PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 210 | 268
Tytuł artykułu

System opłat i podatków ekologicznych w Polsce na tle rozwiązań w krajach OECD

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The System of Environmental Fees and Taxes in Poland in the Light of the Experience of OECD Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem niniejszej pracy jest uporządkowanie, kompleksowe ujęcie i przedstawienie możliwie jak największej liczby zagadnień związanych z funkcjonowaniem w gospodarce narodowej instrumentów fiskalnych i parafiskalnych powiązanych ze środowiskiem przyrodniczym, jakimi są opłaty i podatki (oraz inne podobne instrumenty), nazywane na ogół ekologicznymi, w tym przyjęcie jednoznacznych i akceptowalnych rozstrzygnięć co do ich definiowania i klasyfikowania. Określenie "ekologiczne" nie jest właściwie w tym kontekście prawidłowe, gdyż ekologia to nauka przyrodnicza o powiązaniu organizmów żywych z ich otoczeniem, choć utożsamiana jest często niesłusznie z ochroną środowiska. Jednakże za poprawny można przyjąć stosowany powszechnie przymiotnik "ekologiczny" w znaczeniu "działający na rzecz ochrony środowiska". Dlatego zapewne terminy "podatek ekologiczny" i "opłata ekologiczna" przyjęły się już dawno i zostały zaakceptowane, także w literaturze naukowej. Niemniej spotkać można również inne określenia, niepozostawiające wątpliwości, takie jak opłaty i podatki: powiązane ze środowiskiem przyrodniczym, mające znaczenie dla ochrony środowiska, odnoszące się do środowiska, od uciążliwości ekologicznej lub prościej - środowiskowe, proekologiczne, zielone. W niniejszej pracy przyjęto jednak najczęściej stosowane i wydające się uniwersalnym określenie "opłaty i podatki ekologiczne". (fragment tekstu)
EN
The fundamental aim of the thesis is to provide a complete description and present all possible issues related to the fees, taxes and other financial obligations which exist in a national economy and are linked with the natural environment, including establishing solutions in defining and classifying them. The lack of explicit determination and definition of these instruments makes it difficult to assess them properly, so it is essential to establish commonly acceptable definitions. The main aim of the thesis was pursued by determining the place of environmental fees and taxes in the theory of economics and public finance, including the adopted classifications, description and analysis of how environmental fees and taxes function in the world and in Poland as well as indicating possible modifications in this area. The thesis comprises five chapters, each of which is divided into multiple subsections, and a final section containing the most important conclusions. The first chapter analyses the place of environmental fees and taxes in the theory of economics and public finance and defines and systemises them. The next two chapters look at Poland and proceed with a detailed description of binding environmental fees and taxes (and pro-environmental fiscal preferences). They include the identification of possibly all binding fiscal and para-fiscal instruments in Poland which, assuming that they are linked to the natural environment, should be considered to be environmental fees or taxes. This also covers taxes introduced not because they were related to the environment but because the subject of taxation has a significant influence on the intensity and way the environment is used. The last chapter includes an assessment of the environmental taxation system in Poland. It is based on, among other elements, an analysis of the amount of fees and taxes between 2002 and 2009, a questionnaire completed by interested individuals and entities and a comparison with analogous systems abroad. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Analiza bodźcowych podatków proekologicznych w wybranych krajach zachodnich i możliwość ich wprowadzenia w Polsce, red. J. Famielec, Katedra Polityki Przemysłowej i Ekologicznej AE w Krakowie, Kraków, luty 2003 (zlecenie MŚ - NFOŚiGW).
 • Barde J.P., Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty [w:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • Bartniczak B., Ptak M., Finanse ochrony środowiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Baumol W.J., Oates W.E., The Theory of Environmental Policy, Cambridge University Press, Cambridge 1988.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2000.
 • Biuletyn Statystyczny Służby Celnej, za lata: 2004, 2006, 2008, 2009, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2005,2007, 2009, 1010.
 • Biuletyn Statystyczny Służby Celnej za I-IV kwartał 2010, http://www.mf.gov.pl/_files_/ sluzba_celna/publikacje/statystyka/biuletyn_2010/biuletyn_sluzby_celnej_2010r.pdf (2.01.2011).
 • Boć J., Nowacki K., Samborska-Boć E., Ochrona środowiska, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Borys G, Dyskusja na temat pojęcia i istoty podatków ekologicznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1115, Gospodarka a Środowisko, nr 5, red. T. Borys, Wrocław 2006.
 • Bovenberga A.L., de Mooijb RA., Environmental Tax Reform and Endogenous Growth, "Journal of Public Economics" 1997, vol. 63, nr 2, January.
 • Brännlund R., Nordström J., Carbon Tax Simulations Using a Household Demand Model, "European Economic Review" 2004, vol. 48, nr 1, February.
 • Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zarys wykładu, TNOiK, Toruń 1996.
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2008, GUS, Warszawa 2009.
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003-2009, GUS, Warszawa 2010.
 • Burchard-Dziubińska M., Dylematy związane ze stosowaniem podatków ekologicznych, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 208, Łódź 2007.
 • Chiroleu-Assouline M., Fodhab M., Double Dividend Hypothesis, Golden Rule and Welfare Distribution, "Journal of Environmental Economics and Management" 2006, vol. 51, nr 3, May.
 • Cornwell A., Creedy J., Environmental Taxes and Economic Welfare. Reducing Carbon Dioxide Emissions, Edward Elgar Publishing, Williston 1997.
 • Denek E. i in., Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Dolata S., Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym, Wolters Kluwer Polska - LEX, Warszawa 2011.
 • Dowgier R. i in., Reforma podatków majątkowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 • Dyduch J., Kożuch M., Wykorzystanie funduszy celowych innych nit fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w finansowaniu przedsięwziąć proekologicznych w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 732, Kraków 2007.
 • Effectiveness of Environmental Taxes and Charges for Managing Sand, Gravel and Rock Extraction in Selected EU Countries, EEA Technical Report No 2, European Environment Agency, Copenhagen 2008.
 • Ekins P., European Environmental Taxes and Charges: Recent Experience, Issues and Trends, "Ecological Economics" 1999, vol. 31.
 • Ekins P., Speck S., Competitiveness and Exemptions from Environmental Taxes in Europe, "Environmental and Resource Economics" 1999, vol. 13.
 • Ekologia. Słownik encyklopedyczny, Wydawnictwo Europa, Wrocław 2005.
 • Ekologiczna reforma podatkowa. System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, listopad 2001.
 • Ekologiczna reforma podatkowa. Wyzwanie dla polskiej polityki ochrony środowiska, red. J. Śleszyński, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2004.
 • Ekologiczny wymiar integracji z Unią Europejską, red. S. Czaja, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 31, Lądek-Zdrój 2004.
 • Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • Ekonomika ochrony środowiska naturalnego. Wybrane problemy, red. K. Górka, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 14, Kraków 1993.
 • Environmental Taxes and Charges in the Single Market, Communication from the Commission, COM (97) 9 final, 26.03.1997.
 • Environmental Taxes - A Statistical Guide, Eurostat, Luxembourg 2001.
 • Essen H.P. i in., Internalisation Measures and Policy for the External Cost of Transport, Deliverable 3, CE Delft, June 2008.
 • Etel L., Presnarowicz S" Podatek od środków transportowych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Famielec J., Instrumenty fiskalne, "EkoFinanse" 1999, nr 12.
 • Famielec J., Instrumenty polityki ekologicznej w krajach OECD, "Ekonomia i Środowisko" 2000, nr 1(16).
 • Famielec J., Propozycje zmian w systemie preferencji fiskalnych ochrony środowiska, "Ekonomia i Środowisko" 2004, nr 2(26).
 • Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Fiedor B., Instrumenty ekonomiczne - przegląd i kryteria wyboru [w:] B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2002.
 • Fiedor B., Opłaty ekologiczne [w:] B. Fiedor, S. Czaja, A. Graczyk, Z. Jakubczyk, Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Fiedor B., Przyczynek do ekonomicznej teorii zanieczyszczenia i ochrony środowiska, Wydawnictwo PAN, Wrocław 1990.
 • Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa 2002.
 • Finanse, red. M. Podstawka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. S. Owsiak, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2007.
 • Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Frankfort-Nachmias C, Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • Gaudemet M.P., Molinier J., Finanse publiczne, PWE, Warszawa 2000.
 • Gliniecka J., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Branta, Bydgoszcz 2007.
 • Głuchowski J., Podatki ekologiczne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 • Głuchowski J., Polskie prawo podatkowe, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1996.
 • Gospodarka a Środowisko, red. T. Borys, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1115, Wrocław 2006.
 • Górka K., Analiza porównawcza opłat i podatków ekologicznych w Polsce i w krajach gospodarki rynkowej [w:] Ekonomika ochrony środowiska naturalnego, red. K. Górka, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 14, Kraków 1993.
 • Górka K., Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej w Polsce [w:] Ekonomika ochrony środowiska naturalnego. Wybrane problemy, red. K. Górka, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 14, Kraków 1993.
 • Górka K" Kwestie terminologiczne w ewolucji polityki ekologicznej [w:] Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Famielec, M. Kożuch, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Górka K., Poskrobko B., Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 1987.
 • Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona Środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1995.
 • Graczyk A., Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005.
 • Hanusz A., Czerski B., Gminne podatki i opłaty budżetowe, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Holzinger A., Eco-Taxes in the European Union. The Need for a Uniform Structure, "Wisconsin International Law Journal" 2003, vol. 21, nr 1.
 • Informacja o wpływach z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar za naruszenie wymagań jego ochrony oraz redystrybucji tych wpływów, za lata: 2004, 2007-2010, NFOŚiGW, Warszawa maj 2005, 2008-2011.
 • Instruments Mixes for Environmental Policy, OECD, 2007.
 • Instrumenty ekonomiczne polityki ekologicznej, red. B. Fiedor, A. Graczyk, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 • Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska. Podręcznik, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2005.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R., Nardinelli C, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSSZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 • Kiuila O., Śleszyński J., Koncepcja podatków ekologicznych w Polsce, "Ekonomista" 2003, nr 3.
 • Kolanowska-Kowalska B., Polityka fiskalna [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Komar A., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 1996.
 • Kompendium wiedzy o ekologii, red. J. Strzałko, T. Mossor-Pietraszewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1999.
 • Koncepcja modyfikacji systemu instrumentów ekonomicznych dla ochrony środowiska, kier. projektu B. Fiedor, NFOŚiGW, Wrocław 2003.
 • Kosek-Wojnar M., Surówka K., Podstawy finansów samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Koszty i opłaty w transporcie, red. M. Bąk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • Kózek B., Fiskus na zielono [w:] Podatki. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
 • Kożuch M., Preferencje podatkowe jako element systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 732, Kraków 2007.
 • Land in Europe: Prices, Taxes and Use Patterns, EEA Technical Report No 4, European Environment Agency, Copenhagen 2010.
 • L'economie politique des taxes Hees ä l'environnement, OCDE, Paris 2006.
 • Les taxes Hees ä l'environnement dans les pays d'OCDE. Problemes et strategies, OCDE, Paris 2001.
 • Leśnictwo, za lata: 2004,2006-2011, GUS, Warszawa 2004,2006-2011.
 • Lipiński A., Opłaty za wstąp do parku narodowego, "Problemy Ekologii" 2006, nr 3.
 • Lorek E., Rola i znaczenie celowych funduszy ekologicznych w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce [w:] Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Famielec, M. Kożuch, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Löfgren K.G, Rynek a efekty zewnętrzne [w:] Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, red. H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1996.
 • Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 • Małecki P.P., Analiza wielkości opłat produktowych w Polsce w latach 2002-2004, "Ekonomia i Środowisko" 2005, nr 2(28).
 • Małecki P.P., Koncepcja polskiego podatku ekologicznego od samochodów [w:] Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, red. A. Graczyk, Wydawnictwo EkoPress, Bia-łystok-Wrocław 2007.
 • Małecki P.P., Koncepcje zmian w systemie funduszy ekologicznych [w:] Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce, red. K. Górka, P.P. Małecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Małecki P.P., Kontrowersje wokół definiowania podatków i opłat ekologicznych [w:] Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, red. S. Owsiak, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2007.
 • Małecki P.P., Nowe stawki opłat za składowanie niektórych rodzajów odpadów komunalnych, "Ekonomia i Środowisko" 2007, nr 2(32).
 • Małecki P.P., Opłaty ekologiczne w Polsce. Analiza i ocena za lata 2002-2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 • Małecki P.P., Opłaty ekologiczne w Polsce jako instrument realizacji celów zrównoważonego rozwoju [w:] Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Małecki P.P., Podatki i opłaty ekologiczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Małecki P.P., Podatki i opłaty ekologiczne w Polsce w latach 2002-2008, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 875, Kraków 2011.
 • Małecki P.P., Polskie opłaty ekologiczne związane z użytkowaniem obiektów i obszarów gospodarki wodnej [w:] Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, red. M. Urbaniec, E. Havalach, Wydawnictwo Educator, Częstochowa 2008.
 • Małecki P.P., Powiązania modyfikacji systemu funduszy ekologicznych z "zieloną" reformą podatkową [w:] Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce, red. K. Górka, P.P. Małecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Małecki P.P., Propozycja wprowadzenia w Polsce proekologicznej reformy podatkowej [w:] Finansowanie ochrony środowiska w Polsce w warunkach osłabienia finansów publicznych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Małecki P.P., Tendencje zmian w zakresie wielkości emisji głównych zanieczyszczeń środowiska w Polsce w latach 1990-2008. "Problemy Ekologii" 2010, nr 3.
 • Małecki P.P., Uwarunkowania i doświadczenia w funkcjonowaniu opłaty "śmieciowej", "Ekonomia i Środowisko" 2006, nr 2(30).
 • Mały rocznik statystyczny Polski, za lata: 2009, 2011, GUS, Warszawa 2009, 2011.
 • Market-based Instruments for Environmental Policy in Europe, EEA Technical Report No 8, European Environment Agency, Copenhagen 2005.
 • Morris G.E., Revesz T., Zalai E., Fucskó J., Integrating Environmental Taxes on Local Air Pollutants with Fiscal Reform in Hungary: Simulations with a Computable General Equilibrium Model, "Environment and Development Economics" 2000, vol. 4, nr 4, September.
 • Musgrave R.A., Musgrave RB., Public Finance in Theory and Practice, McGraw-Hill, New York 1989.
 • Nowe instrumenty w polityce ekologicznej, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 28, Wojnowice-Wrocław 2001.
 • Nutzinger H.G., Zähmt A., Für eine ökologische Steuerreform, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1990.
 • Ocena funduszy ekologicznych w świetle ich dalszego funkcjonowania w Polsce, red. K. Górka, RP. Małecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 • Ochrona środowiska, 1998,2002-2011, GUS, Warszawa 1998,2002-2011.
 • Osiatyński J., Finanse publiczne. Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Parry I.W.H., Environmental Taxes and Quotas in the Presence of Distorting Taxes in Factor Markets, "Resource and Energy Economics" 1997, vol. 19, nr 3, August.
 • Paulus A., The Feasibility of Ecological Taxation, Maklu Uitgevers, Antwerpen-Apeldoorn 1995.
 • Pawlak Z., Ochrona środowiska dla ekonomistów, Inter-Inform, Poznań 2002.
 • Pawłowska B., Zewnętrzne koszty transportu. Problem ekonomicznej wyceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 • Peszko G., Kontrowersje wokół kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanieczyszczenie środowiska [w:] Ekonomika ochrony środowiska naturalnego. Wybrane problemy, red. K. Górka, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 14, Kraków 1993.
 • Pigou A.C., The Economics of Welfare, Macmillan, London 1920.
 • Piontek F, Rola i znaczenie Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po integracji Polski z Unią Europejską, red. F. Piontek, PAN - Komitet przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", Zeszyty Naukowe nr 37, Warszawa 2004.
 • Piontek F, Piontek B., Piontek W., Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych posiadających osobowość prawną, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Katowice-Białystok 2003.
 • Piontek F, Piontek W., System finansowania ochrony środowiska w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, "Ekonomia i Środowisko" 2004, nr 2(26).
 • Podatki. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
 • The Political Economy of Environmentally Related Taxes, OECD, 2006.
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 • Prawo środowiskowe dla ekonomistów, red. S. Czaja, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Proost S., van Regemorter D., The Double Dividend and the Role of Inequality Aversion and Macroeconomic Regimes, "International Tax and Public Finance" 1995, vol. 2, August.
 • Ptak M., Koncepcja ekologicznej reformy podatkowej - doświadczenia krajów Unii Europejskiej oraz możliwości zastosowania w Polsce [w:] Ekologiczny wymiar integracji z Unią Europejską, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 31, Lądek-Zdrój 2004.
 • Ptak M., Koncepcje zmian w funkcjonowaniu opłat i podatków ekologicznych w Polsce w świetle doświadczeń innych krajów europejskich, AE we Wrocławiu, Jelenia Góra 2007.
 • Ptak M., Polski system podatkowy a ochrona środowiska [w:] Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce, red. A. Graczyk, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1190, Wrocław 2007.
 • Raport o stanie, zagrożeniu i ochronie środowiska 1990, GUS, Warszawa 1990.
 • Récents développements dans l'utilisation des écotaxes au sein de l'Union Européenne, Agence européenne pour l'environnement, Copenhague, Novembre 2000.
 • Recents Trends in the Application of Economic Instruments in EU Member States plus Norway and Switzerland an Overview of Economic Instruments in Central and Eastern Europe, Forum for the Future. London 2000, July.
 • Rocznik statystyczny RP, za lata: 2004, 2006-2011, GUS, Warszawa 2004, 2006-2011.
 • Rola i znaczenie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej po integracji Polski z Unią Europejską, red. F. Piontek, W. Piontek, PAN, Warszawa-Katowice 2004.
 • Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, red. J. Famielec, M. Kożuch, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Shah A., Larsen B., Carbon Taxes. The Greenhouse Effect and Developing Countries, World Bank Policy Researche Working Papers, Series No 957, The World Bank, Washington D.C. 1992.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954.
 • Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku, NFOŚiGW, Warszawa, kwiecień 2009.
 • Stachak S., Podstawy metodologii nauk ekonomicznych, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • System finansowania ochrony środowiska w Polsce, red. J. Famielec, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • System finansowania ochrony środowiska w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską, red. J. Famielec, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • System podatkowy. Zagadnienia teoretyczno-prawne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, nr 54, Łódź 1992.
 • Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Śleszyński J., Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Aries, Warszawa 2000.
 • Śleszyński J., Kontrowersje wokół ekologicznej reformy podatkowej [w:] Nowe instrumenty w polityce ekologicznej, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 28, Wojnowice-Wrocław 2001.
 • Taxation, Innovation and the Environment, OECD, 2010.
 • Taxation Trends in the European Union. Data for the EU Member States and Norway, Eurostat, Luxembourg 2009.
 • Tegler E., Funkcje systemu podatkowego i ocena jego sprawności [w:] System podatkowy.
 • Zagadnienia teoretyczno-prawne, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, nr 54, Łódź 1992.
 • Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, red. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, Difin, Warszawa 2004.
 • Teoria i praktyka zrównoważonego rozwoju, red. A. Graczyk, Wydawnictwo EkoPress, Białystok-Wrocław 2007.
 • Using the Market for Cost-effective Environmental Policy, EEA Technical Report No 1, European Environment Agency, Copenhagen 2006.
 • Ustawa - Prawo ochrony środowiska. Komentarz, red. J. Jendrośka, Centrum Prawa Ekologicznego, Wrocław 2001.
 • Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
 • Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Wdrażanie rozwoju zrównoważonego: strategie i instrumenty, red. M. Urbaniec, E. Hava- lach, Wydawnictwo Educator, Częstochowa 2008.
 • Winpenny J.T., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWN, Warszawa 1995.
 • Wytyczne Wspólnoty Europejskiej dotyczące pomocy państwa w dziedzinie ochrony środowiska 2001/C37/03, Dz.Urz. UE, 3.2.2001.
 • Zbiorcza informacja o gospodarowaniu środkami w narodowym, powiatowych i gminnych funduszach ochrony środowiska gospodarki wodnej w latach 2005-2007, NFOŚiGW, Warszawa, maj 2008.
 • Zbiorcza informacja o gospodarowaniu środkami w narodowym, powiatowych i gminnych funduszach ochrony środowiska gospodarki wodnej w latach 2003-2005, NFOŚiGW, Warszawa, maj 2006.
 • Zmiany systemu opłat produktowych i opłat depozytowych w Polsce, red. B. Fiedor, A. Graczyk, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2006.
 • Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce, red. A. Graczyk, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1190, Wrocław 2007.
 • Żylicz T, Czy podatek może być ekologiczny?, "Człowiek i Przyroda" 1995, nr 3.
 • Żylicz T, Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
 • Żylicz T, Instrumenty ekonomiczne w polskiej polityce ochrony środowiska. Stan i perspektywy [w:] Ekonomika ochrony środowiska naturalnego. Wybrane problemy, red. K. Górka, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko", nr 14, Kraków 1993.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach, Dz.Urz. WE L 114 z 27 kwietnia 2006.
 • Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, Dz.Urz. L 182, z 16 lipca 1999.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r., w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r., MP nr 68,poz. 886.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2009 r., MP nr 69, poz. 896.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r., MP nr 67, poz. 872.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008, MP nr 68, poz. 754.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008, MP nr 77, poz. 828.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2007 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2008, Dz.U. nr 82, poz. 875.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009, MP nr 82, poz. 725.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2009, Dz.U. nr 90, poz. 783.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010, MP nr 57, poz. 780.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010, MP nr 69, poz. 894.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stawek opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2010, MP nr 74, poz. 928.
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2010, Dz.U. nr 74, poz. 929.
 • Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich rachunków ekonomicznych środowiska, KOM (2010) 132.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 1990 r. w sprawie podatku rolnego, Dz.U. nr 3, poz. 18.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 224, poz. 1799.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów, Dz.U. nr 14, poz. 75.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, Dz.U. nr 27, poz. 181.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej, Dz.U. nr 210, poz. 1626.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych, Dz.U. nr 190, poz. 1591.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, Dz.U. nr 228, poz. 2306.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty za substancje kontrolowane, Dz.U. nr 13, poz. 107.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni, Dz.U. nr 265, poz. 2226 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla sprzętu, Dz.U. nr 19, poz. 152.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnianiu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnianie, Dz.U. nr 132, poz. 927.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, Dz.U. nr 109, poz. 752.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych, Dz.U. nr 247, poz. 1840.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu, Dz.U. nr 1, poz. 1615.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, Dz.U. nr 236, poz. 1649.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej, Dz.U. nr 149, poz. 1209.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej, Dz.U. nr 215, poz. 1672.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej, Dz.U. nr 130, poz. 882.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Dz.U. nr 134, poz. 692.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, Dz.U. nr 13, poz. 90.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz.U. nr 106, poz. 722.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2007 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych, Dz.U. nr 211, poz. 1541.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, Dz.U. nr 196, poz. 1217.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2008 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych, Dz.U. nr 215, poz. 1357.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, Dz.U. 2006, nr 136, poz. 969 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz.U. 2010, nr 95, poz. 613 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 2010, nr 51, poz. 307 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz.U. nr 101, poz. 444 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Dz.U. 2000, nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze, Dz.U. nr 27, poz. 96 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2571 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2004, nr 121, poz. 1266 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. nr 132, poz. 622 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, Dz.U. nr 54, poz. 348 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, Dz.U. 2005, nr 108, poz. 908 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz.U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym, Dz.U. nr 88, poz. 985 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Dz.U. nr 63, poz. 639 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 października 2001 r. - Prawo wodne, Dz.U. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, Dz.U. nr 200, poz. 1682 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. nr 54 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz.U. nr 92, poz. 880 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową, Dz.U. nr 121, poz. 1263 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173, poz. 1807 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, Dz.U. nr 281, poz. 2784 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, Dz.U. nr 25, poz. 202 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. nr 167, poz. 1399 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Dz.U. nr 180, poz. 1495 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Dz.U. 2009, nr 3, poz. 11 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, Dz.U. nr 79, poz. 666.
 • Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 215, poz. 1664.
 • Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXIV/1098/09 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171206887

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.