PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 176 | 345--358
Tytuł artykułu

Polska na drodze do innowacyjnego rozwoju w warunkach globalizacji i członkostwa w Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Poland on the Way to Innovative Development under Conditions of Globalization and European Union Membership
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W warunkach przełomu cywilizacyjnego, którego przejawem jest przechodzenie od gospodarki industrialnej do gospodarki informacyjnej, istotnym problemem jest znalezienie sposobu na zapewnienie długookresowego rozwoju. Innowacyjność stwarza ogromną szansę na przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego oraz stanowi narzędzie kształtowania konkurencyjności gospodarek. Celem artykułu jest ocena stopnia innowacyjności polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Japonii. Ocena ta została dokonana dzięki obliczeniom przeprowadzonym w tradycji badań taksonomicznych przy wykorzystaniu wskaźników opisujących poziom innowacyjności. Zadeklarowanemu celowi został podporządkowany układ niniejszej pracy, obejmujący między innymi wprowadzenie do tematyki innowacyjności, określenie sytuacji Polski względem państw członkowskich UE, Stanów Zjednoczonych i Japonii, zaakcentowanie barier rozwoju innowacyjnego w Polsce oraz pokazanie możliwych kierunków zwiększania innowacyjności polskiej gospodarki. Dla lepszego zrozumienia i pełniejszej interpretacji prezentowanych treści wyniki badań przedstawiono na diagramie drzewa, co pozwoliło również na wyodrębnienie grup krajów podobnych do siebie pod względem innowacyjności. Ponadto oszacowano poziom innowacyjności krajów UE za pomocą syntetycznego indeksu SII (Summary Innovation Index) oraz zwrócono uwagę na zagadnienie luki technologicznej, której redukcja ma znaczenie dla wzmocnienia konkurencyjności krajów doganiających (catching-up countries). Postępująca globalizacja gospodarki, rewolucja naukowo-techniczna oraz gwałtowny wzrost konkurencyjności na rynkach regionalnych i krajowych spowodowały, że innowacyjność stała się jednym z głównych czynników przesądzających o wzroście gospodarczym. (abstrakt oryginalny)
EN
Under transition from the industrial economy to information economy an important problem is finding a way to ensure long-term development. Innovation creates a tremendous opportunity to accelerate the pace of economic growth and an instrument for shaping the competitiveness of economies. The aim of this paper is to assess the innovativeness of Poland's economy against the background of the European Union countries, the United States and Japan. This assessment was made by calculations performed in the tradition of taxonomic studies using indicators describing the level of innovation. The agenda of this paper includes: short introduction to the topic of innovation, identification of the situation of Poland versus the EU Member States, the United States and Japan, emphasizing the barriers to development of innovation in Poland and showing the possible direction of increasing innovativeness of the Polish economy. For a better understanding and fuller interpretation of the presented content the research results are presented in a tree diagram, which also allowed to extract the distinction between groups of countries similar to each other in terms of innovation. In addition, the level of innovation in the EU countries was estimated using the synthetic index of SII (Summary Innovation Index) and drew attention to the issue of the technological. Increasing globalization of the economy, scientific - technical revolution and soaring competition in regional and national markets mean that innovation has become one of the major decisive factors of economic growth. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
345--358
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Bednarczyk, J.L., Bukowska, S.I., Przybylska-Kapuścińska, W. (red.), 2008, Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego: polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, CeDe-Wu.Pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Drucker, P.F., 1994, Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles, Heinemann, London.
 • Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., 2008, Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa.
 • Jasiński, A.H., 1998, Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 • Kasperkiewicz, W., 2008, W poszukiwaniu strategii innowacyjnej polskiej gospodarki, w: J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowska, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego: polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy, CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 • Kubielas, S., 2009, Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Niedzielski, P., Rychlik, K., 2006, Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Oslo, 2008, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. 3, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
 • Piech, K., 2009, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym: w kierunku pomiaru i współczesnej roli państwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 • Płowiec, U., 2008, Polityczne i społeczne warunki rozwoju innowacyjności w Polsce, w: J. Kotowicz-Jaworska (red.), Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Radzimirski, J., 2010, Społeczeństwo informacyjne, w: S. Wrycza (red.), Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sahal, D., 1981, Patterns of Technological Innovation, Addison-Wesley, Reading MA.
 • Kotowicz-Jaworska, J. (red.), 2008, Polska i Rosja na drodze do innowacyjnego rozwoju, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 • Schumpeter, J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Szajt, M., 2008, Aktywność innowacyjna a wzrost gospodarczy Polski, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Szatkowski, K., 2001, Istota i rodzaje innowacji, w: M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa.
 • Świtalski, W., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171196441

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.