PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (18) | 62--75
Tytuł artykułu

Trudności polskiej drogi do strefy euro wobec zjawisk kryzysowych w gospodarce europejskiej

Warianty tytułu
The Problems of Polish Road to the Euro Zone in the Face of Crisis Phenomena in European Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych aspektów wpływu zjawisk kryzysowych w gospodarce europejskiej na proces integracji walutowej Polski ze strefą euro. W pierwszej części przedstawiono podstawowe uwarunkowania wynikające z problemów z równowagą finansów publicznych w krajach UE i coraz bardziej negatywnego postrzegania strefy euro przez władze i społeczeństwo, w drugiej pokrótce zaprezentowano efekty analizy kilku najważniejszych wskaźników determinujących stopień konwergencji polskiej gospodarki względem obszaru euro oraz wypełniania w tym kontekście warunków optymalnego obszaru walutowego. Jako metody badawcze wykorzystano powszechnie stosowaną w naukach ekonomicznych metodę analizy danych statystycznych oraz w niewielkim zakresie analizę literatury. Pojawiające się od pewnego czasu negatywne zjawiska w gospodarce światowej sprawiły, że polska droga do strefy euro stała się trudniejsza. Nierównowagi fiskalne i znaczny wzrost oprocentowania papierów wartościowych emitowanych przez kraje należące do obszaru wspólnego pieniądza oraz wykazana niewielka odporność unii walutowej na ogólnoświatową recesję wydają się sprawiać, że postrzeganie procesu integracji monetarnej w Europie przez polskie społeczeństwo jest coraz mniej pozytywne. Dodatkowy problem stanowią przeszacowania wartości wskaźników decydujących o możliwości wypełnienia kryteriów konwergencji i warunków optymalnego obszaru walutowego. W tej sytuacji polska akcesja do strefy euro może tracić swój korzystny wydźwięk. Skalę pesymizmu w tym zakresie zwiększają obserwowane coraz większe trudności z opanowaniem przez władze sytuacji na europejskich rynkach finansowych oraz pojawiające się co pewien czas propozycje rekonstrukcji obszaru wspólnego pieniądza. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present selected aspects of the impact of the crisis in the European economy on the process of Poland's monetary integration with the euro zone. The first part presents basic conditions resulting from problems with the balance of public finance in the EU countries and the increasingly negative perception of the euro zone by the authorities and society, the second one briefly shows the results of an analysis of several key indicators that determine the degree of convergence of the Polish economy with the euro zone and, in this context, fulfilling the conditions of optimum currency area. As the research methods there were used: a method of the statistical data analysis which is commonly used in the economic sciences and - to a lesser extent - the analysis of literature. The negative phenomena, occurring for some time in the world economy, made the Polish road to the euro zone more difficult. Fiscal imbalances and a significant increase in interest rates of securities issued by member states of the common currency area, and demonstrated little resistance of the monetary union to the global recession seem to make the perception of the process of monetary integration in Europe by Polish society less and less positive. Another problem is the revaluation of the indicators determining the possibility of meeting the convergence criteria and conditions of an optimum currency area. In this situation, Poland's accession to the euro zone may lose its positive connotation. The scale of pessimism in this regard is increased, on the one hand, by an observed progressive difficulty in mastering the situation in European financial markets by the authorities, and on the other - by the propositions of the reconstruction of a common currency area, emerging from time to time. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
62--75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • "Monitor Konwergencji Nominalnej" 2011, nr 2-12, www.mf.gov.pl, 17.12.12011.
 • epp.eurostat.cec.eu.int.
 • General government data. Autumn 2011, Komisja Europejska 2011, ec.europa.eu, 17.12.2011.
 • Introduction of the euro in the new member states. Analytical report, "Flash Eurobarometer" 2011, no. 329.
 • Michalczyk W., An overview to the exchange rate stability as a criterion of the ac cession to the Euro Zone, Folia Oeconomica Stetinensia 2011/1, nr 10 (18), red. W. Tarczyński, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 120-130.
 • Michalczyk W., Rola interwencji walutowych na polskiej ścieżce do euro, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 238. Wybrane problemy funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, red. J. Bilski, E. Feder-Sempach, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010, s. 121-134.
 • Michalczyk W., Równowaga finansów publicznych a proces europejskiej integracji walutowej w dobie globalnego kryzysu, [w:] Ekonomia i Prawo. T. VII. Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, cz. 1, red. B. Polszakiewicz, J. Boehlke, UMK, Toruń 2011, s. 353- -369.
 • Osińska J., Poparcie dla wprowadzenia euro, "Monitor Opinii Publicznej" 2011, nr 3, www.mf.gov.pl, 17.12.2011.
 • Program konwergencji - aktualizacja 2008, Rada Ministrów, Warszawa 2008.
 • Program konwergencji - aktualizacja 2009, Rada Ministrów, Warszawa 2010.
 • Program konwergencji - aktualizacja 2011, Rada Ministrów, Warszawa 2011.
 • Program konwergencji, Rada Ministrów, Warszawa 2004.
 • Ramy Strategiczne Narodowego Planu Wprowadzenia Euro, Pełnomocnik Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 2010.
 • Torój A., Wzrost częstotliwości zmian w zakresie wypełnienia kryterium stopy procentowej po roku 2008: wyjaśnienie, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, Warszawa 2011.
 • www.efsf.europa.eu.
 • www.nbp.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.