PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 139
Tytuł artykułu

Polska nieliberalna myśl społeczno-ekonomiczna do 1918 roku

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest prezentacja osiągnięć tych nurtów, które nie są związane z ekonomią klasyczną. Mieszczą się w nieliberalnym nurcie i odrzucają wiarę w twórcza moc homo oeconomicusa, kształtującego świat według swojego scenariusza. Ich charakter jest mocno zróżnicowany. W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano poglądy agraryzmu, lewicowa myśl ekonomiczną, społeczną naukę Kościoła oraz prawicowe i narodowe poglądy, na gruncie których narodziła się Narodowa Demokracja. Okres badań obejmuje przede wszystkim wiek XIX i początek XX, aż do uzyskania niepodległości w 1918 roku. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
139
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Abramowski E.: Idee społeczne kooperatyzmu. Biblioteka "Społem", Warszawa 1912.
 • Abramowski E.: Kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego. Nakładem autora, Warszawa 1912.
 • Abramowski E.: Pisma popularnonaukowe i propagandowe 1890-1895. Wybór i wstęp Józef Kulasa. Książka i Wiedza, Warszawa 1979.
 • Abramowski E.: Pisma. T. II. Nakładem Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców, Warszawa 1925.
 • Abramowski E.: Pisma. T. I. Nakładem Związku Polskich Stowarzyszeń Spożywców, Warszawa 1925.
 • Balicki Z.: Egoizm narodowy wobec etyki. Z dodatkiem charaktery a życie polityczne. Nakładem Towarzystwa Wydawniczego we Lwowie. Gubrynowicz i Syn, Gebethner i Wolf, Warszawa 1914.
 • Bauer P.: Dezydery Chłapowski 1788-1879. Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1983.
 • Buszko J.: Dzieje ruchu robotniczego w Galicji Zachodniej 1848-1918. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1986.
 • Buszko J.: Historia Polski 1864-1948. PWN, Warszawa 1988.
 • Buszko J.: Narodziny ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1967.
 • Buszko J.: Ruch socjalistyczny w Krakowie 1910-1914. Na tle ruchu robotniczego w Zachodniej Galicji. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1961.
 • Chamot M.: Polska myśl chrześcijańsko-społeczna w zaborze pruskim w latach 1890-1918. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1991.
 • Chłapowski D.: O rolnictwie. Wydana nakładem księgarni J.K. Żupańskiego, Poznań 1852.
 • Chmielewski Z.: Podręcznik spółdzielczości. Spółdzielczy Instytut Naukowy, Warszawa 1936.
 • Daszyński I.: Niepodległościowe tradycje socjalizmu polskiego. http//zamorzenie.most.org.pl./nslip/10.ttm
 • Daszyński I.: Teksty. Wybór, opracował i wstępem opatrzył J. Myśliński. Warszawa 1986.
 • Długoborski W.: Narodziny katolickiej nauki społecznej: Encyklika "Rerum Novarum" (1891) na tle epoki. W: Współczesne problemy Polski w świetle katolickiej nauki społecznej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedry Mikroekonomii i Historii Gospodarczej oraz NSZZ "Solidarność". Wrocław, 8. XI. 1991. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1992.
 • Dmowski R.: Myśli nowoczesnego Polaka. Wydawnictwo Zachodnie, Warszawa 1934.
 • Dmowski R.: Wybór pism. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1980.
 • Dmowski R.: Wybór pism. Wybór R. Wapiński. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
 • Dunin-Wąsowicz K.: Ignacy Daszyński jako rzecznik niepodległości i państwowości polskiej. "Przegląd Socjalistyczny" 2006, nr 4 (9).
 • Dzieje kultury politycznej w Polsce. Od schyłku XIX wieku do roku 1939. Red. R. Wapiński. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1981.
 • Garlicki A.: U źródeł obozu belwederskiego. PWN, Warszawa 1985.
 • Górski J.: Zarys historii ekonomii politycznej. Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • GrabskiW.: Cele i zadania polityki agrarnej w Polsce. Drukarnia Synów St. Niemiry, Warszawa 1918.
 • Grabski W.: Materjały w sprawie włościańskiej. Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1907.
 • Grabski W.: Wybór pism. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1987.
 • Grot Z.: Dezydery Chłapowski 1788-1879. PWN, Warszawa-Poznań 1983.
 • Grot Z.: Dezydery Chłapowski i Franciszek Morawski - generałowie powstania listopadowego. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej, Kościan 1980.
 • Grott B.: Zygmunt Balicki ideolog Narodowej Demokracji. Wydawnictwo Acana, Kraków 1995.
 • Guzicki L., Żurawicki S.: Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej 1914-1939. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1974.
 • Guzicki L., Żurawicki S.: Polscy ekonomiści XIX i XX wieku. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984.
 • Hall A.: Dziedzictwo Narodowej Demokracji. Warszawa 1984.
 • Historia Polski 1831-1939. Red. T. Kizwalter i T. Nałęcz. PWN, Warszawa 2007.
 • Informator Spółdzielczy Towarzystwa Kooperatystów. Spółdzielczy Instytut Naukowy, Warszawa 1932.
 • Jakubowska U.: Kształtowanie się elity politycznej galicyjskiej narodowej demokracji do 1914 r. W: Dzieje kultury politycznej w Polsce. Od schyłku XIX wieku do roku 1939. Red. R. Wapiński. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1981.
 • Jenerał Dezydery Chłapowski: Pamiętniki. Wojna roku 1830-1831. Część II. Nakładem Synów, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1899.
 • Koberdowa I.: Socjalno-Rewolucyjna Partia Robotnicza 1882-1886. Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • Kowalik T.: Historia ekonomii w Polsce 1864-1950. Część I. Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1992.
 • Krzywicki L.: Dzieła. T. 8. PWN, Warszawa 1966.
 • Krzywobłocka B.: Chrześcijańska demokracja w Polsce. "Rocznik Wolnej Myśli" 1962.
 • Kulczycki L.: Ze wspomnień. "Z Pola Walki" 1972, nr 1.
 • Kupny J. ks., Fel S. ks.: Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego. Księgarnia św. Jacka Sp. z o.o., Katowice 2003.
 • Limanowski B.: Pamiętniki. T. II. Książa i Wiedza, Warszawa 1983.
 • Limanowski B.: Socjalizm, demokracja, patriotyzm. Kraków 1902.
 • Luksemburg R.: Akumulacja kapitału. PWN, Warszawa 1963.
 • Luksemburg R.: Wstęp do ekonomii politycznej. PWN, Warszawa 1958.
 • Łodyga T.: Polska Partia Socjalistyczna (Frakcja Rewolucyjna) w latach 1906-1914. Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 • Łuski K.: Patriotyzm i socjalizm. "Równość" nr 2 z XI 1879.
 • Majka J. ks.: Filozofia społeczna. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Wrocław 1982.
 • Majka J. ks.: Katolicka nauka społeczna. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1988.
 • Marchlewski J.: Pisma wybrane. Książka i Wiedza, Warszawa 1952.
 • Michalski J.: Siwy strzelca strój - rzecz o Józefie Piłsudskim. Krajowa Agencja Wydawnicza, Łódź 1989.
 • Milewski E.: Kooperacja i jej znaczenie w Polsce. Nakładem Centralnego Biura Wydawnictw NKN, Kraków 1915.
 • Milewski E.: Kooperatyzm a kwestia robotnicza. Księgarnia Polska Połanieckiego, Lwów 1912.
 • Milewski E.: Sklepy społeczne (rzecz o kooperacji spożywców). Związek Spółdzielni Spożywców RP, Warszawa 1930.
 • Milewski E.: W sprawie samokształcenia spółdzielczego. Związek Stowarzyszeń Zarobkowych i Gospodarczych, Lwów 1913.
 • MiłkowskiZ.: Skarb Narodowy Polski. Nieco o Lidze Narodowej. Rozdział jeden z pamiętnika: "od kolebki przez życie". Nakładem Towarzystwa Wydawniczego, Lwów 1905.
 • Morawski K.: Wspomnienia z Turwi. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981.
 • Morawski W.: Władysław Grabski polityk, mąż stany, reformator. Drukarnia NBP, Warszawa 2004.
 • Myśliński J.: Swobody, fabryk i ziemi. W: Dzieje narodu i państwa polskiego. Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch", Warszawa 1988.
 • Najdus W.: Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska 1890-1919. PWN, Warszawa 1983.
 • Nałęcz D. i T.: Józef Piłsudski - legendy i fakty. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986.
 • Piwowarski W. ks.: Słownik katolickiej nauki społecznej. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1993.
 • Poborowski M.: Katolicyzm społeczny w polskiej myśli ekonomicznej w latach 1891- 1918. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1987.
 • Pobóg-Mailnowski W.: Narodowa Demokracja 1887-1918: fakty i dokumenty. Druk "Polska Zjednoczona", Warszawa 1933.
 • Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia. W opracowaniu M. Kridla, W. Malinowskiego, J. Wittlina. Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1986.
 • Polskie programy socjalistyczne 1878-1918. Red. F. Tych. Warszawa 1975.
 • Popławski J.L.: Pisma polityczne. T. 1 i II. Skład Główny i Gebethnera i Wolfa, Kraków 1910.
 • Popławski J.L.: Polityka interesów ekonomicznych. "Przegląd Wszechpolski. Miesięcznik Poświęcony Polityce Narodowej oraz Zagadnieniom Życia Społecznego, Ekonomicznego i Umysłowego". Rocznik XI. Druk W.L. Anczyca i spółki, Kraków 1905.
 • Popławski J.L.: Wybór pism. Wybór T. Kulak. Wydawnictwo "Nrotom". Wrocław 1998.
 • PPS-Lewica 1906-1918. Materiały i dokumenty, 1906-1910. T. 1. Książka i Wiedza, Warszawa 1961.
 • Program polskich socjalistów. "Równość" z X 1879.
 • Program stronnictwa demokratyczno-narodowego w zaborze rosyjskim. "Przegląd Wszechpolski". Dwutygodnik polityczny i społeczny. Rok III. Z drukarni W.A. Szyjkowskiego, Lwów 1897.
 • "Przegląd Wszechpolski". Dwutygodnik polityczny i społeczny. Rok 11. Z drukarni W.A. Szyjkowskiego, Lwów 1896. Dodatek Przewodnik Handlowo-Geograficzny. Organ Polskiego Towarzystwa Handlowo--Geograficznego we Lwowie.
 • "Przegląd Wszechpolski". Dwutygodnik polityczny i społeczny. Rok III. Z drukarni W.A. Szyjkowskiego, Lwów 1897.
 • Rozwój ekonomiczny i kultura narodowa. "Przegląd Wszechpolski". Dwutygodnik polityczny i społeczny. Rok III. Z drukarni W.A. Szyjkowskiego, Lwów 1897.
 • Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Red. S. Czaia. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Rybarski R.: Polityka i gospodarstwo. Wydawnictwo Nortom, Wrocław 2004.
 • Seniuta J.: Nasze potrzeby i nadzieje w zakresie życia gospodarczego. "Przegląd Wszechpolski. Miesięcznik Poświęcony Polityce Narodowej oraz Zagadnieniom Życia Społecznego, Ekonomicznego i Umysłowego". Rocznik Xl. Druk W.L. Anczyca i spółki, Kraków 1905.
 • Scyda M.: Z zagadnień polityki demokratyczno-narodowej. Richard Madley. LTD Printers, Londyn 1946.
 • Skodlarski J.: Zarys historii gospodarczej Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2002.
 • Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty. Książka i Wiedza, Warszawa 1957.
 • Stanislaw Grabski o Sejmie, samorządzie i zadaniach państwa. Wybór Krzysztof Kawalec. Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Stronnictwo demokratyczno-narodowe, jego zasady i działalność. "Przegląd Wszechpolski. Miesięcznik Poświęcony Polityczne Narodowej oraz Zagadnieniom Życia Społecznego, Ekonomicznego i Umysłowego". Rocznik XI. Druk W.L. Anczyca i spółki, Kraków 1905, nr 11-12.
 • Strzeszewski Cz., Bender R., Turowski K.: Historia katolicyzmu społecznego w Polsce 1832-1939. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1981.
 • Strzeszewski Cz.: Ewolucja katolickiej nauki społecznej. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1978.
 • Strzeszewski Cz.: Katolicka nauka społeczna. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1985.
 • Suleja W.: Józef Piłsudski. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.
 • Światło A.: Poglądy społeczne przedstawicieli neutralnej myśli spółdzielczej do roku 1939. Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa 1963.
 • Światło A.: Spółdzielczy instytut naukowy 1919-1939. Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa 1973.
 • Tomicki J.: Mieczysław Niedziałkowski. Iskry, Warszawa 1978.
 • Turowski K.: Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce. T. I. Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1989.
 • Walka o interesy ekonomiczne ludu. "Przegląd Wszechpolski". Dwutygodnik polityczny i społeczny. Rok III. Z drukarni W.A. Szyjkowskiego, Lwów 1897.
 • Wapiński R.: Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Wydawnictwo Arche, Gdańsk 1997.
 • Wapiński R.: Narodowa demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej. Ossolineum, Wrocław 1980.
 • Wapiński R.: Rola świadomości historycznej w polskich ruchach narodowowyzwoleńczych XVIII-XX wieku. Śląski Instytut Naukowy, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1975.
 • Wapiński R.: Roman Dmowski. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988.
 • Wasiutyński W.: Czwarte pokolenie. Szkice z Dziejów Nacjonalizmu Polskiego. Odnowa, Londyn 1982.
 • Weydlich K.: Franciszek Stefczyk. Pionier polskiej spółdzielczości rolniczej. Spółdzielczy Instytut Naukowy, Warszawa 1936.
 • Weydlich K.: Ruch spółdzielczy w Polsce w latach 1914-1926. Spółdzielczy Instytut Naukowy, Warszawa 1927.
 • Wojdyło W.: Koncepcje społeczno-polityczne Stanisława Grabskiego. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1993.
 • Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, część I do 1918 r. Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa 1966.
 • Żurawicki S.: Myśl ekonomiczno-polityczna w Polsce okresu międzywojennego. PWN, Warszawa 1970.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193159

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.