PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Konkurencyjność i efektywność działania banku - podejście zasobowe | 105--136
Tytuł artykułu

Kapitał własny a bezpieczeństwo, efektywność i konkurencyjność banku

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono rolę kapitałów własnych banku. Scharakteryzowano elementy funduszy własnych banku, ich funkcje oraz rolę w bezpieczeństwie działania banku i jego konkurencyjności. Przedstawiono także dźwignię finansową i jej związek z konkurencyjnością banku.
Twórcy
Bibliografia
 • Adamowicz Т.: Praktyczne aspekty związane z II filarem Nowej Umowy Kapitałowej. "Bezpieczny Bank" 2005, nr 2.
 • Baka W.: Bankowość europejska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Capiga M.: Kategorie kapitału w kreowaniu wartości banku. [w:] Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. Tom I. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 • Capiga M.: Techniki i strategie zarządzania kapitałem klienta. [w:] Czynniki podnoszenia konkurencyjności banków. Red. J. Harasim. WSBiF, Katowice 2004, z. 8.
 • Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe. Dz.Urz.UE L.177 z 30.06.2006.
 • Dyrektywa 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 4 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych. Dz.Urz.UE L 177 z 30.06.2006.
 • Iwanicz-Drozdowska M.: Metody oceny działalności banku. Poltext, Warszawa 1999.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 23 października 2003 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo spółdzielcze. Dz.U. 2003, nr 188, poz. 1848 zpóźn. zm.
 • Popowska E., Wąsowski W.: Rachunkowość bankowa. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.
 • Pyka I.: Kapitał regulacyjny banków krajowych wobec wymogów Komitetu Bazylejskiego. [w:] Kapitał finansowy banków. Red. I. Pyka. PWE, Warszawa 2008.
 • Raport o sytuacji sektora bankowego w 2007 roku. www.knf.gov.pl/sektor_bankowy/Publikacje_nadzoru_bankowego (05.03.2009).
 • Rose P.S.: Zarządzanie bankiem komercyjnym. Związek Banków Polskich, Warszawa 1997.
 • Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z 27 sierpnia 2003 roku w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Dz.U., nr 156, poz. 1526.
 • Sytuacja finansowa banków na koniec 2005 roku. Synteza. GINB, Warszawa 2006. www.nbp.pl/Publikacje/nadzór_bankowy.
 • Sytuacja finansowa banków na koniec 2006 roku. Synteza. GINB, Warszawa 2007. www.nbp.pl/Publikacje/nadzór_bankowy.
 • Szustak G.: Fundusze własne a bazujące na nich kryteria oceny bezpieczeństwa banków. [w:] Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce. Tom 1. Red. K. Znaniecka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 • Szustak G.: Kapitał rezerwowy i uzupełniający w bankach krajowych. [w:] Kapitał finansowy banków. Red. I. Pyka. PWE, Warszawa 2008.
 • Szustak G.: Polski rynek bankowy w warunkach nasilającej się konkurencji. [w:] Tendencje i perspektywy rozwoju rynków finansowych w Polsce. Red. I. Pyka. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2004.
 • Twardowski D.: Spółdzielcy niezagrożeni. "Gazeta Bankowa" nr 30(1030) z 28. 07. 2008.
 • Uchwała nr 382/2008 KNF z 17 grudnia 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań, określenia zaangażowań, wobec których nie stosuje się przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań oraz warunków, jakie muszą one spełniać, określenia zaangażowań, wobec których wymagane jest uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego na niestosowanie przepisów dotyczących limitów koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach, w obliczaniu limitów koncentracji zaangażowań (zastąpiła dotychczasową uchwałę 3/2007 KNB). Dz.Urz.KNF, nr 8, poz. 36.
 • Uchwała nr 380/2008 KNF z 17 grudnia 2008 roku w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym zakresu i warunków stosowania metod statystycznych oraz zakresu informacji załączanych do wniosków o wydanie zgody na ich stosowanie, zasad i warunków uwzględniania umów przelewu wierzytelności, umów o subpartycypację, umów o kredytowy instrument pochodny oraz innych umów niż umowy przelewu wierzytelności i umowy o subpartycypację, na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych, warunków, zakresu i sposobu korzystania z ocen, nadawanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej oraz agencje kredytów eksportowych, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach w obliczaniu wymogów kapitałowych i współczynnika wypłacalności oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu, sposobu i warunków ich wyznaczania. Dz.Urz.KNF, nr 8, poz. 34.
 • Uchwała nr 381/2008 KNF z 17 grudnia 2008 roku w sprawie innych pomniejszeń funduszy podstawowych, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy podstawowych banku, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy uzupełniających banku, pomniejszeń funduszy uzupełniających, ich wysokości, zakresu i warunków pomniejszania o nie funduszy uzupełniających banku; oraz zakresu i sposobu uwzględniania działania banków w holdingach przy określaniu sposobu obliczania funduszy własnych. Dz.Urz.KNF, nr 8, poz. 35.
 • Uchwała nr 384/2008 KNF z 17 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań dotyczących identyfikacji, monitorowania i kontroli koncentracji zaangażowań, w tym dużych zaangażowań. Dz.Urz.KNF, nr 8, poz. 38.
 • Ustawa z 07 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U., nr 119, poz. 1252 z późn. zm.
 • Ustawa z 15 września 2000 roku: Kodeks Spółek Handlowych. Dz.U., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 • Ustawa z 26 stycznia 2007 roku o zmianie ustawy Prawo bankowe. Dz.U., nr 42, poz. 272.
 • Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Dz.U. 2002, nr 76, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku: Prawo bankowe. Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.
 • Von Koppen J.: Strategie banków w Europie. CeDeWu, Warszawa 1999.
 • www.nbp.pl/bilans_banków.
 • Zaleska M., Pszkit A.: Bogate osobno. "Gazeta Bankowa" nr 34(1034) z 25. 08. 2008.
 • Zeliaś A., Woźnica P.: Kapitał pod ręką. "Gazeta Bankowa" nr 8(1008) z 18. 02. 2008.
 • Zieliński T.B., Znaniecka J.: Bezpieczny bank. WSBiF, Katowice 2001.
 • Zieliński T.B.: Rentowność a bezpieczeństwo sektora bankowego - analiza porównawcza Polski i innych krajów Unii Europejskiej. [w:] Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego. Red. J. Nowakowski, T. Famulska. Difin, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171202715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.