PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 882 | 79--96
Tytuł artykułu

Dziedzictwo kulturowe w strategiach rozwoju największych miast województwa podkarpackiego

Warianty tytułu
Cultural Heritage in the Development Strategies of the Largest Urban Centres in the Podkarpackie Voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój lokalny rozumiany jest obecnie jako proces trwałych, pozytywnych przemian danej jednostki terytorialnej, zmierzający do kreatywnego, efektywnego i racjonalnego wykorzystania miejscowych zasobów. Z drugiej strony za dziedzictwo kulturowe, zarówno na gruncie teorii konserwatorskiej, jak i geografii społeczno-ekonomicznej oraz ekonomiki kultury, uznaje się obecnie zróżnicowane materialne i niematerialne wartości spełniające współczesne funkcje. Ciekawą kwestią jest więc to, czy i na ile dziedzictwo kulturowe jest zauważane przez władze lokalne i rozpoznane jako potencjał rozwojowy poszczególnych miast i gmin w Polsce, a jeśli tak, to jak szeroko jest rozumiane i na jakie sfery funkcjonowania jednostek terytorialnych może oddziaływać. Odpowiedzi na tak zarysowany problem badawczy poszukiwano, analizując strategie rozwoju największych miast województwa podkarpackiego. Wydaje się, że w ślad za rozumieniem dziedzictwa kulturowego jako współczesnych sposobów wykorzystania przeszłości na gruncie teoretycznym, również w praktyce planowania strategicznego zasoby i walory środowiska kulturowego są chętnie wymieniane wśród istotnych czynników rozwoju lokalnego. Porównując obecność odniesień do dziedzictwa kulturowego w strategiach rozwoju wybranych ośrodków miejskich Podkarpacia, podjęto także próbę stworzenia typologii miast pod względem deklarowanego znaczenia dziedzictwa kulturowego jako zasobu rozwojowego. (abstrakt autora)
EN
Local development is presently understood as a process of sustained, positive changes taking place in a given territorial unit, leading to the creative, effective and rational use of local resources. Cultural heritage, on the other hand, is currently defined both in conservation literature, socio-economic geography and cultural economics as diverse tangible and intangible values that fulfil numerous contemporary functions. A matter worth researching is thus if and to what extent cultural heritage is recognised by local authorities as a form of development potential, and if so, how broadly it is understood and what dimensions of the functioning of local territorial units it may affect. I sought the answer to these questions through an in-depth analysis of development strategies of the largest urban centres of Poland's Podkarpackie Voivodship. It seems that following theories on heritage as a contemporary development resource, as well as the actual practice of strategic planning, the areas resources and qualities of the cultural environment are enthusiastically included among the essential factors of local development. Comparing references to heritage made in strategic documents of the cities researched, I propose a typology of cities with respect to the importance given to and willingness to use cultural heritage as a development resource.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity (2008), red. B. Graham, P. Howard, Ashgate, Aldershot.
 • Ashworth G.J. (1994), Building a New Heritage, Routledge, London.
 • Ashworth G.J. (2007), Sfragmentaryzowane dziedzictwo: sfragmentaryzowany instrument sfragmentaryzowanej polityki [w:] Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania, red. M. Murzyn, J. Purchla, MCK, Kraków.
 • Atkinson D. (2005), Heritage [w:] Cultural Geography, red. D. Atkinson i in., I.B. Tauris, London.
 • Berger A. (1991), Media Analysis Techniques, Sage, Newbury Park, California.
 • Bober J. (2002), Rozwój lokalny jako efekt polityki władz lokalnych [w:] Studia z zakresu zarządzania publicznego, red. J. Hausner, M. Kukiełka, AE w Krakowie, Kraków.
 • Brett D. (1996), The Construction of Heritage, Cork University Press, Cork.
 • Brol R. (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Broński K. (2006), Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 706, Kraków.
 • Dziedzictwo kulturowe w XXI wieku. Szanse i wyzwania (2007), red. M. Murzyn, J. Purchla, MCK, Kraków.
 • Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów (2001), red. T. Markowski, D. Stawasz, UŁ, Łódź.
 • Graham B. (2006), Heritage, Culture and Economy: the Urban Nexus [w:] Practical Aspects of Cultural Heritage - Presentation, Revaluation, Development, red. S. Schröder-Esch, Bauhaus-Universität Weimar, Weimar.
 • Graham B. i in. (2002), A Geography of Heritage, Arnold, London.
 • Guarino E. i in. (1995), Gospodarka przestrzenna i rozwój lokalny w opinii lokalnej administracji samorządowej [w:] Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, red. J. Parysek, Biuletyn KPZK PAN, z. 104, PWN, Warszawa.
 • Gzell S. (2001), Strategia rozwoju miasta zamiast rozwoju [w:] Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany, red. I. Jażdżewska, UŁ, Łódź.
 • Hausner J. (1999), Zasady i mechanizmy rozwoju regionalnego i lokalnego [w:] Aktywizacja gospodarcza gminy górniczej, red. J. Hausner, MSAP, AE w Krakowie, Kraków.
 • Heffner K. (2008), Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa.
 • Klamut M. (2008), Konkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnej [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa.
 • Kudłacz T. (2008), Programowanie rozwoju regionalnego i lokalnego [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa.
 • Markowski T. (2008), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa.
 • Mason J. (1996), Qualitative Researching, Sage, London.
 • Miszewski M. (1993), Postulat rozwoju rynków lokalnych a instytucja samorządu lokalnego, Zeszyty Naukowe AE w Katowicach, nr 127, Katowice.
 • Murzyn M. (2004), Dziedzictwo kultury żydowskiej w Krakowie w XX wieku, Rocznik Międzynarodowego Centrum Kultury, nr 13.
 • Murzyn-Kupisz M. (2008), Zarządzanie dziedzictwem kulturowym na początku XXI wieku. Wyzwania stojące przed władzami lokalnymi Krakowa [w:] Barcelona i Kraków. Zmieniające się wizje - wizje zmian, red. J. Purchla, MCK, Kraków.
 • Murzyn-Kupisz M. (2009), Europejskie fundusze pomocowe a konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych. Szanse i zagrożenia [w:] Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych, red. B. Szmygin, Politechnika Lubelska, ICOMOS, Warszawa-Lublin 2009.
 • Murzyn-Kupisz M. (2010), Podmioty na rynku dziedzictwa kulturowego, "Studia Regionalne i Lokalne", nr 3(41).
 • Myna A. (1998), Rozwój lokalny, regionalne strategie rozwoju, regionalizacja, "Samorząd Terytorialny", nr 11.
 • Parysek J. (1995), Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym [w:] Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, red. J. Parysek, Studia KPZK PAN, T. CIV.
 • Parysek J. (1997), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Prawelska-Skrzypek G. (2003), Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Purchla J. (2005), Dziedzictwo a transformacja, MCK, Kraków.
 • Rocznik demograficzny 2009 (2009), GUS, Warszawa.
 • Schwimmer W. (2005), Introduction [w:] European Cultural Heritage, vol. 1, Intergovernmental Co-operation: Collected Texts, red. R. Pickard, Strasbourg, Council of Europe Publishing.
 • Silverman D. (1993), Interpreting Qualitative Data - Methods for Analysing Talk, Text and Interaction, Sage, London.
 • Strzelecki Z. (2008), Polityka regionalna [w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red. Z. Strzelecki, PWN, Warszawa.
 • Vademecum Konserwatora Zabytków. Międzynarodowe Normy Ochrony Dziedzictwa Kultury (2000), PKN ICOMOS, Warszawa.
 • Weber P. (1990), Basic Content Analysis, Sage, London.
 • Wydobyć z marginesu. Przyczynki do dyskusji o kulturze i rozwoju w Europie. Podsumowanie raportu przygotowanego dla Rady Europy Przez Europejski Zespół Badawczy Kultury i Rozwoju (1998), Instytut Kultury, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213701

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.