PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 | 29--50
Tytuł artykułu

Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach : studium organizacji publicznej

Warianty tytułu
HR Managers in Interorganizational Networks : a Case Study of a Public Organization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacja i efektywne funkcjonowanie sektora publicznego stały się jedną z ważniejszych dziedzin działania państwa i podmiotów sprawujących władzę. Zmiana dotychczasowego podejścia do zarządzania organizacjami świadczącymi usługi użyteczności publicznej, w tym społeczne, stawia przed zarządzaniem zasobami ludzkimi nowe wyzwania. Wiele polityk i programów publicznych, których celem jest praktyczne realizowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju (w tym w zakresie ZL), jest obecnie realizowane w wyniku umowy między organizacjami publicznymi i w formie partnerstwa, rozumianego jako przejaw koncepcji sieci w działaniu [Herranz, 2007, s. 1-31]. Celem niniejszego artykułu jest analiza literatury dotyczącej roli i znaczenia zasobów ludzkich dla efektywnego zarządzania partnerstwami lokalnymi, rozumianymi jako sieci, i wskazanie na wyłaniające się z tej analizy potrzeby w zakresie przywództwa. W artykule zostaną zaprezentowane wybrane wyniki badań nad funkcjonowaniem partnerstw lokalnych w Polsce. Badania zostały przeprowadzone w roku 2010 przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety, który powstał w oparciu o narzędzie do samooceny partnerstw lokalnych, zaproponowanego przez Audit Commission (UK). Wyniki badań mogą pomóc w stworzeniu zarysu zadań, jakie powinny podjąć służby ZZL w nowoczesnych organizacjach publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Both the effective functioning and organization of the public sector has become one of the major areas of activities performed by the State and those in authority. Change to the current approach for managing organizations providing public services poses challenges for human resources management. Many public policies and programs aimed at the practical implementation of the concept of sustainable development (including HRM) are currently being implemented as a result of agreement among public organizations in the form of partnerships, defined as a manifestation of the concept of networks in action [Herranz, 2007: 1-31]. The main objective of this paper is to analyze literature on the role and importance of human resource management in effective local partnerships understood as a network as well as to indicate the need for leadership that emerges from this analysis. The study was conducted in 2010 through a questionnaire based on the partnership self-assessment tools proposed by the Local Audit Commission (UK). The results may help create an outline of tasks that should be undertaken in the field of HRM in modern public organizations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
29--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Agranoff R. (2006), Inside Collaborative Networks: Ten Lessons for Public Managers, "Public Administration Review", nr 66 (1), s. 56-65.
 • Agranoff R.I., McGuire M. (2001), Big Questions in Public Network Management Research, "Journal of Public Administration Research and Theory", nr 11, s. 295-326.
 • Bass B.M. (2008), The Bass handbook of leadership: Theory, research, & managerial Applications, 4th ed., Free Press, New York.
 • Berman E.M., Bowman J.S., West J.P., Van Wart M.R. (2010), Human Resource Management in Public Service, Paradoxes, Processes, and Problems, Sage Publications, Inc.
 • Bourn M., Ezzamel M. (1986), Costing and Budgeting in the NHS, "Financial Accountability & Management", nr 2 (1), s. 53-72.
 • Campbell A., Coulson A. (2006), Into the mainstream: local democracy in central and eastern Europe, "Local Government Studies", nr 32 (5), s. 543-561.
 • Castells M. (2000), The Rise of the Network Society: Economy, Society and Culture, Blackwell, Cambridge.
 • Chrisholm R.F. (1998), Developing Network Organizations: Learning from Practice and Theory, Wesley Longman Inc., Addison.
 • Dahl R.A. (1961), Who governs? Democracy and power in an American city, Yale University Press, New Haven.
 • Drzewiecki A. (2002), System rozwoju pracowników ukierunkowany na cel, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Dziarski G., Kłosowski W. (2003), Usługi publiczne, w tym usługi komunalne, Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa.
 • Faulkner D. (1995), International Strategic Alliances, McGraw Hill, London.
 • Fayol H. (1947), Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka o administracji w zastosowaniu do państwa, Wydawnictwo Instytutu Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Poznań.
 • Ferlie E., Geraghty K.J. (2007), Professionals in Public Services Organizations: Implications for Public Sector 'Reforming', [w:] Ch. Pollit, E. Ferlie, L.E. Lynn (red.), The Oxford Handbook of Public Management, Oxford University Press.
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc I., Rosa G. (2005), Współczesna ekonomika usług, WN PWN, Warszawa.
 • Gierszewska G. (2005), Kompetencje strategiczne na poziomie organizacji, [w:] E. Masłyk-Musiał, Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa.
 • Graeber G. (1993), The Embedded Firm: Understanding Networks: Actors, Resources and Processes in InterFirm Cooperation, Routledge, London.
 • Gulicki L. (1937), Notes on the Theory of Organization, [w:] L. Gulick i L. Urwick, Papers on the Science of Administration.
 • Hanf K., Scharpf F.W. (1978), Interorganizational Policy Making: Limits to Coordination and Central Control, Sage Publications, London.
 • Hardy C. (1991), Pluralism, Power and Collegiality in Universities, "Financial Accountability and Management", nr 7 (3), s. 127-142.
 • Herranz J. Jr. (2007), The Multisectoral Trilemma of Network Management, "Journal of Public Administration Research and Theory", nr 18.
 • Hood C. (1995), The 'New Public Management' in the 1980's: Variations on a Theme, "Accounting, Organizations and Society", nr 20 (2-3), s. 93-109.
 • Huxham C., Vangen S. (2001), Leadership in the shaping and implementation of collaboration agendas: How things happen in a (not quite) joined-up world, "Academy of Management Journal", nr 43 (6).
 • Ingraham P.W., Rubaii-Barrett N., Human Resource Management as a Core Dimension of Public Administration, The Foundations of Public Administration Series 2007, ASPA/PAR website (http://www.aspanet.org).
 • Kenis P., Provan K.G. (2009), Towards an exogenous theory of public network performance, "Public Administration", nr 87 (3).
 • Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 • Levine S., White P.E. (1961), Exchange as a conceptual framework for the study of interorganizational relationships, "Administrative Science Quarterly", nr 5, s. 583-601.
 • Lipnack J., Stamps J. (1994), The Age of the Network, Wiley, New York.
 • Litwak E., Hylton L.F. (1962), Interorganizational analysis: A hypothesis on co-ordinating agencies, "Administrative Science Quarterly", nr 6 (4).
 • Maćkowska R., Lipski A., Kocoń P. (2011), Public relations w kształtowaniu warunków partycypacji społecznej, [w] A. Adamus-Matuszyńska, A. Austen (red.), Public relations w jednostce samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa.
 • McAlearney A.S. (2005), Exploring mentoring and leadership development in health care organizations: Experience and opportunities, "Career Development International", nr 10 (6-7), s. 493-512.
 • McGuire M., Silvia Ch. (2009), Does Leadership in Networks Matter? Examining the Effect of Leadership Behaviors on Managers' Perceptions of Network Effectiveness, "Public Performance & Management Review", nr 33 (1).
 • Newman J. (2001), Modernising Governance: New Labour, Policy and Society, Sage, London.
 • Newman J. (2003), New Labour and the politics of governance, [w:] Salminen A. (red.), Governance in networks, IOS Press, Amsterdam.
 • Nizard G. (1998), Metamorfozy przedsiębiorstwa - zarządzanie w zmiennym otoczeniu, PWN, Warszawa.
 • Nogalski B., Śniadecki J. (1998), Kształtowanie umiejętności menedżerskich, czyli jaki "biznes"... jaki "menedżer"?: oczekiwania, nadzieje, fakty, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Bydgoszcz.
 • Nooteboom B. (1998), Management van Partnerships, Academic Service, Schoonhoven.
 • Osborne S.P., red. (2000), Public-Private Partnerships: Theory and Practice in International Perspective, Routledge, London.
 • Osmelak J. (1995), Organizacja pracy własnej menedżera, Ośrodek Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • O'Toole L.J. Jr., (1997), Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration, "Public Administration Review", nr 57 (1), s. 45-52.
 • O'Toole L.J. Jr., Meier K.J. (2004), Desperately Seeking Selznick: Cooptation and the Dark Side of Public Management in Networks, "Public Administration Review", nr 64 (6), s. 681-693.
 • Ouchi W.G. (1980), Markets, Bureaucracies and Clans, "Administrative Science Quarterly", nr 25, marzec, s. 129-141.
 • Penc J. (1995), Decyzje w zarządzaniu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Pollitt C., Harrison S., Hunter D., Marnoch G. (1998), Reluctant Managers: Clinicians and Budgets in the NHS, "Financial Accountability and Management", nr 4 (3), s. 213-234.
 • Powell W.W. (1990), Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization, "Research in Organizational Behavior", vol. 12, Barry M. Staww and Larry L. Cummings (red.), JAI Press, Greenwich, CT.
 • Powell W.W., Koput K.W., Smith-Doerr L. (1996), Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology, "Administrative Science Quarterly", vol. 41, nr 1.
 • Provan K.G., Kenis P. (2008), Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness, "Journal of Public Administration Research and Theory", nr 18, s. 229-252.
 • Provan K.G., Milward H.B. (2001), Do networks really work? A framework for evaluating public sector organizational networks, "Public Administration Review", nr 61 (4), s. 414-423.
 • Putnam R.D. (1995), Tuning in, Tuning out: The Strange Disappearance of Social Capital in America, "Political Science and Politics", nr XXVIII (4), s. 664-683.
 • Rakowska A. (2005), Kompetencje współczesnego menedżera, [w:] E. Masłyk-Musiał, Zarządzanie kompetencjami w organizacji, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Menedżerskiej SIG, Warszawa.
 • Report: Policy Brief (2005): Paying for Performance: policies for Government Employees, OECD Paris.
 • Rethemeyer R.K., Hatmaker D.M. (2008), Network management reconsidered: An inquiry into management of network structures in public sector service provision, "Journal of Public Administration Research and Theory", nr 18 (4).
 • Rhodes R.A.W. (1997), Understanding Governance, Open University Press, Buckingham.
 • Richard O.C., Johnson N.B. (2001), Strategic human resource management: effectiveness and firm performance, "The International Journal of Human Resource Management", marzec, vol. 12, nr 2.
 • Robbins C.J., Bradley E.H., Spicer M. (2001), Developing Leadership in Healthcare Administration: A Competency Assessment, "Journal of Healthcare Management", nr 46 (3), s. 188-199.
 • Rostkowski T. (2002), Zarządzanie kompetencjami jako przyszłość ZZL w Polsce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 6.
 • Sociaal Cultureel Planbureau (2000), Sociaal Cultureel Raport: Nederland in Europa, Vuga, Gravenhage.
 • Stoker G. (2004), Transforming Local Governance; From Thatcherism to New Labour, Palgrave Macmillan, Bansingstoke.
 • Strużyna J. (2009), Kierunki doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Supernat J. (2003), Techniki decyzyjne i organizatorskie, Kolonia Limited, Wrocław.
 • The Audit Commission (2010), Working better together? Managing local strategic partnerships Crosscutting National report April 2009.
 • Truman D. (1964), The governmental process, Knopf, New York.
 • Voets J., Van Dooren W., De Rynck F. (2008), A Framework for Assessing the Performance of Policy Networks, "Public Management Review", vol. 10, nr 6.
 • Yukl G.A. (2002), Leadership in organizations, 5th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Zieliński W. (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Zuckerman H.S., Dowling W.L. (2001), Rola zarządzających, [w:] S.M. Shortell, A.D. Kałużny (red.), Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "Vesalius", Łódź, Warszawa, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.