PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (10) | 32--53
Tytuł artykułu

The Determinants of the Implementation of Ad-Valorem Real Property Taxation in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Determinanty wdrażania opodatkowania wartości nieruchomości w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Od połowy lat dziewięćdziesiątych zwraca się uwagę na konieczność przeprowadzenia kompleksowej reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce. Istotą proponowanych zmian jest odejście od powierzchniowego modelu opodatkowania nieruchomości na rzecz systemu katastralnego, w którym wysokość podatku zależy od wartości nieruchomości wynikającej z katastru. Nowa formuła podatku od nieruchomości służyć ma przede wszystkim wzmocnieniu i stabilizacji finansów samorządowych. Doświadczenia większości krajów należących do Unii Europejskiej wskazują, że rozpoczęta w Polsce reforma zmierza we właściwym kierunku - sprzyja poprawie efektywności systemu opodatkowania nieruchomości i pozostaje w zgodzie z podobnymi rozwiązaniami funkcjonującymi od lat w Europie i na świecie. Celem opracowania jest próba przeanalizowania argumentów "za" i "przeciw" dotyczących wprowadzenia opodatkowania ad valorem oraz omówienie podstawowych założeń reformy, z uwzględnieniem korzyści fiskalnych i pozafiskalnych dla finansów i gospodarki samorządu terytorialnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Since the middle of the 1990s more and more attention has been paid to the necessity of carrying out a comprehensive reform of the real property taxation system in Poland. The essence of the proposed changes is a departure from the area-related model of property taxation towards a cadastral system in which the amount of tax depends on the value of a real property as determined by a cadastre. The new formula of a real property tax is, first of all, to strengthen and stabilize the finance of local governments. The experience of the majority of countries belonging to the European Union indicate that the reform initiated in Poland is moving in the proper direction - it favours the improvement of the efficiency of the real property taxation system and is consistent with similar solutions functioning in Europe and around the world for many years. The objective of this paper is an attempt to analyze arguments for and against the implementation of ad valorem taxation and a discussion of the fundamental assumptions for the reform, taking into consideration the fiscal and non-fiscal benefits for the finances of the economy of the territorial local government. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Opole University, Poland
Bibliografia
 • Brzeski W.J., Frenzen R., Uzasadnienie reformy formuły ad valorem w gospodarkach transformacji, Świat Nieruchomości 1999, nr 28.
 • Brzeziński B., Kalinowski M., Podatek od nieruchomości w orzecznictwie sądów, Toruń 1994.
 • Budżety jednostek samorządu terytorialnego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • Etel L., Ogólna charakterystyka systemów opodatkowania nieruchomości, [in:] L. Etel (ed.), Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003.
 • Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Temida 2, Białystok 1998.
 • Etel L., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości, Raport nr 155, Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmowych, Warszawa 1999.
 • Gaździcki J., Systemy katastralne, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera, Warszawa-Wrocław 1995.
 • Informacja o wynikach kontroli Zintegrowanego Systemu Katastralnego w latach 2000-2005 (I półrocze), KSR-41014/05, NIK, Warszawa 2006.
 • Jędrzejewska K., Kataster może za trzy lata, Rzeczpospolita, 21 January 1999.
 • Kisilowska H. (ed.), Nieruchomości. Zagadnienia prawne, Lexis Nexis, Warszawa 2007.
 • Konieczny J., Eksperci Unii o polskich doświadczeniach, Przegląd Podatkowy 1996, nr 12.
 • Kosikowski C., Potrzeba - zakres - warunki - metody reformy polskiego systemu podatkowego, [in:] A. Pomorska (ed.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, UMCS, Lublin 2003.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe II - część szczegółowa, Warszawa 1996.
 • Milewska K., Rewolucji podatkowej na razie nie będzie, Rzeczpospolita, 31 January 2000.
 • Narodowy plan przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa 1998.
 • Nowak A, Projekt opodatkowania wartości nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń innych państw, [in:] D. Kopycińska (ed.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Katedra Mikroekonomii, US, Szczecin 2005.
 • Nowecki G., Kataster i system katastralny, Przegląd Podatkowy 1996, nr 5.
 • Nowecki G., Reforma opodatkowania nieruchomości - propozycje rozwiązań systemowych, [in:] Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce w świetle doświadczeń wdrażania i rozwoju podatku 'ad valorem' w wybranych krajach, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Konferencje i Seminaria 5(23)99, Warszawa 1999.
 • Perspektywiczny program rozwoju systemu katastralnego, Warszawa 2000.
 • Ruśkowski E., Reforma opodatkowania nieruchomości jako warunek gruntownej reformy finansów lokalnych w Polsce, [in:] L. Etel (ed.), Rola katastru fiskalnego w systemie opodatkowania nieruchomości, Temida2, Białystok 2001.
 • Ruśkowski E., Podstawowe problemy podatków i opłat lokalnych, Finanse Komunalne 1995, nr 1.
 • Skwirowski P., Podatek katastralny niech nie straszy, Gazeta Wyborcza 9.04.2008.
 • Szczegółowe założenia projektu ustawy o katastrze nieruchomości oraz o opodatkowaniu nieruchomości, Warszawa 1995.
 • Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, UMCS, Lublin 2007.
 • Dekret Prezydenta RP z 14 stycznia 1936 r. o podatku od nieruchomości, DzU 1936 nr 3, poz. 14.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości, DzU 2004 nr 107, poz. 1138.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, DzU 2001 nr 38, poz. 454.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 października 2001 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości, DzU 2001 nr 135, poz. 1514.
 • Uchwała z 5 marca 1994 r. w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych, Monitor Polski 1994, nr 18, poz. 134.
 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - kodeks cywilny, DzU 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, tj. DzU 2006 nr 136, poz. 969 ze zm.
 • Ustawa z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, tj. DzU 2010 nr 193, poz. 1287 ze zm.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, tj. DzU 2010 nr 95, poz. 613 ze zm.
 • Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, tj. DzU 2010 nr 102, poz. 651 ze zm.
 • Ustawa z 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, DzU 2002 nr 200, poz. 1680.
 • Ustawa z 30 października 2002 r. o podatku leśnym, DzU 2002 nr 200, poz. 1682.
 • Ustawa z 30 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2002 nr 200, poz. 1683.
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003 nr 80, poz. 717 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171211981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.