PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 218 | 134--156
Tytuł artykułu

Housing Assistance for Economically Underprivileged People and Households Versus the Crisis of Public Debt in Poland

Warianty tytułu
Pomoc mieszkaniowa dla zmarginalizowanych ekonomicznie osób i gospodarstw domowych a kryzys długu publicznego w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The subject of the chapter is public housing support whose beneficiaries are three categories of poor households: (1) the homeless, (2) people living in bad conditions and (3) people with too low income to pay the costs of households' maintenance. The disquisition of the chapter concerns tools of housing support, its availability, the standards and also evaluation of its effectiveness and formulating recommendation for the social policy. The point of reference for the suggested evaluation and recommendation is realizing the public task of getting people who are excluded because of lack of adequate living conditions out of the society margin. There are no clear binding standards of housing support in Poland, apart from housing benefits. In the studied area of public tasks the most important. problem is not lack of those standards, but a growing shortage of council flats and other ways of satisfying housing needs available for the poor, for example welfare hotels. The crisis of public finance in Poland is a broad context of reflections and at the same time an important condition for the social policy concerning housing assistance. The phenomenon of a growing shortage of the number of council housing resulted from the protection of right of tenants from the year 2000 which contributes to social progress, but is costly in realization. Because the governments of the last decade did not allot adequate financial means to investments in the council housing, the problem of the growing shortage will have to be faced in the coming years, when the pressure on limiting public expenses is extremely high. (original abstract)
Przedmiotem rozdziału jest publiczna pomoc mieszkaniowa, której beneficjentami są trzy kategorie ubogich gospodarstw domowych: (1) bezdomni, (2) źle mieszkający i (3) o dochodach niewystarczających na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań. Wywód w nim zawarty dotyczy instrumentów pomocy mieszkaniowej, jej dostępności i standardów, a także oceny jej skuteczności i sformułowania rekomendacji dla polityki społecznej. Punktem odniesienia do proponowanych ocen i rekomendacji jest realizacja publicznego zadania demarginalizacji społecznej ludzi wykluczonych przez brak odpowiednich warunków mieszkaniowych. Z wyjątkiem dodatków mieszkaniowych w Polsce nie ma jasno określonych, obowiązkowych standardów pomocy mieszkaniowej. W badanym obszarze zadań publicznych najważniejszym problemem nie jest obecnie brak tych standardów, a narastający deficyt liczby mieszkań socjalnych i innych dostępnych dla ludzi ubogich możliwości zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych, na przykład pensjonatów socjalnych. Szerokim kontekstem prowadzonych rozważań, a jednocześnie istotnym uwarunkowaniem polityki społecznej w zakresie pomocy mieszkaniowej jest kryzys finansów publicznych w Polsce. Zjawisko narastającego deficytu liczby mieszkań socjalnych powstało przede wszystkim jako skutek przynoszącej postęp społeczny, ale kosztownej w realizacji, ustawy o ochronie praw lokatorów z 2000 roku. Ponieważ kolejne rządy w okresie ostatniej dekady nie przeznaczyły odpowiednich środków finansowych na inwestycje w sferze mieszkalnictwa socjalnego, z problemem ich narastającego deficytu będzie się trzeba zmierzyć w najbliższych latach, w sytuacji gdy presja na ograniczenie wydatków publicznych jest szczególnie wysoka. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Numer
Strony
134--156
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Browarczyk, Ł., 2008, Polskie informatory o bezdomności [Polish Sources of Information on Homelessness], in: Ł. Browarczyk (red.), Forum. O bezdomności bez lęku [Forum, on Homelessness without Fear], Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk.
 • Dębski, M., 2006, Socjodemograficzny portret zbiorowości ludzi bezdomnych - ciągłość czy zmiana? [Sociodemographic Portait of the Homeless Community - Continuity or Change?], Pomost, Pismo Samopomocy, December, Gdańsk.
 • Dębski, M., 2008, Sytuacja osób bezdomnych w województwie pomorskim w świetle wyników badań socjodemograficznych [Situation of the Homeless in the Pomeranian Voivodship in the Light of Sociodemographic Research Data], in: Dębski, M., Retowski, S. (red.), Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście [Psychological and Sociological Profile of the Homeless in Tricity], Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • FEANTSA, 2007, Child Homelessness In Europe - an Overview of Emerging Trends, www. feantsa.org, Brussels [access: 10.12.2010].
 • FEANTSA, 2011, ETHOS, www.feantsa.org, Brussels [access: 9.02.2011].
 • GUS, 2010, Gospodarka mieszkaniowa w 2009 r. [Housing Economy in 2009], Warszawa.
 • Ministerstwo Infrastruktury, [Ministry of Infrastructure], 2010, Założenia projektu ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych, społecznych grupach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw [The Principles of the Bill on the Social Stock of Tenement Flats, Social Housing Groups and on the Change of Certain Other Laws], Warszawa, 29 April.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej [Ministry of Labour and Social Policy], 2010, Bezdomność w Polsce. Diagnoza na dzień 31 stycznia 2010 [Homelessness in Poland. Diagnosis of 31st January 2010], Warszawa, July.
 • Najwyższa Izba Kontroli [Supreme Audit Office], 2008, Informacja o wynikach kontroli realizacji przez gminy zadań w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych [Information on the Audit Results on Fulfilment of Tasks Related to Satisfying Housing Needs by Communes], Warszawa, April.
 • Najwyższa Izba Kontroli [Supreme Audit Office], 2011, Informacja o wynikach kontroli pozyskiwania lokali i pomieszczeń mieszkalnych dla osób najuboższych [Information on the Audit Results on Gaining Flats and Dwellings for the Poorest], Łódź, January
 • Nesterowicz-Wyborska, J., 2008, O ekonomicznym wyizolowaniu osób bezdomnych [On Economic Isolation of the Homeless], in: Dębski, M., Retowski, S. (red.), Psychospołeczny profil osób bezdomnych w Trójmieście [Psychological and Sociological Profile of the Homeless in Tricity}, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Oliwa-Ciesielska, M., 2004, Piętno nieprzypisania. Studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych [The Stigma of Non-Belonging. A Study on Social Isolation of the Homeless], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Przymeński, A., 2010, Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób zmarginalizowanych ekonomicznie na przykładzie Poznania [Fulfilment of Housing Needs of the Economically Marginalized on the Example of Poznań], Polityka Społeczna, nr 9.
 • Przymeński, A., 2011, Pomoc mieszkaniowa dla zmarginalizowanych ekonomicznie osób i gospodarstw domowych we współczesnej Polsce [Housing Assistance for the Economically Marginalized Persom and Households in Contemporary Poland], in: Pająk, K., Przymeński, A. (red), Polityka społeczna w realiach gospodarczych Polski po 1989 roku [Social Policy in the Polish Economic Realities sińce 1989], Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, vol. 173.
 • Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska, M., 2010, Mieszkalnictwo socjalne jako instrument demarginalizacji społecznej bezdomnych na przykładzie Poznania. Diagnoza i rekomendacje {Social Housing as an Instrument of Demarginalization of the Homeless on the Example of Poznań. Diagnosis and Recommendations}, Polityka Społeczna, nr 3.
 • Rada Ministrów RP [Council of Ministers of the Republic of Poland], 2010, Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r. [Main Problems, Objectives and Directions of the Support Programme for Housing Construction Development till 2020], Warszawa, 30 November.
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 15 marca 2007 r. [Regulation by the Minister of Building and Construction of 15th March 2007, [Dz.U., nr 52] [The Official Journal of Laws of the Republic of Poland].
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, [Regulation by the Minister of Infrastructure of 29th July 2009 on fmancial support for forming public housing, protected housing included in municipal housing stock and being social housing [Dz.U., nr 120] [The Official Journal of Laws of the Republic of Poland].
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży [Regulation by the Minister of Social Policy of 8th March 2005 on housing for mothers of underage children and for pregnant women] DzU., nr 43, [The Official Journal of Laws of the Republic of Poland]
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 października 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych.
 • Świątek-Soldat, B., Tuźnik, C., Uzdowska, H., Wilkowska, E., Wróblewska, M.K., 2008, Standard pomocy instytucjonalnej [Standard of Institutionał Assistance], in: Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej [reintegracji osób bezdomnych w sześciu sferach [From Living on the Street to Living Independently. Standards of Social and Professional [Re}Integration of the Homeless in Six Spheres], Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk.
 • Unia Metropolii Polskich [The Union of Polish Metropolises], 2010, Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie wsparcia przez rząd RP budownictwa socjalnego [Stance of the Union of Polish Metropolises on Governmental Support of Social Housing], Warszawa, l April.
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r., z późniejszymi zmianami [Tenants Rights, Municipal Housing Stock and the Civil Code Amendment Act of 21st June 2001, [Dz.U. nr 71, poz. 733] [The Official Journal of Laws of the Republic of Poland, as amended].
 • Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego, Dz.U., nr 203, poz. 1966.
 • Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z późniejszymi zmianami [Act of 12th March 2004 on Social Assistance [Dz.U. nr 64, poz. 593], [The Official Journal of Laws of the Republic of Poland, as amended].
 • Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, z późniejszymi zmianami [Act of 21st June 2001 on housing allowance], [Dz.U. 2001, nr 71], [The Official Journal of Laws of the Republic of Poland, as amended].
 • Ustawa z 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2006 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych [Act of 29th April 2004 on financial support for forming social housing, night shelters and homeless centres in the years 2004-2006, Dz.U. nr 251, ze zmianami [The Official Journal of Laws of the Republic of Poland, as amended].
 • Ustawa z 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, z późniejszymi zmianami [Act of 8th December 2006 r. on financial support for forming social housing, protected housing and homeless centers included in municipal housing stock and being social housing] Dz.U. 2006 r., nr 251 [The Official Journal of Laws of the Republic of Poland, as amended].
 • Zaniewska, H., 2007, Realizacja polityki mieszkaniowej wobec ubóstwa w gminach [Realization of Housing Policy in Local Governments from the Perspective of Poverty], in: H. Zaniewska (red.), Bieda mieszkaniowa i wykluczenie. Analiza zjawiska i polityki [Housing Poverty and Exclusion. Analysis of the Phenomenon and Policy], IPiSS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171209123

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.