PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (19) | 103--113
Tytuł artykułu

Innowacyjność i konkurencyjność IOB jako stymulanta rozwoju woj. warmińsko-mazurskiego

Warianty tytułu
Innovation and Competitiveness of Business Environment as a Stimulant of Development of Warmia and Mazury
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem badań była diagnoza sytuacji kluczowych instytucji otoczenia biznesu (IOB) woj. warmińsko-mazurskiego w kontekście ich innowacyjności i konkurencyjności, a także charakterystyka działań podejmowanych przez samorząd woj. warmińsko-mazurskiego w zakresie wzmacniania potencjału i siły oddziaływania IOB. Na potrzeby badań przyjęto, że instytucje otoczenia biznesu to instytucje non-profit, a więc podmioty działające nie dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Jednostki te mają bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do realizacji usług na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Otoczenie biznesu stanowią różne kategorie podmiotów, m.in.: agencje rozwoju regionalnego i lokalnego, ośrodki szkoleniowo-doradcze, organizacje reprezentujące przedsiębiorców, instytucje proinnowacyjne działające na rzecz innowacyjności: centra transferu technologii, instytuty i ośrodki badawczo-rozwojowe odgrywające rolę centrów, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości (do których są zaliczane inkubatory przedsiębiorczości i inkubatory technologiczne, centra lub parki naukowo-technologiczne itp.), fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. W trakcie procedury określania próby badawczej zidentyfikowano 126 instytucji otoczenia biznesu prowadzących działalność na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, z czego 54 odpowiedziały na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Zebrany w ten sposób materiał empiryczny poddano analizie metodą sumy punktów, dzięki czemu udało się wyodrębnić instytucje kluczowe z punktu widzenia ich innowacyjności i konkurencyjności. Wybrana grupa instytucji charakteryzowała się zróżnicowanym składem pod względem zarówno formy prawno-organizacyjnej, jak i rodzaju aktywności. Z badań wyłania się obraz sceptycznego podejścia do innowacji, co uzasadnia działania podejmowane przez samorząd województwa w zakresie budowania Regionalnego Systemu Usług. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this study is the diagnosis of the situation of the most important business environment institutions (BEI) in the context of their innovation and competitiveness, as well as characteristics of the actions taken by the regional government of Warmia and Mazury voivodeship in strengthening the capacity and the impact of BEI. BE is defined in the study as non-profit institutions which means that they do not operate for profits or allocate profits to the statutory objectives. These units have a material and technical base, staff and competencies needed to deliver services for socio-economic development of the region. Different categories of actors constitute business environment, including: regional and local development agencies, training and consulting centers, organizations representing businesses, institutions operating for the benefit of innovation: technology transfer centers, institutes and R & D centers to act as centers, centers of innovation and entrepreneurship (which are classified as business incubators and technology incubators, centers or science and technology parks, etc.), loan and guarantee funds. One hundred and twenty six business institutions have been identified in the region of Warmia and Mazury, of which 54 responded to the questionnaire survey. The empirical material collected in this way was analyzed by the scoring method managed to identify the most important institutions in terms of their innovation and competitiveness. In this way there was separated a group of institutions characterized by varying the composition both in terms of legal and organizational forms and types of activity. The study proves a skeptical approach to innovation which justifies the action taken by the provincial government especially with regard to building a Regional System of Services. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
103--113
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Balicki A., Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.
 • BDKM Grupa Doradcza, Koncepcja funkcjonowania Regionalnego Systemu Usług w ramach projektu systemowego Regionalny System Usług - sieć InnoWaMa, http://rsu.warmia.mazury.pl/images /stories/rsu/pdf/Koncepcja_funkcjonowania_RSU.pdf, 2011.
 • BDKM Grupa Doradcza, Kryteria uczestnictwa w Regionalnym Systemie Usług - sieć InnoWaMa, http://rsu.warmia.mazury.pl/images/stories/rsu/pdf/Kryteria_uczestnictwa_RSU.pdf, 2011.
 • Burdecka W., Instytucje otoczenia biznesu, Badanie własne PARP, Warszawa 2004.
 • Dołzbłasz S., Instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki sfery B+R na obszarze województwa dolnośląskiego, www.dolnyslask.plfileadminuser_ksiazka4.
 • Dominiak J., Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 • Dominiak J., Perdał R., Diagnoza stanu otoczenia regionalnego przedsiębiorczości w regionie wielkopolskim, [w:] Raport końcowy z realizacji projektu Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego (projekt finansowany przez MRR w ramach Konkursu Dotacji Fundusze Europejskie na poziomie NSS), http://igsegp.amu.edu.pl/RAPORTY, 2009.
 • Dorożyński T., Urbaniak W., Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w woj. łódzkim, [w:] Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, red. J. Świerkocki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2011.
 • Filipiak B., Ruszała J., Instytucje otoczenia biznesu. Rozwój, wsparcie, instrumenty, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2009.
 • Kisiel R., Wojarska M., Babuchowska K., Marks-Bielska R., Badanie instytucji otoczenia biznesu woj. warmińsko-mazurskiego pod kątem konkurencyjności i innowacyjności świadczonych usług wraz z rekomendacjami, http://rsu.warmia.mazury.pl/images/stories/rsu/pdf/Raport_kocowy_Badanie_instytucji_ otoczenia_ biznesu.pdf, 2010.
 • Korenik S., Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty, AE, Wrocław 2003.
 • Kuzel M., Współpraca przedsiębiorstw ze zlokalizowanymi w Polsce filiami światowych korporacji - wyniki badania ankietowego, www.skolar.umk.pl/pdf/Kuzel_ Badanie_2005_2.pdf, 2005.
 • Markowski T., Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Matusiak K.B., Uwarunkowania rozwoju infrastruktury wsparcia w Polsce, [w:] Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2010.
 • Matusiak K.B., Instytucje wsparcia, [w:] Instytucje wsparcia. Innowacje i transfer technologii, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008.
 • Metodologia badania potencjału innowacyjnego instytucji otoczenia biznesu w woj. wielkopolskim, Pracownia Badań i Doradztwa \"Re-Source\" Korczyński Sarapata sp. j., 2008.
 • Mizgajska H., Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, AE, Poznań 2002.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych (DzU 2009, nr 85, poz. 719).
 • Stiglitz J.E., Challenges in the Analysis of the Role of Institutions in Economic Development, http//cdi.mecon.gov.ar/biblio/docelec/stiglitz/stiglitz6.pdf, 2000.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (z dnia 28.11.2011 r.), http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php ?page=dzial&dzial_id=98.
 • Wilkin J., Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji wsi w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, T. I, Z. 78, sesja naukowa Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji z Unią Europejską.
 • Winiarski B., Polityka regionalna w warunkach gospodarki rynkowej, AE, Wrocław 1992.
 • Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego. Teorie, tendencje, interpretacje, AE, Poznań 2000.
 • http://rsu.warmia.mazury.pl/dokumenty
 • http://rsu.warmia.mazury.pl/o-projekcie.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.