PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 218 | 93--116
Tytuł artykułu

Crisis and Gender : a Social Perspective

Warianty tytułu
Kryzys a płeć w perspektywie społecznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The paper is an attempt to highlight the significance of gender in reflections on the crisis, whose outcome, though mainly regarding the sphere of economic activity, in the perspective adopted in this paper goes beyond the domain of economics in a narrow sense. Reflections on the effects of the crisis makes one consider women's condition in three spheres: production, reproduction and consumption. This enables to show both problems they encounter outside their homes and specific opportunities which arise for women in the age of so-called crisis. (original abstract)
W artykule zostały podjęte starania wskazania ważności kategorii gender dla rozważań nad kryzysem, którego skutki - choć odnoszone najczęściej do sfery gospodarowania - w prezentowanym poniżej ujęciu wykraczają poza wąsko rozumianą domenę ekonomii. Rozważania nad skutkami kryzysu prowadzą do namysłu nad kondycją kobiet w trzech sferach: produkcji, reprodukcji i konsumpcji, co pozwala pokazać zarówno problemy, na jakie natrafiają kobiety, funkcjonując w sferze pozadomowej, jak i swego rodzaju możliwości, które otwierają się przed kobietami właśnie w czasach tzw. kryzysu. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
93--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Aldridge, A., 2006, Konsumpcja [Consumption], Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bankowicz, M. (red.), 1999, Słownik polityki. Wydanie nowe [Dictionary of Politics. New Edition], Wydawnictwo Wiedzy Powszechnej, Warszawa.
 • Bator, J., 1998, Wizerunki kobiet w reklamie telewizyjnej [Images of Women in TV Commercials], Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Baudrillard, J., 2006, Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury [The Consumer Society. Myths and Structures], Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Beck, U., 2004, Społeczeństwo ryzyka [Risk Society: Towards a New Modernity], Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Becker, G., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich [The Economic Approach to Human Behaviour], PWN, Warszawa.
 • Bernat, T. (red.), 2003, Problemy globalizacji gospodarki [Problems of Economic Globalization], Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 • Bogunia-Borowska, M., 2004, Reklama jako tworzenie rzeczywistości społecznej [Advertisement as a Creation of Social Reality], Kraków.
 • Bombol, M. (red.), 2011, Jak żyć w kryzysie. Zachowania polskich konsumentów [How to Live in the Crisis. Polish Consumer Behaviours], Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Bradley, H., 2008, Płeć [Gender. Key Concepts], Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Brdulak, H., 2009, Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy, "Kobieta i biznes" [Diversity Management as a Business Model] http://www.mfk.org.pl/uploads/kobieta-_i_biznes/kib_1-4_2009_srodek.pdf [access: l.04.2009].
 • Bridges, W., 1994, Jobs Shifts. How to Prosper in a Workplace Without Jobs. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • Bróckling, U., 2005, Upłciowienie przedsiębiorczego Ja. Programy upiciowienia i różnice płci w poradnikach sukcesu [Gendering the Enterprising Self. Subjectification Program and Gender Differences in Guides to Success], Distinction, nr 11, downloaded from www.ekologiasztuki.pl [access: May 2011].
 • Budrowska, B., Duch, D., Titkow, A., 2003, Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych [The Glass Ceiling: Barriers and Limitations of Polish Women's Careers. Report on Quality Tests], Instytut Spraw Publicznych, Warszawa. http://www.isp.org.pl/files/18928511860411162001134735655.pdf [access: February 2011].
 • Chańska, W., Ulicka, D. (red.), 2000, Polskie oblicza feminizmu [Polish Faces of Feminism], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Chodorow, N., 1978, The Reproduction of Mothering. Psychoanalysis and the Sociology of Gender, University of California Press, Berkeley.
 • Chołuj, B., 2000, Historia pojęcia kobiecości w dyskursie feministycznym [History of the Notion of Femininity in Feminist Discourse], in: Chańska, W, Ulicka, D. (red.), Polskie oblicza feminizmu [Polish Faces of Feminism], Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Cieśla, J., 2009, Za mało za to samo [Too Little for the Same], Polityka, April 25, p. 24-26. http://archiwum.polityka.pl/art/za-malo-za-to-samo,424025.html [access: May 2010],
 • Clark, N., 2010, Norwegian Experiment, International Herald Tribune Magazine [supplement "Female Factor"], November 27.
 • Coward, R., 1999, Was Feminism Wrong about the Family? in: Dench, G.(ed.), Rewriting Sexual Contract, Transaction Publishers, New Brunswick.
 • Czapliński, J., Panek, T. (red.), 2010, Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków [Social Diagnosis 2009. The Subjective Quality and Objective Conditions of Life], http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2009.pdf [access: May 2011],
 • Davidson, M., Cooper, C., 1992, Shattering the Glass Ceiling: the Woman Manager, P. Chapman, London.
 • Dench, G., 1998, Pocałunek księżniczki [A Kiss of a Princess], IFiS PAN, Warszawa.
 • Dench, G. (ed.), 1999, Rewriting Sexual Contract, Transaction Publishers, New Brunswick.
 • Dijkstra, A., Plantega, J. (red.), 2003, Ekonomia i płeć [Economics and Gender], GWP, Gdańsk.
 • Folbre, N., 1994, Who Pays for Kids, Routledge, London.
 • Frąckowiak-Sochańska, M., 2009, Preferencje ładów normatywnych w postawach kobiet wobec wartości w Polsce na przełomie XX i XXI wieku [Preferences of Normative Orders in Women's Attitudes towards Values in Poland at the Turn of the 20th and 21st Centuries], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Fukuyama, F., 1997, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu [Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Fuszara, M., 2007, Polityka jako obszar nierówności kobiet i mężczyzn w Polsce [Politics as the area of gender inequality in Poland}, Ockrent, Ch. (red.), Czarna księga kobiet [Black book of women], Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 • Gajewska, A., 2008, Hasło: feminizm [Slogan: Feminism], Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Galasiński, D., 2003, Men and the Language of Emotions, Palgrave, Basingstoke.
 • Ginty, M.M., 2010, In Subprime Fallout, Women Take a Heavy Hit, Women's e-News, 14 January 14. http://www.theinvestigativefund.org/investigations/gender/1203/in_subprime_fallout,_women_take_a_heavy_hit [access: Juni 2010].
 • In come the waves, The Economist, 16.VI.2005, http://www.economist.com/node/4079027?story_id=4079027 [access: April 2011]
 • Jakubowska, A., 2004, Na marginesach lustra. Ciało kobiece w pracach polskich artystek, Universitas [On the Margins of Mirrors. Women s Bodies in Works of Polish Female Artists], Kraków za http://www.rajkowska.com/pl/satisfaction_txt2.php [access: May 2010].
 • Jałowiecki, B., 2010, Natura kryzysu [The Nature of Crisis], http://bistro.edu.pl/artykul,Natura_kryzysu.html [access: 24 May 2010].
 • Jucewicz, A., 2010, Po kokardkę [Fed Up to the Back Teeth], Wysokie Obcasy, 11.12.2010.
 • Kalendarium [Calendar], 2009, in: Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej. Przyczyny, analizy, prognozy [Crisis. A Guide by "Krytyka Polityczna". Reasons, analyses, prognoses], Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Kalinowska-Nawrotek, B., 2005, Dyskryminacja kobiet na polskim rynku pracy [Discrimination of Women on the Polish Labour Market], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Kamińska-Berezowska, S., 2005, Habitusowe uwarunkowania kobiecej aktywności [Habitus-Connected Determinants of Women's Activity], in: Kobieta & Biznes, nr 1-4.
 • Kelly, R.M., 1991, The Gendred Economy, Sage, London.
 • Kitlińska, E., Maison, D., Strzałka, A., Pawlikowska, K., 2010, Pleć konsumenta w marketingu - komunikat z badań internetowych [The Consumer's Gender in Marketing - a Message Based on Internet Research], http://www.mfk.org.pl/uploads/kobieta_i_biznes/kib_l-4_2010_srodek.pdf [access: March 2011].
 • Klein, N., 2000, No Logo, Wydawnictwo Flamingo, London.
 • Klimowicz, M., Pacześniak, A., Wiktorska-Święcka, A., 2010, Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce [Gender in Society, Economics and Politics], Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Koselleck, R., 2006, Crisis, Journal of the History of Ideas, vol. 67/2, April.
 • Krzyżanowska, N., 2008, "Czego Jaś/ ia się nie nauczy tego Jan/ ina nie będzie umiał/a " - czyli o przyczynach [nie]obecności kobiet w sferze publicznej [ What Little Jane Does Not Learn, Big Jane Will Not Master - on Reasons for Women's Absence in the Public Sphere], Kultura i Edukacja, nr 4.
 • Kuczyński, P., 2009, Skąd wziął się kryzys? [Where Did the Crisis Come From?], in: Kryzys. Przewodnik krytyki politycznej. Przyczyny, analizy, prognozy [Crisis. A Guide by "Krytyka Polityczna". Reasons, analyses, prognoses], Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Lisowska, E., 2004, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce [Women enterpreneurship in Poland], in: Pleć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji? [Gender and economic opportunities in Poland'. Have women lost on transformation?], Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką Region Europy i Azji Środkowej Banku Światowego, Raport, nr 29205, March 15.
 • Mackiewicz, A., 2010, Stereotypy, zysk i kobiety [Stereotypes, Profit and Women], Tygodnik Powszechny, http://tygodnik.onet.pl/1,43835,druk.html [access: 6 kwietnia 2010].
 • Majewska, E., Rutkowska, E., Joncz-Adamska, M., Wołosik, A., [undated], Równa szkola - edukacja wolna od dyskryminacji [Equal School - Education Free From Discrimination], Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Fundacja Fridricha Eberta, Warszawa.
 • Marketing zorientowany na kobietę [Woman-Oriented Marketing}, Marketing i Rynek, nr 8.
 • Marshall, B., 1994, Engendering Modernity: Feminism, Social Theory and Social Change, Polity Press, Cambridge.
 • Matki mają problem z zatrudnieniem [Mothers Face Problems with Employment}, Dziennik Gazeta Prawna, 24 stycznia, nr 15 (2901).
 • Melosik, Z. 2002, Kryzys męskości w kulturze współczesnej [Crisis of Masculinity in Contemporary Culture], Wolumin, Poznań.
 • Michoń, P., 2008, Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej [Working Mothers in the Policies of the EU Member States], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań
 • Milewski, R. (red.), 1999', Elementarne zagadnienia ekonomii [Basic Issues of Economks. Second Edition], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nelson, J.,1996, Feminism, Objectivity and Economics, Routledge, London.
 • Nowak, M., 2007, Mikrokredyty - szansa dla kobiet na całym świecie [Microcredits - a Chance for Women Throughout the World], in: Ockrent, Ch. (red.) Czarna księga kobiet [The Black Book of Women's Condition], Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 • Oakley, A., 1972, Sex, Gender and Society, Temple-Smith, London.
 • Ockrent, Ch. (red.), 2007, Czarna księga kobiet [The Black Book of Women s Condition}, Wydawnictwo WAB, Warszawa.
 • Peterson, J., Lewis, M. (eds.), 1999, The Elgar Companion to Feminist Economics, Edward Elgar, Northampton.
 • Philips, J., 2009, Troska [Care. Key Concepts], Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Potepa, M., (undated), Mama pisze CV! [A Mum Writes a CV], http://www.pracuj.pl/mama-w-pracy-urlop-macierzynski-i-co-dalej.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171208975

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.