PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 3 | nr 209 | 161--173
Tytuł artykułu

Polityka imigracyjna Unii Europejskiej jako odpowiedź na wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego

Warianty tytułu
The EU Immigration Policy as the Answer to Challenge for the Internal Security
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba naszkicowania powiązań pomiędzy wspólnotową polityką imigracyjną a bezpieczeństwem wewnętrznym Unii Europejskiej. W szczególności podjęto w nim takie wątki jak: obecny stopień rozwoju wspólnej polityki imigracyjnej UE; problematyka migracyjna w strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE; instrumenty wspólnotowej polityki imigracyjnej w służbie polityki bezpieczeństwa UE; włączenie zagadnień migracyjnych do polityki zagranicznej UE. Główną tezą, do której odnosi się autorka, jest twierdzenie o wzrastającym stopniu uzewnętrznienia (externalization) wspólnotowej polityki imigracyjnej. Oznacza to wzrost znaczenia instrumentów nakierowanych na zapewnianie bezpieczeństwa migracyjnego poprzez eksternalizację ryzyka związanego z imigracją oraz włączenie problematyki imigracyjnej do obszarów współpracy z państwami trzecimi. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at indicating connections between the common immigration policy and the EU internal security. It accentuates such topics as: the degree of development of the EU common immigration policy, the immigration issues in the strategy of the EU internal security, the instruments of the common immigration policy serving the EU internal security policy, and the incorporation of immigration issues in the EU external policy. The author puts forward a thesis of growing degree of externalization of the common immigration policy. It is manifested in the growing importance of instruments aiming at the externalization of risk connected with immigration and in involving the immigration issues into the spheres of co-operation with the states outside the EU. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
161--173
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Bosch P., Haddad E., Migration and asylum: an integral part of the EU’s external policies 2007, http://www.natolin.edu.pl/pdf/FN/FN_3_2007_bosh_haddad.pdf (dostęp: 22.02.2011).
 • Castles S., Guestworkers in Europe: A Resurrection?, „International Migration Review” 2006, vol. 40, no. 4 (Winter).
 • Commission of the European Communities, Proposal for a Council Directive on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State, COM(2007) 638 final.
 • Doukouré O., Oger H., The EC External Migration Policy: The Case of the MENA Countries, European University Institute, RSCAS 2007, http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/7991/CARIM-RR_2007_06.pdf (dostęp: 11.02.2011).
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 24 grudnia 2008 r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30 czerwca 2009 r.
 • Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 18 czerwca 2009 r.
 • Eurostat, Europe in figures. Eurostat yearbook 2010, 2010.
 • Eurostat, Migration and migrant population statistics, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_ex-plained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics.
 • Godlewska J., „Polityka imigracyjna państw Unii Europejskiej w ujęciu porównawczym”, Warszawa 2008, niepublikowana rozprawa doktorska.
 • Godlewska J., Kurowska A., Mering T., „Przyszłość rynku pracy w Europie – w poszukiwaniu skutecznej odpowiedzi na tendencje demograficzne”, ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych, listopad 2010, niepublikowane.
 • Iglicka K., Dylematy europejskiej polityki migracyjnej, „Nowa Europa. Przegląd natoliński” 2006, nr 2(4).
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Badanie powiązań między migracją legalną a nielegalną, COM(2004) 412 końcowy.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie migracji wahadłowej i partnerstw na rzecz mobilności między Unią Europejską a krajami trzecimi, COM(2007) 248 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego UE w działaniu: pięć kroków w kierunku bezpieczniejszej Europy, KOM(2010) 673 wersja ostateczna.
 • Komisja Europejska, Wniosek. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy sezonowej, KOM(2010) 379 wersja ostateczna.
 • Martela M., Problematyka stosowania przez Wielką Brytanię i Irlandię postanowień Tytułu IV TWE, Materiały Robocze nr 1(11), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2007.
 • Program sztokholmski – otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2010 r. (2010/C 115/01).
 • Rada Unii Europejskiej, Projekt strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej „Dążąc do europejskiego modelu bezpieczeństwa”, 23 lutego 2010 r. (5842/2/10).
 • RAPID, Cecilia Malmström welcomes the finalisation of the EU-Turkey Readmission Agreement negotiations, 27 stycznia 2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/50&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en (dostęp: 11.02.2011).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 r.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Wersja skonsolidowana, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 321 E z dnia 29 grudnia 2006 r.
 • Vasileva K., Foreigners living in the EU are diverse and largely younger than the national of the EU Member States, Statistics in focus. Population and social conditions, 45, Eurostat, 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-045/EN/KS-SF-10-045-EN.PDF (dostęp: 20.02.2010).
 • Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Wróbel I., Wspólnotowe prawo imigracyjne, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2008.
 • Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • Zdanowicz M., Doliwa-Klepacka A., Możliwości liberalizacji reżimu wizowego w ramach współpracy państw w Partnerstwie Wschodnim, [w:] M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska (red.), Partnerstwo Wschodnie. Wymiary realnej integracji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198043

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.