PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (19) | 114--125
Tytuł artykułu

Struktura oraz dynamika zmian bezrobocia w Polsce w latach 1990-2010

Warianty tytułu
The Structure and Dynamics of Unemployment Changes in Poland in 1990-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od początku lat 90. zjawisko bezrobocia znajduje się w centrum zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Celem artykułu jest jego opis według wybranych charakterystyk społeczno-demograficznych (ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, uprzednio zajmowany status na rynku pracy, prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych) oraz zmiennych ukazujących jego wewnętrzną stabilność (strumienie napływu i odpływu do/z bezrobocia, czas przebywania w tej populacji). Interesuje nas poziom oraz natężenie zmian w czasie tych charakterystyk oraz ich wpływ na zmienność natężenia bezrobocia w badanym okresie. Analiza ta pozwoli na weryfikację następujących hipotez badawczych: w ostatnich dwóch dekadach zmienne opisujące natężenie i strukturę bezrobocia charakteryzowały się podobnym kształtem przebiegu oraz obserwowana w badanym okresie zmienność poziomu bezrobocia wynikała głównie ze zmieniającego się w niej udziału osób bezrobotnych pozbawionych prawa do zasiłku. W ocenie wpływu tych cech na niestabilność natężenia bezrobocia wykorzystano liniową funkcję regresji, którą wyznaczono dla każdej z tych zmiennych osobno. Mając informację o stopniu dopasowania danych empirycznych do funkcji teoretycznej, oceniono wpływ każdej z nich na tę zmienność. Informacje wykorzystane w analizie pochodzą z rejestracji bieżącej prowadzonej przez urzędy pracy. Przeprowadzone rozważania nie potwierdziły przyjętych w analizie tez. Dla większości charakterystyk opisujących populację bezrobotnych ich kształt przebiegu w czasie istotnie różnił się od poziomu (natężenia) bezrobocia, a największy wpływ na jego zmienność w badanym okresie miał udział bezrobotnych z młodszych grup wieku, relatywnie słabo wykształconych i nieradzących sobie na nieustannie zmieniającym się rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
From the beginning of the 1990s. the phenomenon of unemployment is located in the heart of many scientific disciplines. The article is its description by selected socio-demographic characteristics (sex, age, education, formerly occupied status on the labour market, the right to the allowance for unemployment benefits) and variables reflecting its internal stability (streams flow and drainage to/from unemployment, time of being in this kind of population). We are interested in the level and dynamics of changes in these characteristics and their influence on the variation of intensity of unemployment during the considered period. This analysis will allow to test the following hypotheses: in the last two decades the variables describing the intensity and structure of unemployment are similar in shape to pass and the level of unemployment which is observed during the period of volatility is mainly due to the changing in the share of unemployed without the right to the allowance. In assessing the impact of these characteristics on instability of unemployment we will use a linear function of the trend, which will be chosen for each of these variables separately. Having the information on the extent of matching empirical data to theoretical function, we assess the impact of each of them on this variability. The information used in the analysis comes from the current registration carried out by the labour offices. Conducted deliberations did not prove the arguments from the analysis. For most of the characteristics that describe the shape of the unemployed population their course in time differed substantially from the level of unemployment and the greatest impact on its variability over the considered period had a share of the unemployed from the younger age groups, relatively poorly educated and not being able to cope on the constantly changing labor market. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
114--125
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bezrobocie rejestrowane. Wydawnictwa z różnych lat okresu 1990-2010, GUS, Warszawa.
 • Frodyna K., Zmiany na rynku pracy w ujęciu wojewódzkim, \"Wiadomości Statystyczne\" nr 3, GUS, Warszawa 2008.
 • Gałecka E., Zastosowanie funkcji dopasowań do analizy efektywności rynku pracy, \"Wiadomości Statystyczne\" nr 10, GUS, Warszawa 2007.
 • Kluza S., Serek R., Toński P., Wykorzystanie analizy czynnikowej do typologii lokalnych rynków pracy, \"Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych\" nr 5, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1998.
 • Kostrzewska I., Pawełek B., Analiza rynku pracy w ujęciu terytorialnym, \"Wiadomości Statystyczne\" nr 10, GUS, Warszawa 2007.
 • Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
 • Newell A., Pastore F., Socha M., Niektóre czynniki kształtujące regionalną strukturę bezrobocia w Polsce, \"Ekonomista\" nr 6, PTE, Warszawa 2000.
 • Portal informacyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/bezrobocie-rejestrowane-w-polsce/ z dnia 05.03.2011.
 • Rocznik Statystyczny Pracy, 1995, 1999, 2001, 2009, GUS, Warszawa.
 • Tokarski T., Regionalne zróżnicowanie rynku pracy, \"Wiadomości Statystyczne\" nr 11, GUS, Warszawa 2005.
 • Tokarski T., Kwiatkowski E., Bezrobocie regionalne w Polsce w latach 1995-2005, \"Ekonomista\" nr 4, PTE, Warszawa 2007.
 • Zdrojewski E., Regiony o najwyższej stopie bezrobocia, \"Wiadomości Statystyczne\" nr 5, GUS, Warszawa 2005.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213251

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.