PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 225 | 99--116
Tytuł artykułu

Polityka turystyczna jako czynnik podnoszenia konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej

Warianty tytułu
Tourism Policy as a Factor of Enhancing Competitiveness of Tourist Destinations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój turystyki nabiera nowych impulsów wobec coraz silniejszej presji konkurencyjnej, ujawniającej się również w relacjach przestrzennych. Dotyczy to zarówno miejsc dojrzałych pod względem rozwoju turystycznego, jak i nowych obszarów recepcji turystycznej. W tym kontekście rosnące znaczenie przypisuje się lokalnej polityce turystycznej, której wyrazem jest stosowanie określonych ekonomicznych i pozaekonomicznych instrumentów oddziaływania na procesy rozwojowe w turystyce. Celem opracowania jest identyfikacja i pomiar instrumentów polityki turystycznej władz samorządowych jako czynnika podnoszenia konkurencyjności w grupie jednostek podobnych ze względu na osiągniętą pozycję konkurencyjną oraz zdolność do konkurowania na międzynarodowym rynku turystycznym. Na podstawie studiów przypadku sześciu małych miast o wysokiej i stabilnej w badanym okresie pozycji konkurencyjnej stwierdzono względnie szeroki zakres zastosowanego instrumentarium i zróżnicowanie jego struktury (wykorzystanie instrumentów "twardych", bezpośrednich i "miękkich", pośrednich, tj. związanych z koordynowaniem działań na rzecz turystyki). (abstrakt oryginalny)
EN
Development of tourism takes on a new impetus due to competitive pressure. It refers not only to the traditional mature tourist destinations but also to the areas still "undiscovered" or just "discovered" as tourist destinations. In this context, particular importance should be attached to the tourism policy, expressed through the use of specific economic and non-economic instruments influencing tourism development processes. The aim of the paper is to identify tourism policy instruments used by local authorities in order to enhance competitiveness of entities on the international tourism market. Based on case studies of six small towns - mature tourist destinations - characterized by a high level of competitive position and ability to maintain this position during the analyzed period, it is stated that there was a relatively wide range of applied tourism policies of diverse structures (use of "hard", direct instruments and "soft", indirect measures, associated with coordinating activities to promote tourism). (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--116
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Barteczko, K., Grabowski, J., Wrzosek, A., 2003, Analiza przewag konkurencyjnych polskich regionów na europejskim rynku turystycznym, IKiCHZ, Warszawa,
 • Bedlender, J., Jefferson, A., Jenkins, C.L., Lickorish, L. (eds.), 1994, Developing Tourism Destinations. Policies and Perspectives, Longman, Harlow,
 • Bristow, G., 2005, Everyone's a "Winner": Problematising the Discourse of Regional Competitiveness, Journal of Economics Geography, vol. 5, s. 285-304.
 • Buhalis, D., 2000, Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, vol. 21, s. 97-116.
 • Butler, R., 2006, The Future and the TALC, w: Butler, R. (ed.), The Tourism Area Life Cycle. Conceptual and Theoretical Issues, vol. 2, Aspects of Tourism 29, Chanel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto, s. 281-290.
 • Connelly, G., 2007, Testing Governance - A Research Agenda for Exploring Urban Tourism Competitiveness Policy: the Case of Liverpool 1980-2000, Tourism Geographies, vol. 9, no. 1, s. 84-114.
 • Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., Shepherd, R., Wanhill, S., 1998, Tourism. Principles and Practice, 2nd ed., Pearson Education Limited, Harlow,
 • Crouch, G.I., Ritchie, J.R.B., 2000, The Competitive Destination: a Sustainability Perspective, Tourism Management, vol. 21, no. 1, s. 1-7.
 • Crouch, G.I., Ritchie, J.R.B., 2005, The Competitive Destination: a Sustainable Tourism Perspective, CABI, London.
 • Dwyer, L., Kim, C., 2003, Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, Current Issues in Tourism, vol. 6, no. 5, s. 369-413.
 • Dziedzic, E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej, nr 442, Warszawa,
 • Dziemianowicz, W., Mackiewicz, M., Malinowska E., Misiąg, W., Tomalak, M., 2001, Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa,
 • Enright, M.J., Newton, J., 2004, Tourism Destination Competitiveness: a Quantitative Approach, Tourism Management, vol. 25, s. 777-788.
 • Getz, D., 1992, Tourism Planning and Destination Life Cycle, Annals of Tourism Research, vol. 19, no. 4, s. 752-770.
 • Gołembski, G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Gołembski, G., 2004, The Role of Public Sector in Developing Tourism Product Strategies for Tourism Destination, The Poznań University of Economic Review, vol. 4, no. 1,s. 5-18.
 • Gołembski, G. (red.), 2008, Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Gołembski, G., 2010, Ocena oddziaływania samorządu terytorialnego na rozwój dużego miasta, w: Sala, J. (red.), Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 594-612.
 • Gorynia, M., 2007, Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, Difin, Warszawa.
 • Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.), 2009, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hall, C.M., 1994, Tourism and Politics: Policy, Power and Place, Progress in Tourism Recreation and Hospitality Management, no. 5, J. Wiley, Chichester, London.
 • Hall, CM., 2007, Tourism and Regional Competitiveness, w: Tribe, J., Aivey, D. (eds.), Developments in Tourism Research, Elsevier.
 • Harvey, D., 1989, From Managerialism to Entrepreneurialism: the Transformation In Urban Governance in Late Capitalism, Geografiska Annaler, no. 71B, s. 3-17.
 • Jeffries, D., 2001, Governments and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Jessop, B., 1997, The Entrepreneurial City: Re-imaging Localities, Redesigning Economic Governance, or Restructuring Capital?, w: Jewson, N., MacGreggor, S. (eds), Transforming Cities - Contested Governance and New Spatial Divisions, Routledge, London, s. 28-41.
 • Kornberger-Sokołowska, E., 2001, Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Liber, Warszawa.
 • Kowalczyk, A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Prace i Studia Geograficzne, t. 35, s. 155-197.
 • Kozak, M.W., 2008, Koncepcje rozwoju turystyki, Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(31), s. 38-58.
 • Majewska, J., 2008, Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań [maszynopis niepublikowany].
 • Majewska, J., 2011, Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu - Poznań na tle największych miast w Polsce, w: Gołembski, G. (red.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta - przykład Poznania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 36-65.
 • Małecki, E., 2004, Jockeying for Position: What It Means and Why It Matters to Regional Development Policy When Places Compete, Regional Studies, vol. 38, no. 9, s. 1101-1120.
 • Markowski, T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Martin, B.S., Uysal, M., 1990, An Examination of the Relationship between Carrying Capacity and the Tourism Life-Cycle: Management and Policy Implications, Journal of Environmental Management, vol. 31, s. 327-333.
 • Matczak, A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, nr 5, s. 27-39.
 • Meyer, B., 2008, Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, w: Rozprawy i Studia Uniwersytetu Szczecińskiego, t. 676, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Misala, J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mujżel, J. (red.), 1997, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej, Raport nr 30, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • Nawrot, Ł., 2006, Bezpośrednia konkurencyjność regionu turystycznego - istota i możliwości pomiaru, w: Gołembski, G. (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - przestrzeń-przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 211-232.
 • Nawrot, Ł., Zmyślony, P., 2004, Inwestor czy synergetyk: rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki, w: Gałecki, G. (red.), Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej, Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz, s. 48-65.
 • Nawrot, Ł., Zmyślony, P., 2009, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, Proksenia, Kraków.
 • Page, S.J., Hall, CM, 2003, Managing Urban Tourism, Pearson Education, Harlow.
 • Patrzałek, L., 1996, Narzędzia oddziaływania samorządów terytorialnych na rozwój lokalny i regionalny, Samorząd Terytorialny, nr 5.
 • Pawlusiński, R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Pearce, D.G., 1998, Tourism Development in Paris. Public Intervention, Annals of Tourism Research, vol. 25, no. 2, s. 457-476.
 • Porter, M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 • Rapacz, A. (red.), 2004, Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Shaw, G., Williams, A.M., 2004, Tourism and Tourism Spaces, Sage, London.
 • Szołno-Koguc, J., 2004, Samodzielność finansowa gmin, w: Michałowski, S., Pawłowska, A. (red.), Samorząd lokalny w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Lublin.
 • Sztando, A., 2000, Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, Studia Regionalne i Lokalne, vol. 1, no. 1, s. 79-92.
 • Thomas, H., Thomas, R., 1998, The Implications for Tourism of Shifts in British Local Governance, Progress in Tourism and Hospitality Research, vol. 4, J. Wiley & Sons, s. 295-306.
 • Vanhove, N., 2011, The Economics of Tourism Destinations, 2nd edition, Elsevier Science Publishers, Oxford.
 • Weber, S., Tomljenović, R. (eds.), 2004, Reinventing a Tourism Destination. Facing the Challenge, Institute for Tourism, Zagreb.
 • Weiermair, K., 2001, Überlegungen zum Wachstumsverhalten der Tourismusbranche, Jahrbuch der Schweizerischen Tourismuswirtschaft 2000/2001, St. Gallen, s. 125-139.
 • Weizenegger, S., 2006, The TALC Model and Protected Natural Areas: African Examples, w: Butler, R.W. (ed.), The Tourism Area Life Cycle, vol. 2, Conceptual and Theoretical Issues, Channel View Publications, Clevedon, UK, s. 124-137.
 • Włodarczyk, B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinant rozwoju, Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zmyślony, P., 2008, Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171212865

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.