PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 209
Tytuł artykułu

Polska klasyczna myśl ekonomiczna na tle angielskiej i francuskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza prezentuje dorobek angielskiej i francuskiej ekonomii klasycznej uwzględniający podłoże społeczno-ekonomiczne, a także filozoficzne tego kierunku. Zapoznanie się z poglądami zachodnich ekonomistów szkoły klasycznej pozwoli lepiej zrozumieć osiągnięcia rodzimych klasyków. Druga, właściwa część, stanowi wnikliwą analizę polskiej myśli klasycznej również w kontekście społeczno-ekonomicznych i politycznych uwarunkowań. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
209
Opis fizyczny
Bibliografia
 • 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 • Baczko B.: Filozofia francuskiego oświecenia. Wybrane teksty z historii filozofii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1961.
 • Barszczewska-Krupa A.: Reforma czy rewolucja? Koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832-1893. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1979.
 • Bartkowiak R.: Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 • Bastiat F.: Harmonie ekonomiczne. Fundacja Instytutu Ludwiga von Misesa and Mariusz Wojenko 2006.
 • Baszkiewicz J.: Historia Francji. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 2004.
 • Bazylow L., Wieczorkiewicz P: Historia Rosji. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005.
 • Bentham J.: Wprowadzenie do zasad moralności i prawodawstwa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1958.
 • Biblioteka dzieł społeczno-ekonomicznych. Red. Z. Daszyńska-Golińska. Seria I. T. II. Ekonomiści polscy. Wydawnictwo M. Arcta w Warszawie, Warszawa 1911.
 • Bidwell G: Rubaszny król Hal. Śląsk, Katowice 1985.
 • Blaug M.: Metodologia ekonomii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Bochenek M.: Szkice o ekonomii i ekonomistach. Mado, Toruń 2004.
 • Bourcier de Carbon L.: Essai sur l'histoire de la pensée et des doctrines économiques. T. 1. Edition Montchrestien, Paris 1971.
 • Cieszkowski A.: De la pairie et de l'aristocratie moderne. Société Française d'Imprimerie et de Librairie, Paris 1908.
 • Cieszkowski A.: Du crédit et de la circulation. Treuttel et Wurtz, Paris 1839 (Impr. de Cosson).
 • Cieszkowski A.: O kredycie i obiegu. Drukarnia "Praca", Poznań 1911.
 • Cieszkowski A.: O ochronach wiejskich. Fiszer i Majewski, Poznań 1922.
 • Cieszkowski A.: Ojcze Nasz. T. III. Poznań [i in.]; Fiszer i Majewski [i in.], 1922 (Poznań : Drukarnia Katolicka Tow. Akc).
 • Dobb M.: Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii. PWE, Warszawa 1976.
 • Domańska E.: Wokół interwencji państwa w gospodarkę. Keynes, Friedman, Laffer, Kennedy, Reagan i inni. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1992.
 • Domańska E.: Z zagadnień wzrostu gospodarczego (na tle teorii E.D. Domara). Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1968.
 • Dunajewski J.: Wykład ekonomji politycznej. Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1935.
 • Dzieje narodu i państwa polskiego. Red. J. Buszko, A. Garlicki. Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa - Książka - Ruch", Warszawa 1987.
 • Forget E.L.: The Social Economics of Jean-Baptiste Say. Markets and virtue. Routledge, London 1999.
 • Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
 • Gazda Z.: Na obrzeżach ekonomii. Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2000.
 • Gazda Z.: Słownik biograficzny ekonomistów polskich od XIII wieku do połowy wieku XX. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 1998.
 • Gide Ch., Rist Ch.: Historia doktryn ekonomicznych od fizjokratów do czasów najnowszych. T. 1. Gebethner i Wolff, Warszawa 1919.
 • Glapiński A.: Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 • Głąbiński S.: Historia ekonomiki. Towarzystwo Naukowe, Lwów 1939.
 • Głąbiński S.: Wykład ekonomii społecznej wraz z zarysem polityki ekonomicznej i z historią ekonomiki. Nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, Lwów 1913.
 • Górski J., Kowalik T, Sierpiński W: Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 • Górski J.: Zarys historii ekonomii politycznej. Książka i Wiedza, Warszawa 1967.
 • Górski J.: Zarys ekonomii politycznej. Książka i Wiedza, Warszawa 1984.
 • Grodek A.: Piotr Maleszewski (1767-1828) i jego nauka społeczna. Nakładem Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1936.
 • Grodek A.: Studia nad rozwojem kapitalizmu Polsce. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.
 • Grodek A.: Studia z historii myśli ekonomicznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.
 • Groniowski K., Skowronek J.: Historia Polski 1795-1914. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
 • Grzybowski K.: Historia doktryn politycznych i prawnych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 • Guzicki L., Żurawicki S.: Historia polskiej myśli społeczno-ekonomicznej do roku 1914. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1969.
 • Guzicki L., Żurawicki S.: Polscy ekonomiści XIX i XX w. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984.
 • Heilbroner R.L.: Wielcy ekonomiści. Czasy - Życie - Idee. Warszawa 1993.
 • Heller M.: Historia imperium rosyjskiego. Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 • Jedlicki J.: Jakiej cywilizacji Polacy potrzebują. Studia z dziejów idei i wyobraźni XIX wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988.
 • Jedlicki J.: Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji. Książka i Wiedza, Warszawa 1964.
 • Jegierski A.: Problemy rozwoju gospodarczego ziem polskich w XIX i XX wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 • Kaczyńska E., Pisowicz K: Wykłady z powszechnej historii gospodarczej (od schyłku średniowiecza do I wojny światowej). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 • Kamieński H.: Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa z dodaniem niniejszych pism filozoficznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
 • Kamieński H.: Postęp to życie. Wybór pism. Książka i Wiedza, Warszawa 1980.
 • Kersten A.: Historia powszechna wiek XVII. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
 • Kędzierski J.K.: Dzieje Anglii (1485-1939). T. I. Ossolineum, Wrocław 1986.
 • Kieniewicz S.: Historia Polski 1795-1918. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 • Kocój H.: Wielka Rewolucja Francuska a Polska. PAX, Warszawa 1987.
 • Kotarbiński T.: Wykłady z dziejów logiki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 • Kowalik T.: Historia ekonomii w Polsce 1864-1950. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.
 • Krusiński S.: Pisma zebrane. Książka i Wiedza, Warszawa 1958.
 • Krysiński D.: Wybór pism. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1956.
 • Landreth H., Colander D.C.: Historia myśli ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Lange O.: Ekonomia polityczna. T. I. i II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
 • Legutko R.: Dylematy kapitalizmu. Wydawnictwo Znak, Kraków 1985.
 • Libiszowska Z.: Francja Encyklopedystów. Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
 • Lipiński E.: Historia powszechnej myśli ekonomicznej do roku 1870. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 • Locke J.: Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955.
 • Maciszewski J.: Historia powszechna. Wiek oświecenia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.
 • Majchrowski S.: Niezwykłe postacie z czasów powstania listopadowego. LSW, Warszawa 1986.
 • Malthus T.R.: Rozprawa o prawie ludności i jego oddziaływaniu na przyszły postęp społeczeństwa. Geberthner i Wolff, Warszawa 1925.
 • Mill J.S.: Zasady ekonomii politycznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
 • Mill J.S.: Utylitaryzm. O wolności. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959.
 • Mill J.S.: O wolności. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1959.
 • Montesquieu Ch.: O duchu praw. T. I. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957.
 • Nasiłowski M.: Historia myśli ekonomicznej - dlaczego studiujemy? Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1998.
 • Ochmański J.: Dzieje Rosji do roku 1861. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 • Ogonowski Z.: Locke. Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 • Ossowska M.: Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności. Książka i Wiedza, Warszawa 1958.
 • Ossowska M.: Myśl moralna Oświecenia angielskiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1966.
 • Piątkowski W: J.C.L. Simonde de Sismondi. Teoria ekonomiczna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
 • Płaczek J.: Poczet wybitnych ekonomistów polskich XVIII-XX stulecia. Studia Ekonomiczne. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2000.
 • Płużański T.: Filozofia dla ekonomistów. Cz. I. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1995.
 • Pollard A.F.: Henryk VIII. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979.
 • Polski fizjokratyzm oraz idee protekcjonistyczne przełomu XVIII i XIX wieku. Red. U. Zagóra-Jonszta. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
 • Radzikowski W.: Współczesne burżuazyjne teorie zysku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1963.
 • Reynaud P-L.: J.-B. Say Textes choisis. Dalloz. Paris 1953.
 • Ricardo D.: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.
 • Rosicka J.: Światły patriotyzm i ekonomia. Józef Supiński, Aleksander Czarnowski, Leon Biliński. Księga jubileuszowa poświęcona 50-leciu pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Wiesława Piątkowskiego. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006.
 • Rozwój polskiej myśli ekonomicznej na przestrzeni wieków. Red. S. Czaja. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Sadzikowski W.: 200 lat gospodarki rynkowej (1790-1990). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1993.
 • Say J.-B.: Cours complet d'économie politique pratique. Edizioni Bizzarri. Roma, 1968.
 • Say J.-B.: Lettres à Malthus. W: J.-B. Say: Cours d'économie politique et autres essais. Flammarion, Paris 1996.
 • Say J.-B.: Traktat o ekonomii politycznej czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
 • Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1960.
 • Sismondi J.C.L. Simonde de: Nowe zasady ekonomii politycznej. T. I i II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1955.
 • Skarbek F: Elementarne zasady gospodarstwa narodowego. Wyższa Szkoła Handlowa, Warszawa 1931.
 • Skarbek F: Niektóre myśli o przeznaczeniu i dążności nauk ekonomicznych. W: Pisma pomniejsze. T. I. Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1936.
 • Skarbek F: Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, czyli czysta teoria ekonomii politycznej. T. I i II. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1955.
 • Słownik historii myśli ekonomicznej. Red. E. Kundera. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1954.
 • Spychalski G: Myśl społeczno-gospodarcza Augusta Cieszkowskiego. Absolwent, Łódź 2001.
 • Spychalski G: Zarys historii myśli ekonomicznej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999.
 • Stankiewicz W: Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Stankiewicz W: Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Studia poświęcone pamięci Profesora Janusza Górskiego. Red. W. Piątkowski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Supiński J.: Pisma. T. I-V. Nakład Geberthnera i Wolffa, Warszawa 1883.
 • Supiński J.: Szkoła polska gospodarstwa społecznego. W: Biblioteka dzieł społeczno-ekonomicznych pod red. Z. Daszyńskiej-Golińskiej. Seria I. Tom II. Ekonomiści polscy. Wyd. M. Arcta w Warszawie, Warszawa 1911.
 • Surowiecki W.: Wybór pism. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957.
 • Szpak J.: Historia powszechna gospodarcza. PWE, Warszawa 1997.
 • Szymański Z.: Józefa Supińskiego teoria rozwoju społeczno-gospodarczego. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.
 • Szymański Z.: Saint-Simon a problemy metodologiczne nauki ekonomii Henryka Kamińskiego i Józefa Supińskiego. W: Studia poświęcone pamięci Profesora Janusza Górskiego. Uniwersytet Łódzki, Łódź 1999.
 • Tatarkiewicz W: Historia filozofii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 • Taylor E.: Historia rozwoju ekonomiki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1957.
 • Tokarczyk R.: Klasycy praw natury. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988.
 • Wartości. Geneza - Wielość - Trwanie. Red. Cz. Głombik. PAN, Katowice 1995.
 • Wojnarski D.: Powszechna historia gospodarcza. Poltext, Warszawa 2004.
 • Wood J.C., Kates S.: J.-B. Say Critical Assessments of Leading Economists. Routledge, London 2000.
 • Wójcik Z.: Historia powszechna XVI-XVII wieku. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • Zagóra-Jonszta U.: Wykłady z historii myśli ekonomicznej. Cz. I. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2005.
 • Zins H: Historia Anglii. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 2001.
 • Zweig F.: Liberalizm polskiej myśli ekonomicznej. Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 1937.
 • Zweig R: System ekonomji i skarbowości Juliana Dunajewskiego. PAU, Kraków 1925.
 • Żywczyński M.: Historia powszechna 1789-1870. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 • Blegvad M.: Adam Smith jako filozof nauki. "Studia Filozoficzne" 1986, nr 10.
 • Kowalik T.: Mesjanizm kapitalistycznego uprzemysłowienia. "Ekonomista" 1966, nr 6.
 • Krzeczkowski K.: Zapomniany nauczyciel F. Skarbka. "Ekonomista" 1928, T. IV.
 • Lutfalla M.: J.-B. Say, le fondateur. W: Y. Breton, M. Lutfalla: L'économie politique en France au XIX siècle. Economica, Paris 1991.
 • Matysiak A.: Wpływ kapitału ludzkiego na mechanizm rynkowy. "Ekonomista" 2000, nr 4.
 • Ogrodziński P.: Społeczeństwo obywatelskie w brytyjskiej literaturze (1640-1830). "Studia Filozoficzne" 1987, nr 9.
 • Ogrodziński P: Uspołecznienie w filozofii Adama Smitha. "Studia Filozoficzne" 1989, nr 9.
 • Steiner P.: Intérêts, intérêts sinistres et intérêts éclairés: problèmes du libéralisme chez J.-B. Say. "Cahier d'Economie Politique" 1989.
 • Steiner P.: La théorie de l'entrepreneur chez J.-B. Say et la tradition Cantillon-Knight. "L'Actualité Economique. Revue d'Analyse Economique" 1997.
 • Wyrozembski Z.J.: Istotne źródła współczesnej burżuazyjnej ekonomii politycznej. "Ekonomista" 1958, nr 6.
 • Zabieglik S.: Elementy filozofii społeczno-ekonomicznej w "Bogactwie narodów" Adama Smitha. "Ekonomista" 1999, nr 4.
 • Zank W.: Wolność i socjalizm. "Forum" 1993, nr 35.
 • Ziółkowski J.: Adam Smith i moraliści szkoccy a początki nauki o społeczeństwie. "Ekonomista" 1985, nr 4-5.
 • http://www.conscience-politique.org/economie/bastiatrecettesprotectionnisme.htm
 • http://www.ilk.lublin.pl/bastiat/bast00t.htm
 • http://www.mises.pl/206
 • http://www.mises.pl/dzial/biblioteka-ibe/
 • http://www.mises.p1/pliki/upload/J.Ch.Say-Listy.pdf
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.