PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 262
Tytuł artykułu

Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawiono istotę i specyfikę transformacji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Podjęto próbę oceny wpływu integracji na zmiany pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, z uwzględnieniem warunków światowego kryzysu gospodarczego. Zaprezentowano Czechy i Słowację jako kraje, których powstanie związane jest z procesem dezintegracji politycznej. Opisano proces zacieśniania relacji miedzy Litwą, Łotwą i Estonią a Unią Europejską. Zanalizowano przemiany polityczno-gospodarcze Bułgarii, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, Ukrainy i Węgier zachodzące w latach 90-tych XX wieku.
Rocznik
Strony
262
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Aron O.: Wyzwania dla rumuńskiej administracji publicznej po 1989 roku. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 • Aron O.: Zmiany na scenie politycznej postkomunistycznej Rumunii. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 • Aslund A.: How Ukraine Become a Market Economy and Democracy. Peterson Institute for International Economics, Washington 2009.
 • Balcerowicz L.: Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok. PWN, Warszawa 1997.
 • Baldwin R., Francois J.F., Portes R.: The Costs and Benefits of Eastern Enlargeme-ment: The Impact on the EU and Central Europe. W: Economic Policy. CEPR, London 1997.
 • Brodziński W.: Ustrój konstytucyjny Rumunii po "rewolucji" z grudnia 1989 roku. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 • Cornell S.: Europe's Energy Security: Role of the Black Sea Region. W: G. Austin, M.-A. Schellekens-Gaiffe: Energy and Conflict Prevention. Gidlunds fórlag, Hedemora 2007.
 • Czech A.: Międzynarodowa pozycja Federacji Rosyjskiej w układzie sil gospodarczych i politycznych we współczesnej gospodarce światowej. W: Pozycja wybranych krajów we współczesnej gospodarce światowej - diagnoza i perspektywy. Red. T. Sporek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2010.
 • Czekalski T.: Bułgaria. Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010.
 • D'Anieri P.: Understanding Ukrainian Politics: Power, Politics, and Institutional Design. M.E. Sharpe, New York 2007.
 • Denca S.: Orientacja proeuropejska w rumuńskiej polityce zagranicznej po 1989 roku. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 • Dukielski P.: Aksamitny rozwód. Rola elit politycznych w procesie rozpadu Czechosłowacji. Instytut Jagielloński, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2007.
 • Dynamika transformacji polskiej gospodarki. Red. M. Belka, W. Trzeciakowski. Tom II. INE PAN, Warszawa 1997.
 • Gorynia M.: Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do UE. W: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji. Red. J. Bossak, W. Bieńkowski. SGH, Warszawa 2001.
 • Gorzelak G.: The Dilemmas of Regional Policies of the Central European Countries. W: The Identity of Central Europę. Red. G. Gorzelak, B. Jałowicki. Friedrich Ebert Stiftung, Warsaw 1997.
 • Jagiełło E.: Strategiczne budowanie konkurencyjności gospodarki. Poltext, Warszawa 2008.
 • Jeliński B.: Polska polityka handlu zagranicznego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 • Jędraszko A.: Na drodze do zjednoczonej Europy. Akapit-DTP, Warszawa 2001.
 • Kleer J.: Modele transformacji: Niemcy Wschodnie, Polska, Rosja. W: Polska-Niemcy a integracja europejska. Red. W. Małachowski. Warszawa 1996.
 • Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Red. M. Gorynia, E. Łaźniewska. PWN, Warszawa 2009.
 • Koseski A., Willaume M.: Nowe kraje Unii Europejskiej - Bułgaria, Rumunia. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007.
 • Koźbiał K.: Chorwacka droga do Unii Europejskiej. Między niepodległością a współczesnością. W: Bałkany u progu zjednoczonej Europy. Red. P. Czubik. Kraków 2008, http://www.europeistyka.uj.edu.p1/upload/l 53_58b0_04kozbial.pdf.
 • Marczuk K.P.: Rumunia w strukturach współpracy subregionalnej. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 • Marczuk K.P.: Rumuńska strategia bezpieczeństwa. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 • Mayhew A.: Rozszerzenie Unii Europejskiej: analiza negocjacji akcesyjnych z państwami kandydującymi z Europy Środkowej i Wschodniej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Michalski R.: Polityka pieniężna - perspektywa 2020. W: Innowacyjna Polska w Europie 2020. Szanse i zagrożenia trwałego rozwoju. Red. U. Płowieć. PWE, Warszawa 2010.
 • Mika J.: Perspektywy integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską. Fakty i oceny w zakresie wybranych aspektów. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 1997.
 • Miklaszewski St., Mesjasz L., Molendowski E., Małecki P., Pera J., Bieda M., Garlińska-Bielawska J.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Difin, Warszawa 2003.
 • Misala J.: Intensywność i struktura uczestnictwa Polski w wymianie międzynarodowej w okresie transformacji. W: Handel zagraniczny, metody, problemy, tendencje. Red. K. Budzowski, S. Wydymus. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1999.
 • Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 • Negocjacje członkowskie. Polska na drodze do Unii Europejskiej. Pełnomocnik Rządu do spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Studio Wydawnicze FAMILIA, Warszawa 1999.
 • Opris P.: Transformacja Rumuńskich Sił Zbrojnych w kontekście zmian w polityce obronnej Rumunii (lata 1989-2009). W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 • Opris P.: Transformacja rumuńskiej gospodarki: lata 1989-2009. W: Dwie dekady zmian: Rumunia 1989-2009. Red. K.P. Marczuk. Difin, Warszawa 2009.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa 2004.
 • Porozumienie o utworzeniu Wspólnoty Niepodległych Państw. W: C. Mojsiewicz: Wspólnota Niepodległych Państw. Terra, Poznań 2000.
 • Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej. Red. Zielińska-Głębocka. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • R. Bideleux, I. Jeffries: B^Mws. ^4 Posf-Communist History. Routledge 2007.
 • Sporek T.: Droga Polski do Unii Europejskiej. Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne), Katowice 2004.
 • Sporek T.: Perspektywy i warunki przystąpienia Polski i innych krajów stowarzyszonych do Unii Europejskiej. W: Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską. Red. K. Jędralska, K. Znaniecka, L. Żabiński. PWE, Katowice 2000.
 • Sporek T.: Ugrupowania międzynarodowe kształtujące architekturę jednoczącej się Europy u progu XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Starzyk K.: Zagraniczna polityka ekonomiczna w procesie rynkowej transformacji gospodarki. Przypadek Chin. Placet, 2009.
 • Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 • Ustroje państw współczesnych. Red. E. Gdulewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 • Wojnicki J.: Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Węgry). Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 • Andreev S.A.: Sub-regional Cooperation and the Expanding EU: The Balkans and the Black Sea Area in a Comparative Perspective. "Journal of Balkan and Near Eastern Studies" March 2009, Vol. 11, No. 1.
 • Baltic Course. "International Magazine for Decision Makers", 02.12.2009, http://www.baltic-course.com/eng/analytics/?doc=21088 [28.12.2010].
 • Bechev D.: Carrots, Sticks and Norms: The UE and Regional Cooperation in Southeast Europe. "Journal of Southern Europe and the Balkans" 2006, Vol. 8, No. 1.
 • Belloni R.: European Integration and the Western Balkans: Lessons, Prospects and Obstacles. "Journal of Balkan and Near Eastern Studies" 2009, Vol. 11, No. 3.
 • Bielecki J.: Nie dopłacimy do Unii. "Rzeczpospolita", nr 211, 10.09.2002.
 • Bilan de la présidence tchèque "Une Europe sans barrières", EU2009.
 • Ciburiene J.: Foreign Direct Investment and Lithuania's Integration into European Union. "Business and Management" 2010, Selected Papers, Vilnius 2010.
 • Dokument końcowy Rady Europejskiej w Madrycie. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 5.
 • Dynia E.: Integracja europejska a suwerenność państwa. "Sprawy Międzynarodowe" 1998, nr 2.
 • Estonia Heading for Euroland. "The Baltic Times", 10.06.2010, http://www.baltictimes.com/news/articles/26387/ [30.12.2010].
 • Ferfila B., Phillips P.: Economic Development of Slovenia. "Izvirna Znanstvena Ćlanka" 2004, nr 5-6.
 • Flash Eurobarometr 2006b, No. 191.
 • Flash Eurobarometr 2008, No. 249.
 • Grockis R.: Invest Lithuania: FDI in Lithuania Grew by 5% and Lithuania's Investment Abroad Increased by 14%. Invest in Lithuania, http://www.invest-in-lithuania.org/en/news/233-invest-lithuania-fdi-in-lithuania-grew-by-5-and-lithuanias-investment-abroad-increased-by-14-.html [30.12.2010].
 • Groźba połowicznego członkostwa. "Rzeczpospolita", nr 240, 14.10.2002.
 • Hunya G: Uneven Competitiveness of Industires in the Wake of Foreign Penetration of Advanced Economies in Transition. "Transnational Corporation" 2001, No. 2.
 • Jahns H.: Początek negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 4.
 • Jarzyński W.: Biuletyn PISM -nr 1, 08.01.2009, Euobserver, Euractiv.pl
 • Karajkov R.: Bałkańska odwilż otwiera Chorwacji drzwi do UE. "World Politics Review", 11.10.2009, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,502,Balkanska_odwilz_otwiera_Chorwacji_drzwi_do_UE
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Ekonomiczne i pozaekonomiczne motywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1996, nr 9.
 • Kawecka-Wyrzykowska E.: Polska zaproszona do Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1997, nr 12.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Ładyka S.: Dostosowania Polski do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (na przykładzie ochrony konkurencji). SGH, Instytut Gospodarki Światowej, "Prace i Materiały" 1996, nr 155.
 • Kinsky F.: La Tchéquie et la Slovaquie, deux nouveaux Etats membres. L'Europe en formation, Les cahiers du fédéralisme, année 2004.
 • Kupich A.: Reformy strukturalne i euro na Słowacji. Problemy, doświadczenia, perspektywy. "Wspólnot Europejskie, Biuletyn Informacyjny" 2008, nr 5.
 • Linden R.H.: The Burden of Belonging: Romanian and Bulgarian Foreign Policy in the New Era. "Journal of Balkan and Near Eastern Studies" 2009, Vol. 11, No. 3.
 • Michoński A.: Ramy proceduralne, prawne i organizacyjne procesu negocjacji o członkostwo w UE. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 1.
 • Noutcheva G., Bechev D.: The Successful Laggards: Bulgaria and Romania's Accession to the EU. SAGE, 2008.
 • Nowakowski T.: Screening jako pierwsza faza negocjacji członkowskich. "Wspólnoty Europejskie" 1998, nr 4.
 • Oczekiwania Polski dotyczące przyspieszenia integracji z Unią Europejską, dokument z dnia 2 sierpnia 1994 roku, przedstawiony przez Rząd RP Prezydencji niemieckiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 3.
 • Parzymies S.: Unia Europejska po Laeken. "Sprawy Międzynarodowe" 2001, nr 4.
 • Parzymies S.: Traktat Amsterdamski a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. "Sprawy Międzynarodowe" 1997, nr 3.
 • Polska bliżej Unii. "Rzeczpospolita", 10.10.2002.
 • Polskie stanowisko w sprawie Białej Księgi Komisji Europejskiej na temat przygotowania państw stowarzyszonych Europy Środkowej i Wschodniej do integracji z Jednolitym Rynkiem Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 3.
 • Prasnikar J., Pregi Z.: Economie Development in Yugoslavia in 1990 and Prospects for the Future. "American Economic Review" May 1991, Vol. 81, No. 2.
 • Przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej. Informacja Komitetu Integracji Europejskiej. "Unia Europejska - miesięcznik informacyjny", styczeń 2000, nr 1.
 • Sroczyńska H.: Przygotowanie Słowacji do wprowadzenia Euro - aspekty ekonomiczne i praktyczne oraz wnioski dla Polski. Biuletyn Analiz UKIE, Warszawa 2008, nr 21.
 • Stanowisko Rządu RP w sprawie Opinii Komisji Europejskiej o polskim wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej" wydanie specjalne, październik 1997.
 • Synowiec E.: Modyfikacja Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej. "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 7-8.
 • Trabold H.: Die internationale Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaf. "DIW-Vierteljahresheft" 1995, No. 2.
 • Trauner F.: Post-accession Compliance with EU Law in Bulgaria and Romania: A Comparative Perspective. "Elop" 2009, Vol. 13, s. 4, http://eiop.or.at/eiop/index. php/eiop/article/download/2009 02 la/135
 • Uwagi i sugestie do raportu i komunikatu Komisji Europejskiej pod nazwą: "The Europę Agreements and Beyond: A Strategy to Prepare the Countries of Central and Eastem Europę for Accession " z dnia 20 października 1994 r., przedstawione przez Rząd RP Prezydencji niemieckiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1995, nr 3.
 • Wnukowski D.: Strategia "Europa: 2020 " - szansa dla Unii, http://www.stosunki.pl/?q=content/strategia-europa-2020-szansa-dla-unii [20.10.2010].
 • Wystąpienie Ministra Spraw Zagranicznych na otwarcie negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. Bruksela, 31 marca 1998 roku. "Monitor Integracji Europejskiej" 1998, nr 18.
 • Zarządzenie nr 19 Prezesa Rady Ministrów dotyczące Zespołu Negocjacyjnego w Sprawie Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. "Monitor Integracji Europejskiej" 1998, nr 18.
 • A world of Information. UN DATA, http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f=Indicator _Code%3aNY.GDP.DEFL.KD.ZG
 • Agenda 2000 - Summary and Conclusions of the Opinions of Commission Concerning the Applications for Membership to the European Union Presented by the Candidates Countries. DOC/97/8, Strasbourg/Brussels, 15th July 1997.
 • Agenda 2000. Opinia Komisji w sprawie wniosku Rzeczypospolitej Polskiej o członkostwo w Unii Europejskiej.
 • Aiginder K: Speed of Change and Growth of Manufacturing. WIFO, Vienna 2000.
 • Aiginder K: Speed of Change. Background Report for The European Competitiveness Report 2000, Enterprise DG Working Papers, European Commission, September 2000.
 • Ancyparowicz G.: Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na wzrost polskiej gospodarki w okresie poakcesyjnym. GUS, 2009.
 • Babińska N.: Wybrane aspekty konkurencyjności Polski na tle krajów regionu Morza Bałtyckiego. Materiał powielony.
 • Baza danych Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
 • Baza danych Narodów Zjednoczonych, http://data.un.org/Data.aspx?d=WDI&f= Indicator_Code%3aNY.GDP.DEFL.KD.ZG
 • Baza danych Urzędu Statystycznego Słowenii, http://www.stat.si/pxweb/Database/Economy/Economy,asp
 • Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2003.
 • "Biuletyn Statystyczny" 2009, nr 10.
 • "Biuletyn Statystyczny" 2010, nr 10.
 • "Biuletyn Statystyczny" 2010, nr 11.
 • Bułgaria: Kryzys - główne wyzwanie dla przyszłego rządu, http://vvww.money.pl/ archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/bulgaria;kryzys;-;glowne;wyzwanie;dla;przyszlego;rzadu,221,0,487389.html
 • CEFTA - Central European Free Trade Agreement, http://www.mingorp.hr/UserDocsImages/zakoniugovorieng/CEFTA-aboutlt.pdf
 • CIA: The World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, Statistical Yearbook of the Czech Republic.
 • CIA: The World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/, Statistical Office of the Slovak Republic.
 • Ciszak T., Górska A., Jakubiec S., Siemaszko M.: Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą tołara w euro. "Materiały i Studia", zeszyt nr 224, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008, http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/publikacje/ ńna teriaiy i studia/2008, html
 • Clarke R.: Ukraine Crisis Ends in Overthrow of Constitution, http://www.greenleft. org.au/node/8960
 • Communication from the Commission: Europe 2020. A European Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth. Brussels 3.3.2010, COM(2010) 2020.
 • Conclusions on Croatia, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/package/conclusions_croatia_en.pdf
 • Croatia 2010 Progress Report Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011. European Commission, Brussels, 9 November 2010, SEC (2010) 1326, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC: 2010:1326:FIN:EN:PDF
 • Czechy wprowadzą Euro za 11 lat, http://www.money.pl
 • Czy radary Kolczuga sprzedała Irakowi Ukraina czy Rosja? http://wyborcza.pl/
 • Decyzja Rady nr 1/2007 z 1 stycznia 2007 roku w sprawie porządku sprawowania prezydencji w Radzie do połowy 2020 roku.
 • Direct Investment 2009. Bank of Slovenia, December 2010, http://www.bsi.si/iskalniki/ecb_en.asp?MapaId=714
 • Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, European Commission, Brussels, 09.11.2010 (COM2010) 660, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_ documents/2010/package/strategy_paper_2010_en.pdf
 • EU/Ukraine Action Plan, http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/action_plans/-ukraine_enp_ap_final_en.pdf
 • Euro Changeover and Inflation in Slovakia. European Commission 2009.
 • Europa 2020 - Komisja przedstawia nową strategię gospodarczą, http://ec.europa. eu/news/economy/100303_pl.htm [20.10.2010].
 • Europe in Figures - Eurostat Yearbook 2010. Office for Official Publications of the European Union, Luxembourg 2010, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_ OFFPUB/KS-CD-10-220/EN/KS-CD-10-220-EN.PDF
 • European Commission - External Relations, LIST of the EU-Ukraine Association Agenda Priorities for 2010, http://www.eeas.europa.eu/ukraine/docs/2010_association_agenda_priorities_en.pdf
 • European Council 25-26th March 2010 Conclusions. Brussels, 26.03.2010, EUCO 7/10, CO EUR 4, CONCL 1.
 • European Economic Forecast 2010, Autumn 2010. Commission Staff Working Document, European Commission, European Economy 7/2010, http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf/ee-2010-7_en.pdf
 • European Growth and Jobs Monitor 2009. The Lisbon Council and Allianz, Frankfurt 2009, s. 10, http://www.strategiadilisbonalazio.it/Archivio/Documenti/European %20Growth%20and%20Jobs%20Monitor%202009.pdf [22.12.2010].
 • European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO EUROPE. Innometrics, 2008 European Innovation Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology 2008.
 • European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis of Innovation Performance. Pro INNO Europe Paper N°10, EC 2009.
 • European Innovation Scoreboard 2008. Comparative Analysis of Innovation Performance, PRO INNO EUROPE. Innometrics, 2009 Maastricht Economic and Social Research and Training Centre on Innovation and Technology 2009.
 • European Innovation Scoreboard 2009, Europe Paper No. 15, EC 2010, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu
 • European Innovation Scoreboard 2009, Pro Inno Europe Paper No. 15, 2010.
 • Eurostat unerta [29.12.2010].
 • Eurostat: GDP per capita in PPS, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb010
 • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
 • Exports, Imports by Country, http://www.stat.gov.lt/en/pages/view/?id=2644, [30.12.2010].
 • External and Intra-EU Trade Statistical Yearbook. Data 1958-2009. 2010 edition, Publication Office of the European Union, Luxembourg 2010.
 • Ferge Z., Juhaz G.: Accession and Social Policy: The Case of Hungary, http://www.fergezsuzsa.hu/docs/accession_and_social_policy.pdf
 • Gergely A.: On Hungary's Accesion to the European Union, http://www.waseda.jp/hiken/jp-/public/sousho/pdf/30/ronbun/A79233193-00-0300066.pdf
 • Global Competitiveness Report 2001. WEF, Geneva 2001.
 • Global Competitiveness Report 2002. WEF, Geneva 2002.
 • Global Competitiveness Report 2003. WEF, Geneva 2003.
 • Global Competitiveness Report 2004. WEF, Geneva 2004.
 • Global Competitiveness Report 2005. WEF, Geneva 2005.
 • Global Competitiveness Report 2006. WEF, Geneva 2006.
 • Global Competitiveness Report 2007. WEF, Geneva 2007.
 • Global Competitiveness Report 2008. WEF, Geneva 2008.
 • Global Competitiveness Report 2009. WEF, Geneva 2009.
 • Global Competitiveness Report 2010. WEF, Geneva 2010.
 • Gospodarka Rumunii, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, http://bukareszt.trade.gov.pl/pl/romania/article/detail,300,Gospodarka_Rumunii.html
 • Growth Review Framework for Advanced Manufacturing, Department for Business, Innovation and Skills (BIS), United Kingdom, December 2010, http://www.bis.gov.uk/assets/biscore/business-sectors/docs/g/10-1297-growth-review-framework-for-advanced-manufacturing [ 12.12.2010].
 • http://ceftatradeportal.com/croatia/index.php?lang=en
 • http://ceftatradeportal.com/croatia/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=14&Itemid=18&lang=en i strony powiązane.
 • http://ec.europa.eu/delegations/ukraine/projects/listof_projects/projects_en.htm
 • http://ec.europa.eu/enlargement/archives/enlargementj)rocess/past_enlargements/eu10/-hungary/index_en.htm
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171211925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.