PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (18) | 76--91
Tytuł artykułu

Minimalizacja kosztów wprowadzenia waluty euro - doświadczenia Estonii

Autorzy
Warianty tytułu
Minimizing the Costs of the Introduction of Euro Experience of Estonia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ugruntowana wiedza na temat eurotransformacji powinna sprzyjać obiektywnemu rozpoznaniu rzeczywistych wyzwań związanych z funkcjonowaniem strefy euro, a także przygotowaniu całego kraju do zamiany waluty. Od staranności zaprojektowania procesu zamiany pieniądza i zarządzania nim zależeć będzie zdolność do czerpania korzyści z uczestnictwa w tym obszarze oraz do zminimalizowanego występowania związanych z tym uciążliwych kosztów. Należy pamiętać, że rzetelność, kompletność i uczciwość w przekazywaniu informacji przyczyni się do ochrony zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Doświadczenie nabyte przez kraje strefy euro (m.in. Estonię) pokazuje, że kluczowym elementem udanego procesu wprowadzenia euro jest pozytywne nastawienie obywateli, którzy powinni być w pełni poinformowani i świadomi konsekwencji zachodzących zmian, przy czym głównym źródłem niechęci opinii publicznej do euro wydaje się być obawa przed wzrostem cen. Zatem kluczem do pozyskania zaufania społecznego dla procesu wprowadzenia euro jest wczesne zaplanowanie oraz skuteczne zarządzanie działaniami informacyjnymi i edukacyjnymi mającymi na celu ograniczenie wspomnianego ryzyka. Istotne wydaje się odpowiednie zaprojektowanie systemu kontroli, który chroniłby polskie społeczeństwo przed nadużyciami ze strony nieuczciwych handlowców. Powinno to być jednym z priorytetów przyszłej kampanii informacyjnej w Polsce, przy zaangażowaniu jak największej liczby organizacji i instytucji. Istotne wydaje się właściwe zarządzanie poprzez wdrożenie sprawnych i skutecznych rozwiązań na wielu płaszczyznach, aby żaden przedsiębiorca nie pozostał sam w związku z ponoszeniem kosztów dostosowania się do nowej sytuacji monetarnej w Polsce po wprowadzeniu euro. (abstrakt oryginalny)
EN
The established knowledge about euro transformation should foster the objective identification of the real challenges related to the functioning of the euro zone, as well as preparing the country for converting its currency. The care to design and manage the process of conversion of money will influence the ability to benefit from participation in this area and to minimize the occurrence of burdensome costs associated with this event. It is necessary to note that the accuracy, completeness and fairness in the transfer of information will help to protect both consumers and entrepreneurs. The experience gained by the euro zone countries (including Estonia) shows that a key element of a successful process of introducing euro is the positive attitude of citizens who should be fully informed and aware of the consequences of change; the main source of public resentment against the euro seems to be the fear of rising prices. Thus the key to raising public confidence in the process of introducing euro is early planning and effective management of information and educational activities aimed at reducing this risk. It seems important to design adequate monitoring system to safeguard the Polish society from the abuses of rogue traders. This should be a priority for a future campaign in Poland, with the involvement of as many organizations and institutions as possible. Very important seems to be good governance through the implementation of efficient and effective solutions on many levels so that no entrepreneur remained alone in relation to the incurring of costs to adapt to the new monetary situation in Poland after the introduction of euro. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
76--91
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Binek Z., Managing the process of minimizing the costs of euro adoption in Poland - the experience of Slovenia, "Management" 2011, vol. 15, no. 2.
 • Binek Z., Minimalizacja kosztów wprowadzenia waluty euro - doświadczenia Słowacji, [w:] Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, red. I. Politowicz, Z. Binek, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2011.
 • Decyzja Rady (2010/416/UE) z dnia 13 lipca 2010 r. zgodnie z art. 140 ust. 2 Traktatu w sprawie przyjęcia przez Estonię euro w dniu 1 stycznia 2011 r., DzU L 196 z 28.7.2010.
 • Doświadczenia Estonii z procesu zamiany waluty krajowej na euro, NBP, Warszawa 2011.
 • Estonia's National Changeover Plan, Version No. 9, October 2010.
 • Flash Eurobarometer, Euro introduction in Estonia. Ex-post citizens survey. Analytical report, The Gallup Organization 2011, no. 309.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Jedenaste sprawozdanie w sprawie praktycznych przygotowań do rozszerzenia strefy euro, Komisja Europejska, Bruksela, 12.11.2010, KOM (2010) 667 wersja ostateczna.
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Wprowadzenie euro w Estonii, Komisja Europejska, Bruksela, 22.03.2011, KOM (2011) 140 wersja ostateczna.
 • Osińska J., Monitor opinii publicznej nt. euro w Polsce, "Monitor opinii publicznej" 2011, nr 3/listopad, Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Ministerstwo Finansów.
 • Osińska J., Ochrona konsumentów w procesie wprowadzania euro - wnioski dla Polski, "Euroopracowania" 2011, nr 5/marzec, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, Ministerstwo Finansów.
 • Ross T., Estonia - latest experiences, Conference on Euro Changeover Preparations "Euro Changeover - what should or shouldn't be done?", Warszawa, 10-11 marca 2011.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 671/2010 z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Estonii, DzU L 196 z 28.7.2010.
 • Torój A., Przegląd doświadczeń innych państw związanych z wprowadzeniem euro: wypełnienie kryterium stabilności kursowej, "Euroopracowania" 2011, nr 4/marzec, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Ministerstwo Finansów.
 • Zespół Roboczy ds. Dostosowań Prawnych, Doświadczenia państw członkowskich Unii Europejskiej w wybranych obszarach dostosowań prawnych związanych z wprowadzeniem euro, "Euroopracowania" 2011, nr 10/sierpień, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Ministerstwo Finansów.
 • Zespół Roboczy ds. Sektora Finansowego, Analiza doświadczenia innych krajów UE, które przyjęły euro w zakresie kompetencji ZRSF, "Euroopracowania" 2011, nr 12/sierpień, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Ministerstwo Finansów.
 • Zespół Roboczy ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro, Analiza doświadczeń państw w zakresie wymiany pieniądza gotówkowego na euro, "Euroopracowania" 2011, nr 11/sierpień, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Ministerstwo Finansów.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213203

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.