PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 21 | nr 94 | 95--111
Tytuł artykułu

Rachunek kosztów i korzyści jako metoda oceny projektów inwestycyjnych w infrastrukturę społeczną

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Cost-Benefit Analysis as a Method of Assessing Investment Projects in the Social Infrastructure
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem funkcjonowania samorządu gminnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb lokalnej społeczności w zakresie usług publicznych, w tym edukacji, kultury i rekreacji. Wymaga to zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury, takiej jak: domy kultury, biblioteki, hale sportowe, boiska, ścieżki rowerowe. Nakłady finansowe konieczne do poniesienia na budowę, a następnie utrzymanie obiektów infrastruktury społecznej są zazwyczaj duże, zaś usługi świadczone przez instytucje i organizacje nimi dysponujące są nieodpłatne. Zatem z finansowego punktu widzenia są to przedsięwzięcia nieopłacalne, ale niosą one za sobą istotne korzyści społeczne. W przypadku inwestowania w obiekty infrastruktury społecznej, do oceny zasadności przeprowadzenia danego projektu można posłużyć się metodą rachunku kosztów i korzyści, w której uwzględnia się nie tylko aspekty finansowe, ale też korzyści ekonomiczne i społeczne, jakie wywołuje dany projekt w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Zaprezentowana w artykule metodologia rachunku kosztów i korzyści jest wykorzystywana do oceny projektów przedkładanych do programów dotacji unijnych. Największą trudność w zaprezentowanej metodzie stanowi oszacowanie w mierniku pieniężnym przewidywanych korzyści ekonomicznych wywołanych przez wdrożenie projektu. (abstrakt oryginalny)
EN
Fulfilling the collective needs of a local community in terms of public services, such as education, culture and recreation constitutes the objectives of the functioning of the county local government. This requires ensuring access to adequate infrastructure, such as community centres, libraries, football pitches and bicycle lanes. The financial outlay necessary to construct and then to maintain the social infrastructure buildings are usually considerable and the services offered which are based on these are free of charge. Thus, from a financial point of view these are unprofitable undertakings, but they bring relevant social benefits. In the case of investment in the social infrastructure, the method of the cost and benefit account that not only includes financial aspects, but also economic and social benefits that a given project involves in its social and economic environment, is used when assessing the legitimacy of a particular project. The Cost-Benefit Analysis methodology presented in the article is employed to assess the projects submitted within the EU funding scheme. Assessing predicted economic benefits created by implementing the project in terms of the money measure constitutes the greatest difficulty in the presented method. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
  • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
  • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Uszczegółowienie programu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Lublin 2009.
  • Szot-Gabryś T., Metoda "luki finansowej" w finansowaniu inwestycji z funduszy strukturalnych, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, nr 85, 12(2010).
  • Szot-Gabryś T., Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne, DIFIN, Warszawa 2011.
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku O samorządzie gminnym, Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1591.
  • Więcławski J., Kicia M. (red.), Analiza zdolności kredytowej gmin w województwie lubelskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.
  • Wytyczne ogólne do studiów wykonalności dla projektów w ramach RPO Województwa Lubelskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213811

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.