PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 1--30
Tytuł artykułu

Teoretyczne apekty konkurencyjności przedsiębiostwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Theoretical Aspects of Enterprise Competitiveness : Toward an Eclectic Approach?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest dokonanie przeglądu oraz oceny przydatności najważniejszych teoretycznych koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa. Uwagę skoncentrowano w szczególności na ewolucyjnym i kumulatywnym charakterze ich rozwoju. Przedstawianie ram definicyjnych poruszanego zagadnienia rozpoczęto od próby zdefiniowania pojęcia konkurencyjności przedsiębiorstwa i jego wymiarów. Omówienie wymiarów konkurencyjności przedsiębiorstwa (rozumianych jako potencjał konkurencyjny, strategia konkurencji oraz pozycja konkurencyjna) miało na celu nie tylko ustalenie wspólnych ram definicyjnych tych zmiennych, ale również zasygnalizowanie możliwych do wykorzystania w badaniach empirycznych wskaźników zmiennych. W dalszej części artykułu zaprezentowano kierunki rozwoju koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa w ramach dwóch ujęć (pozycjonowania i zasobowego), sygnalizując różnice występujące w stosowanej w ich wypadku terminologii oraz treści pojęć. Dla obu omawianych nurtów zasygnalizowano również wynikające z analizy dorobku teoretycznego zależności zachodzące pomiędzy wymiarami konkurencyjności. Trzecia z zaprezentowanych koncepcji stanowi próbę przedstawienia eklektycznego ujęcia łączącego cechy zarówno nurtu pozycjonowania, jak i zasobowego, a jednocześnie uwzględniającego charakter zależności występujących pomiędzy analizowanymi wymiarami konkurencyjności w ujęciu dynamicznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The article reviews and evaluates the main theoretical concepts of enterprise competitiveness. In particular, the authors focus on the evolutionary and cumulative nature of the development of enterprises. The article begins with an attempt to define the concept of enterprise competitiveness. The authors discuss various aspects of enterprise competitiveness understood as competitive potential, competitive strategy and competitive position. This is designed to not only provide a framework for defining these variables, but also suggest indicators that could be used in further empirical studies, Dzikowska and Gorynia say. Later in the article the authors trace the development of the concept of enterprise competitiveness in the context of the two basic approaches - the positioning approach and the resourcebased view - highlighting differences between the two, including differences in terminology. The authors examine the relationships between different aspects of competitiveness resulting from both approaches. They also come up with a third, eclectic approach that combines selected features of the positioning and resource-based models. This new approach takes into account dynamic relationships between the analyzed aspects of competitiveness, Dzikowska and Gorynia say. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
1--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Ambastha A., Momaya K., [2004], Competitiveness of firms: review of theory, frameworks, and models, "Singapore Management Review", Vol. 26, Nr 1, s. 45-61.
 • Attia S.T., Hooley G., [2007], The role of resources in achieving target competitive positions, "Journal of Strategic Marketing", Vol. 15, Nr 2-3, s. 91-119.
 • Barney J.B., [1991], Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management", Vol. 17, Nr 1, s. 99-120.
 • Barney J.B., [2002], Gaining and Sustaining Competitive Advantage, 2nd ed., Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Barney J.B., Clark D.N., [2009], Resource-Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Barney J.B., Wright P.M., [1998], On Becoming a Strategic Partner: The Role of Human Resources in Gaining Competitive Advantage, "Human Resource Management", Vol. 37, Nr 1, s. 31-46.
 • Bowman C., [2008], Generic strategies: a substitute for thinking?, "The Ashridge Journal", s. 1-6, Spring 2008.
 • Bowman C., Faulkner D., [1996], The Essence of Competitive Strategy, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Buaron R., [1981], New-game strategies, "The McKinsey Quarterly", s. 24-40, Spring 1981.
 • Burnewicz J. (red.), [1993], Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Chandler A.D., [1992], Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge.
 • Collins D.J., [1991], A resource-based analysis of global competition: the case of the bearings industry, "Strategic Management Journal", Vol. 12, Nr S1, s. 49-68.
 • Cyrson E., [2002], Nowy paradygmat strategii konkurencji, [w:] Skawińska E. (red.), Konkurencyjność przedsiębiorstw: nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa,Poznań.
 • D'Aveni R.A., [2007], Mapping your Competitive Position, "Harvard Business Review", s. 110-120.
 • Drucker P.F., [1976], Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem, PWN, Warszawa.
 • Dunford M., Louri H., Rosenstock M., [2001], Competition, competitiveness, and enterprise policies, MPRA Paper 29971, University Library of Munich, Germany.
 • Dyer J.H., Hatch N.W., [2006], Relation-specific capabilities and barriers to knowledge transfers: creating advantage through network relationships, "Strategic Management Journal", Vol. 27, Nr 8, s. 701-719.
 • Feurer R., Chaharbaghi K., [1994], Defining Competitiveness: A Holistic Approach, "Management Decision", Vol. 32, Nr 2, s. 49-58.
 • Flak O., Głód G., [2009], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele. Część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Gluck F.W., [1980], Strategic choice and resource allocation, "The McKinsey Quarterly", Vol. 1, s. 22-33.
 • Godziszewski B., [1999], Potencja konkurencyjności przedsiębiorstwa jako źródło przewag konkurencyjnych i podstawa stosowanych instrumentów konkurowania, [w:] Stankiewicz M.J. (red.), Budowanie potencja u konkurencyjności przedsiębiorstwa, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Gorynia M. (red.), [2002], Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Gorynia M., [2007], Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Gorynia M., [2010], Konkurencyjność w ujęciu mikroekonomicznym, [w:] Gorynia M., Łaźniewska E., Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B., Tarka P., [2011], Bazowe koncepcje konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Gorynia M., Jankowska B. (red.), Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na międzynarodową konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, s. 17-43.
 • Grabowski T., [1994], Wzorzec rynkowego zachowania przedsiębiorstwa, [w:] Otta W.J. (red.), Droga do rynku - aspekty mikroekonomiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Haffer M., [2003], Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [w:] Skowronek-Mielczarek A. (red.), Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek, SGH, Warszawa.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R., [2008], Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Kogut B., [1985], Designing global strategies: Comparative and competitive value-added chains, "Sloan Management Review", Vol. 24, Nr 4, s. 15-28.
 • Krikebaum H., [1997], Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 • Kusa R., [2007], Potencjał konkurencyjności a pozycja konkurencyjna małopolskich biur podróży. Raport z badań, Kraków.
 • Lippman S.A., Rumelt R.P., [1982], Uncertain imitability: an analysis of inter-firm differences in efficiency under competition, "Bell Journal of Economics", Vol. 13, Nr 2, s. 418-453.
 • Mandal A., Thomas H., Antunes D., [2009], Dynamic linkages between mental models, resource constraints and differential performance, "Journal of Strategy and Management", Vol. 2, Nr 3, s. 217-239.
 • McCarthy M.S., Norris D.G., [1999], Improving competitive position using branded ingredients, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 8, Nr 4, s. 267-285.
 • Moon H.Ch., Newman S.P., [1995] Competitiveness of product, firm, industry, and nation in a global business, "International Business Journal", Vol. 5, Nr 1, s. 37-43.
 • Moutinho L., Brownlie D., [1994], The Strategic Approach to the Analysis of Competitive Position, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 12, Nr 4, s. 15-21.
 • Nandakumar M.K., Ghobadian A., O'Regan N., [2010], Business-level strategy and performance. The moderating effects of environment and structure, "Management Decision", Vol. 48, Nr 6, s. 907-939.
 • Nowak S., [1985], Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa.
 • Nowakowski M. (red.), [2000], Biznes międzynarodowy, Key Text, Warszawa.
 • Otta W., [1994], Strategia przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, [w:] Gołębiowski T. (red.), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, PWN, Warszawa.
 • Pace R.W., Stephan E.G., [1996], Paradigms of competitiveness, "Competitiveness Review", Vol. 6, Nr 1, s. 8-13.
 • Penrose E.T., [1959], The Theory of the Growth of the Firm (3rd edition 1995), Oxford University Press, New York.
 • Peteraf M.A., Barney J.B., [2003], Unraveling the Resource-based Triangle, "Managerial and Decision Economics", Vol. 24, Nr 4, s. 309-323.
 • Pierścionek Z., [2003], Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa.
 • Porter M.E., [1980], Competitive Strategy, Free Press, New York.
 • Porter M.E., [1985], Competitive Advantage, The Free Press, New York.
 • Porter M.E., [1991], Towards a dynamic theory of strategy, "Strategic Management Journal", Vol. 12, Nr S2, s. 95-117.
 • Porter M.E., [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E., [2006a], Przewaga Konkurencyjna. Osiąganie i Utrzymywanie Lepszych Wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Porter M.E., [2006b], Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 • Porter M.E., Caves R.E., [1977], From entry barriers to mobility barriers, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 91, Nr 2, s. 241-261.
 • Prahalad C.K., Hamel G., [1990], The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", Vol. 68, Nr 3 (maj-czerwiec), s. 79-91.
 • Rumelt R.P., [1984], Towards a Strategic Theory of the Firm, [w:] R.B. Lamb (red.), Competitive Strategic Management, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, s. 556-570.
 • Rumelt R., Schendel D., Teece D., [1994], Fundamental Issues in Strategy, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Sheehan N.T., Foss N.J., [2009], Exploring the roots of Porter's activity-based view, "Journal of Strategy and Management", Vol. 2, Nr 3, s. 240-260.
 • Simmonds K., [1986], The Accounting Assessment of Competitive Position, "European Journal of Marketing", Vol. 20, Nr 1, s. 16-31.
 • Spanos Y.E., Lioukas S., [2001], An examination into the causal logic of rent generation: contrasting Porter's competitive strategy framework and the resource-based perspective, "Strategic Management Journal", Vol. 22, Nr 10, s. 907-934.
 • Stankiewicz M.J., [2005], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 • Strategor, [2001], Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Thornhill S., White R.E., [2007], Strategic purity: a multi-industry evaluation of pure vs. hybrid business strategies, "Strategic Management Journal", Vol. 28, Nr 9, s. 553-561.
 • U.S. Competitiveness Policy Council, [1992], Building a competitive America, First Rep. to the President and Congress, Competitiveness Policy Council, Washington, D.C.
 • Ward P., Bickford D.J., Keong Leong G., [1996], Configuration of manufacturing strategy, business strategy, environment and structure, "Journal of Management", Vol. 22, Nr 4, s. 597-626.
 • Wernerfelt B., [1984], A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal", Vol. 5, Nr 2, s. 171-180.
 • Wernerfelt B., [1995], The Resource-Based View of the Firm: Ten Years After, "Strategic Management Journal", Vol. 16, Nr 3, s. 171-174.
 • Wheelen T.L, Hunger J.D., [2008], Concepts in Strategic Management and Business Policy, 11th ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Yadegarfard N., Lodmira D., [2010], An Estimation of a Competitive Position of an Enterprise and the Choice of Competitive Strategy, "European Journal of Scientific Research", Vol. 44, Nr 1, s.108-114.
 • Zahra S.A., [2000], Global Competitiveness and Corporate Strategy in the 21st Century, "Competitiveness Review", Vol. 10, Nr 1, s. 83-103.
 • Zucchella A., Palamara G., [2007], Niche strategy and export performance, "Advances in International Marketing", Vol. 17, s. 63-87.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.