PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 203 Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie gospodarczym | 60--105
Tytuł artykułu

Zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy turystycznego : Próba uogólnień

Warianty tytułu
Principles and Scope of Civil Liability of Tourist Entrepreneur. An Attempt of Generalisations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor analizuje występujące w praktyce turystycznej pojęcie „przedsiębiorca turystyczny”, które nie jest zdefiniowane przez przepisy prawne, oraz ekonomiczne pojęcie „przedsiębiorstwo turystyczne”. Wspólną cechą tych określeń jest odwoływanie się do świadczenia usług turystycznych. W opracowaniu poddano analizom odpowiedzialność cywilną przedsiębiorców świadczących najbardziej typowe usługi turystyczne, tj. usługi organizatorskie, pośrednictwa, hotelarskie, gastronomiczne, przewozowe i rekreacyjne, wykonywane na rzecz turystów lub odwiedzających. Zagadnienia te są uregulowane przez bardzo liczne przepisy szczególne, co odnosi się zwłaszcza do organizatorów turystyki, hotelarzy i przewoźników. Generalnie opierają one odpowiedzialność cywilną tych przedsiębiorców turystycznych na zasadzie ryzyka, korzystnej dla konsumentów korzystających z usług organizatorskich biur podróży, hotelarskich lub przewozowych. Jednak te przepisy szczególne przewidują zarazem liczne ograniczenia zakresu odpowiedzialności przedsiębiorców świadczących wskazane usługi, zwłaszcza przez ustalenie granic wypłacanych odszkodowań. Natomiast przedsiębiorcy świadczący usługi gastronomiczne i rekreacyjne generalnie podlegają ogólnym przepisom kodeksu cywilnego dotyczącym odpowiedzialności cywilnej. W podsumowaniu autor wskazuje, że ani przepisy kodeksowe, ani przepisy szczególne nie chronią należycie interesów konsumentów korzystających z usług turystycznych. Lepsze perspektywy w tym zakresie stwarza wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2008 r. dotyczący prawa przewozowego oraz omówione w opracowaniu rozporządzenia unijne odnoszące się do transportu lotniczego, kolejowego, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz transportu autobusowego i autokarowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The author analyses the term “tourist entrepreneur” frequently used in tourist practice but not defined by the law, and the economic term of “tourist enterprise”. The common feature of both terms is their reference to rendering tourist services. This paper analyses the civil liability of entrepreneurs who render the most typical tourist services, i.e. organizational, proxy, hospitality, catering, transport and recreational to tourists and visitors. These issues have been regulated by a range of particular regulations, which mainly refer to tour operators, hoteliers and carriers. Generally they base the civil liability of these tourist entrepreneurs on the principle of risk, which is beneficial to the consumers of the tour operating, hospitality or transport services. However, these particular regulations also provide certain limitations of tourist entrepreneurs liability, especially by establishing limits of compensations, while entrepreneurs rendering catering and recreation services are mainly subject to general regulations of civil code regarding civil liability. In conclusion the author points out that neither the civil code nor particular regulations can sufficiently protect the interests of tourist services consumers. Better prospects in this matter are created by the Constitutional Tribunal sentence of 2 December 2008, regarding transport law, as well as EU regulations on air,, rail, sea, inland waterway, bus and coach transport, discussed in this paper. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Adamczak-Retecka M., Zakres pojęcia „szkoda” w prawie wspólnotowym – glosa do wyroku TS z dnia 12 marca 2002 wydanego w sprawie C-168/00 Simone Leitner v. TUI Deutschland GmbH & Co. KG, „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2005, nr 1-2.
 • Baj L., Rząd odracza odszkodowania dla pasażerów kolei?, „Gazeta Wyborcza” 25 listopada 2009 r.
 • Bieniek G., Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Zychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. I, Warszawa 1999.
 • Byczkowska I., Podstawa odpowiedzialności za produkt, „Państwo i Prawo” 2001, z. 2.
 • Bombol M., Ekonomiczny wymiar czasu wolnego, Warszawa 2005.
 • Boszko M., Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Leitner. Odszkodowanie za szkodę niematerialną oraz model odpowiedzialności odszkodowawczej w dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Glosa, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2007, nr 1.
 • Butowski L., Turystyka w Polsce. Uwarunkowania organizacyjne i prawne, Lublin 2007.
 • Ciemiński M., Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, z. 2.
 • Cybula P., Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki, „Problemy Turystyki” 2006, nr 1-4.
 • Cybula P. (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Warszawa 2006.
 • Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną, Warszawa 2005.
 • Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2002.
 • Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2009.
 • Dragun M., Kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika w międzynarodowym prawie przewozowym, Toruń 1984.
 • Gnela B., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt), Kraków 2000.
 • Gniatkowski (red.), Ustawa o sporcie. Komentarz, Wrocław 2011.
 • Gołembski G., Przedsiębiorstwo na rynku turystycznym, [w:] G. Gołembski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce, Warszawa–Poznań 2002.
 • Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku, [w:] G. Gołembski (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, Warszawa 2007.
 • Gołembski G., Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce wolnorynkowej, Poznań 1997.
 • Gospodarek J., Celowość i konieczność uchwalenia ustawy o szlakach turystycznych, [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna, Warszawa 2007.
 • Gospodarek J., Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wagonów sypialnych za rzeczy podróżnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 8, Prace Instytutu Ekonomiki i Transportu nr 22, Problemy Prawne i Ekonomiczne Transportu, Szczecin 1987.
 • Gospodarek J., Prawo transportowe, Warszawa 1988.
 • Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji. Definicje. Schematy. Kazusy. Testy. Wykaz aktów normatywnych. Bibliografia, Warszawa 2008.
 • Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Warszawa 2007.
 • Gospodarek J., Prawo w turystyce, Warszawa 2006.
 • Gospodarek J., Uwarunkowania prawne świadczenia usług rekreacyjnych, badania własne w ramach Kolegium Zarządzania i Finansów SGH (niepublikowane) Warszawa 2007.
 • Gospodarek J., Zagadnienia prawne przejazdów w wagonach sypialnych i wagonach z miejscami do leżenia w komunikacji krajowej, „Nowe Prawo” 1973, nr 9.
 • Gospodarek J., Zawarcie umowy przewozu osób, Warszawa 1979.
 • Gostyński A., Przewodnicy turystyczni i piloci w aktualnej sytuacji prawnej w Polsce (wybrane zagadnienia), [w:], Z. Kruczek (red.), Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Kraków 2005.
 • Górski W., Dominiczak Z., Problematyka prawna przewozu osób, Wrocław 1987.
 • Górski W., Mendyk E., Prawo transportu drogowego, Warszawa 2005.
 • Górski W., Wesołowski K., Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, Gdańsk 2005.
 • Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
 • Grzesiek A., Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta, Kraków 2008.
 • Jagielska M., Odpowiedzialność za produkt, Warszawa 2009.
 • Jędrzejczyk I., Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Warszawa 2000, s. 45 i n.
 • Kępiński M., O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, [w:] L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar (red.), Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005.
 • Koch A., Napierała J. (red.), Umowy w obrocie gospodarczym, Kraków 2006.
 • Kolarski A., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2002.
 • Kolarski A., Termin wykonania umowy przewozu osób, „Problemy Prawa Przewozowego” t. IV, Katowice 1982.
 • Konert A., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego, Warszawa 2010.
 • Król P., Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego z tytułu umowy o przewóz. Odpowiedzialność użytkownika statków powietrznych, „Radca Prawny” 2001, nr 3.
 • Kunert-Diallo A., Kolizje praw w międzynarodowym transporcie lotniczym, Warszawa 2011.
 • Kurek W. (red.), Turystyka, Warszawa 2007.
 • Kuska-Żak I., Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
 • Luzak J., Osajda K., Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, z. 2.
 • Łętowska E., Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004.
 • Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów, Warszawa 2001.
 • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002.
 • Łopuski J., Nowy kodeks morski, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2002, z. 4.
 • Łopuski J., Tradycja i nowoczesność: czynniki wpływające na kształt współczesnego prawa morskiego, [w:] A. Nowicka (red.), Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, Poznań 2005.
 • Marak K., Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 2009 r., [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009.
 • Nesterowicz M., Od nieograniczonej do ograniczonej odpowiedzialności hoteli za rzeczy gości hotelowych, „Państwo i Prawo” 1995, z. 2.
 • Nesterowicz M., Odpowiedzialność biura podróży za osoby trzecie, [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004.
 • Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna hotelu za bezpieczeństwo pobytu gości hotelowych, „Palestra” 1998, nr 5.
 • Nesterowicz M., Prawo cywilne USA, Toruń 1999.
 • Nesterowicz M., Prawo turystyczne, Warszawa 2009.
 • Nesterowicz M., Przewóz pasażerów, [w:] J. Łopuski (red.), Prawo morskie, t. II, Prawo żeglugi morskiej – 1, Bydgoszcz 1998.
 • Nesterowicz M., Zadośćuczynienie pieniężne ex contractu i przy zbiegu z odpowiedzialnością ex delicto, „Państwo i Prawo” 2007, z. 1.
 • Nesterowicz M., Zadośćuczynienie pieniężne za „zmarnowany urlop” podczas wycieczki turystycznej, „Państwo i Prawo” 2002, z. 10.
 • Nesterowicz M., Rembieliński A., Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego za rzeczy gości hotelowych, Warszawa 1986.
 • Nesterowicz M., Rembieliński A., Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego, Toruń 1995.
 • Panasiuk A. (red.), Ekonomika turystyki, Warszawa 2006.
 • Panasiuk A. (red.), Gospodarka turystyczna, Warszawa 2008.
 • Polkowska M., Pojęcie szkody i odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego w systemie warszawsko-montrealskim, „Palestra” 2004, nr 9-10.
 • Polkowska M., Umowa przewozu i odpowiedzialność przewoźnika w międzynarodowym transporcie lotniczym, Warszawa 2003.
 • Polkowska M., Szymajda I., Konwencja montrealska. Komentarz (odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego), Warszawa 2004.
 • Raciborski J., Kierunki nowelizacji ustawy o usługach turystycznych w zakresie przewodnictwa turystycznego i pilotażu wycieczek, [w:], Z. Kruczek (red.), Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie. Materiały z IV Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Kraków 2009.
 • Raciborski J., Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Warszawa 1999.
 • Radwański Z., Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady, [w:] S. Grzybowski (red.), System prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław––Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976.
 • Rajski J. (red.), System prawa prywatnego, t. VII, Prawo zobowiązań. Część szczegółowa, Warszawa 2004.
 • Rajski J., Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego w prawie międzynarodowym i krajowym, Warszawa 1968.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne jako uczestnik rynku, [w:] A. Rapacz (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne w gospodarce rynkowej, Wrocław 2001.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Warszawa 1994.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Warszawa 2008.
 • Rott-Pietrzyk E., Agent turystyczny jako rzekomy pełnomocnik organizatora turystyki, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
 • Sondel K., Opieka nad klientem jako obowiązek organizatora turystyki (wybrane zagadnienia), [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009.
 • Sondel K., Problematyka tzw. wycieczek fakultatywnych a cywilnoprawna odpowiedzialność organizatora turystyki względem klienta, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
 • Sośniak M., Należyta staranność, Katowice 1980.
 • Sośniak M. (red.), Prawo przewozowe, Katowice 1987.
 • Stec M., Ochrona pasażera w transporcie kolejowym w świetle rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady, [w:] M. Modrzejewska (red.), Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego, Warszawa 2010.
 • Stec M., O odpowiedzialności prowadzącego hotel (kilka uwag na kanwie nowelizacji Kodeksu cywilnego i Prawa przewozowego), [w:] Z. Banaszczyk (red.), Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, Warszawa 2000.
 • Stec M., Prawo do odszkodowania w przypadku znacznego opóźnienia lotu – glosa do wyroku TS z 19.11.2009 w sprawie C-402/07 Sturgeon v. Condor oraz Bock i Lepuschitz v. Air France, „Europejski Przegląd Sądowy” 2011, nr 2.
 • Stec M., Reżimy odszkodowawczej odpowiedzialności przewoźnika w prawie polskim, [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Kraków 2004.
 • Stec M., Uprawnienie do odstąpienia od umowy przewozu lotniczego z powodu znacznego opóźnienia – glosa do wyroku NSA z 19.11.2009 r. (I OSK 781/08), „Europejski Przegląd Sądowy” 2009, nr 10.
 • Szanciło T., Prawo przewozowe. Komentarz, Warszawa 2008.
 • Szpunar A., Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez podwładnego, [w:] J. Rajski (red.), Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego, Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Skąpskiego, Kraków 1994.
 • Szpunar A., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta i rzeczy, Warszawa 1985.
 • Śmieja A., Odpowiedzialność odszkodowawcza za zawalenie się budowli, Wrocław 1993.
 • Trzciński Z., Podmioty świadczące usługi turystyczne, [w:] J. Zaborowski (red.), Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych, Warszawa 2002.
 • Walczak U., Geneza problemu w prawie europejskim i pojęcie szkody niemajątkowej, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2007, nr 1.
 • Walczak U., Uwagi de lege lata i de lege ferenda na temat zasad odpowiedzialności kontraktowej w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12 marca 2002 r. w sprawie Simone Leitner v. TUI GmbH&Co, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2006, nr 2.
 • Wesołowski K., Ochrona prawna klienta korzystającego z usług turystycznych w prawie polskim na tle regulacji Unii Europejskiej, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2002, nr 1.
 • Więzowska B., Odpowiedzialność cywilna na zasadzie słuszności, Warszawa 2009.
 • Włodarska-Dziurzyńska K., Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów, Warszawa 2009.
 • Wolski D., Prawne uwarunkowania tzw. wypraw partnerskich, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
 • Zagrobelny K., Charakter prawny odpowiedzialności z art. 846 k.c., [w:] E. Gniewek (red.), O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, Kraków 2000.
 • Zawistowska H., Nowe zasady świadczenia usług turystycznych, Warszawa 2005.
 • Zawistowska H., Ochrona konsumenta imprez turystycznych w prawie UE i państw członkowskich, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
 • Zawistowska H., Podstawy prawa w turystyce, Warszawa–Łódź 1999.
 • Żaczkiewicz K., Za spóźnienie przewoźnik zapłaci odszkodowanie, „Gazeta Prawna” 9 grudnia 2008 r.
 • Żylicz M., Nowe prawo międzynarodowego przewozu lotniczego (system warszawsko-montrealski), „Państwo i Prawo” 1999, z. 9.
 • Żylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa 2011.
 • Żylicz M., Zasady odpowiedzialności za szkody na osobie pasażera w międzynarodowym, europejskim i polskim prawie lotniczym, „Palestra” 2004, nr 5-6.
 • Żytkiewicz N., Ograniczenie odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną na podstawie umowy międzynarodowej, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka–Kraków 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171197953

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.