PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (19) | 126--137
Tytuł artykułu

Centra Integracji Społecznej i ich efektywność w procesie reintegracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych

Warianty tytułu
Centres of Social Integration and their Role in the Process of Social and Professional Reintegration of Marginalized Persons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest próba prezentacji działalności Centrów Integracji Zawodowej oraz ocena skuteczności ich działań w zakresie reintegracji społecznej osób marginalizowanych. Posłużono się metodami, takimi jak: analiza i krytyka aktów prawnych, analiza i krytyka literatury, analiza statystyczna. Centra Integracji Społecznej stanowią od 2004 r. jedną z głównych instytucji, w ramach których dokonuje się reintegracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych ze względu na długotrwałe bezrobocie. W trakcie prowadzonych przez te instytucje programów osoby bezrobotne długotrwale uczą się zawodu, zaradności życiowej i powrotu do pełni życia społecznego i zawodowego. W latach 2007-2010 liczba centrów zwiększyła się z 53 do 70. W tym okresie w wyniku prowadzonych w tych instytucjach działań reintegracyjnych usamodzielniło się ekonomicznie ponad 2900 osób. Głównym źródłem finansowania Centrów Integracji Społecznej w całym okresie objętym analizą były środki publiczne pochodzące z budżetów gmin, Funduszu Pracy i Unii Europejskiej. W latach 2007-2010 działające w Polsce centra zgromadziły łącznie 121 mln zł, co dawało średnio 44,5 tys. zł na jedną osobę usamodzielnioną ekonomicznie. Centra nie spełniają swojej funkcji ze względu na małą skuteczność w zakresie doprowadzenia do pełnego usamodzielnienia ekonomicznego uczestników. Problemem są relatywnie wysokie koszty utrzymania tego typu instytucji i coraz mniejsze zainteresowanie samorządów ich tworzeniem i finansowaniem. Z drugiej strony coraz większego znaczenia nabierają kluby integracji społecznej, które wykonują podobne działania i są tańsze w utrzymaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is an attempt to present the activities of the centers of social integration, and the assessment of the effectiveness of their activities in the field of social reintegration of marginalized persons due to long-term unemployment. Methods: analysis and criticism of legal instruments, analysis and criticism of literature and statistical analysis. Social integration centers are one of the main institutions since 2004, within which social and employment reintegration of the marginalized persons takes place because of long-term unemployment. During these programs the long-term unemployed learn certain professions, resourcefulness and try to return to a full social and professional life. In the period of 2007-2010 the number of centers increased from 53 to 70 of such kind of institutions. During this period, as a result of the activities carried out in these institutions, more than 2900 of the long-term unemployed became economically independent. The main source of financing social integration centers throughout the whole analyzed period, was public money from the budgets of districts, Labour Fund and the European Union Funds. In the years 2007-2010 in Poland, the centers collected a total of 121 million zlotys, which gave an average of 17.5 thousand zlotys per an independent person. The centers do not fulfill their role because of low effectiveness in terms of bringing the participants to full economic independency. The main problem of these centers is the relatively high cost of maintaining this type of institution and much smaller interest of local government in their development and financing. From another point of view, clubs of social integration, which conduct similar activities and absorb less funding become more and more important. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
126--137
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
autor
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Borghi V., Berkel R., Individualised service provision in an era of activation and new governance, "International Journal of Sociology and Social Policy" 2007, vol. 27, nr 9/10.
  • Chodura P., Centrum Integracji Społecznej jako podmiot gospodarki społecznej i rozwoju lokalnego, [w:] Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym, Zeszyt Gospodarki Społecznej nr 2, Warszawa 2007.
  • Employment and Social Situation Quarterly Review: December 2011, European Commission, Brussels, 10 January 2012, http://ec.europa. eu/social/ BlobServlet?docId= 7293&langId=en.
  • Kietlińska K., Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim, Difin, Warszawa 2010.
  • Koral J., Podmioty Ekonomii Społecznej nr 2, Centra Integracji Społecznej, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2009.
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Raport: Instytucje Aktywnej Integracji Społecznej i Zawodowej - Centra Integracji Społecznej w 2010 r., Warszawa, lipiec 2011.
  • Najwyższa Izba Kontroli, Raport z kontroli funkcjonowania systemu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo w ramach przedsiębiorczości społecznej, NIK, Warszawa 2010.
  • Politaj A., Sposoby dofinansowania spółdzielni socjalnych w Polsce ze środków publicznych, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Uwarunkowania Rynkowe Rozwoju Mikro- I Małych Przedsiębiorstw "Mikrofirma 2011", Systemy finansowania i oceny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 637, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług nr 62, Szczecin 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213249

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.