspory a zadhdenost. "Bulletin CES VSEM", listopad 2005.
 • Żebrowski K.: Międzynarodowe porównania spożycia. Wydawnictwo Edukacja, Wrocław 2002.
 • Analyza makroekonomickeho vyvoje ĆR v roce 2005. CSU, Praha 2006.
 • CEC, Making Success of Enlargement. Strategy Paper and Report of the European Commission on the Progress towards Accession by each Candidate Countries. Commission of the European Communities, Brussels 2002.^ Centrum pro vyzkum vefejneho mineni SOU AV CR. Badame Naše společnost, kwiecień 2005.
 • Čtvrtletní národní učty. CSU, Praha 1995-2005.
 • Čtvrtletní učty české republiky ve 4. čtvrtletí 2001. CSU, Praha 2001.
 • CVVM, Aktuální postoje veřejnosti ke vstupu do EU. Sociologický ústav A V CR, Centrum pro výzkum veřejného mínění, Praha 2002.
 • Czesany S., Macháčková L.: Tendence ve vývoji pozice CR v konvergenčních procesech. CSU, Praha, www.panda.hyperlink.cz/cestapdf/07c3/czesany.pdf.
 • Dubská D.: Změny v sektoru domácnosti ČR - úspory a zadluženost v období 1995 až 2005. CSU, www.czso.cz/csu/2006.
 • ECB Monthly Bulletin, 2002.
 • ECFIN-Statistical Annex of European Economy, November 2006.
 • "Economic Outlook" 2002 d, No. 72, Preliminary Edition, OECD.
 • "Economic Survey of Europe" 1998, No. 1, 2002, No. 2, UNECE.
 • "Economic Survey of Europe" 2001, No. 2.
 • "Economic Survey of Europe" 2002, No. 1.
 • "Eurobarometr" 2001,1V-V, nr 55, European Commission.
 • Eurostat Yearbook 2005.
 • Food Balance Sheet, FAO 2004, http://apps.fao.org.
 • Global Competitiveness Report 2004-2005. World Economic Forum.
 • Human Development Report. UN, www.undp.org/hdro.
 • Jídelniček po roce 1989. Týden ve statistice CSU, www.czso.cz/xl/redakce.nsf.
 • Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej. GUS, Warszawa 2003.
 • Kwartalnik Statystyki Międzynarodowej 2009. GUS, Warszawa 2010 (wersja elektroniczna). Ministerstwo finansów www.mf.gov.pl/dokument.php?const=l&dzial2913&id=l 83074.
 • OECD PPP Programme and the 1CP 2005, Eurostat.
 • Purchasing Power Parities and Real Expenditures. 1999 Benchmark Year. OECD, Paris 2002.
 • Purchasing Power Parities and Real Expenditures. 1999 Benchmark Year. OECD, Paris 2002b.
 • Rachunki narodowe. Rocznik statystyczny. GUS, Warszawa 2007.
 • Raport 2004. CIA World Factbook.
 • Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa 2007.
 • Rocznik Statystyczny 1995. GUS, Warszawa 1996.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 1999. GUS, Warszawa 2000.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej. GUS, Warszawa 2000.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej. GUS, Warszawa 2003.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2006. GUS, Warszawa 2007.
 • Rocznik Statystyczny RP 2009. GUS, Warszawa 2009.
 • Ročenka Hospodařskych Novin. Praha 2000.
 • Sčítání lidí, domů a bytů. Český statistický úřad, Praha 2001, www.czso.cz/sldb.
 • Starzenie się ludności w Polsce na tle regionów Unii Europejskiej. www.wsp.krakow.pl/konspekt/24/ludnosc.html/.
 • "Sin Focus - Economy and Finance" 2007, No. 90, (Eurostat).
 • Soukup P.: Ješte jednu k životnímu prostředí. Data end Fakta 2002. Sociologický ústav AV CR, 2001, www.datafakta.soc.cas.cz.
 • Statistics in Focus. Eurostat 2002.
 • Statistickä Roćenka česka CSU. Praha 1996.
 • Statistickä Roćenka česka CSU. Praha 2000.
 • Statistickä Roćenka česka CSU. Praha 2005.
 • Statistickó Roćenka česka CSU. Praha 1995-2006.
 • Statistickä Roćenka česka CSU. Praha 2008, www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • Statistickä Roćenka česka CSU. Praha 2008, (wersja elektroniczna).
 • Stikovä O.: Aktualni spotřeba potravin v ČR a trendy v poślednich deseti letech. Zpráva o výživĕ v CR, Společnost pro výživu, www.spoluvyživa.cz.
 • Stränsky M.: Alternativni smĕry ve výživĕ. Zpráva o výživĕ v ČR. Společnost pro výživu, www.spoluvyživa.cz.
 • The Statistical Guide to Europe, data 1992-2002. Eurostat Yearbook 2004. European Comission, 2004.
 • Transition Report 2005. EBRD, London 2005.
 • Transition Report 2005-2006. EBRD, London 2005-2006.
 • Transition Report Update 2005. EBRD, London 2005.
 • Ukazatele socialniho a hospodařskeho vývoje České republiky do konce 1. čtvrtleti 2001. CSU, Praha 2001.
 • Ukazatele socialniho a hospodařskeho vývoje Česke republiky do konce 1. čtvrtleti 2002. CSU, Praha 2002.
 • World Economic Outlook Database. IMF, September 2005.
 • World Investment Report. UNCTAD, www.unctad.org/wir.
 • www.cesvsem.cz.
 • www.czso.cz.
 • www.epp.eurostat.ec.europa.eu.
 • www.esomar.org/main.php?a.
 • www.gmid.euromonitor.com/StatsPage.aspx.
 • www.mzp.cz/osu/edice.nsf/.
 • www.oberon.sourceoecd.org/vH2019324/cl=14/nw=1/rpsv/factbook/.
 • www.oecd.org.
 • www.spolvyziva.cz.
 • www.stat.gov.pl.
 • www.transparency.org/cpi/2001/cpi2001.html.
 • www.ue.sarr.com.pl.
 • www.undp.org. www.vsem.cz/data/data/ces.
 • w ww. we forum.org.
 • www.worldbank.org/data/icp.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.