PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 213 | 55--72
Tytuł artykułu

Międzynarodowa konkurencyjność miast jako obszarów recepcji turystycznej

Warianty tytułu
International Competitiveness of Cities as Tourist Destinations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dobie globalizacji, intensyfikacji procesów decentralizacji i integracji międzynarodowej, nowych trendów konkurencyjnych w regionach rozwój turystyki nabiera nowych impulsów. Wobec wyzwań rozwojowych i presji konkurencyjnej stają zarówno tradycyjne, dojrzałe obszary turystyczne, jak i miejsca dotąd "nieodkryte" lub dopiero "odkrywane" - w szczególności miasta stanowiące miejsca istotnej koncentracji zjawisk turystycznych (w tym zagranicznych przyjazdów turystycznych), zdolne do zwiększania swojej sprawności i konkurencyjności w wymiarze międzynarodowym. Jednostki te, zarówno zdominowane przez funkcję turystyczną, jak i takie, dla których stanowi ona jedną z wielu funkcji gospodarczych determinujących procesy rozwojowe, charakteryzuje określona pozycja konkurencyjna na międzynarodowym rynku turystycznym oraz zdolność do jej poprawy bądź podtrzymania w czasie. Celem opracowania jest pomiar i ocena pozycji konkurencyjnej miast jako obszarów recepcji turystycznej, a także ich zdolności do konkurowania na międzynarodowym rynku turystycznym. W ramach rezultatów badawczych opracowano mapę klasyfikacji największych polskich miast (liczących powyżej 300 tys. mieszkańców) ze względu na międzynarodową pozycję konkurencyjną ich funkcji turystycznej i dynamikę zmian tej pozycji w przyjętym okresie analizy (lata 1997-2009). Na tej podstawie zidentyfikowano miasta o najwyższej pozycji konkurencyjnej w zakresie pełnionej funkcji turystycznej w 2009 roku, wśród których jedne odznaczają się równocześnie wysoką dynamiką poprawy pozycji konkurencyjnej w latach 1997-2009, a inne - względną stabilnością. Uwzględniono przy tym różne wymiary konkurencyjności wynikowej, analizując strukturę miernika syntetycznego funkcji turystycznej miast w całym okresie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the era of globalization, intensification of decentralization process, international integration and new competitive trends in the regions, the development of tourism takes a new impetus. Facing the challenges of development and competitive pressure refer not only to the traditional mature tourist destinations but also to the areas still "undiscovered" or just "discovered" as tourist destinations - especially contemporary cities which are the areas of significant concentration of tourist phenomena (such as foreign tourist arrivals) and which are able to increase their efficiency and competitiveness in the international dimension. These entities, both dominated by the tourist function, as well as those for which it is one of many features that determine economic development processes, can be characterized by a specific competitive position in the international tourism market and their ability to improve or sustain over time. The main aim of the paper is to measure and assess the competitive position of cities as tourist destinations, as well as their ability to compete on the international tourist market. One of the results of the study is typology of ten largest cities in Poland (population exceeding 300 thousand inhabitants) illustrated by a matrix which classifies cities according to their competitive position as tourist destinations and the rate of change according to relevant position respectively in the analyzed period (years 1997-2009). On this basis, there were identified cities with the highest competitive position according to the intensity of their tourist function in 2009, among which some are described by a high growth of this function while improving the competitive position in the period 1997-2009 and others - by relative stability. At the same time different dimensions of competitive position were taken into account through analyzing the structure of the synthetic tourist function of cities over the years. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
55--72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Alejziak, W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 • Ashworth, G., Page, S.J., 2011, Urban Tourism Research: Recent Progress and Current Paradoxes, Tourism Management, vol. 32, no. 1, s. 1-15.
 • Bahar, O., Kozak, M., 2007, Advancing Destination Competitiveness Research: Comparison Between Tourists and Service Providers, Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 22, no. 2, s. 61-71.
 • Barbiroli, G., 2006, Developing a Multifunctional Tree-structured Quality Index for Soil Management, Management of Environmental Quality: an International Journal, vol. 17, no. 3, s. 339-370.
 • Barteczko, K., Grabowski, J., Wrzosek, A., 2003, Analiza przewag konkurencyjnych polskich regionów na europejskim rynku turystycznym, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie, Warszawa.
 • Bieńkowski, W., 1995, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bristow, G., 2005, Everyone's a "Winner": Problematising the Discourse of Regional Competitiveness, Journal of Economics Geography, vol. 5, s. 285-304.
 • Buhalis, D., 2000, Marketing the Competitive Destination of the Future, Tourism Management, vol. 21, no. 1, s. 97-116.
 • Butler, R., 1980, The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources, Canadian Geographer, no. XXIV, s. 5-12.
 • Crouch, G.I., Ritchie, J.R.B., 2005, The Competitive Destination: a Sustainable Tourism Perspective, CABI, London.
 • Deas, I., Giordano, B., 2001, Conceptualizing and Measuring Urban Competitiveness in Major English Cities: an Exploratory Approach, Environment & Planning A, vol. 33, no. 8, s. 1411-1429.
 • Dwyer, L., Kim, C., 2003, Destination Competitiveness: Determinants and Indicators, Current Issues in Tourism, vol. 6, no. 5, s. 369-413.
 • Dziedzic, E., 1998, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania Szkoły Głównej Handlowej, nr 442, Warszawa.
 • Enright, M.J., Newton, J., 2004, Tourism Destination Competitiveness: a Quantitative Approach, Tourism Management, vol. 25, no. 6, s. 777-788.
 • Gołembski, G. (red.), 2008, Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Gorynia, M., 2007, Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, Difin, Warszawa.
 • Gorynia, M., Łaźniewska, E. (red.), 2009, Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hall, C.M., 2007, Tourism and Regional Competitiveness, w: Tribe, J., Aivey, D. (eds.) Developments in Tourism Research, Elsevier, s. 217-230.
 • Hassan, S.S., 2000, Determinants of Market Competitiveness in an Environmentally Sustainable Tourism Industry, Journal of Travel Research, vol. 38, no. 3, s. 239-245.
 • Kędzior, Z. (red.), 2005, Badania rynku. Metody zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Klasik, A., 1999, Analiza konkurencyjności miast, w: Broszkiewicz, T. (red.), Konkurencyjność miast i regionów Polski Południowo-Zachodniej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 821, Wrocław, s. 15-26.
 • Kotler, P., Hader, D.H., Rein, I., 1993, Marketing Places: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, Nations and States, The Free Press, New York.
 • Kozak, M.W., 2006, Konkurencyjność turystyczna polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, vol. 3, nr 25, s. 49-65.
 • Kozak, M., Rimmington, M., 1999, Measuring Tourist Destination Competitiveness: Conceptual Considerations and Empirical Findings, Hospitality Management, vol. 18, s. 273-283.
 • Liszewski, S., 2007, Miasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium z geografii turyzmu, Turyzm, vol. 17, nr 1-2, s. 77-92.
 • Majewska, J., 2011a, Pomiar i ocena stadium rozwoju turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu - Poznań na tle największych miast w Polsce, w: Gołembski, G. (red.), Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej miasta - przykład Poznania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 36-65.
 • Majewska, J., 2011b, Międzynarodowe aspekty badania funkcji turystycznej obszaru, w: Durydiwka, M., Duda-Gromada, K. (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 211-220.
 • Markowski, T., 1999, Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Matczak, A., 1989, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, nr 5, s. 27-39.
 • Matczak, A., 1992, Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Meethan, K., 2001, Tourism in Global Society: Place, Culture, Consumption, Palgrave, Basingstoke.
 • Misala, J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mujżel, J. (red.), 1997, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej, Raport nr 30, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa.
 • Nawrot, Ł., Zmyślony, P., 2009, Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego, PROKSENIA, Kraków.
 • Niezgoda, A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Prace Habilitacyjne Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 24, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Nowińska-Łaźniewska, E., 2004, Relacje przestrzenne w Polsce w okresie transformacji w świetle teorii rozwoju regionalnego, Prace Habilitacyjne Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 13, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Pearce, D.G., 2001, An Integrative Framework for Urban Tourism Research, Annals of Tourism Research, vol. 28, no. 4, s. 926-946.
 • Porter, M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York.
 • Porter, M.E., 2002, Regional Foundations of Competitiveness and Implications for Government Policy, Department of Trade and Industry Workshop, April.
 • Prideaux, B., 2000, The Resort Development Spectrum: a New Approach to Modeling Resort Development, Tourism Management, vol. 21, no. 3, s. 225-240.
 • Rymarczyk, J. (red.), 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Storper, M. 1997, The Regional World: Territorial Development in a Global Economy, Guilford Press New York.
 • Strahl, D. (red.), 1998, Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Vanhove, N., 2005, The Economics of Tourism Destinations, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Włodarczyk, B., 2006, Przestrzeń turystyczna - cykliczność, "aktorzy", determinanty rozwoju, Turyzm, vol. 16, nr 2, s. 41-64.
 • Włodarczyk, B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinant rozwoju, Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zeliaś, A. (red.), 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171213869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.