PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 | 89--103
Tytuł artykułu

Produkcja żywca wieprzowego w zrównoważonym rozwoju rolnictwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Production of Pigs for Slaughter in the Sustainable Development of Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań przedstawionych w opracowaniu było określenie wpływu chowu trzody chlewnej na środowisko i ocena zrównoważenia gospodarstw trzodowych o dużej skali produkcji. Analizą objęto 80 gospodarstw z trzodą chlewną położonych w ośmiu województwach o największej koncentracji chowu tego gatunku zwierząt w Polsce. Z badań wynika, że poziom zrównoważenia produkcji w gospodarstwach trzodowych jest zróżnicowany. W części gospodarstw nie przestrzega się norm w zakresie obsady zwierząt na 100 ha UR, ogranicza się powierzchnię kojców w chlewniach, w uprawie roślin stosuje się monokulturę, a wyposażenie w urządzenia do magazynowania odchodów zwierzęcych jest za małe w stosunku do potrzeb. W celu zrównoważenia gospodarstw trzodowych pod względem produkcyjnym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym ważne jest kształtowanie świadomości producentów rolnych odnośnie wpływu działalności rolniczej na zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby oraz zwiększanie nacisków prawnych w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska naturalnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research presented in the article was to determine the influence of pigs rearing on the natural environment and to assess sustainability of pig farms of great production scale. The analysis included 80 pig farms located in eight voivodeships of the greatest concentration of these animals' rearing in Poland. The research showed that a level of production sustainability in pig farms is diverse. In part of farms, the norms concerning stocking density per 100 ha of agricultural area are not observed, pigpen areas in piggeries are being limited, monoculture is used in crop growing, and equipment of devices for animal excrement storing is too low in relation to needs. In order to sustain pig farms with regard to production, economic, social, and environmental issues, it is important to shape awareness of agricultural producers concerning the influence of agricultural activity on water, air and soil pollution and to increase legal pressures within the scope of observing requirements of natural environment protection. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--103
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Adamowicz M: Rola polityki agrarnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, t. 2, z. 1, 2000.
 • Duer I., Fotyma M., Madej A.: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. FAPA, Warszawa 2004.
 • Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Dz.U. L 375 z 31.12.1991.
 • Faber A. : Wskaźniki proponowane do badań równowagi rozwoju rolnictwa. Fragmenta Agronomica, Puławy, nr 1(69), 2001.
 • Gołaś Z., Kozera M.: Ekologiczne konsekwencje koncentracji produkcji trzody chlewnej. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 1(7), 2008.
 • Kuś J.: Ekologiczne podstawy integrowanej produkcji roślinnej. Materiały szkoleniowe. IUNG Puławy, LODR Końskowola, 2005.
 • Myczko A. : Wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska w produkcji trzody chlewnej [w:] Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji i zgodnie z wymogami UE. POLnet, ADT Projekt, PJWet, Poznań 2005.
 • OECD-FAO: Agricultural Outlook 2010-2019; http://www.agri-outlook.org/dataoecd/ 13/13/45438527.pdf [11.06.2010].
 • OECD: Agriculture, Trade and the Environment: The Pig Sector Polish translation; http://www.oecd-ilibrary.org [25.02.2004].
 • Romaniuk W.: Kierunki zrównoważonego rozwoju technologii i budownictwa w chowie zwierząt. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4, 2010.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunku zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dz.U. nr 56, poz. 344 z póżn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Dz.U. z 2003 r., nr 4, poz. 44.
 • Runowski H.: Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Roczniki Naukowe SERiA, t. 2, z. 1, 2000.
 • Skorupski J.: Problemy związane z funkcjonowaniem wielkoprzemysłowych ferm trzody chlewnej w Polsce. Szczecin 2007; http://balticgreenbelt.org.pl/uploads/_pliki/fer-my-2.pdf [15.01.2008].
 • Smagacz J.: Rola zmianowania w rolnictwie zrównoważonym. Pamiętnik Puławski, z. 120(11), 2000.
 • Szymańska E.: Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 • Szymańska E.: Wpływ trzody chlewnej na środowisko. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 540, 2006.
 • Urban S.: Rola ziemi w rolnictwie zrównoważonym a aktualne jej zasoby w Polsce. Acta Agraria et Silvestria, Séries Agraria, Sekcja Ekonomiczna, vol. XL. Wydawnictwo PAN, Kraków 2003.
 • USDA: Livestock and Poultry: Word Markets and Trade; http://www.fas.usda.gov/ psdonline/circulars/livestock_poultry.pdf [20.03.2009].
 • Wilk W.: Koncepcja wykorzystania danych rachunkowych FADN do ustalenia stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych [w:] Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Praca zbiorowa pod red. J.S. Zegara. Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 11. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 • Woś A.: Rolnictwo zrównoważone [w:] Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.
 • Zegar S., Toczyński T., Wrzaszcz W.: Zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetle danych statystyki publicznej [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Praca zbiorowa pod red. J.S. Zegara. Raporty Programu Wieloletniego 2005-2009, nr 8. JERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213095

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.