PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 3 | nr 209 | 85--99
Tytuł artykułu

Implikacje integracji międzynarodowej dla polskiej rodziny : Wybrane zagadnienia

Warianty tytułu
Implications of International Integration for Polish Family. Chosen Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego opracowania są wybrane aspekty przemian rodziny, które identyfikowane są z procesem integracji międzynarodowej. Punktem wyjścia przedstawionych tu rozważań są kontrowersje wokół polisemantyczności pojęcia rodziny oraz uwarunkowania deinstytucjonalizacji tradycyjnej rodziny, składającej się z małżonków i dzieci, ukonstytuowanej jako podstawowa komórka społeczna. Dla zobrazowania wpływu międzynarodowej integracji na warunki funkcjonowania rodzin w Polsce przedstawione zostały podstawowe dylematy związane z implementacją zasady subsydiarności, stanowiącej podstawę organizacji polityki społecznej w państwach Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The author of this paper aims at presenting theoretical and practical transformations concerning the definition and significance of family. The controversies are connected with changes of traditional family model in western countries and in Poland. The base for these changes is the process of international integration including cultural transformation. Apart from these problems, the article also presents the changes of conditions of families in Poland in the light of subsidiary principle. It is the basis for the organization of social policy in the European Union. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
85--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Auleytner J., Polityka społeczna czyli ujarzmianie chaosu socjalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2002.
 • Auleytner J., Wprowadzenie, [w:] M. Grewiński, S. Kamiński, Obywatelska polityka społeczna, Wydawnictwo PTPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007.
 • Balcerzak-Paradowska B., Polityka społeczna i rodzinna w wymiarze lokalnym – podstawy koncepcyjne, [w]: B. Balcerzak-Paradowska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w wymiarze lokalnym, Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 • Encyklika Leona XIII Rerum Novarum, [w:] Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowania go do normy prawa Ewangelii, „Znak” 1982, nr 7-9.
 • Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 r. (DzU 1999, nr 8, poz. 67 ze zm.).
 • Gębuś D., Rodzina. Tak, ale jaka? Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 • Golinowska S., Topińska I., Pomoc społeczna – zmiany i warunki skutecznego działania, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2002.
 • Grewiński M., Dynamika i sens pluralizmu – o przeobrażeniach państwa opiekuńczego, „Problemy Polityki Społecznej” 2007, nr 10.
 • Grewiński M., Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2009.
 • Grewiński M., Kamiński S., Obywatelska polityka społeczna, Wydawnictwo PTPS i Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007.
 • http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Pius_XI/quadragesimo_anno/ (dostęp: 9.08.2010).
 • Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (DzU 1964, nr 9, poz. 59 ze zm.).
 • Kodeks karny. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (DzU 1997, nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78 poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (DzU 1993, nr 61, poz. 284 ze zm.).
 • Konwencja ONZ o Prawach Dziecka (DzU 1991, nr 120, poz. 526 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych Konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 r. rezolucją 61/106.
 • Mały Rocznik Statystyczny 2010.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych (DzU 1977, nr 38, poz. 169).
 • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (DzU 1977, nr 38, poz. 167).
 • Millon-Delson Ch., Zasada subsydiarności – założenia, historia, problemy współczesne, [w:] D. Milczarek (red.), Subsydiarność, Warszawa 1998.
 • Murdock G.P., Social Structure, Macmillan, New York 1949.
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Dokument przyjęty i proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 r. (niepublikowany w Dzienniku Ustaw).
 • Projekt Ustawy prywatne prawo międzynarodowe z dnia 4 lutego 2011 r., http://bip.ms.gov.pl/pl/projekty-aktow-prawnych/prawo-cywilne/ (dostęp: 18.02.2011).
 • Rymsza M., Rola służb społecznych w upowszechnianiu aktywnej polityki społecznej, [w:] M. Grewiński, J. Tyrowicz (red.), Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej, Wydawnictwo Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
 • Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sytuacja demograficzna Polski. Raport Rządowej Rady Ludnościowej 2008-2009.
 • Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Szczepaniak J., Europejskie a polskie standardy w opiece nad rodziną i dzieckiem – zakres zgodności, [w:] K. Głąbicka (red.), Polska polityka społeczna wobec wyzwań spójności społeczno-ekonomicznej UE, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej i Politechniki Radomskiej, Radom 2007.
 • Szczepaniak J., Subsydiarność w polityce społecznej wobec rodziny w warunkach współczesnych – między ideą a rzeczywistością, [w:] A. Kubów, J. Szczepaniak (red.), Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, Prace Naukowe nr 146, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Szczepaniak J., Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego w sferze opieki kompensacyjnej w Polsce, [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • The New Oxford Dictionary 1988.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (DzU 2009, nr 175, poz. 1362 ze zm. – tekst jednolity).
 • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (DzU 2006, nr 139, poz. 992 ze zm. – tekst jednolity).
 • Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 25 lipca 2005 r. (DzU 2005, nr 180, poz. 1493 ze zm.).
 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2004 r. (DzU 2003, nr 96, poz. 873 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.