PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 173 | 9--38
Tytuł artykułu

Samorządowa polityka społeczna po 1989 roku

Warianty tytułu
Local Social Policy after 1989
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna samorządowa polityka społeczna funkcjonuje na podstawie ustawowych rozwiązań prawnych, takich jak: ustawa o samorządzie gminnym (1990 r.), powiatowym (1998 r.) oraz ustawie o pomocy społecznej (1990 r.). Wymienione akty prawne, wpisujące się w istotę decentralizacji państwa, określają jednostkom samorządu terytorialnego zadania w zakresie pomocy społecznej. Szczegółowe rozwiązania w tym względzie prezentuje treść niniejszego artykułu. (abstrakt oryginalny)
EN
Today's social policy relies on three pieces of legislation for its legal basis: the Local Government Act of 1990, the County Government Act of 1998 and the Social Assistance Act of 29 November 1990. All of these form part of the state decentralization programme and assign social assistance responsibilities to local governments. The article discusses specific arrangements in the field. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Auleytner, J., 2002, Polityka społeczna, czyli ujarzmienie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.
 • Bagdzieński, S.L., 1994, Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Barney, G.O., Barney, K.R., Blewett, J., 1993, Global 2000 Revisited: What Shall We Do? The Critical Issues of the XXI Century, Millenium Institute, 1993.
 • Chrzanowska, E., 2010, Rola państwa w łagodzeniu skutków starzenia się społeczeństwa w Polsce w latach 2007-2035, w: I. Kuropka (red.), Praktyczne i teoretyczne aspekty funkcjonowania jednostek samorządowych i podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Doyal, L., Gough, I., 1991, A Theory of Human Need. The Ginlfbrd Press, New York.
 • Flejterski, S., 2005, Determinanty kreowania rozwoju lokalnego, w: B. Filipiak (red.), Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Frąckiewicz, L., 1989, Ubóstwo jako kwestia społeczna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 9.
 • Frąckiewicz, L., 2002, O potrzebie samorządowej polityki społecznej i uwarunkowania, w: A. Frączkiewicz-Wronki (red.), Samorządowa polityka społeczna, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Frąckiewicz, L. (red.), 2005, Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Frączkiewicz-Wronka, A. (red.), 2002, Samorządowa polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Giełżyński, W., 1988, Lokalizm i samosprawdzające się utopie, Zeszyty Politologiczne nr 6, Państwo i Kultura Polityczna.
 • Gilowska, Z., 2000, Reforma samorządowa a reforma finansów publicznych, w: L. Kolarska-Bobińska (red.), Cztery reformy. Od koncepcji do realizacji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Gliński, P., Palska, H., 1997, Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej, w: H. Domański, A. Rychard (red.), Elementy nowego ładu, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Gorzelak, G., 1989, Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Instytut Gospodarki Przestrzennej WGiSR UW, Warszawa.
 • Izdebski, H., 2001, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Wydawnictwa Prawnicze, Warszawa.
 • Jakubowski, W., 1999, Społeczna natura człowieka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Jałowiecki, B., 1989, Rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kida, J., 1997, Samorząd gminny i jego funkcje rodzajowe, Samorząd Terytorialny 1997, nr 11.
 • Kocowski, T., 1979, Globalna koncepcja potrzeb ludzkich, w: Rozwój społeczny - system światowy - potrzeby ludzkie. Problemy metodologiczne, t. 1., PAN KBiP "Polska 2000".
 • Korenik, S. (red.), 2010, Współczesne koncepcje przestrzennego rozwoju gospodarki i społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kuropek, I. (red.), 2010, Praktyczne i teoretyczne aspekty funkcjonowania jednostek samorządowych i podmiotów gospodarczych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kurzynowski, A. (red.), Polityka społeczna globalna i lokalna, Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, Warszawa.
 • Kuźnik, F., 2002, Społeczny wymiar lokalnej polityki rozwoju, w: A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Samorządowa polityka społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Lisowski, A., 1999, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, w: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna, globalna i lokalna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Łojko, E., 1992, Ciągłość wzorów i degradacja małych miast, Samorząd Terytorialny nr 7-8.
 • Moroń, D., Zamorska, K. (red.), 2010, Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne. Dobre praktyki na Dolnym Śląsku, Wydawnictwo Atut, Wrocław.
 • Niewiadomski Z. (red.), 2001, Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Obuchowski, K., 1983, Psychologia dążeń ludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ossowski, S., 1967, O osobliwościach nauk społecznych, w: Dzieła. O nauce, t. 4, PWN, Warszawa.
 • Pająk, K., 2003, Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty jego funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.
 • Pająk, K., 2005, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Pająk, K., 2011, Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Parysek, J., 1996, Gospodarka lokalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Parysek, J.J., 1997, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Parysek, J. (red.), 2003, Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Pietrzyko, B., Podsiadło, B., 1995, Potrzeby społeczności lokalnych i możliwości ich zaspokajania, w: P. Dobrowolski, S. Wróbel (red.), Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1506, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Polak, E., 1996, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Potoczek, A., 2003, Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toruń 2003.
 • Rydlewski, G., 1999, Samorząd terytorialny i administracja rządowa. Gmina, powiat, województwo. Akty prawne, wyjaśnienia, indeksy, według stanu na dzień 1 stycznia 1999 r., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 • Sowa, K.Z., 1988, Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, w: Państwo i Kultura Polityczna, Zeszyty Politologiczne nr 5.
 • Sowa, K.Z., 1989, Zmierzch i odrodzenie lokalizmu w XX-leciu, w: B. Jabłoński, K.Z. Sowa, P. Dutkiewicz (red.), Społeczności lokalne. Tożsamość i przyszłość, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Strategia polityki społecznej na lata 2007-2013, Dokument przyjęty przez RM z dnia 13 września 2005 roku [online] www.mpips.gov.pl/userfiles/File/mps/strategiaps.pdf [dostęp 4 luty 2011].
 • Szczepański, J., 1992, Polska lokalna, w: B. Jałowiecki (red.), Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • de Tocqueville, A., 1976, O demokracji w Ameryce, PIW, Warszawa.
 • Wiatr, J.J. (red.), 1998, Władza lokalna w warunkach demokracji, raport z badań, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Wiatr, J.J. (red.), 2002, Władza lokalna po reformie samorządowej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Wygnański, J., 1995, Czym jest trzeci sektor w Polsce, referat wygłoszony podczas seminarium "Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego - rola organizacji pozarządowych w Polsce", Kancelaria Senatu RP, Warszawa, 12 czerwca 1995.
 • Wykrętowicz, S. (red.), 2001, Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, Wydawnictwo WSB, Poznań.
 • Zieliński, E., 2004, Samorząd terytorialny w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Karta Praw Osób Niepełnosprawnych uchwała z dnia 1 sierpnia 1997 roku.
 • Kodeks pracy z dnia 2 lutego 1996 roku.
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dz.U. 2001 nr 142, poz. 1591 (t.j. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach.
 • Ustawa z dnia 9 maja 1991 roku o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.
 • Ustawa z dnia o 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
 • Ustawa z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
 • Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.
 • Ustawa z dnia 14 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o pracowniczych programach emerytalnych.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 • Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i finansowaniu funduszy emerytalnych.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Dz.U. 2001 nr 142, poz. 1592 (t.j. ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 roku o rzeczniku praw dziecka.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 roku o cudzoziemcach.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego.
 • Ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.
 • Ustawa z dnia 5 maja 2002 roku o europejskich radach zakładowych.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym.
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dz.U. 2009 nr 175, poz. 1362 (t.j. ze zm.).
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 2005 roku o szkolnictwie wyższym.
 • Ustawa z dnia 20 września 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195255

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.