PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr 4 | 31--60
Tytuł artykułu

Zasoby kształtujące konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Resources Behind the Competitiveness of Polish Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja i charakterystyka najważniejszych zasobów, które w największym stopniu wpływają na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, także konkurencyjność międzynarodową. Realizacja celu wymagała przeprowadzenia badań empirycznych, które zostały wykonane na grupie polskich przedsiębiorstw charakteryzujących się ponadprzeciętnym wzrostem. Jako metoda badawcza została zastosowana metoda wielu studiów przypadków, pozwalająca na uzyskanie jakościowych informacji nt. badanych zasobów przedsiębiorstw. Wyniki zostały zaprezentowane zgodnie z zaproponowaną typologią zasobów w podziale na zasoby materialne, niematerialne i kombinacje. W artykule zostały szczegółowo przedstawione najważniejsze z punktu widzenia konkurencyjności cechy zasobów. Wnioski wskazują, iż polskie przedsiębiorstwa o ponadprzeciętnym wzroście posiadają zasoby, których cechy w pełni odpowiadają teorii zasobowej, a także teorii wiedzy (knowledge based view). Po drugie, z badań autora wynika, iż nie tylko same zasoby kształtowały przewagę konkurencyjną badanych firm, ale także idiosynkratyczne powiązania między nimi. Po trzecie, znaczenie zasobów z punktu widzenia ich wpływu na konkurencyjność w badanych przedsiębiorstwach różni się istotnie z wynikami badań przedsiębiorstw nieselekcjonowanych z punktu widzenia ponadprzeciętnego wzrostu. Ponadto, wyniki badań wskazują na znaczne upodobnienie się polskich przedsiębiorstw do wysoce zinternacjonalizowanych przedsiębiorstw z krajów najwyżej rozwiniętych na świecie, o czym świadczy zarówno struktura, hierarchia, jak i właściwości najważniejszych zasobów wskazanych przez badane firmy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to identify and discuss the main resources shaping the competitiveness of Polish enterprises, including their international competitiveness. The research involves an empirical study conducted on a sample of Polish enterprises displaying above-average growth. The research method used is the multiple case-study approach, which makes it possible to gather qualitative data on the resources held by the analyzed enterprises. The results are presented in accordance with the proposed typology of resources with a division into tangible and intangible resources as well as combinations of these two. The article discusses in detail the main characteristics of the resources involved in terms of enterprise competitiveness. The author concludes that, first, Polish companies with above-average growth rates have resources whose features fully meet the resource theory as well as the so-called knowledge-based view. Second, the research shows that it is not only resources themselves but also idiosyncratic ties between them that shape the competitive advantage of the analyzed companies, Śliwiński says. Third, resources tend to play a different role in companies with above-average growth rates compared with the general population of companies. The impact of resources on the competitiveness of the surveyed enterprises was significantly different than in the case of companies not selected specifically in terms of above-average growth, the author says. Furthermore, the research revealed that Polish firms have largely grown similar to their counterparts in more developed countries in terms of the structure, hierarchy and key features of the resources used, Śliwiński says. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
31--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Amit R., Schoemaker P.J., [January 1993], Strategic assets and organisational rent, "Strategic Management Journal", Vol. 14, s. 33-46.
 • Aniszewska G., [2007], Kultura organizacyjna w zarządzaniu, PWE, Warszawa
 • Barney J., [1986], Strategic Factor Markets: Expectations, Luck and Business Strategy, "Management Science", Vol. 32, No. 10, s. 1231-1241.
 • Barney J., [1991], Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management", Vol. 17, No. 1.
 • Barney J.B., [1997], Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley Publishing Company Inc., New York.
 • Bingham C.B., Eisenhardt K.M., [2008], Position, Leverage and Opportunity: A Typology of Strategic Logics Linking Resources with Competitive Advantage, "Managerial and Decision Economics", Vol. 29.
 • Boschken H.L., [March 1990], Strategy and Structure: Reconceiving the Relationship, "Journal of Management".
 • Burger S., Oldenbloom N., [1997], South African i Singaporean exporters: their attitudes, information sources i export problems, "South African Journal of Business Management", Vol. 28, nr 2.
 • Ciamaga L., [1997], Zagraniczna polityka gospodarcza Polski w teorii i praktyce dostosowań do Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 • Collins J., [2001], Good to Great: Why Some Companies Make the Leap...and Others Don't, Harper Business, New York.
 • Coyne K., [1985]. Sustainable Competitive Advantage: What it is,What it isn't., "Business Horizons", Vol. 29, No. 1.
 • Cyfert S., [2006], Strategiczne doskonalenie procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Dąbrowski J.M., Szomburg J., Kamiński T., [1995], Efekty prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, "Przegląd Organizacji", nr 2.
 • De Wit B., Meyer R., [2007], Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Eisenhardt K.M., [1989], Building theories from case study research, "Academy of Management Review", Vol. 14, nr 4, s. 532-550.
 • Flejterski S., [1984], Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej, "Gospodarka Planowa", nr 9.
 • Gorynia M., [2002], Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Gorynia M., [2005], Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, PWE, Warszawa.
 • Grau U., Guttmann B., [2005], Reinhold Würth. Ein Unternehmer und sein Unternehmen, Swiridoff, Künzelsau.
 • Hamel G., Prahalad C.K., [1994], Competing for the future, Harvard Business Press, Harvard.
 • Hofer Ch., Schendel D.E., [1978], Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publishing, St. Paul, Minn.
 • Hoopes D.G., Madsen T.L., Walker G., [2003], Guest Editors' Introduction to the Special Issue: Why is There a Resource-Based View? Toward a Theory of Competitive Heterogeneity, "Strategic Management Journal", Vol. 24, s. 889-902.
 • Hunt S.D., Morgan R.M., [1996], The Resource-Advantage Theory of Competition: Dynamics, Path Dependencies, and Evolutionary Dimensions, "Journal of Marketing", Vol. 60.
 • Jaques E., [1989], The Organizational Culture Perspective, Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove.
 • Jeliński B., [1997], Polityka kursu walutowego w procesie transformacji polskiej gospodarki, [w:] Wybrane problemy międzynarodowej współpracy gospodarczej, Treder H. (red.), Sopot, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Jurek-Stępień S., [2002], Zmienność warunków konkurencyjności w wyniku procesu transformacji gospodarki i globalizacji, [w:] Umiędzynarodowienie i globalizacja przedsiębiorstw, Supeł C. (red.), Płock, NOVUM.
 • Kavoussi M.R., [1984], Export expansion i economic growth: further empirical evidence, "Journal of Development Economies", Vol. 14, s. 241-250.
 • Khalafall K.Y., Webb A.J., [2001], Export-led growth i structural change: Evidence from Malaysia, "Applied Economics", Vol. 33, nr 3, s. 1703-1715.
 • Krupski R., [2006], Strategiczność zasobów, Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., [2009], Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa.
 • Lippman S., Rumelt R., [1982], Uncertain Imitability: An Analysis of Interfirm Differences in Efficiency Under Competition, "Bell Journal of Economics", Vol. 13, No. 2.
 • Lubiński M., [1995], Konkurencyjność gospodarki czy przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 6.
 • Makadok R., [2001], Toward a Synthesis of the Resource-Based View and Dynamic-Capability Views of Rent Creation, "Strategic Management Journal", Vol. 22, No. 5, s. 387-401.
 • Mantura W., [2001], Systematyzacja czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa przemysłowego, [w:] Organizacja i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 32, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 • Mathews J.A., [2002], A resource-based view of Schumpeterian economic dynamics, "Journal of Economics", 12, s. 29-54.
 • Maxwell J.A., [2005], Qualitative research design: An interactive approach' (2nd ed.), SAGE Publications, Thousand Oaks, CA.
 • Merriam S.B., [1998], Qualitative Research i Case Studies Applications w Education', Jossey-Bass Publications, San Francisco.
 • Miles M., Huberman A., [2000], Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.
 • Miles R., Snow C., [1978], Organizational Strategy, Structure and Process, McGraw-Hill, New York.
 • Miller D., [2003], An asymmetry - based view of advantage: towards an attainable sustainable, "Strategic Management Journal", Vol. 24, s. 961-976.
 • Miller D., Shamsie J., [1996], The Resource-Based View of the Firm in Two Environments: The Hollywood Film Studios from 1936 to 1965, "Academy of Management Journal", No. 3, s. 519-543.
 • Mynarski S., [1995], Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków.
 • Nikodemska-Wołowik A.M., [2008], Klucz do zrozumienia nabywcy - jakościowe badania marketingowe, Verde, Warszawa.
 • Nogalski B., Surawski B.M., [2001], System informacji strategicznej w zarządzaniu uczącym się przedsiębiorstwem, red. Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., [w:] Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Obłój K., [2000], Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
 • Obłój K., [2002], Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa.
 • Pemberton J.D., Stonehouse G.H., [2000], Organisational Learning and Knowledge Assets - An Essential Partnership, "The Learning Organization", Vol. 7, No. 4, s. 184-193.
 • Penrose E.T., [1959], The Theory of The Growth of The Firm, Basil Blackwell, Oxford.
 • Peteraf M.A., [1993], The Cornerstones of Competitive Advantage: A Resource-Based View, "Strategic Management Journal", Vol. 14, No. 3, s. 179-191.
 • Pfeffer J., [1994], Competitive advantage through people, California Management Review, Vol. 36, s. 9-28.
 • Pierścionek Z., Jurek-Stępień S., [2006], Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Pluciński E., [2011], Konkurencyjność polskiego eksportu z perspektywy nowoczesnych czynników wytwórczych. Wybrane aspekty na przykładzie handlu Polski z UE - w tym z Niemcami i Czechami, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Konferencja naukowa 18.10.2011.
 • Porter M.E., [1985], Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free Press, New York.
 • Reynolds T.J., Gutman J., [1979], An Investi gation at the Levels of Cognitive Abstraction Utilized by the Con sumers w Product Differentia tion, [w:] Attitude Research Under the Sun, Eighmey J. (red.), American Marketing Asso ciation, Chicago.
 • Reynolds T.J., Gutman J., [1984], Laddering: Extending the Rep ertory Grid Methodology to Construct Attribute-Consequence-Value Hierarchies, [w:] Personal Values i Consumer Psychology, Pitts R., Woodside A. (red.), Lexington Books, Lexington, MA.
 • Reynolds T.J., Gutman J., [Feb/March 1988], Laddering theory, method, analysis i interpretation, "Journal of Advertising Research".
 • Siggelkow S., [2002], Evolution toward Fit, "Administrative Science Quarterly", Vol. 47, s. 125-159.
 • Simon H., [2009], Hidden Champions of the Twenty-First Century: The Success Strategies of Unknown World Market Leaders, Springer, London.
 • Stankiewicz M.J., [2005], Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., [1997], Dynamic capabilities and strategic fit, "Strategic Management Journal", Vol. 18, s. 510-533.
 • Tyler G.W., [1981], Growth and export expansion in developing countries: some empirical evidence, "Journal of Development Economics", Vol. 9, s. 121-130.
 • Urbanowska-Sojkin E., [2004], Niematerialne czynniki konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, red. E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Wernerfelt B., [1984], A resource-based view of the firm, "Strategic Management Journal", Vol. 5, s. 171-180.
 • Witek-Hajduk M., [2010], Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Wysokińska Z., [1999], Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia, MBA nr 1.
 • Yin R.K., [2003], Case study research, design i methods, 3rd red., Sage Publications, Newbury Park.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213423

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.