PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 16 | nr 89 | 163--180
Tytuł artykułu

Priorytety państw członkowskich i układy regionalne w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Priorities of Membership States and Regional Arrangements in Frames of the Commonwealth of Independent States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Upadek ZSRR w 1991 roku spowodował dezintegrację systemu polityczno-gospodarczego, który powstał w latach 20. ubiegłego wieku. Prawie siedemdziesięcioletni okres funkcjonowania państwa związkowego miał zasadniczy wpływ na strukturę gospodarek republik wchodzących w jego skład. Rozwinął się układ silnych współzależności gospodarczych. Dlatego upadek ZSRR stanowił dla mniejszych republik poważny problem w stworzeniu podstaw gospodarki narodowej. Każda z nich dążyła do umocnienia swojej państwowości pod względem politycznym, ale przede wszystkim gospodarczym. Powołana w roku 1991 Wspólnota Niepodległych Państw miała być organizacją współpracy wszystkich państw postradzieckich. Jednak różnice interesów i poszukiwania własnego miejsca w globalnym układzie polityczno-gospodarczym zasadniczo zweryfikowały pierwotne założenia reintegracji w ramach Wspólnoty Niepodległych Państw. W praktyce, po dwudziestu latach funkcjonowania, w WNP powstało wiele mniejszych organizacji grupujących po kilka krajów, które łączą się wokół wspólnych celów. Ambitne plany utworzenia wspólnego rynku w WNP były odkładane i obecnie wydają się nierealne. Natomiast realny postęp (choć też skromniejszy niż wzajemne ustalenia) został osiągnięty w budowaniu Związku Białorusi i Rosji. Przed WNP ostro powstaje pytanie o roli i miejscu ugrupowania regionalnego w gospodarce globalnej. Podniesienie poziomu rozwoju gospodarek narodowych, konkurencyjności całej Wspólnoty staje nie mniej ważną kwestią do rozstrzygnięcia. Wspólnota Niepodległych Państw obejmuje 16,4% światowego terytorium, które zamieszkuje 4,4% populacji globu. Na kraje WNP przypada 20% światowych zasobów ropy naftowej, 40% gazu ziemnego, 25% węgla, 10% produkcji energii elektrycznej, 25% światowych zasobów leśnych, około 11% światowych odnawianych zasobów wodnych, 13% ziemi ornych. W 2007 roku w krajach WNP wyprodukowano 3,1% światowego PKB, eksport dóbr z państw WNP wynosił 3,6% eksportu światowego. (abstrakt oryginalny)
EN
The fall of ZSRR in 1991 year caused the disintegration of polity-economic system, which was found in 20. years last century. Almost seventy year of function of union state had on structure of economies of republics of the principle influence entering in his composition. The arrangement of strong economic correlations was developed. Therefore the fall of ZSRR made up for smaller republics serious problem in creation of bases' of national economy. Every of them aimed to consolidation her State under political regard, but first of all economic. Found in year 1991 the Commonwealth of Independent States (CIS) had to be the organization of co-operation all post-soviet states. However the differences of interests and search in global polity - economic arrangement the own place the first foundations of re - integration verified in frames of CIS fundamentally. In practice, after twenty years, many smaller organizations in CIS were found and assembling after several countries which join around common aims. The ambitious plans creation of common market in CIS they be put aside and seem unreal now. However real progress (though more also modest than mutual settlements) was reached in building the union between Belarus and Russian. The question about role and place of this regional formation arisen in global economy. The elevation the level of development of national economies, competitiveness of CIS stands up with next important matter to decision. It the Commonwealth of Independent States hugs 16,4% the world territory which lives 4,4% the population of globe. It on countries of CIS falls 20% world supplies of petroleum, 40% earth gas, 25% carbon, 10% production of electrical energy, 25% world forest supplies, about 11% world renewed water supplies, 13% the ground arable. In 2007 year in CIS countries was produced 3,1% the world PKB, export of goods with states of CIS was stay 3,6% world export. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Albin B.J., Baluk W. (red.), Europa Wschodnia - dekada transformacji. Białoruś, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004.
 • Donaldson R.H., Nogee J.L., The foreign policy of Russia. Changing systems, enduring interests, Sharpe, New York and London 1998.
 • Falkowski M., Russia's policy in the Southern Caucasus and Central Asia, "Centre for Eastern Studies" (CES), nr 23, June 2006.
 • Grinberg R., Dziesięciolecie Wspólnoty Niepodległych Państw: iluzja integracji i czynnik rosyjski, "Polityka Wschodnia", nr 1, 2001.
 • Janik M. (red.), Federacja Rosyjska w stosunkach międzynarodowych, UMCS, Lublin 2006.
 • Kolstoe P., Russians and the Former Soviet Republics, Royal Institute of International Affairs, London 1996.
 • Konończuk W., Fiasko integracji. WNP i inne organizacje międzynarodowe na obszarze poradzieckim 1991-2006, Prace OSW, Warszawa, maj 2007.
 • Kuspys P., Wspólnota Niepodległych Państw - stan faktyczny i perspektywy, w: Biuletyn Opinie, nr 10, 2009.
 • Obszar WNP: wiosna patriarchów, [w:] Rocznik Strategiczny, 1999/ 2000.
 • Od konfliktów do partnerskiej współpracy, Kukułka J., Łukaszuk L. (red.), AON, Warszawa 1997.
 • Oniszczuk W., Czynniki zewnętrzne transformacji gospodarki Rosji, Semper, Warszawa 2002.
 • Owsiannik S., Strełkowa J., Unia rosyjsko-białoruska: geneza, uwarunkowania, paradoksy, "Polityka Wschodnia", nr 2, 1997.
 • Piotrkowski M.A., Wspólnota Niepodległych Państw, [w:] Europejskie struktury współpracy, Informator, Warszawa 2000.
 • Pomorski R., Jałtańskie spotkanie przywódców Wspólnoty Niepodległych Państw, OSW: http://www.osw.waw.pl/pub/koment/2003/09/030925.htm;
 • Porozumienie o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw, [w:] Rocznik Strategiczny 1996/1997, Scholar, Warszawa 1997.
 • Rosja i jej sąsiedzi, Fundacja Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Meritum, Kraków 2000.
 • Sushko O., The Dark Side of Integration's: Ambitions of Domination in Russia's Backyard, "Washington Quarterly", nr 1, 2004.
 • Беларусь и страны СНГ, Статистический сборник, Минск 2010.
 • Бондарь А.В., Князев С.Н. (ред.), Экономическая безопасность и эко- номическая политика, БГЭУ, Минск 2007.
 • Васильцов С., Ялтинский форум: начало пути или очередной ком- промисс, "Национальная Экономическая Газета", nr 73(690), 2003.
 • Вашанов В.А. (ред.), Региональное сотрудничество России и СНГ, СОПС, Москва 2004.
 • Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств: http://www.cis.minsk.by/
 • Матснев Д., Страны Центральной Азии и Кавказа в СНГ - эко- номический аспект, "Центральная Азия и Кавказ", nr 1, 2000.
 • Межгосударственный Статистический Комитет Союза Неза- висимых Государств: http://www.cisstat.com/rus/
 • Могилевский Р., Точицкая И., Внешняя торговля стран СНГ, "Эковест", nr 4(4), 2004, Институт приватизации и менеджмента.
 • Печерский А., Новая роль СНГ для старой интеграционной пеши, "Белорусская газета", 09.03.1998.
 • Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, Исполнительный Комитет СНГ: http://cis.minsk.by/page.php?id=18764
 • Чубрик А., Общий обзор развития экономик стран СНГ в 1991-2003, "Эковест", nr 5(2), 2006, Институт приватизации и менеджмента.
 • Шимов (ред.) В.Н., Экономика и общество Беларуси: диспропорции и перспективы развития: национальный отчет о человеческом развитии 2004-2005, Альтиора - Живые краски, Минск, 2005.
 • Шимов В.Н. (ред.), Национальная экономика Беларуси, Учебник, БГЭУ, Минск 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171198307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.