PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 64 | nr 120 | 101--127
Tytuł artykułu

Ewolucja światowych koncepcji kontroli wewnętrznej w systemie rachunkowości i ich wpływ na standardy audytu

Warianty tytułu
Evolution of the Concepts of Internal Control in Accounting and Their Impact on Auditing Standards
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie najbardziej znaczących światowych koncepcji kontroli wewnętrznej oraz ich wpływu na ewolucję standardów rewizji finansowej i standardów audytu wewnętrznego. W opracowaniu zwrócono uwagę na zmianę podejścia do projektowania elementów systemów kontroli wewnętrznej w rachunkowości jednostek. Przedstawiona w opracowaniu struktura systemu kontroli wewnętrznej może być przydatna zarówno kierownikom jednostek przy projektowaniu tego systemu, jak i biegłym rewidentom podczas rewizji sprawozdań finansowych oraz audytorom wewnętrznym podczas audytu finansowego i audytu operacyjnego. Metodami badawczymi przyjętymi w opracowaniu są: analiza literatury, przegląd aktów prawnych i standardów światowych w przedmiocie kontroli wewnętrznej i audytu oraz wnioskowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to review the world's most important concepts of internal control and their impact on the evolution of auditing standards and standards of internal control. The study highlights the changing approach to the design of internal controls in accounting systems. The structure of the internal control system presented in this paper can be useful to mangers in designing internal control systems, to external auditors in reviewing the financial statements and to internal auditors in the process of financial audit and operational audit. The analysis presented in this study is based on a review of literature, legislative acts, and standards of auditing and internal control. (original abstract)
Rocznik
Tom
64
Numer
Strony
101--127
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Auditing Standard No. 2 - An Audit of Internal Control over Financial Reporting Performed in Conjunction with an Audit of Financial Statements (2004), PCAOB, www.pcaobus.org/ Rules_of_the_Board/Dokument/Rules_of?the_Board/Auditing_Standard_2.pdf. (stan w dniu 4.10.2011).
 • Bamberska J. (2003), Podstawy prawne audytu wewnętrznego w Polsce. Standardy audytu wewnętrznego, [w:] Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, S. Sojak (red.), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Dudek M., Szczepankiewicz EJ. (2006), System kontroli wewnętrznej jako przedmiot oceny audytora, [w:] Audyt wewnętrzny jako instrument usprawniający zarządzanie, K. Winiarska (red.), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Dobre praktyki spółek notowanych na G/W (2007), Uchwała nr 12/1170/2007, GPW, www.gpw.com.pl (stan w dniu 4.10.2011).
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2010), Uchwała nr 17/1249/2010, GPW, www.gpw.com.pl (stan w dniu 4.10.2011).
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG, uchylająca dyrektywę 84/253/EWG, Dz. Urz. UE L 157, 9 czerwca 2006.
 • Dyrektywa 2009/138/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Solvency II), Dz. Urz. UE 335, 17 grudnia 2009.
 • Enterprise Risk Management - Integrated Framework (2004), www.sox-online.com/coso_cobit.html (stan w dniu 4.10.2011).
 • Internal Control - Integrated Framework (1992, 1994), www.sox-online.com/coso_cobit.html (stan w dniu 4.10.2011).
 • IT Assessment: The CIO sucker punch in Sarbanes-Oxley (2004), www.obian.com (stan w dniu 4.10.2011).
 • IT Control Objectives for Sarbanes-Oxley, IT Governance Institute, www.sox-online.com, www.itgi.org (stan w dniu 4.10.2011).
 • Komunikat nr l Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin., nr 3, poz. 13.
 • Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin., nr 7, poz. 58.
 • Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin., nr 15, poz. 84.
 • Komunikat nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, www.mf.gov.pl (stan w dniu 4.10.2011).
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (1997), IF AC, SkwP, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej, Tom III (2010), IFAC, SKwP, Warszawa.
 • Opinia o kontroli wewnętrznej - amerykański standard rewizji finansowej nr 2 (2004), „Rachunkowość - Audytor", nr 3(8).
 • Raport Kontrola i zarządzanie - CoCo (1995), CICA, tłumaczenie PIK W, Warszawa.
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Dz.U., nr 33, poz. 259.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia l lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, Dz.U., nr 21, poz. 108.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, Dz.U., nr 238, poz. 1581.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu, Dz.U., nr 226, poz. 1826.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie kontroli wewnętrznej, ewidencji zawartych transakcji, zapobiegania występowaniu konfliktów interesów oraz dokumentowania źródeł będących podstawą decyzji inwestycyjnych w towarzystwie funduszy inwestycyjnych, Dz.U., nr 45, poz. 364.
 • Sarbanes Oxley Act, http://www.sox-online.com/ (stan w dniu 4.10.2011).
 • SAS 55 i SAS 78, www.itknowledgeexchange.techtarget.com/compliance-governance/coso-sas-55-sas-70-sas-78-under standing-the-relationship/ oraz www.sas.us.com (stan w dniu 4.10.2011).
 • Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Komunikat nr 2 Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r., Dz. Urz. Min. Fin., nr 3, poz. 14; Komunikat nr 11 Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r., Dz. Urz. Min. Fin., nr 7, poz. 56; Komunikat nr l Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., Dz. Urz. Min. Fin., nr 2, poz. 12.
 • Standardy i wytyczne profesjonalnego funkcjonowania kontroli wewnętrznej (1999), IIA - UK, tłumaczenie PKW, wydanie II, Warszawa.
 • Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. Komunikat nr l Ministra Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r., Dz. Urz. Min. Fin., nr 3, poz. 13; Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r., Dz. Urz. Min. Fin., nr 7, poz. 58.
 • Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r., Dz. Urz. Min. Fin., nr 15, poz. 84.
 • Szczepankiewicz E.I. (2008), Sprawozdawczość zewnętrzna dotycząca funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w spółce, [w:] Rachunkowość w świetle zmian wprawie bilansowym i regulacjach zawodu księgowego, SKwP, Poznań.
 • The Combined Code (2006), www.dti.gov.uk/cld/non_exec_review (stan w dniu 4.10.2011).
 • The IAIS Standard (International Association of Insurance Supervisors: Standard No. 2.2.6 on Enterprise Risk Management for Capital Adequacy and Solvency Purposes), www.iaisweb.org (stan w dniu 4.10.2011).
 • The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit (1998, 2001, 2009), IIA, www.iia.org.pl (stan w dniu 4.10.2011).
 • The UK Corporate Governance Code (2010), www.ecgi.org/codes/country_pages/codes_uk.htm (stan w dniu 4.10.2011).
 • The Revised Internal Control Standard for Effective Management (2007), SEC.
 • The Standards for Internal Control in Public Sector (2004), INTOSAI.
 • Uchwala nr 383/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, www.knf.gov.pl (stan w dniu 4.10.2011).
 • Uchwała nr 4/2007 KNB z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego, www.knf.gov.pl (stan w dniu 4.10.2011).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, tekst jednolity: Dz.U. 2010, nr 11, poz. 66.
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2001, nr 102, poz. 1116, Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148, Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jednolity: Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665, ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U., nr 77, poz. 649.
 • Wytyczne do samooceny kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych (2003, 2007), www.mf.gov.pl (stan w dniu 4.10.2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.