PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 20 | 26--46
Tytuł artykułu

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturze regionu - zarys modelu

Autorzy
Warianty tytułu
Functioning the Enterprise in Structure of Region - Outline of Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu jest określenie miejsca przedsiębiorstwa w przestrzeni regionalnej. Na tle różnych koncepcji regionu ekonomicznego i problematyki badawczej wpływu przedsiębiorstwa na przemiany struktury regionalnej przedstawiono model relacji zachodzących między przedsiębiorstwem a różnymi elementami przestrzeni regionalnej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej). (abstrakt oryginalny)
EN
The object of article is qualification of place of enterprise in regional space. On background of different conceptions of economic region and the investigative problems of influence on transformation of regional structure, introduced the model of relationship between enterprise and the different elements of regional space (natural, social-economic and cultural). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26--46
Opis fizyczny
Twórcy
 • Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle
Bibliografia
 • Berezowski S., 1988, Regionalizacja społeczno-gospodarcza, SGPiS, Warszawa.
 • Bojar E., 2001, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Borowiec M., 2010, Metodologia badań szkolnictwa i jego wpływu na przemiany układów regionalnych [w:] Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, red. Z. Długosz, Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 45-52.
 • Długosz Z., Zioło Z., 2010, Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • Dobrowolska M. (red.), 1965, Rola Kombinatu Tarnobrzeskiego w przeobrażeniach demograficznych i osadniczych rolniczego zaplecza, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, z. 13, KB RU PAN, Warszawa.
 • Dobrowolska M. (red.), 1968, Demograficzno-osadnicze problemy w Tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysławiany, KBRU PAN, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, nr 29, KBRU PAN, Warszawa.
 • Dobrowolska M., 1978a, Fizjograficzne i historyczne podłoże procesów industrializacji [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Dobrowolska M., 1978b, Procesy industrializacji i urbanizacji jako czynniki wzrostu i przemian struktury przestrzennej rejonu uprzemysławianego [w.] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Dobrowolska M., 1978c, Uogólnienia dotyczące wyników badań empirycznych nad koncepcją wzrostu społeczno-ekonomicznego Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Dobrowolska M., Herma J., 1978, Funkcje migracji stałych w procesie urbanizacji Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Dobrowolska M., Jarowiecka Т., 1978, Procesy urbanizacji wsi Tarnobrzeskiego Rejonu Siarkowego [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Domański В., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski, IGiGP UJ, Kraków.
 • Dziadek S., 1988, Lokalizacja zakładu przemysłowego a ochrona środowiska przyrodniczego [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, COMSN, WSP w Krakowie, Wyd. Nauk. WSP, Kraków.
 • Fabiańska K, Rokita J. (red.), 1991, Przedsiębiorstwo w otoczeniu, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice.
 • Fajferek A., Zioło Z., 1979, Próba określenia stopnia wyprzedzenia procesów urbanizacji przez procesy industrializacji, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KB RU PAN, nr 71, Warszawa.
 • Fajferek A., Zioło Z., 1983, Opóźnienie procesów urbanizacji w stosunku do procesów industrializacji w woj. tarnobrzeskim, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, KBRU PAN, z. 77, Warszawa.
 • Fedan R., 1987, Związek przemysłu spożywczego z rolniczą bazą surowcową województw przemyskiego i zamojskiego (rozprawa doktorska), WSP, Kraków.
 • Fierla I., 1988, Problemy lokalizacji zakładów przemysłowych [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, COMSN, WSP w Krakowie, Wyd. Nauk. WSP, Kraków.
 • Gardzina J., 1988, Problematyka zaopatrzenia na przykładzie Rzeszowskich Zakładów Przemysłu Skórzanego [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, COMSN, WSP w Krakowie, Wyd. Nauk. WSP, Kraków.
 • Górka K. (red.), 1996, Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarki. Księga Jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Gajdy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Górz В., 1978, Problemy przestrzenno-organizacyjne usług w urbanizującym się Rejonie Siarkowym [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Górz В., Zioło Z., 1978, Rozwój infrastruktury energetycznej i komunalnej [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Gutman E., 1978, Rozwój i kierunki oddziaływania przemysłu siarkowego na rejon tarnobrzeski [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Jarczewska-Romaniuk A., 2004, Przedsiębiorstwa międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Jarowiecka Т., 1978, Problemy zdrowotno-wypoczynkowe załogi Kombinatu Siarkowego w świetle badań ankietowych [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa, s. 181-189.
 • Kozanecka M., 1978, Zmiany w rozmieszczeniu i funkcjonowaniu transportu w Tarnobrzeskim Rejonie Uprzemysławianym [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa, s. 121-130.
 • Krakowska A., 1978, Rola Tarnobrzeskiego Kombinatu Siarkowego w zmianach struktury kształcenia i zatrudnienia młodzieży [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa, s. 190-213.
 • Kuciński K. (red.), 2009, Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kucińskiego K. (red.), 1998, Współczesne uwarunkowania lokalizacji przemysłu w Polsce, Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kudełko J. (red.), 2007, Uwarunkowania rozwoju rzeszowskiego obszaru metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego, PAN Oddz. w Krakowie, Prace Komisji Nauk Ekonomicznych, nr 25, Wydawnictwo Oddziału PAN, Kraków.
 • Kudełko J., 2005, Rozwój regionalny a konkurencyjność regionów [w:] Uwarunkowania rozwoju konkurencyjności regionów, Instytut Gospodarki WSIiZ, Rzeszów, s. 57-74.
 • Kudełko J., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy województwa podkarpackiego i poziom jego konkurencyjności na tle kraju [w:] Procesy transformacji społeczno- ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s. 473-188.
 • Luchter L. 1988, Wybrane problemy techniczno-ekonomiczne i przestrzenne funkcjonowania elektrowni systemowych [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, red. Z. Zioło, COMSN, WSP w Krakowie, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, s. 92-97.
 • Makieła Z., 1988, Powiązania zakładu przemysłowego z elementami infrastruktury technicznej [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, red. Z. Zioło, COMSN, WSP w Krakowie, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, s. 84-91.
 • Ohme J., 1988, Problematyka siły roboczej w zakładzie przemysłowym [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, red. Z. Zioło, COMSN, WSP w Krakowie, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, s. 57-65.
 • Rachwał Т., 2008, Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego [w:] Problematyka badawcza geografii przemysłu, red. Z. Zioło, T. Rachwał, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa-Kraków, s. 53-85.
 • Soja M., 1988, Problemy zatrudnienia w zakładzie przemysłowym [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, red. Z. Zioło, COMSN, WSP w Krakowie, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, s. 66-78.
 • Troc M., 1988, Powiązania produkcyjno-przestrzenne zakładu przemysłowego [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, red. Z. Zioło, COMSN, WSP w Krakowie, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, s. 79-83.
 • Turczyn-Zioło I., 1978, Załoga Kombinatu Siarkowego i jej wpływ na przemiany struktury społecznej Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa, s. 155-180.
 • Turczyn-Zioło I., 1979, Aspiracje i plany życiowe młodzieży szkół ponadpodstawowych obszaru uprzemysławianego i rolniczego (na przykładzie województwa tarnobrzeskiego), Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, nr 72, KBRU PAN, Warszawa, s. 5-142.
 • Turczyn-Zioło I., 1983, Przemiany sieci szkolnictwa ponadpodstawowego w woj., tarnobrzeskim pod wpływem procesów industrializacji w latach 1960-1980, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, z. 77, KBRU PAN, Warszawa, s. 187-262.
 • Turczyn-Zioło I., Opis H., Zioło Z., 1979, Wpływ przemysłu siarkowego na rozwój i zasiąg oddziaływania tarnobrzeskiego ośrodka szkolnictwa ponadpodstawowego, Zeszyty Badań Rejonów Uprzemysławianych, nr 72, KBRU PAN, Warszawa, s. 167-182.
 • Zioło Z. (red), 1978, Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa.
 • Zioło Z., 1978a, Dochody ludności Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego z pracy pozarolniczej [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa, s. 195-120.
 • Zioło Z., 1978b, Funkcje przemysłu w procesie wzrostu i przeobrażaniu struktury Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa, s. 63-89.
 • Zioło Z., 1978c, Tendencje wzrostu Tarnobrzeskiego Okręgu Siarkowego [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa, s. 265-179.
 • Zioło Z., 1978d, Wzrost zatrudnienia i kształtowanie się ośrodków pracy pozarolniczej [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa, s. 91-104.
 • Zioio Z., 1978e, Próba konstrukcji teoretycznego modelu okręgu przemysłowego [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne Tarnobrzeskiego Rejonu Uprzemysławianego, red. Z. Zioło, PAN, Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych, PWN, Warszawa, s. 25-39.
 • Zioło Z., 1980a, The Dynamie Micro-Spatial Model of an Industry Centre. A paper present at the Symposium on the Spatial Dimension of Industrial Systems. Structure, Process and Stages. The Commission on Industrial Systems, 24th International Geographical Congress, Tokyo, Japan, August, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, ss. 31.
 • Zioło Z., 1980b, Wpływ przemysłu na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu rzeszowskiego, Seria "Problemy Rejonów Uprzemysławianych", PAN, Warszawa.
 • Zioło Z., 1982a, International Connections of Polish Sulphur Industry. Latin American Regional Conference, IGU Commission on Industrial Systems, Department of Geography F.F.L.C.H. USP, Sao Paulo, ss. 11.
 • Zioło Z., 1982b, Regionalizacja geograficzna - hasła [w:] Słownik geograficzno-ekonomiczny, red. L. Pakuła, J. Rajman, Wyd. Nauk. WSP, Kraków.
 • Zioło Z., 1988, Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa przemysłowego w przestrzeni geograficznej [w:] Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, red. Z. Zioło, COMSN, WSP w Krakowie, Wyd. Nauk. WSP, Kraków, s. 8-24.
 • Zioło Z., 1990, Model badania relacji zachodzących między cechami charakteryzującymi aspekt ekonomiczny, ekologiczny, społeczny i organizacyjny w zagłębiach górniczo-przetwórczych [w:] Funkcjonowanie zagłębi górniczo-przetwórczych z punktu widzenia wymogów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. Materiały sympozjum. PAN Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, CPB-R nr 1.7 Zwiększenie efektywności pozyskiwania i wykorzystania surowców mineralnych", Kraków, grudzień, s. 24-48.
 • Zioło Z., 1994 (red.), Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, Materiały i sprawozdania, z. 28, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich, Komisja Geografii Przemysłu PTG, Warszawa-Kraków.
 • Zioło Z., 1996, Miejsce mezoekonomii w ekonomii [w:] Rola mezoekonomii w w rynkowym systemie zarządzania gospodarki. Księga Jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Józefa Gajdy, red. K. Górka, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków, s. 55-58.
 • Zioło Z., 2009, Model badań procesu transformacji elementów w przestrzeni geograficznej [w:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej (książka dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Rydzowi w 70. rocznicę urodzin), Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, s. 103-117.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195851

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.