PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 6 | nr 184 | 11--32
Tytuł artykułu

Internal Audit in Self-Government Entities in Poland. A Theoretical and Empirical Approach

Warianty tytułu
Audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Podejście teoretyczne i empiryczne
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule przedstawiono instrument audytu wewnętrznego, przesłanki jego wprowadzenia, istotę, cele, zakres i miejsce w sektorze finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów i procedury prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy funkcjonowania audytu wewnętrznego w sektorze samorządowym, z uwzględnieniem najważniejszych jego elementów. W oparciu o wyniki badań sformułowano wnioski końcowe.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article there has been described an instrument of the internal audit, premise for its introduction, its purpose, the scope and place in the sector of the public finance, with special consideration for the requirements and procedure of the internal audit execution in the self-government entities in Poland. On the basis of conducted examinations, there were made some analysis of the internal audit operation in the self-government sector, with its most important elements taken into account. Based on the findings, a number of final conclusions have been formulated.(original abstract)
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
11--32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Opole University, Poland
Bibliografia
 • Anczakowski M. (2006), Audyt wewnętrzny w systemie kontroli wewnętrznej [Internal audit in the internal control system], Kontrola Państwowa, nr 3.
 • Audyt wewnętrzny w samorządzie lokalnym w 2007 roku. Wyniki badań ankietowych [Internal audit inlocal government in 2007. Results of the questionnaire survey] (2007), Departament Audytu Sek¬tora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl.
 • Chojna-Duch E. (2004), Audyt wewnętrzny w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej [Internal audit in Poland after accession to the European Union], Kontrola Państwowa, nr 4.
 • Chojna-Duch E. (2010), Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych [Attempt of the systematization of notions of both assignments on the field of the control and the internal audit based on the public finance act], Kon¬trola Państwowa, nr 1.
 • Czerwiński K. (2003), Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym [Risk analysis in the internal audit], Szczecin.
 • Czerwiński K. (2004), Audyt wewnętrzny [Internal audit], Warszawa.
 • Jagielski J. (1999), Kontrola administracji publicznej [Control of the civil service], Warszawa.
 • Jędrzejewski L. (2005), The audit and the internal audit in self-government units, [in:] L. Patrzałek (ed.), Finances of the Local Government, Poznań-Wrocław.
 • Komarnicka M. (2006), The audit and the internal audit in self-government authority units of the sector of the public finance, [in:] W. Miemiec (ed.), Budget Economy of Self-Government Authority Units, Wrocław.
 • Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia „Kodeksu etyki au¬dytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” i „Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” (DzUrz MF z 2006 r. nr 9, poz. 70) [Announcement No. 16/2006 of the Minister of Finance issued on 18 July 2006 announcing the „Code of ethics of the internal auditor in units of the sector of the public finance” and the “Charter of the internal audit in units of the sector of the public finance” (Official Journal MF from 2006 No. 9, pos. 70)].
 • Komunikat nr 8 Ministra Finansów z 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.Urz. MF nr 5, poz. 24) [Announcement No. 8 of the Minister of Finance issued on 20th April 2010 in the matter of standards of the internal audit in units of the sector of the public finance (Official Journal MF No. 5, pos. 24)].
 • Kostur A. (ed.) (2007), Metody i procedury audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów pub-licznych [Methods and procedures of the internal audit in units of the sector of public finance], Katowice.
 • Kuc B. (2002), Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka [The internal audit, the theory and the practice], Warszawa.
 • Miemiec W. (ed.) (2006), Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego [Budget econo¬my of self-government entities], Wrocław.
 • Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, [International Standards of the Professional Practice of the Internal Audit], www.iia.org.pl.
 • Patrzałek L. (ed.) (2005), Finanse samorządu terytorialnego [Finances of the local government], Poznań-Wrocław.
 • Piaszczyk A. (2003), Istota i cele audytu wewnętrznego [The essence and purpose of the internal audit], Rachunkowość, nr 7.
 • Podręcznik audytu wewnętrznego w administracji publicznej [The manual of the internal audit in the civil service] (2003), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 • Raport Rady Ministrów na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, grudzień 2002, www.mf.gov.pl [Report of the Ministry about results of the negotia¬tion for the membership of the Republic of Poland in the European Union, December 2002, www.mf.gov.pl.].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. z 2002 r. nr 111, poz. 973) [Regulation of the Min¬ister of Finance issued on 5 July 2002 in the matter of the detailed way and the mode of conducting the internal audit (Journal of Laws from 2002 No. 111, pos. 973)].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 24 czerwca 2006 r. w sprawie kwot, których przekroczenie pow¬oduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (DzU z 2006 r. nr 112, poz. 763) [Regulation of the Minister of Finance issued on 24 June 2006 in the matter regulating amounts of money which being exceeded trigger duty of the internal audit perfor¬mance in units of the sector of the public finance (Journal of Laws from 2006 No. 112, pos. 763)].
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (DzU z 2010 r. nr 21, poz. 108) [The Minister of Finance’s Regulation issued on 1 February 2010 concerning the conduct and documentation of the internal audit (Journal of Laws issued on 2010 No. 21, pos. 108)].
 • Sprawozdania dotyczące audytu wewnętrznego w sektorze publicznym za lata 2005-2010 opracowane przez Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl. [Reports concerning the internal audit in the public sector in years 2005-2010 drawn up by the Audit Sector Department of the Public Finance in the Ministry of Finance, www.mf.gov.pl.].
 • Smolak L. (2003), Audyt w Unii Europejskiej [Audit in the European Union], Gazeta Prawna, 3 czerwca.
 • Ustawa z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.) [Act is¬sued on 26 November 1998 about public finance (Journal of Laws issued on 2003 No. 15, with amended pos. 148)].
 • Ustawa z 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (DzU nr 102, poz. 1116) [Act issued on 27 July 2001 about the amendment to the act on public finance, acts about the organization and the mode of the Ministry and about the scope of action of ministers, acts on of the government administration divi¬sions and acts on the civil service (Journal of Laws No. 102, pos. 1116)].
 • Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.) [Act issued on 6 September 2001 about the access to the public information (Journal of Laws from 2001 No. 112, as amended pos. 1198)].
 • Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (DzU z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.) [Act issued on 30 June 2005 about public finance (Journal of Laws from 2005 No. 249, as amended pos. 2104)].
 • Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 249, poz. 1832) [Act issued on 8 December 2006 about the amendment to the act on public finance and some other acts (Journal of Laws No. 249, pos. 1832)].
 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zm.) [Act issued on 27 August 2009 about public finance (Journal of Laws from 2009 No. 157, as amended pos. 1240)].
 • Winiarska K. (2005), Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego [Theoretical and practical aspects of the internal audit], Warszawa.
 • Zasady wykonywania działalności doradczej przez audytorów [Principles of performing advisory activity by auditors], www.mf.gov.pl.
 • Winiarska K. (2009), The internal audit as the instrument of the management, [in:] Integrated system of measurements of achievements in accounting. Commemorative book issued on the 60th year anniversary of Prof. dr. Zbigniew Messner presented at Karol Adamiecki College of Economics in Katowice, Katowice.
 • Ministerstwa Finansów [Website of the Ministry of Finance], www.mf.gov.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171195991

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.