PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 4/3 | 216
Tytuł artykułu

Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności banków

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono przykład zastosowania procedur klasycznej (jednowymiarowej) i wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie poziomu kapitału intelektualnego banków. Praktyczne zastosowanie metod taksonomicznych pozwoliło na dokonanie transformacji wielowymiarowej przestrzeni zmiennych diagnostycznych opisujących procesy zmiany poziomu kapitału intelektualnego w spółkach bankowych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) do jednowymiarowej przestrzeni zmiennej syntetycznej TMKI. Pozwoliło to na liniowe uporządkowanie badanych podmiotów i wyróżnienie liderów rankingu. Zauważalne jest widoczne zróżnicowanie banków biorących udział w badaniu. Uzyskany ranking banków może stanowić podstawę dalszych analiz z uwzględnieniem kolejnych lat, które po niedawnym kryzysie finansowym mogą mieć istotne znaczenie dla pozycji konkurencyjnej badanych banków. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
216
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Anson W. (2007), Intellectual capital: Understanding the Value and the Risk, "IPFrontline", January.
 • Argyris, C. (1992), On Organizational Learning, Blackwell, Cambridge, MA.
 • Arnold G. (2005), Corporate Financial Management, Financial Times, Prentice Hall, London.
 • Aven T. (2003), Foundations of Risk Analysis: A Knowledge and Decision-Oriented Perspective, John Willey & Sons, Ltd.
 • Aven T., Nilsen E., F., Nilsen T. (2004), Expressing Economic Risk-Review and Presentation of a Unifying Approach, "Risk Analysis", 24(4), pp. 989-1005.
 • Aven E., Floereneas S. (2004), Country Risk: Quantitative Measurement and Analysis, "Risk Review", May/June, pp 44-47.
 • Baka W. (1998), Polski sektor bankowy na tle bankowości europejskiej - w kierunku podwyższania konkurencyjności, [w:] Integracja europejska a strategie banków komercyjnych, W. Baka (red.), Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów, Katowice.
 • Barsky N.P., Marchant G. (2000), The most valuable resource - measuring and managing intellectual capital, Strategic Finance, 81(8), s. 58-61
 • Bierman H.J., Smidt S. (1980), The capital Budgeting Decision. Economic Analysis of Investment Projects, Macmillan Publishing Co., Inc.
 • Block S. (2000), Integrating Traditional Capital Budgeting Concepts into an International Decision-Making Environment, "Engineering Economist" 45(4).
 • Bontis N. (1998), Intellectual capital: an explanatory study that develops measures and models, "Management Decision" 2 (36).
 • Brealey R.A., Myers S.C., Marcus A.J. (2004), Fundamentals of Corporate Finance, International Edition, McGraw-Hill/Irwin.
 • Buehler K.S., Mazingo C.J., Samandari H.H. (2010), A better way to measure bank risk, "McKinsey on Finance", No. 35, Spring.
 • Bukh P.N., Larsen H.T., Mouritsen J. (1999), Constructing Intellectual Capital Statement, Scandinavian Journal of Management; publikacja dostępna na: www.sciencedirect.com.
 • Campbell D., Rahman M.R.A. (2010), A longitudinal examination of intellectual capital reporting in Marks & Spencer annual reports, 1978-2008, "The British Accounting Review", 42.
 • Cap Gemini Ernst & Young (2000), Center For Business Innovation, Measuring the Future: The Value Creation Index, Cambridge, MA.
 • Chase, R. (1997), Knowledge Management, "The Journal of Knowledge Management", 1(1), s. 83-92.
 • CIMA (2005), Management Accounting: Official Terminology. Chartered Institute of Management Accountants, CIMA Publishing, London.
 • Chmielewski M., Śledzik K. (2007), rozdział: Kapitał intelektualny polskich banków, [w:] Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, Wydawnictwo Fundacja Rozwoju UG.
 • Chmielewski M., Śledzik K. (2007), W poszukiwaniu niematerialnych wartości, miesięcznik BANK Nr 7/8 (178/179).
 • Czechowska I.D. (2010), Pozytywny wizerunek i dobra reputacja sposobem na zmniejszenie ryzyka w bankowości w: Ryzyko w finansach i bankowości, praca zbiór, pod red. B. Filipiak i M. Dylewskiego, Difin, Warszawa.
 • Damodaran A. (2008), Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 • Damodaran A. (2003), Country Risk Company Exposure: Theory and Practice, "Journal of Applied Finance", Fall/Winter, s. 63 -76.
 • Dayananda D., Irons R., Harrison S., Herbohn J., Rowland P. (2002), Capital Budgeting. Financial appraisal of investment Project, University Press, Cambridge UK.
 • Dierickx I., Cool K. (1989), Asset stock accumulation and sustainability of competitive advantage, "Management Science".
 • Dobiegała-Korona B., Herman A. (red.) (2006), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin Warszawa.
 • Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ.
 • Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Dziawgo D. (2010), Investor relations in the financial market in Poland from the perspective of individuals, International Atlantic Economic Society, Praga, referat wygłoszony.
 • Dziawgo L. (2009), Bank jako instytucja braku zaufania publicznego, [w:] Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opinii ekonomistów polskich, Szambelańczyk J. (red.), Związek Banków Polskich - Ernst & Young, Warszawa.
 • Dziawgo L. (2003), Eco-offers of banks and investment funds, UMK, Toruń.
 • Dziawgo L. (2008), Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego, [w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Nowakowski J., Famulska T. (red.), Difin, Warszawa.
 • Edvinsson L., Malone M.S. (1997), Intellectual Capital. Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower, HarperCollins Publishers.
 • Edvinsson L., Malone M.S., (2001), Kapitał intelektualny, PWN Warszawa.
 • EU Banking Structures, European Central Bank, styczeń 2010.
 • Fama E.F. (1996), Discounting under Uncertainty, "Journal of Business", Vol. 69 Issue 4.
 • Fight A. (2004), Understanding International Bank Risk, John Willey & Sons, Ltd.
 • Flejterski S. (1999), Konkurencyjność a dylematy dywersyfikacji struktury bankowości w Polsce, [w:] Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansów, Warszawa-Pułrusk.
 • Flejterski S. (1984), Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa", nr 9.
 • Flejterski S. (2002), Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, WN US, Szczecin.
 • Frynas G., Mellahi K. (2003), Political Risks as Firm-Specific (Dis) Advantages: Evidence on Trans-national Oil Firms in Nigeria, "Thunderbird International Business Review", September/October, Vol. 45 Issue 5.
 • Goedhart M., Haden P. (2003), Emerging Markets aren't as risky as you think, "The McKinsey Quarterly", No. 3, s. 24-29.
 • Grabowski R. (2009), Problems with Cost of Capital Estimation in the Current Environment - Update, "Business Valuation Review" 27(4).
 • Graham J.R., Harvey C.R. (2001), The theory and practice of corporate finance: evidence from the field, "Journal of Financial Economics", No.60.
 • Gray J.L., Harley T. W. (1996), Znaczenie jakości w działalności bankowej, Związek Banków Polskich, Warszawa.
 • Green Paper for Promoting an European Framework for Corporate Social Responsibility (2001), Bruksela.
 • Gross S. (2006), Banks and Shareholder Value, Deutscher Universitäts-Verlag, Wiesbaden.
 • Harasim J. (2005), Bankowość detaliczna w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Harvey C.R. (2001), The International Cost of Capital and Risk Calculator (ICCRC), http://faculty.fuqua.duke.edu/~charvey/.
 • Harvey C.R. (2004), Country Risk Components, the Cost of Capital, and Returns in Emerging Markets, [w:] Country and Political Risk Practical Insights for Global Finance, S. Wilkin, (red.), Risk Books, 2004.
 • Heffernan S. (2007), Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa.
 • Hofman J., Schneider S. (2008), How intellectual capital creates value. Towards the strategic management of intangibles, Deutsche Bank Research.
 • Housel T.J., Nelson S.K., (2005), Knowledge valuation analysis: Applications for organizational intellectual capital, "Journal of Intellectual Capital", 6(4), s. 544-557.
 • Johnson R.D., Siskin B.R. (1976), Quantitative Techniques for Business Decisions, USA: Prentice-Hall, Inc.
 • Jonas A. (2002), Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa.
 • Kaplan R., Norton D. (2001), The Strategy Focused Organization, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kalafut P., Low J. (2004), Niematerialna wartość firmy, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kannan G., Aulbur W.G. (2004), Intellectual Capital Measurement Effectiveness, "Journal of Intellectual Capital", 5(3), s. 389-413.
 • Kapitał intelektualny jako generator konkurencyjności polskiego systemu bankowego (2010), I etap badań, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk - materiał niepublikowany.
 • Kapkin A., Baker N., Gough N., Erskine R. (1999), Missing link? Assessing equity risk within European banks, Dresdner Kleinwort Benson Research.
 • Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kasiewicz S. (2005), Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, SGH, Warszawa.
 • Kasiewicz S. (2004), Konkurencyjność banków a zarządzanie wartością [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, J. Bieliński (red.), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 218-224.
 • Kavida V., Sivakoumar N. (2009), Intellectual Capital: A Strategic Management Perspective, "The IUP Journal of Knowledge Management", 7(5&6), s. 55-69.
 • Key J. (1996), Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Koch T.W. (1995), Bank Management, The Dryden Press.
 • Korenik D. (2002), Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX w. (rynek klientów indywidualnych i gospodarczych), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • KPMG, Barents Group LLC (1998), Hong Kong Banking into the New Millennium, Consultancy Study.
 • Kridan A.B., Goulding J.S. (2006), A case on knowledge management implementation in the banking sector, "VINE: The Journal of information and knowledge management systems", 36(2), s. 211-222.
 • Lev B. (2001), Intangibles: management, measurement, and reporting, Brookings Institution Press, Waszyngton.
 • Lev B., Gu F., (2003), Intangible assets. Measurement, Drivers, Usefulness, Boston.
 • Low J., Kalafut, P.C. (2004), Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Łuniewska M., Tarczyński W. (2006), Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa.
 • MacDougall S.L., Hurst D., (2005), Identifying tangible costs, benefits and risks of an investment in intellectual capital: Contracting contingent knowledge workers, "Journal of Intellectual Capital", 6(1), s. 53-71.
 • Mandelbrot B. (2004), The (Mis) Behaviour of Markets, Profile Books.
 • Marr B. (2007), What is Intellectual Capital?, w: Strategies for information technology and intellectual capital: challenges and opportunities, Joia L.A. (red.), Information Science Reference.
 • Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa.
 • Marcinkowska M. (2003), Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wyd. UL, Łódź.
 • Marcinkowska M. (2004a), Information disclosed by banks, EIASM Workshop on Corporate Governance, Brussels.
 • Marcinkowska M. (2004b), Raport roczny z działań i wyników przedsiębiorstwa. Współczesne trendy w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Marcinkowska M. (2005), Banks' reports on value management, EIASM 2nd Workshop on Corporate Governance, Brussels.
 • Marcinkowska M. (2006), Wykorzystanie zasobów niematerialnych w tworzeniu wartości banków, [w:] Bankowość, J. Węcławski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 • Marcinkowska M. (2007), Kapitał intelektualny jako czynnik przewagi konkurencyjnej banków, [w:] Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, J. Bieliński (red.), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Marcinkowska M. (2008a), Fakty i mity o kapitale intelektualnym, "Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie", nr 1.
 • Martinkowska M. (2008b), Niematerialne zasoby banków jako źródło ich wartości, Acta Universitatis Lodziensis, "Folia Oeconomica" nr 218.
 • Marcinkowska M. (2004), Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Marconi J. (2002), Marketing marki, Liber, Warszawa.
 • Mertens J-J., Van der Meer J. (2010), Intangibles and Intellectual Capital in European Investment Bank Project Appraisal, [w:] Strategic intellectual capital management in multinational organizations: sustainability and successful implications, O'Sullivan K., J., IGI Global, New York.
 • Mikołajek-Gocejna M. (2005), Ekonomiczna wartość dodana (EVA) - czy rzeczywiście mierzy wartość tworzoną dla akcjonariuszy?, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH zeszyt 54, Warszawa.
 • Mills R. (2005), Dynamika wartości przedsiębiorstwa dla udziałowców, ODDK, Gdańsk.
 • Mills R., Peksyk M., Weinstein W. (2006), Sharpening the Tools of Country Risk Analysis, "The ICFAI Journal of Financial Risk Management", December.
 • Mroziewski M. (2008), Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa.
 • Nath H.K. (2004), Country Risk Analysis: A Survey, Sam Houston State University, Working Paper.
 • Neale-May D. (2005), Using Intellectual Capital to build market capital, "B2B", 90(11).
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Nowak Ł., Stanoch E., Indeks Tworzenia Wartości - wpływ czynników niematerialnych na wzrost wartości firmy, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 7-8.
 • O'Hagan A., Buck C.E., Daneshkhah A., Eiser R. J., Garthwaite P.H., Jenkinson D.J., Oakley J.E., Rakow T. (2006), Uncertain Judgements. Eliciting Experts' Probabilities. Wiley-Statistics in Practice, Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
 • Olchowicz L, Tłaczała A. (2008), Sprawozdawczość finansowa wg Krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Olson C.L., Piconi M.J. (1983), Statistics for Business Decision Making, Scott, Foresman and Company.
 • Osiński J. (2010), Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność kredytową banków krajowych w latach 2010-2011, materiał powielony, IBnGR, Gdańsk, maj.
 • Panfil M. (red.), Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, Poltext, W-wa, 2009r.
 • Parys J. (2007) Jak budować markę finansową, CFO - Magazyn Finansistów., http://cfo.cxo.pl/cgi-bin.
 • Pawłowicz L. (2010), Wykład: Zarządzanie Wartością Firmy (Value Based Management), http://bankowosc.wzr.pl/pliki/446.UG_VBM_1_pawlowicz_2010.pdf.
 • Pawłowicz L. (1988), Wybrane metody taksonomii numerycznej i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Porter M. (1993), Strategia konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Pęksyk M. (2008), On the Methods of Accounting for Country Risk in Foreign Direct investment Appraisal, a thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at Brunel University/Henley Management College, January.
 • Pęksyk Mv Chmielewski M., Śledzik K. (2009), Analiza metod uwzględniających ryzyko kraju w ocenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Zarządzanie finansami. Aktualne wyzwania teorii i praktyki, Zarzecki D. (red.), Zeszyty Naukowe Nr 533, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Pęksyk M. (2009), Analiza opłacalności inwestycji zagranicznych w niestabilnym otoczeniu, [w:] Społeczno-ekonomiczne wymiary globalnego kryzysu finansowego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 3/1.
 • Pellgrino M.J. (2009), Intellectual Property Cost-of-Capital Estimation Model, "Valuation Strategies", May/fune, 12(5), s. 6-15,47.
 • Pike R., Neale B. (2003), Corporate finance and investment: decisions and strategies, FT Prentice Hall, Harlow.
 • Pismo prof. R. Wierzby do autora z dnia 1.03.2010.
 • Praktyczny przewodnik po MSSF, Deloitte, Warszawa 2009.
 • Pulic A., An Accounting Tool for IC Management, publikacja dostępna na http://www.vaic-on.net/start.htm stan na 07.07.10.
 • Pulic A. (2006), Value Creation Efficiency Analysis - VAIC(tm), materiały konferencyjne, Gdańsk.
 • Radło M-J. (2008), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar, materiał powielony, Warszawa.
 • Raport o kapitale intelektualnym Polski (2008), Zespół Doradców Strategicznych Premiera, Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w 2009 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 • Ramirez R., Selsky W., van der Hajden K. (2008), Business Planning for Turbulent Times, New Methods for Applying Scenarios, Earthscan.
 • Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy, WIG-press, Warszawa.
 • Razaee Z. (2001), Financial Institutions, Valuations, Mergers, and Acquisitions: The Fair Value Approach, John Willey & Sons, Ltd.
 • Roos J., Roos Q, Dragonetti N.C., Edvinsson L. (1997), Intellectual Capital; Navigating the New Business Landscape, MACMILLAN PRESS.
 • Robichek A.A., Myers S. (1966), Conceptual Problems in the Use of Risk-Adjusted Discount Rates, "Journal of Finance" 21(4).
 • Rybicki J., Pawłowska B. (2009), Kapitał intelektualny jako podstawa budowy przewagi konkurencyjnej, materiały V Konferencji Naukowej organizowanej przez Katedrę Ekonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dostępne on-line: <http://www.instytut.info/Vkonf/si-te/31.pdf>, dostęp 25 VI 2010.
 • Sajdak M. (2008), Identyfikowanie pozycji konkurencyjnej na tle konkurencji, dostępne on-line: http://twojbiznes.infor.pl/index.php/dzialy/praktyka/artykul-l104246.html>, data publikacji 9.9.2008.
 • Seitz N., Ellison M. (2005), Capital Budgeting and Long Term Financing Decisions, UK: Thomson South-Western.
 • Sennetti J.T., Chung-Ang C-S. K., Sellani R.J. (2004), Measuring the Effect of Investment in Intellectual Capital, "Journal of Applied Management and Entrepreneurship", 9(2), s. 82-96.
 • Skoczyłaś W. (red.) (2007), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Skoog M. (2003), Visualizing value creation through the management control of intangibles, "Journal of Intellectual Capital", 4(4), s. 487-504.
 • Smith G, Parr G. (2000), Valuation of Intellectual Property and Intangible Asets, John Willey & Sons, New York.
 • Stankiewicz M.J. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń.
 • Stewart G.B. m (1991), Quest for Value. The EVA(tm) Management guide, Harper Business.
 • Stewart T., Trying to Grasp the Intangible, Fortune, October 2, 1995, publ. dostępna na dzień 07.07.2010 na stronie: http://faculty.css.edu/dswenson/web/525ARTIC/CORPKNO3.HTM.
 • Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital: the New Wealth of Organizations, Doubleday/ Currency, New York.
 • Strojny M. (2003), Metody i narzędzia pomiaru kapitału intelektualnego organizacji, [w:] Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, D. Dobija (red.), PFPK, Warszawa.
 • Stulz R.M. (1999), What's Wrong with Modern Capital Budgeting?, Financial Practice and Education", Fall/Winter.
 • Sveiby K.E. (2010), Methods for Measuring Intangible Assets, publikacja dostępna na http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm, stan na 7 lipca 2010r.
 • Szablewski A., Tuzimek R. (red.) (2004), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext Warszawa.
 • Śledzik K. (2008), Wycena KI w spółkach giełdowych, Kwartalnik Nauk o przedsiębiorstwie NR 11
 • Taleb N. (2006), Ślepy traf, GWP, Gdańsk.
 • Top 500 Banking Brands (2010), "The Banker", February.
 • Ujwary-Gil A. (2009), Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 • Urbanek G. (2002), Zarządzanie marką, PWE, Warszawa.
 • Urbanek P. (2007), Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wyd. UL, Łódź.
 • Urbanek G. (2006), Kapitał intelektualny w: Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 • Urbanek G. (2008), Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • van Greuning H. (2006), International Financial Reporting Standards. A Practical Guide. Fourth Edition, The Word Bank, Washington DC.
 • Vontobel H. (1997), Nie zaksięgowane. Rozważania bankiera, Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, Warszawa.
 • Wachowiak P. (red.) (2005), Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wells L.T., Gleason E.S. (1995), Is Foreign Infrastructure Investment Still Risky?, "Harvard Business Review", September/October.
 • Więcław E. (2010), Polskie marki bankowe gonią świat, "Rzeczpospolita" z 20.02.
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005, dostępne on-line: <http://mfiles.pl/pVindex.php/Metody_analizy_strategicznej>.
 • Wywiad (nieautoryzowany) przeprowadzony przez autora opracowania z członkami Zarządu TU Allianz Polska: Danglem i Michałem Müllerem, 15.04.2010.
 • Zaleska M. (red.) (2007), Współczesna bankowość, Difin, Warszawa.
 • Zener M., Akaydin E. (2002), A practical Approach to the International Valuation and Capital Allocation Puzzle, Salomon Smith Barney.
 • Z czego składa się kapitał intelektualny?, www.innowacyjnosc.gpw.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171193161

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.