PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 3--27
Tytuł artykułu

Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych, zakres ich wdrażania i znaczenie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovations on Polish Farms, their Scope of Implementation and Significance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W okresie poakcesyjnym nastąpił w polskim rolnictwie wzrost produktywności środków wydatkowanych w ramach zużycia pośredniego w stosunku do okresu sprzed akcesji. Jedną z istotnych przyczyn postępu, jaki się dokonał we wzroście produktywności była dyfuzja innowacji i związany z nimi postęp. Na zjawisko poprawy produktywności środków wydatkowanych w ramach zużycia pośredniego nałożyły się skutki akcesji, która przyniosła między innymi, istotny wzrost poziomu subwencji. Sytuacja ta stała się najważniejszą przyczyną poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Jeśli przed 2004 rokiem tylko 25 tys. gospodarstw miało cechy wskazujące na posiadanie zdolności konkurencyjnej, to w 2007 roku funkcjonowało już 290-300 tys. gospodarstw rolnych osób fizycznych i prawnych, które wyróżniały się zdolnością konkurencyjną lub miały przesłanki, by taką zdolność osiągnąć. Szacuje się, że wytwarzały one 50-60% krajowej wartości produkcji rolniczej. Wpływ innowacji na postęp zachodzący w polskim rolnictwie mógłby być większy, gdyby nie duży udział gospodarstw rolnych, które nie wdrażały innowacji. Były to głównie gospodarstwa mniejsze, ale w tej grupie znajdowało się także około 1/3 tych o wielkości 8 i więcej ESU. (abstrakt oryginalny)
EN
After the accession as compared to the pre-accession period Polish agriculture witnessed a growth in the volume of products produced with the resources spent under intermediate consumption. Diffusion of innovations and progress related thereto were among the significant reasons of the productivity growth. The phenomenon of growth in the volume of products produced with the resources spent under intermediate consumption overlapped with the effects of the accession, which brought, inter alia, a considerable increase in subsidies. This was the most important factor of improving the competitiveness of the Polish agriculture. If before 2004 only about 25 thousand farms showed any features pointing to competitive capabilities, in 2007 there were already 290-300 thousand farms of natural and legal persons, which demonstrated competitive capabilities or any prospects to achieve them. It is estimated that they produced 50-60% of the national value of agricultural production. The impact of innovations on the progress taking place in Polish agriculture could have been greater if there were less farms failing to implement innovations. These were mainly smaller farms, but this group also included about 1/3 of farms with an area of 8 or more ESU. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
3--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Augustyńska-Grzymek L: Pszenica ozima [w:] Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2008 roku. Praca zbiorowa pod red. A. Skarżyńskiej. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 • Bergstrom F.: Capital subsidies and the performance of firms. Kluwer Academic Publisher. Small Business Economics, vol. 14, no. 3/2000.
 • Ciodyk T., Zagórski T.: Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa [w]: Rynek ziemi rolniczej: stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, grudzień 2010.
 • Czekaj T.: Dochodowość materialnych czynników produkcji w latach 2005-2007 [w:] Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. Praca zbiorowa pod kier. W. Józwiaka. Program Wieloletni 2005-2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • Drucker P.: Innowacje i przedsiębiorczość. PWE, Warszawa 1992.
 • Duraj L, Papiernik-Woj dera L: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Difin, Warszawa 2010.
 • Dzun W., Adamski M., Burchardt A.: Spółki hodowlane Agencji Nieruchomości Rolnych a poprawa produktywności rolnictwa polskiego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 1(326), 2011.
 • Guyomard H., Latruffe L., Le Mouel C: Impact of CAP direct payments on French farms' managerial efficiency. Materiały z konferencji INRA. Suisse, Francja 2007.
 • Innovation under the future Common Agricultural Policy. Ministry of Food, Agriculture and Fishries, Copenhagen, 3 of March 2011.
 • Józwiak W.: Konkurencyjność oraz postęp w polskim rolnictwie i projekcja średnio-terminowa. Referat wygłoszony na konferencji międzynarodowej IERiGŻ-PIB nt. "Konkurencyjność gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej". Pułtusk, 5-7.12.2011 r.
 • Józwiak W.: Obecne i przyszłe skutki ekonomiczne możliwych scenariuszy rozwoju produkcji rolniczej wolnej od GMO i produkcji z udziałem GMO. Materiały Forum Debaty Publicznej "Organizmy zmodyfikowane genetycznie. Konieczność czy wybór? Szanse czy zagrożenia ?", 8.02.2012 r.
 • Józwiak W., Jagła W.: Korekta obciążeń gospodarstw rolnych osób fizycznych a możliwości rozwojowe tych gospodarstw [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2009 roku. Opracowanie zbiorowe pod kier. A. Kowalskiego. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2010.
 • Józwiak W., Zieliński M.: Polskie gospodarstwa rolne w warunkach kryzysu. Woda -Środowisko - Obszary Wiejskie, t. 10, z. 3, 2010.
 • Józwiak W., Mirkowska Z.: Trendy w rolnictwie polskim (lata 1990-2009) i próba projekcji na 2013 rok [w:] Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990--2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rozwoju rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane. Praca zbiorowa. Program Wieloletni 2011-2014, nr 21. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • Józwiak W., Kagan A., Floriańczyk Z.: WPR, innowacyjność i postęp technologiczny w gospodarstwach rolnych w Polsce - wnioski i rekomendacje dla reformy WPR. Ekspertyza wykonana dla MRiRW. Maszynopis. IERiGŻ-PIB, 30.10.2011 r.
 • Kagan A.: Efektywność produkcyjno-ekonomiczna przedsiębiorstw rolnych na tle procesów restrukturyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek, w których prawa z udziałów wykonuje Agencja. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 • Kleer J.: Perspektywy sektora publicznego na świecie [w:] Stan i perspektywy sektora publicznego w gospodarce rynkowej. Wnioski dla Polski (red. J. Kleer). OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 2004.
 • Łoboda L: Rozwój koncepcji i modeli przestrzennej dyfuzji innowacji. Acta Universitas Wratislaviensis 585. Studia Geograficzne 37. Wrocław 1983.
 • Mirkowska Z.: Innowacje i innowacyjna gospodarka a rolnictwo. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 4(325), 2010.
 • Patton M., Kostov P., McErlean S., Moss J.: Assesing the influence of direct payments on the rental value of agricultural land. Food Policy, vol. 33, issue 5/2008.
 • Podgórski B.: Stan i możliwości rozwoju hodowli zbóż w Polsce w warunkach integracji z UE. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW, Warszawa 2005.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Wydanie trzecie. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa 2008.
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji. PWE, Warszawa 1998.
 • Pouliquen A.: Integracja krajów Europy Wschodniej z Unią Europejska: od ożywienia do kryzysu (cz. II). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3(328), 2011.
 • Roberts M., Kirwan B., Hopkins J: The incidence of government program payments on agricultural land rents; the challenges of identification. American Journal of Agricultural Economics, vol. 85, issue 3/2003.
 • Skarżyńska A.: Krowy mleczne [w:] Wyniki ekonomiczne wybranych produktów rolniczych w 2006 roku (red. A. Skarżyńska). IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213083

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.