PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 218
Tytuł artykułu

Zarządzanie lokalnymi projektami rozwojowymi : wydanie trzecie uzupełnione

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest opracowanie modelu zarządzania lokalnymi przedsięwzięciami rozwojowymi, uwzględniającego przede wszystkim aspekt organizacyjny procesu przygotowania i realizacji tych przedsięwzięć. Zdefiniowano pojęcie lokalnego rozwoju, jego uwarunkowania, koncepcje oraz metody programowania i zarządzania lokalnym rozwojem zaktualizowane o doświadczenia wdrożenia nowego podziału administracyjnego Polski. Zaprezentowano ewolucję pojęcia projekt, metody analizy projektów oraz zarządzanie programem i portfelem projektów. Dokonano próby wykorzystania i adaptacji rozwiązań organizacyjnych stosowanych w projektach inwestycyjnych realizowanych dla potrzeb przemysłu do realizacji lokalnych przedsięwzięć rozwojowych. Zaproponowano model organizacji zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem jego elementów struktur podmiotowych. Zawarto propozycje rozwiązań doraźnych zarządzania projektami lokalnego rozwoju gospodarczego w miastach.
Rocznik
Strony
218
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Actes de séminaire internationale. Restructuration des régions industrielles. Analyse comparative des processus réaliés dans les régions Nord-Pas de Calais, Vestwalie et Haut Silesie. Katowice 1995.
 • AFITEP: Vocabulaire de gestion de projet. AFNOR, Paris 1989.
 • AFITEP: Dictionnaire de management de projet. AFNOR, Paris 2010.
 • AFNOR: Management de projets. Principes et pratique. AFNOR, Paris 1994.
 • Barański M.: Gmina jako lokalny system polityczny. Polityczne życie lokalne. Red. J. Wódz. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 • Bartoli A.: Coception et pratique de management dans le secteur public français. Management public. Institut d'Administration des Entreprises, Akademia Ekonomiczna, Lille-Kraków 2001.
 • Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasability. UNIDO, Warszawa 1993.
 • Bellenger L., Couchaere M-J.: Animer et gérer un projet. ESF, Paris 1994.
 • Belorgey G.: La qualité dans les services publics. BERGER LEVRAULT, Paris 1989.
 • Programowanie rozwoju regionalnego. Poradnik dla samorządów województwa. Red. M. Benio, J. Bober, J. Hausner, S. Kołdras, T. Kudłacz, Ł. Mamica. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1999.
 • Bijańska J., Sorychta B.: Zarządzanie projektami w gminach - przykłady realizacji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, Gliwice 2000.
 • Biernat S.: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1994.
 • Blakely E.J.: Planning Local Economie Development. Theory and Practice. London, New Delhi 1994.
 • Blaug M.: Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Bocheński T., Gebert S., Służewski J.: Rady Narodowe i organy administracji państwowej. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977.
 • Borowicz A.: Project management w polskim sektorze budowlanym. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Boudes Th., Christian D.: Du Reporting au Raconting dans la conduit des projets. "Annales des Mines" 2000, nr 59.
 • Boudes T., Charue-Duboc F., Midler C.: Formation et apprentissage collectif dans les entreprise: une expérience dans le domaine du management du projet. "Gestion" 1997, Vol. 22, No. 3.
 • Boutinet J-P.: Anthropologie du projet. PUF, Paris 1990.
 • Boyer L.: Le projet d'entreprise. Les Editions d'Organisation, Paris 1986.
 • Bradley K.: Podstawy metodyki PRINCE 2. Centrum rozwiązań menegerskich S.A. Centrum, Warszawa 2002.
 • Brandenburg H.: Prognozowanie strat eksploatacyjnych w kopalniach węgla kamiennego. Instytut Górnictwa, Katowice 1975, komunikat nr 639.
 • Brandenburg H.: Prawno-finansowe studium porównawcze projektowania zakładów przemysłowych. Zasady sporządzania rachunku efektywności inwestycji. Cz. II. Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice 1992.
 • Brandenburg H.: Etude économico-juridique des possibilités d'investissements étrangers en Pologne. Université de Valenciennes et du Hainaut--Cambresis, Valenciennes 1994.
 • Brandenburg H.: Les expériences de la première année de réalisation de la formation post-diplôme MASTERE Spécialisé Modernisation Industrielle et Reconversion. Actes du séminaire Génie des systèmes industriels. Fondation France-Pologne, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1994.
 • Brandenburg H.: Rola kształcenia podyplomowego w procesie modernizacji przemysłowej i restrukturyzacji regionalnej na Górnym Śląsku. "Wiadomości Górnicze" 1995, nr 10.
 • Brandenburg H.: Doświadczenia francuskie w zakresie walki z bezrobociem w restrukturyzowanych regionach przemysłowych Lotaryngii i Rhone-Alpes. "Wiadomości Górnicze" 1996, nr 3.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektem inwestycyjnym. Organizacja prac i zakres kompetencji uczestników projektu. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Materiały konferencyjne. Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektem przemysłowym. Wydawnictwo HABEX, Gliwice 1996.
 • Brandenburg H.: Doświadczenia hiszpańskie w dziedzinie restrukturyzacji regionów przemysłowych na przykładzie regionu Valencia. W: Społeczna gospodarka rynkowa - aspekty regionalne. Konferencja naukowa. Akademia Ekonomiczna, Wisła 1997.
 • Brandenburg H.: Restrukturyzacja regionów przemysłowych. Możliwości zastosowania doświadczeń francuskich i hiszpańskich w warunkach polskich. Politechnika Śląska, Gliwice 1998.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Politechnika Śląska, Gliwice 1999.
 • Brandenburg H.: Projekt przemysłowy, przedsiębiorstwa, rozwoju lokalnego. Różnice i cechy wspólne. W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. Konferencja naukowa. TNOiK, PAN Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna, Politechnika Śląska, Ustroń 1998.
 • Brandenburg H.: Ryzyko w realizacji projektów rozwoju gospodarczego we wspólnotach lokalnych i ich pilotaż. W: Nowoczesność przemysłu i usług w regionie. Konferencja naukowa. TNOiK, PAN Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna, Politechnika Śląska, Wisła 1999.
 • Brandenburg H., Sorychta B.: Analiza organizacji zarządzania projektem "Budowa wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1999.
 • Brandenburg H.: Wykorzystanie osłon socjalnych restrukturyzowanego górnictwa węgla kamiennego w Polsce na przykładzie kopalni "X". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy. Red. J. Lewandowski. ELIPSA, Łódź 2000.
 • Brandenburg H., Coujard J-L.: Rola lokalnych Agencji Inicjatyw Gospodarczych w procesie rozwoju gospodarczego gmin. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 • Brandenburg H.: Projekty rozwoju gospodarczego w samorządach lokalnych. III Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektami. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 • Brandenburg H.: Zarządzanie projektami metodą EARNED VALUE na przykładzie realizacji inwestycji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Bieruniu Starym. W: Nowoczesność przemysłu i usług -uwarunkowania regionalne i globalne. Red. J. Pyka. TNOiK, Katowice 2001.
 • Brandenburg H.: Finansowanie komunalnych projektów z wykorzystaniem emisji obligacji na przykładzie inwestycji "Przebudowa Centrum Sosnowca". W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach radykalnych zmian. Red. J. Lewandowski. ELIPSA, Łódź 2001.
 • Brandenburg H.: Rola samorządów lokalnych jako inwestora generalnego w zarządzaniu lokalnymi projektami rozwojowymi. W: Nowoczesność przemysłu i usług - teoria i praktyka. Red. J. Pyka. Wydawnictwo OPT, Katowice 2003.
 • Brandenburg H.: Uwzględnienie ryzyka w realizacji projektów lokalnego rozwoju. Biuletyn Zeszyt nr 216 "Gospodarka w przestrzeni polskich miast". Red. T. Marszał. PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2005.
 • Brandenburg H.: Projekty restrukturyzacyjne - planowanie i realizacja. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2010.
 • Bridier M-L., Michailof S.: Guide pratique d'analyse de projets. Analyse économique et financière de projets dans les pays en voie de développement. Economica, Paris 1980.
 • Bridier M-L., Michailof S.: Guide pratique d'analyse de projets. Evaluation et choix des projets d'investissement. Economica, Paris 1995.
 • Briner W., Geddes M., Hastings C: Le manager de projet, un leader. AFNOR, Paris 1993.
 • Broszkiewicz R.: Podstawy gospodarki miejskiej. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1997.
 • Bultel J. Perez F.: La réussite économique des Projets. DUNOT, Paris 1991.
 • Bury A.: Możliwość zastosowań rozwiązań francuskich przy reklasyfikacji zawodowej pracowników restrukturyzowanego górnictwa. Politechnika Śląska, Katowice 1999 (praca magisterska).
 • Bury P., Markowski T., Regulski J.: Podstawy ekonomiki miasta. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź 1993.
 • Celia B., Norma M.: Zarządzanie projektami. Jak to robić w twojej organizacji. ASTRUM, Wrocław 1999.
 • Chadwick L.: Rachunkowość zarządcza dla niewtajemniczonych. Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 • Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne/Montbrison. informations Economiques" 1995, nr 207.
 • Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z.: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 • Chvidchenko I., Chevalier J.: Gestion des grands projets. Cépadues, Paris 1991.
 • Commère B.: Peut-on modeliser la gestion. Gérer et comprendre. "Annales des Mines" 1995, No. 41.
 • Cuaresam M., Pecqueur B.: Mener un projet de développement local. Les Editions d'Organisation, Paryż 1997.
 • Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami firm. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Czekaj J., DreslcrZ.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Czornik M.: Promocja miasta. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2000.
 • Dałgowski B.T.: W trosce o publiczne pieniądze - zarządzanie projektami metodą EARNED VALUE. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Darbelet M., Izard L., Scaramuzza M.: Economie d'entreprise. Les Editions FOUCHER, Paris 1992.
 • Davidson Frame J.: Zarządzanie projektami organizacjach, czyli jak sprostać wymaganiom klienta na czas, nie przekraczając budżetu. Wig-Press, Warszawa 2001.
 • Dąbrowski Z., Tomidajewicz J., Wojtasiewicz L.: Polityka ekonomiczna i planowanie gospodarki narodowej. Akademia Ekonomiczna, Poznań 1987.
 • Dictionnaire de management de projet français-anglais. AFNOR, Paris 1992.
 • Domański R.: Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Modelowanie współzależności i rozwoju. Studia KPZK. PAN, Warszawa 1992.
 • Drobniak A., Frenkiel W.: Planowanie portfela projektów w skali lokalnej. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym. Red. A. Klasik, F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Duchene M.: Economie de l'entreprise minière. Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Paris 1993.
 • Duncan W.R.: A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute, Upper Darby 1996.
 • Durlik I.: Inżynieria zarządzania. Wydawnictwo AMP, Katowice 1993.
 • Dworatschek S., Griesche D.: Verwaltungsmanagement by Projects -ein Beitrag zur Reform staatlicher Verwaltung. In: Staat im Wandel. Hrsg. A. Büllesbach. Köln 1995.
 • Dziewoński K.: Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne nr 63. PWN, Warszawa 1981.
 • Le petit Larousse illustré. Paris 1996.
 • EVMS - Earned Value Management Systems. NSIA Management Systems Subcommitee, New York 1997.
 • Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Red. M. Wypych. ABSOLWENT, Łódź 1999.
 • Fleming Q.W., Hoppelman J.M.: EARNED VALUE Project Management. Project Management Institute, New York 1996.
 • Frame J.D.: Managing Projects in Organizations. Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1995.
 • Fourquet F., Murard N.: Valeur des services collectifs sociaux. Rapport de recherches édité par Ikerka. Association de recherches économique et social. IUT/Domaine Universitaire, Bayonne 1992.
 • Gałuszka K., Kamiński Z.: Zarządzanie i finansowanie projektów rozwojowych miast na przykładzie planu działania dla modernizacji i rehabilitacji dzielnicy Załęże w Katowicach. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996.
 • Gaietti C.: Joinnt venture. De la conception a la réalisation. Les Editions d'Organisation, Paris 1991.
 • Garofoli G.: Economie Development, Organisation of Production and Territory. "Revue d'Economie Industrielle" 1993.
 • Gavailles J. et équipe: Méthodes de management de programme. TOKNEA, Toulouse, Barcelone, Marseille 1991.
 • Giard V.: Gestion de projets. Gestion-economica, Paris 1991.
 • Giard V., Midler Ch.: Pilotages de Projets et Entreprises. Gestion-Eco-nomica, Paris 1993.
 • Gray CF., Larson t^.W.: Management de projets. Chenelière Education, Montreal 2003.
 • Grodzicki T.: Inwestor zastępczy - project manager. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Grzesiok F. i in.: Problemy bezrobocia w województwie Katowickim. HABEX-UNIVERSUM, Gliwice 1993.
 • Hałas M.: Profesjonalizm i project management. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Haynes M.E.: Project Management. From Idea to Implementation. Kogan Page, London 1990.
 • Henriet B., Boneu F.: Audit de la communication interne. Les Editions d'Organisation, Paris 1991.
 • Hermel Ph.: Le management participatif - Sens, réalités, actions. Les Editions d'Organisation, Paris 1988.
 • Hołdyk E.: Metody oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 • Hołuj A., Korecki D.: Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej nr 7, Bochnia 2008.
 • Hryniewicz J.T.: Zmiany polityczne i ekonomiczne w społecznościach lokalnych po 1989 roku. W: Polityczne życie lokalne. Red. J. Wódz. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 • Jamróz B.: Budowa ZUOK Rzeszów - nieudane przedsięwzięcie inwestycyjne. III Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Jawień B., Suchan S.: Projektowanie zakładów górniczych. Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1980.
 • Jewtuchowicz A.: Strategie rozwoju dużych miast i ich wpływ na proces transformacji gospodarki. W: Strategie rozwoju wielkich miast. Red. R. Domański. Biuletyn KPZK z. 169, PAN, Warszawa 1995.
 • Joly M., Muller J-L.: De la gestion de projet au management par projet. AFNOR, Paris 1994.
 • Johnson R.E.: The Economies of Building. John Wiley, New York 1990.
 • King J.A.: Les projets de développement économique et leur évaluation. DUNOT, Paris 1969.
 • Klasik A.: Zarządzanie rozwojem lokalnym. W: Zarządzanie rozwojem gminy w zespołach miejsko-przemysłowych. Red. F. Kuźnik. Akademia Ekonomiczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1996.
 • Klasik A., Kuźnik F.: Konkurencyjny rozwój regionów w przestrzeni europejskiej. V międzynarodowa konferencja naukowa sieci PGV "Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej". Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 • Klasik A., Kuźnik F.: Planowanie strategiczne rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy. Uniwersytet Opolski, Opole 1998.
 • Kocher I., Rolland P.: Quand les structures dessinent les produits. La diversité commerciale dans l'industrie automobile. "Annales de Mines" 1995, No. 30.
 • Kosieradzki W.: Korzyści z metodyki project management w administracji państwowej. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Król-Skowron A.: Ocena organizacji zarządzania projektem inwestycji "Hala targowa" w Tarnowskich Górach. Politechnika Śląska, Katowice 1999 (praca magisterska).
 • Krupiński B.: Zasady projektowania kopalń. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1963.
 • Kuhn A.: L'intercommunalité de projet, un instrument privilégie pour le développement local du monde rural. DEA GESTION, Paris 1995.
 • Kulesza M.: Model władzy lokalnej w systemie reformy gospodarczej. Część I. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1982.
 • Kunicki R.: Analiza przebiegu procesu inwestycyjnego "Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110kV BLACHOWNIA" w Polskich sieciach elektroenergetycznych S.A. w latach 1992-96. Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice 1997 (praca magisterska).
 • Kuźnik F.: Koncepcje stabilnego rozwoju lokalnego (możliwości aplikacji w regionach restrukturyzacji gospodarczej). W: Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji. PAN, Warszawa 1998.
 • Kuźnik F.: Regionalne i lokalne aspekty rozwoju społecznego. W: Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Red. A. Frąckiewicz-Wronka. Wydawnictwo Komandor, Warszawa 2007.
 • Laflamme M.: Le projet coopératif québécois: un projet social? MORIN, Quebec 1982.
 • Larue de Tournemine Regis: Stratégies technologiques et processus d'innovation. Les Editions d'Organisation, Paris 1991.
 • Leclair P.: La structure par projet - Matrice de l'innovation. "Annales des Mines" 1990, No. 20.
 • Le Duff R., Papillon J-C: Gestion public. VUIBERT, Paris 1988.
 • Le Duff R.: Management public ou gestion non-marchande. Management public. Institut d'Administration des Entreprises, Akademia Ekonomiczna, Lille-Kraków 2001.
 • Lewis J.P.: The Project Manager's Desk Reference. McGraw-Hill, New York 2000.
 • Lock D.: Project Management. Gower, Aldershot 1984.
 • Madziar J.B.: Procedury pozwalające na bardziej efektywną realizację procesu inwestycyjnego. Materiały II Konferencji Project Management SPMP. Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego, Gdańsk 2000.
 • Manual for the Preparation of Industrial Feasibility Studies. United Nations Industrial Development Organization, Vienna 1986.
 • Marcinek K.: Metody finansowej oceny przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994.
 • Marcinek K.: Ryzyko projektów inwestycyjnych. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
 • Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Maylor H.: Project Management. Pitmann Publishing, London 1996.
 • Memoria Actividades y Económica. Borrador sujeto a aprobatión de la Asamblea. CEEI, Alcoy 1996.
 • Meredith J.R., Mantel S.J. Jr.: Project Management. A Managerial Approach. John Wiley & Sons, New York 2000.
 • Meyssonnier F.: Etude ce controle de gestion dans les collectivités locales. 5eme colloque International de la Revue. "Politiques et Management Public" Lille.
 • Midler C: L'auto qui n'existait pas, management des projets et transformation de l'entreprise. Inter, Paris 1993.
 • Midler Ch., Berty M.: La révolution de la Twingo. Gérer et comprendre. "Annales des Mines" 1993, No. 31.
 • Międzynarodowe warsztaty dotyczące zmian klimatu. Ministerstwo Przemysłu Kanady, Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady, Urząd Miasta w Katowicach, Katowice 2000.
 • Mintzberg H.: Grandeur et décadence de la planification stratégique. DUNOD, Paris 1994.
 • Miszczuk A., Zuk K.: Samorząd terytorialny jako stymulator lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka samorządu terytorialnego. Red. A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Noisette P., Vallerugo F.: Le marketing des villes. Les Editions d'Organisation, Paris 1996.
 • Northcott D.: Capital Investment Decision-Making. Académie Press Ltd, London 1992.
 • Nowakowski R.: Planowanie potrzeb społecznych w krajach Europy Zachodniej na przykładzie Francji. Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowice 1996 (praca magisterska).
 • Nowela z dnia 28 czerwca 1963 roku do ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 28, poz. 164.
 • Oset J., Brandenburg H.: Bilansowanie zapotrzebowania kopalń na wyposażenie objęte centralną gospodarką wraz z kontrolą realizacji zamówień. W: Zastosowanie komputerów oraz metod statystyki i ekonometrii w zarządzaniu branżą. Red. A. Lisowski, E. Pawelczyk. Polska Akademia Nauk, Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 1977.
 • Parysek J.J.: Podstawy gospodarki lokalnej. Uniwersytet A. Mickiewicza, Poznań 1997.
 • Pannenbacker K: Management of the Administration by Projects, The Concept for Management of Change in Public Sector. III Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Pawłowski Z.: Ekonometria. PWN, Warszawa 1966.
 • Perroux F.: L'économie du XXe siècle. PUF, Paris 1965.
 • Pietrzak T.: Próg rentowności w analizie efektywności inwestycji. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 • Pietrzyk I.: Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • PMI Practice Standard for Work Breakdown Structures, Exposure Draft Versión. Project Management Institute, 2000.
 • Polityczne życie lokalne. Red. J. Wódz. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 • Polkinghorne D.: Narrativo Knowing and the Human Sciences. State University of New York Press, Albany, New York 1988.
 • Pomykalski A.: Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Popularna encyklopedia powszechna. Oficyna Wydawnicza Fogra, Kraków 1996.
 • Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Red. A. Frąckiewicz-Wronka. Wydawnictwo Komandor, Warszawa 2007.
 • Gospodarka samorządu terytorialnego. Red. A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych. Tom 2. Red. E. Lorek. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2009.
 • Pritchard Carl L.: Zarządzanie ryzykiem w projektach. Teoria i praktyka. WIG-PRESS, Warszawa 2002.
 • Prussak W., Wyrwicka M.: Zarządzanie projektami. Zachodnie Centrum Organizacji, Poznań 1997.
 • Radzikowski W.: Matematyczne techniki zarządzania. PWE, Warszawa 1980.
 • Ramowe wytyczne w sprawie metodyki oceny ekonomicznej efektywności inwestycji produkcyjnych, zamierzeń z zakresu postępu technicznego, organizacyjnego, współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej z zagranicą oraz zamierzeń, których realizacja opiera się na licencjach zagranicznych. Zbiór przepisów. PWE, Warszawa 1974.
 • Radzikowski W.: Matematyczne techniki zarządzania. PWE, Warszawa 1980.
 • Regulski J.: Planowanie miast. PWE, Warszawa 1986.
 • Regnard J-F.: Lire un bilan c'est simple. F.S.D/TOP, Paris 1993.
 • Savy M., Veltz P.: Les nouveaux espaces de l'entreprise. Edition de l'Aube, Paris 1993.
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1994.
 • Szeworski J.: Analiza i rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.
 • Szlachta J.: Programowanie rozwoju regionalnego Unii Europejskiej. Tom CM. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Szlachta J.: Samorządność terytorialna w Polsce w perspektywie procesu integracji europejskiej (fundusze europejskie). W: Samorządność terytorialna w Polsce - doświadczenia, oczekiwania, perspektywy. Konferencja naukowa. Urząd Wojewódzki, Katowice 2002.
 • Szych J.: Typowe zagrożenia w projektach informatycznych w administracji państwowej. Materiały II Konferencji Project Management, Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk 2000.
 • Szymla Z.: Planowanie regionalne przemysłu. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1990.
 • Tardieu H., Rochfeld A., Colletti K.: La méthode Merise: Démarches et pratique. Tome 2. Editions EO, Paris 1985.
 • The Standard for Portfolio Management. Project Management Institute, Pennsylvania 2003.
 • Tobor G.: Współpraca międzykomunalna narzędziem wdrażania strategii rozwoju. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2008 (praca doktorska).
 • Umowa zawarta w dniu 6.12.1995 roku w Tarnowskich Górach w sprawie zasad współdziałania Akcjonariuszy Założycieli Spółki Akcyjnej "Hala Targowa T.G.M" z siedzibą w Tarnowskich Górach. Urząd Miejski, Tarnowskie Góry 1995.
 • Urząd Miejski Gliwice. "Biuletyn Informacyjny" nr 29 z 11.10.2000.
 • Urząd Miejski Gliwice. "Biuletyn Informacyjny" nr 32 z 11.10.2000.
 • Ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. "Dziennik Ustaw" nr 14, poz. 130.
 • Ustawa z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 5, poz. 58. Po nowelizacji jednolity tekst ogłoszono w "Dziennik Ustaw" 1975, nr 26, poz. 139.
 • Ustawa z dnia 29 listopada 1972 roku o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 49, poz. 312.
 • Ustawa z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 47, poz. 276.
 • Ustawa z dnia 28 maja 1975 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. "Dziennik Ustaw" nr 16, poz. 91.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. "Dziennik Ustaw" nr 16, poz. 94.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym. "Dziennik Ustaw" nr 16, poz. 95.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. "Dziennik Ustaw" z 18 lipca, poz. 578.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa. "Dziennik Ustaw" z 18 czerwca, poz. 576.
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy. "Dziennik Ustaw" z dnia 31 stycznia 2011 roku, nr 21, poz. 112.
 • Walica H.: Inwestycje przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1996.
 • Werner W.A.: Zarządzanie w procesie inwestycyjnym. Politechnika Warszawska, Warszawa 2000.
 • Wiatr T.: Zarządzanie przedsięwzięciami - wchłanianie wiedzy i doświadczeń. Konferencja Project management. Profesjonalizm. Stowarzyszenie Project Management Polska, Jelenia Góra 2000.
 • Wielka encyklopedia powszechna. PWN, Warszawa 1967.
 • Więckowski J.: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym. PWE, Warszawa 1998.
 • Włoszczowski B.: O możliwości przerwania projektów inwestycyjnych. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1998.
 • Włoszczowski B.: O wpływie przerwania projektu inwestycyjnego na wielkość NPV i ryzyko wyłączne. W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Konferencja naukowa. Politechnika Łódzka, Łódź 1999.
 • Wojtasiewicz L.: Planowanie rozmieszczenia inwestycji. System rachunków. PWE, Warszawa 1972.
 • Wódz J.: Lokalne życie polityczne w Polsce pierwszych lat 90. Refleksja socjologiczna. W: Polityczne życie lokalne. Red. J. Wódz. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994.
 • Vallet G.: Techniques de planification de projets. DUNOT, Paris 1991.
 • Van der Veen B.: Wstęp do teorii badań operacyjnych. PWN, Warszawa 1970.
 • Ville de Saint-Etienne: Saint-Etienne La réussite n'est jamais le fruit du hasard. Edition Mairie de Saint-Etienne 1995.
 • Villemain Ch.: La planification opérationnelle. Objectifs, méthodes et métiers de la planification de projet. AFNOR GESTION, Paris 1991.
 • Zabierowski J.: Podstawowe zagadnienia decyzyjne w racjonalnej koncepcji reformowania górnictwa węgla kamiennego. "Przegląd Górniczy" 1992, nr 2.
 • Zadunajska D.: Wspomaganie rozwoju lokalnego na przykładzie emisji obligacji komunalnych w gminie Żory. Politechnika Śląska, Katowice 1999 (praca magisterska).
 • Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 26.07.1974 roku w sprawie zasad oceny ekonomicznej efektywności inwestycji nieprodukcyjnych.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171211945

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.