PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 23 | 57--78
Tytuł artykułu

Zarządzanie globalne w gospodarce światowej (dotychczasowe formy i ich ewolucja)

Warianty tytułu
Global Governance in the World's Economy (Existing Forms and their Evolution)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zainteresowanie zarządzaniem globalnym (global governance) pojawiło się w ostatnich dekadach XX wieku zarówno w związku z niezadowalającym sposobem interpretowania zjawisk i zachodzących zmian, jak też ze sposobem rozwiązywania problemów wynikających ze skutków globalizacji. Stan współczesnego świata nie potwierdza bezkrytycznej wiary neoliberalizmu w dobroczynne skutki nieograniczonej wolności rynku. Problemy, jakie stawia obecnie przed nami globalizacja ekonomiczna, a zwłaszcza narastające zjawiska kryzysowe i stany pogłębiającej się globalnej nierównowagi finansowej, energetycznej, surowcowej i żywnościowej, skłaniają do coraz powszechniej formułowanego wniosku, że jakaś minimalistyczna forma "panowania nad zbiorowym losem" jest niezbędna dla przetrwania ludzkości. Przełamanie globalizacyjnej "teleologii" pozorującej uniwersalność obecnego systemu światowego i jego mechanizmów może dokonać się jedynie przez aktywną politykę państw oraz aktorów niepaństwowych, takich jak: firmy prywatne, stowarzyszenia przedsiębiorców, korporacje międzynarodowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, domagających się prawa głosu i uczestnictwa w rozwiązywaniu wspólnych spraw. Szczególną nadzieję wiązać też można z rosnącym wpływem i rolą organizacji regionalnych. Globalne zarządzanie stanowi kompleks procesów zmierzających do budowy struktur międzynarodowego partnerstwa na różnych poziomach decyzyjnych: lokalnym, narodowym, regionalnym i globalnym, w celu skoordynowanego, kolektywnego sterowania środowiskiem międzynarodowym. Aby działać efektywnie, musi to być system spójny, dynamiczny i zdolny do pokonywania narodowych oraz sektorowych barier i interesów. Winien on być demokratyczny i oparty raczej na,, miękkiej " aniżeli,, twardej " władzy. Obecny system jest zbyt rozproszony i nie stwarza możliwości rozwiązywania palących problemów globalnych. Poszczególne agencje międzyrządowe, jak WTO, WHO, MFW, BS, działają w pojedynkę. Pustka wywoływana brakiem odpowiednich rozwiązań systemowych była częściowo wypełniana przez tworzone ad hoc porozumienia o współpracy grup państw (G7,G8,G20, G77) przejmujących rolę komitetów sterujących gospodarką światową. Problemy i wyzwania XXI wieku wymagają jednak koordynacji i działań o jakościowo innym charakterze. O pierwszych doświadczeniach związanych z tworzeniem nowego systemu globalnego zarządzania, zwłaszcza światowych finansów, traktuje niniejsze opracowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
Interest in the global governance has emerged in the last decades of the 20th century, both in connection with unsatisfactory way to interpret events and change, as well as the way to resolve problems arising from the effects of globalization. State of the modern world has not acknowledged the uncritical belief in the beneficial effects of the neoliberal unrestricted freedom of the market. The problems posed in front of us today by economic globalization, and particularly the growing phenomenon of crisis and growing global finance, energy, raw materials and food imbalances increasingly tend to draw the conclusion that some minimalistic form of "control of collective destiny" is essential for survival of humanity. Overcoming globalization "teleology" simulating universality of the current world system and its mechanisms may be effected only by an active policy of the states and the non-state actors such as private companies, business associations, multinational corporations, trade unions, NGOs, that are requesting the right to vote and participate in solving common issues. Particularly, hope can also be associated with the growing influence and role of regional organizations. Global governance is a complex process aimed at building international partnership structures at different levels of decision-making: local, national, regional and global for a coordinated, collective international control environment. To act effectively a system must be coherent, dynamic and capable of overcoming national and sectoral barriers and interests. It must be democratic and based more on "soft" rather than "hard" power. The currently implemented system is too fragmented and unable to solve pressing global problems. Various intergovernmental agencies such as World Trade Organization, World Health Organization, International Monetary Fund, World Bank are operating separately. A gap caused by the lack of appropriate system solutions was partly filled by ad hoc groups of a cooperation agreement states (ie G7, G8, G20, G77) taking over the role of the steering committees of the global economy. Problems and challenges of XXI century, however, require coordination and action of qualitatively different nature. This article deals with the matter of the first experiences with creating a new system of global governance, especially in the world of finance. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
57--78
Opis fizyczny
Twórcy
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
  • Bhagwashi J., Globalizacja to bogactwo, "Europa. Tygodnik Idei" 8-9 stycznia 2008.
  • Gołębiowski J., Globalne nierównowagi a problem deficytu bilansu w obrotach bieżących USA, Zeszyty Naukowe nr 23 Kolegium Gospodarki Światowej, SGH, Warszawa 2008.
  • Król M., Politycy przestali kontrolować świat, recenzja książki J. Staniszkis, "Dziennik" 6 lipca 2006.
  • "Newsweek" 15 maja 2008.
  • Polus A., Governance w stosunkach międzynarodowych, w: Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Toruń 2008.
  • Stiglitz J., Zmierzamy w kierunku coraz większych nierówności, "Dziennik" 26-27 maja 2007, dodatek "Kultura".
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.