PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 1/1 | 395--404
Tytuł artykułu

Zasady prezentacji kapitału właścicieli w międzynarodowej sprawozdawczości skonsolidowanej

Warianty tytułu
Rules for Presentation of Owners Capital in the International Consolidated Reporting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Połączenia spółek od zawsze związane były z rynkiem kapitałowym i uczestniczą w nim udziałowcy, który nie zawsze posiadają większościowy wpływ na politykę w tych przedsięwzięciach. Artykuł przedstawia zmiany w zakresie prezentacji i pomiaru kapitałów mniejszości w międzynarodowym prawie bilansowym. Tematyka połączenia jednostek gospodarczych została już dwukrotnie zmieniona przez MSSF 3 "Połączenia jednostek" oraz MSR 27"Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe". Ten zmieniony standard wprowadził nowy sposób ujęcia kapitałów zwanych jako udziały niesprawujące kontroli. Obecnie mają one wpływ na ustalaną wartość firmy. Zaproponowano odmienny sposób ujmowaniem różnic powstałych w wyniku transakcji z udziałami niesprawującymi kontroli. (abstrakt oryginalny)
EN
Merger has always been associated with the capital market and shareholders who do not always have the majority influence policies in these endeavors participate in them. The article presents the changes in the presentation and measurement of minority interests in the international law of the balance sheet. Scope of the business combination has already been amended twice by IFRS 3 "Business Combinations." and IAS 27 "Separate and Consolidated Financial Statements" .The amended standards have introduced a new presentation known as the non - controlling interest in the equity shares. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
395--404
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Baxter G. C.,. Spinney J. C, A. (1975), Closer Look at Consolilidatet Financial Statement Theory, w " Canadian Charter Accountant (CA Magazine). Vol. 106, No. 1 oraz No. 2, January, February.
 • Dyrektywa 2007/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
 • Hellich E., (2006), Teoria podmiotu gospodarczego w rachunkowości jednostek sektora publicznego. Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, T. I - Koncepcje rachunkowości, pod red, Z. Messnera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Hendriksen E., Breda M., (2002), Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa.
 • Ignatowski R, (2003), Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych, ODiDK, Gdańsk.
 • Jaruga A., Frendzel M., Igniatowski R., Kabalski P. (2009), "Międzynarodowe standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009, Najnowsze zmiany, SKwP, Warszawa.
 • Kodeks Spółek Handlowych, Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Dz. U. nr 94 póz. 1034 z późn. zmianami.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, tom l, tom 2; IASB, SKwP, Warszawa 2007.
 • MSSF zatwierdzone w UE, Aktualności MSSF, 2009, nr 71, s. 7.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 494/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 27.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) NR 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3.
 • Walińska E. (2007), Międzynarodowe standardy rachunkowości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, test jednolity, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., nr 152, póz. 1223 ze zm).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. z 2005r nr 184 póz. 1539.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171199937

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.