PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 220 | 291
Tytuł artykułu

Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej

Autorzy
Warianty tytułu
The Creation of Customer Value by Tourism Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowy problem badawczy, który autorka postanowiła w pracy rozwiązać, to próba odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest zastosowanie w praktyce koncepcji kreowania wartości dla klienta przez tak heterogeniczny strukturalnie obiekt rynkowy, jakim jest obszar recepcji turystycznej. Rozwój nauk o zarządzaniu (w tym zarządzania strategicznego), ekonomiki konsumpcji, handlu, marketingu, psychologii, socjologii czy ekonomii instytucjonalnej pozwolił już bowiem wypracować metody oraz wskazać reguły, prawa i prawidłowości dotyczące budowania wartości dla klienta. Należy się jednak zastanowić, czy podmioty działające w destynacji mogą je zaadaptować do własnych potrzeb, by usatysfakcjonować swoich gości i zbudować ich lojalność. Z problemu badawczego wynika główny cel niniejszej rozprawy, którym jest zaprezentowanie istoty, znaczenia i możliwości praktycznego zastosowania koncepcji kreowania wartości dla klienta w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej. Cele szczegółowe pracy sformułowano następująco: dokonanie przeglądu literatury światowej i krajowej odnoszącej się do istoty wartości dla klienta, określenie specyfiki wartości dla klienta turysty, sposobów jej kalkulacji i jej wpływu na proces wyboru miejsca docelowego podróży, przeprowadzenie pogłębionej diagnozy wzajemnych uwarunkowań między wartością, satysfakcją, jakością i lojalnością na rynku turystycznym, zidentyfikowanie wartości obszaru recepcji dla turysty, jej źródeł i twórców, scharakteryzowanie procesu zarządzania obszarem recepcji turystycznej przez wartość dla klienta, jego etapów i warunków skuteczności, przedstawienie modelu procesu kreowania wartości dla klienta turysty przez miasto Kraków. Rozprawa ma charakter teoretyczno-empiryczny. Podstawowa jej hipoteza badawcza brzmi: koncepcję kreowania unikatowej wartości dla klienta można zastosować w zarządzaniu obszarem recepcji turystycznej pod warunkiem posiadania stosownej bazy danych o zachowaniach i opiniach odwiedzających. (fragment tekstu)
EN
The main aim of the dissertation is to present the essence, significance and practical possibilities for using the concept of creating customer value in managing tourism areas. The particular aims are as follow: to review the international and national literature on customer value; to define in further detail value for customers of tourism, ways of calculating it and its role in tourists' choice of places to visit; to carry out a deeper analysis of the mutual determinants between value, satisfaction, quality and loyalty on the tourism market; to identify the value of tourism areas for tourists, its source and creators; to characterise the process of managing tourist destinations through customer value, the stages of the process and conditions required for the process to be effective; and, finally, using the example of Cracow, to present a model of the process of creating customer value for tourism areas. The dissertation is based on both theory and empirical observation. The basic hypothesis is that the concept of creating unique customer value can be applied in managing a tourist area on the condition that the destination maintains a database on the behaviours and opinions of those who visit it. The entire dissertation consists of four chapters, with the content of the first concerning questions of terminology. First chapter presents the definitions of customer value as they are used in the literature, then attempts to explain the crux of this concept and ways it can be calculated for the tourism industry. The second chapter focuses on the issue of the value of a tourist area for customers of tourism. It illustrates the importance of tourist destinations in tourist travels and characterises the structure of the value delivered by those destinations. The third chapter addresses the process of managing a tourism area using terms of customer value and the socio-economic consequences of doing so. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Aczel A.D. [2006], Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Advances in Tourism Destination Marketing. Managing Networks [2010], red. M. Kozak, J. Gnoth, L. Andreu, Routledge, New York.
 • Aeker DA., McLoughlin D. [2007], Strategic Market Management, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Ahmad R., Buttle F. [2002], Customer Retention Management: A Reflection of Theory and Practice, "Marketing Intelligence & Planning", vol. 20, nr 3.
 • Allaway AW. i in. [2006], Deriving and Exploring Behaviour Segments within a Retail Loyalty Card Program, "European Journal of Marketing", vol. 40, nr 11/12.
 • Allen, D.R., Wilburn, M. [2002], Linking Customer and Employee Satisfaction to the Bottom Line, American Society for Quality, Milwaukee.
 • Altkorn J. [2002], Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Anderson D.M. [2004], Build-to-Order & Mass Customization. The Ultimate Supply Chain Management and Lean Manufacturing Strategy for Low-Cost On-Demand Production without Forecasts or Inventory, CIM Press, Cambria.
 • Anderson J.C., Jain DC, Chintagunta P.K. [1993], Customer Value Assessment in Business Markets. A State of Practice Study, "Journal of Business Marketing", vol. 1, nr 1.
 • Anderson J.C., Kumar N., Narus J.A. [2010], Sprzedawcy wartości, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Anholt S. [2004], Nation Brands and the Value of Provenance [w:] Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, red. N. Morgan, A. Pritchard, R. Pride, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Aref E [2011], The Effects of Tourism on Quality of Life: A Case Study of Shiraz, Iran, "Life Science Journal", vol. 8, nr 2.
 • Armstrong G., Kotler P. [2003], Marketing. An Introduction, Prentice Hall, New Jersey.
 • Armstrong M. [1997], Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Ashworth G.J., Voogd H. [1990], Selling the City. Marketing Approaches in Public Sector Urban Planning, Belhaven Press, London-New York.
 • Aspinall E., Nancarow C, Stone M. [2001], The Meaning and Measurement of Customer Retention, "Journal of Targeting Measurement and Analysis for Marketing", vol. 10, nr 1.
 • Badanie ruchu turystycznego w Krakowie w roku 2006. Raport końcowy [2006], pod kier. K. Borkowskiego, MOT, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id= 19949 (10.05.2011).
 • Baggio R., Corigliano M.A. [2010], Tourism Destinations: A Network Analysis of Web Space [w:] Advances in Tourism Destination Marketing. Managing Networks, red. M. Kozak, J. Gnoth, L. Andreu, Routledge, New York.
 • Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna [2008], red. B. Świecka, Difin, Warszawa.
 • Bargeman B., Poel H. van der [2006], The Role of Routines in the Vacation Decision- -making Process of Dutch Vacationers, "Tourism Management", vol. 27, nr 4.
 • Barles M.J., Bravo R., Fraj E. [2010], Influence of Women's Lifestyles on Holiday Decisions [w:] Advances in Tourism Destination Marketing. Managing Networks, red. M. Kozak, J. Gnoth, L. Andreu, Routledge, New York.
 • Barlow J., Moller C. [2001], Reklamacja, czyli prezent. Strategia korzystania z informacji od klienta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Baruk A. [2002], Nowoczesna strategia marketingowa, PWN, Warszawa.
 • Batt P., Purchase S. [2004], Managing Collaboration within Network and Relationships, "Industrial Marketing Management", vol. 33, nr 3.
 • Bauer H.H., Hammerschmidt M., Braehler M. [2003], The Customer Lifetime Value Concept and Its Contribution to Corporate Valuation, "Yearbook of Marketing and Consumer Research", vol. 1.
 • Bednarczyk M. [2001], Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Warszawa-Kraków.
 • Bennett R., Rundle-Thiele S. [2005], The Brand Loyally Life Cycle: Implications for Marketers, "Journal of Brand Management", vol. 12, nr 4.
 • Berbeka J. [1999], Nowe tendencje w zachowaniach konsumentów, "Marketing i Rynek", nr 1.
 • Berdychowski J. [2006], Informatyka w turystyce i rekreacji, Almamer, Warszawa.
 • Berger P.D. i in. [2002], Marketing Action and the Value of Customer Base: A Framework for Customer Asset Management, "Journal of Service Research", vol. 5, nr 1.
 • Bielen F., Demoulin N. [2007], Waiting Time Influence on the Satisfaction-loyalty Relationship in Services, "Managing Service Quality", vol. 17, nr 2.
 • Bielski M. [2002], Podstawy teorii organizacji i zarządzania, CH. Beck, Warszawa.
 • Bigne J., Sanchez M., Sanchez J. [2001], Tourism Image, Evaluation Variables and after Purchase Behavior: Inter-relationships, "Tourism Management", vol. 22, nr 6.
 • Black C, Akintoye A., Fitzgerald E. [2000], Partnering in Construction. An Analysis of Success Factors and Benefits, "International Journal of Project Management", vol. 18, nr 6.
 • Blain C, Levy S.E., Brent Ritchie J.R. [2005], Destination Branding: Insights and Practices from Destination Management Organizations, "Journal of Travel Research", vol. 43, nr 4.
 • Blichfeldt B.S. [2005], Unmanageable Place Brands?, "Place Branding", vol. 1, nr 4.
 • Blythe J. [2002], Komunikacja marketingowa, PWE, Warszawa.
 • Bojar E., Bis J. [2006], Czynniki zagrażające klasteringowi - efektywnemu kierowaniu i funkcjonowaniu klastrów gospodarczych w Polsce [w:] Klastry jako narządzie lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, red. E. Bojar, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 • Bolton R.N., Kannan P.K., Bramlett M.D. [2000], Implications of Loyalty Program Membership and Service Experiences for Customer Retention and Value, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 28, nr 1.
 • Boulding W. i in. [2005], A Customer Relationship Management Roadmap. What Is Known, Potential Pitfalls, and Where to Go, "Journal of Marketing", vol. 69, nr 4.
 • Boulding W., Karla A., Staelin R. [1999], The Quality Double Whammy, "Marketing Science", vol. 18, nr 4.
 • Bowen D. [2001], Antecedents of Consumer Satisfaction and Dis-Satisfaction (CS/Dj on Long-Haul Inclusive Tours - A Reality Check on Theoretical Considerations, "Tourism Management", vol. 22, nr 3.
 • Bramwell B., Lane B. [2000], Collaboration and Partnerships in Tourism Planning [w:] Tourism Collaboration and Partnerships: Politics, Practice and Sustainability, Channel View Publications, Clevedon.
 • Brilman J. [2002], Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Brodzicki T, Szultka S. [2002], Koncepcja klastrów a konkurencyjność przedsiębiorstw, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (110).
 • Broniewska G. [1998], Marketing partnerski a kompleksowe zarządzanie przez jakość, "Problemy Jakości", nr 9.
 • Brown B., Chalmers M. [2003], Tourism and Mobile Technology [w:] Proceedings of the Eighth European Conference on Computer Supported Cooperative Work, red. K. Kuutti, E.H. Karsten, Kluwer Academic Press, Helsinki.
 • Budzyński W. [2001], Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa.
 • Bugaj Z. [2005], Nasz gość na zawsze, "Hotelarz", nr 7.
 • Buhalis D. [2000], Marketing the Competitive Destination of the Future, "Tourism Management", vol. 21, nr 1.
 • Burks E. [1966], View Your Customers as Investments, "Harvard Business Review", vol. 44, nr 5-6.
 • Burnett K. [2002], Relacje z kluczowymi klientami. Analiza i zarządzanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Butcher K.J., Sparks B., O'Callaghan F. [2001], Evaluative and Relational Influences on Service Loyalty, "International Journal of Service Industry Management", vol. 12, nr 4.
 • Butler RW. [1980], The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution. Implications for the Management of Resources, "The Canadian Geographer", vol. 24, nr 1.
 • Butz H., Goodstein L. [1996], Measuring Customer Value. Gaining the Strategic Advantage, "Organizational Dynamics", vol. 24, nr 3.
 • Bywalec C. [2009], Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Caffyn A. [2003], There Is a Tourism Partnership Life Cycle? [w:] Tourism Collaboration and Partnerships. Politics, Practice and Sustainability, red. B. Bramwell, B. Lane, Channel View Publications, Clevedon.
 • Cannon J.P., Homburg Ch. [2001], Buyer-Supplier Relationships and Customer Firm Costs, "Journal of Marketing", vol. 65, nr 1.
 • Carbone L.P. [2004], Clued In: How to Keep Customers Coming Back Again and Again, FT Prentice Hall, New York.
 • Caruana A., Money A.H., Berthon P.R. [2000], Service Quality and Satisfaction: The Moderating Role of Value, "European Journal of Marketing", vol. 34, nr 11/12.
 • Castells M. [2000], The Rise of the Network Society, Blackwell Publisher, Oxford.
 • Chathoth P., Olsen M. [2003], Strategic Alliances: A Hospitality Industry Perspective, "International Journal of Hospitality Management", vol. 23, nr 4.
 • Chen C.F., Tsai DC. [2007], How Destination Image and Evaluative Factors Affect Behavioral Intentions?, "Tourism Management", vol. 28, nr 4.
 • Chen P.Y., Hitt L.M. [2002], Measuring Switching Costs and the Determinant of Customer Retention in Internet-Enabled Businesses: A Study of the Online Brokerage Industry, "Information System Research", vol. 13, nr 3.
 • Cheverton P. [2001], Zarządzanie kluczowymi klientami. Jak uzyskać status głównego dostawcy, Dom Wydawniczy ABC - Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Cheverton P. [2006], Skuteczne techniki pozyskiwania kluczowych klientów. Helion, Gliwice.
 • Chi C.G.Q., Qu H. [2008], Examining the Structural Relationships of Destination Image, Tourist Satisfaction and Destination Loyalty: An Integrated Approach, "Tourism Management", vol. 29, nr 4.
 • Chłodnicki M. [2004], Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Christopher M., Payne A., Ballantyne D. [2008], Relationship Marketing: Creating Shareholder Value, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Cieślicki M. [2006], Partnerstwo strategiczne - budowanie więzi kooperacyjnych, ORG-MASZ - IOiZ, Warszawa.
 • Cooil B. i in. [2007], A Longitudinal Analysis of Customer Satisfaction and Share of Wallet: Investigating the Moderating Effect of Customer Characteristics, "Journal of Marketing", vol. 71, nr 1.
 • Cornwell T.B., Weeks CS., Roy D.P [2005], Sponsorship-linked Marketing: Opening the Black Box, "Journal of Advertising", vol. 34, nr 2.
 • Cracolici M.F., Nijkamp P. [2009], The Attractiveness and Competitiveness of Tourist Destination: A Study of Southern Italian Regions, "Tourism Management", vol. 30, nr 3.
 • Cravens D.W., Piercy N.F. [2008], Strategic Marketing, McGraw-Hill Irwin, Boston.
 • Crevoisier O., Jeannerat H. [2009], Territorial Knowledge Dynamics: From the Proximity Paradigm to Multi-location Milieus, "European Planning Studies", vol. 17, nr 8.
 • Curasi C.F., Kennedy K.N. [2002], From Prisoner to Apostles: A Typology of Repeat Buyers and Local Customers in Service Business, "Journal of Service Marketing", vol. 16, nr 4.
 • Cwalina W., Falkowski A. [2005], Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Czakon W. [2005], Sieci miądzy'organizacyjne w strategii konkurencji [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Czakon W. [2010], Hipoteza bliskości, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 • Czakon W. [2011], Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 11.
 • Czubała A. i in. [2006], Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Dagnino G.B. i in. [2008], Strategia koopetycji - nowa forma dynamiki miądzy'organizacyjnej, "Przegląd Organizacji", nr 6.
 • Daniłowicz P., Lisek-Michalska J. [2000], Focus - zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody, "Kultura i Społeczeństwo", t. 44, nr 1.
 • Das T.K., Teng B. [2000], A Resource-based Theory of Strategie Alliances, "Journal of Management", vol. 26, nr 1.
 • Day J., Skidmore S., Koller T. [2002], Image Selection in Destination Positioning: A New Approach, "Journal of Vacation Marketing", vol. 8, nr 2.
 • De Chernatony L. [2003], Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • De Wulf K. i in. [2003], What Drives Consumer Participation to Loyalty Programs? A Conjoint Analytical Framework, "Journal of Relationship Marketing", vol. 2, nr 1/2.
 • De Wulf K., Odekerken-Scróder G., Iacobucci D. [2001], Investments in Consumer Relationships: A Cross-country and Cross-industry Exploration, "Journal of Marketing", vol. 65, nr 4.
 • Dejnaka A. [2007], Budowanie lojalności klientów, Helion, Gliwice.
 • Del Bosque I.R., San Martin H. [2008], Tourist Satisfaction. A Cognitive-Affective Model, "Annais of Tourism Research", vol. 35, nr 2.
 • Dettmer H. i in. [1999], Managementhformen im Tourismus, Vortis Verlag, Wien.
 • Dębińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J. [2004], Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa.
 • Dhanaraj C., Parkhe A. [2006], Orchestrating Innovation Networks, "Academy of Management Review", vol. 31, nr 3.
 • Dobiegała-Korona B. [2003], Budowa lojalności klienta jako czynnika przewagi konkurencyjnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa w Warszawie, Seria: Ekonomia, z. 7, Warszawa.
 • Dobiegała-Korona B. [2006], Wartość klienta, czy wartość dla klienta, "Kwartalnik Nauk 0 Przedsiębiorstwie", nr 1.
 • Dobiegała-Korona B. [2007], Model współtworzenia wartości przez klienta. Motywy 1 odpowiedzialność [w:] Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, red. J. Szumilak, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Dobiegała-Korona B. [2008], Zarządzanie wartościami dla klienta (wybrane aspekty) [w:] W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, red. W. Grudzewski, I.K. Hejduk, SGH, Warszawa.
 • Dodds W.B., Monroe K.B., Grewal D. [1991], Effects of Price, Brand and Store Information on Buyers' Product Evaluations, "Journal of Marketing Research", vol. 28, nr 3.
 • Dolnicar S. [2005], Understanding Barriers to Leisure Travel-Tourist Fear as Marketing Basis, "Journal of Vacation Marketing", vol. 11, nr 3.
 • Dorn J. i in. [2008], Web Service Based Meta-search for Accommodations, "Information Technology & Tourism", vol. 10, nr 2.
 • Doyle P. [2003], Marketing wartości, Feiberg SJA, Warszawa.
 • Drucker P.F. [1954], The Practice of Management, Harper & Row, New York.
 • Drucker P.F. [2005], Praktyka zarządzania, MT Biznes, Warszawa.
 • Duman T., Mattila A.S. [2005], The Role of Affective Factors on Perceived Cruise Vacation Value, "Tourism Management", vol. 26, nr 3.
 • Dworzecki Z., Krejner-Nowecka A., [2002], Sposoby tworzenia organizacji sieciowych [w] Przedsiębiorstwo kooperujące, red. Z. Dworzecki, Euro Export Grupa Doradcza, Warszawa.
 • Dwyer L., Kim C.W. [2003], Destination Competitiveness: A Model and Indicators, "Current Issues in Tourism", vol. 6, nr 5.
 • Dziedzic E. [1998], Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Monografie i Opracowania nr 442, SGH, Warszawa.
 • Eiriz V., Wilson D. [2006], Research in Relationship Marketing: Antecedents, Traditions and Integration, "European Journal of Marketing", vol. 40, nr 3/4.
 • Engelstop S. i in. [2006], Industrial Clusters in Denmark: Theory and Empirical Evidence, "Papers in Regional Science", vol. 85, nr 1.
 • European Tourism 2011 [2011] - Trends & Prospects, Quarterly Report - Ql/2011, European Travel Commission, Brussels.
 • Florek M. [2005], Możliwości zastosowania narzędzi marketingu w gminie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 34: Obszary i możliwości wykorzystania marketingu, red. D. Szulce, Poznań.
 • Florek M. [2007], Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Fornell C. i in. [1996], The American Customer Satisfaction Index. Nature, Purpose, and Findings, "Journal of Marketing", vol. 60, nr 4.
 • Forsyth P., Dwyer L. [2009], Tourism Price Competitiveness [w:] The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009. Managing in a Time of Turbulence, red. J. Blanke, T. Chiesa, World Economic Forum, Geneva.
 • Framke W. [2002], The Destination as a Concept: A Discussion of the Business-related Perspective versus the Socio-cultural Approach in Tourism Theory, "Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism", vol. 2, nr 2.
 • Francuz P., Mackiewicz R. [2007], Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, KUL, Lublin.
 • Frost W. [2006], Braveheart-ed Ned Kelly: Historie Films, Heritage Tourism and Destination Image, "Tourism Management", vol. 27, nr 2.
 • Furtak R. [2003], Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa.
 • Fyall A., Callod Ch., Edwards B. [2003], Relationship Marketing: The Challenge far Destinations, "Annals of Tourism Research", vol. 30, nr 3.
 • Fyall A., Fletcher J., Spyriadis T. [2010], Diversity, Devolution and Disorder: The Management of Tourism Destinations [w:] Advances in Tourism Destination Marketing. Managing Networks, red. M. Kozak, J. Gnoth, L. Andreu, Routledge, New York.
 • Fyall A., Garrod B. [2005], Tourism Marketing: A Collaborative Approach, Channel View Publications, Clevedon.
 • Fyall A., Garrod B., Tosun C. [2006], Destination Marketing: A Framework for Future Research [w:] Progress in Tourism Marketing, red. M. Kozak, L. Andreu, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford.
 • Gale BT. [1994], Managing Customer Value: Creating Quality and Service That Customers Can See, Free Press, New York.
 • Gallarza M.G., Saura I.G. [2006], Value Dimensions, Perceived Value, Satisfaction and Loyalty: An Investigation of University Students' Travel Behaviour, "Tourism Management", vol. 27, nr 3.
 • Gallarza M.G., Saura I.G., Garcia HC. [2002], Destination Image: Towards a Conceptual Framework, "Annals of Tourism Research", vol. 29, nr 1.
 • Gallic E.P [2009], Is Geographical Proximity Necessary far Knowledge Spillovers within a Cooperative Technological Network? The Case of the French Biotechnology Sector, "Regional Studies", vol. 43, nr 1.
 • Garbarino E., Johnson M.S. [1999], The Different Roles of Satisfaction, Trust, and Commitment in Customer Relationship, "Journal of Marketing", vol. 63, nr 2.
 • Garbarski L. [2001], Zachowania nabywców, PWE, Warszawa.
 • Gaworecki W.W. [2003], Turystyka, PWE, Warszawa.
 • Gdańsk: informacja turystyczna w telefonach komórkowych [2008], http://www.tur-info.pl (15.06.2010).
 • George B.P., George B.P. [2004], Past Visits and the Intention to Revisit a Destination: Place Attachment as the Mediator and Novelty Seeking as the Moderator, "The Journal of Tourism Studies", vol. 15, nr 2.
 • Gibson A., Lynch P., Morrison A. [2005], The Local Destination Tourism Network: Development Issues, "Tourism and Hospitality Planning and Development", vol. 2, nr 2.
 • Gierszewska G., Romanowska M. [2003], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gilmore J., Pine B.J. [1997], The Four Faces of Mass Customization, "Harvard Business Review", vol. 75, nr 1.
 • Gitomer J. [1998], Customer Satisfaction Is Worthless. Customer Loyalty Is Priceless. How to Make Customer Love You, Keep Them Coming Back and Tell Everyone They Know, Bard Press, Austin.
 • Goeldner Ch.R., Ritchie J.R.B. [2006], Tourism. Principles, Practices, Philosophies, John & Sons, New Jersey.
 • Gołembski G. [2003], Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa.
 • Gołembski G. [2004], Rola jakości w formułowaniu strategii produktu turystycznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 53: Turystyka w ujęciu globalnym i regionalnym, red. G. Gołembski, Poznań.
 • Gomes-Casseres B. [1997], The Alliance Resolution. The New Shape of Business Rivalry, Harvard University Press, Cambridge.
 • Gomezelj D.O., Mihalic T. [2008], Destination Competitiveness - Applying Different Models, The Case of Slovenia, "Tourism Management", vol. 29, nr 2.
 • Goncalves V.F.C., Aguas P.M.R. [1997], The Concept of Life Cycle. An Application to the Tourism Product, "Journal of Travel Research", vol. 36, nr 2.
 • Gordon I.H. [2001], Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M., Jankowska B. [2008], Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Gospodarka turystyczna [2008], red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grant R.M., Baden-Fuller C. [2004], A Knowledge Accessing Theory of Strategie Alliances, "Journal of Management Studies", vol. 41, nr 1.
 • Grapentine T. [1999], The History and Future of Service Quality Assessment. Connecting Customer Needs and Expectation to Business Process, "Marketing Research", vol. 10, nr 4.
 • Griffin J. [2002], Customer Loyalty. How to Earn It. How to Keep It, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Grönroos Ch. [1982], Strategic Management and Marketing in the Service Sector, Sweden School of Economics and Administration, Helsinki.
 • Grönroos Ch. [1990], Service Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service Competition, Lexington Books, Toronto.
 • Grönroos Ch. [2000], Service Management and Marketing. Customer Relationship Management Approach, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Grönroos Ch. [2006], On Defining Marketing. Finding a New Roadmap for Marketing, "Marketing Theory", vol. 6, nr 4.
 • Grönroos Ch. [2007], Service Management and Marketing. Customer Management in Service Competition, John Wiley & Sons, Chichester.
 • Grupta S., Lehmann D. [2005], Managing Customers as Investments. The Strategic Value of Customers in the Long Run, Wharton School Publishing, New York.
 • Grupta S., Lehmann D" Stuart J. [2004], Valuing Customers, "Journal of Marketing Research", vol. 41, nr 1.
 • Gursoy D., McCleary K.W. [2004], An Integrative Model of Tourists' Information Search Behavior, "Annais of Tourism Research", vol. 31, nr 2.
 • Gyimóthy S., Mykletun R.J. [2010], Destinations as Gadgets: Co-creating a Sportive Identity for Voss [w:] Advances in Tourism Destination Marketing. Managing Networks, red. M. Kozak, J. Gnoth, L. Andreu, Routledge, New York.
 • Hamel G., Prahalad C.K. [1994], Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston.
 • Hart C.W.L., Heskett J.L., Sasser W.E. Jr. [1990], The Profitable Art of Service Recovery, "Harvard Business Review", vol. 68, nr 4.
 • Hartley M., Ennew CV, Diacon S. [1995], Customer Retention through Distribution Channels in the UK Life Insurance and Pensions Market [w:] Making Marketing Work, red. D. Jobber, M. Uncles, University of Bradford, Bradford.
 • Hatch M.J. [2002] Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hausknecht D.R. [1990], Measure Scales in Consumer Satisfaction!Dissatisfaction, "Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behaviour", vol. 3.
 • Haywood K.M. [2006], Evolution of Tourism Areas and the Tourism Industry [w:] The Tourism Areas Life Cycle. Applications and Modifications, Channel View Publications, Clevedon.
 • Heinonen K. [2004], Reconceptualizing Customer Perceived Value: The Value of Time and Place, "Managing Service Quality", vol. 14, nr 2/3.
 • Helgesen O. [2008], Marketing for Higher Education. A Relationship Marketing Approach, "Journal of Marketing for Higher Education", vol. 18, nr 1.
 • Hellier P.K. i in. [2003], Customer Repurchase Intention: A General Structural Model, "European Journal of Marketing", vol. 37, nr 11/12.
 • Henzler P. [2009], Partnerstwo to ludzie. O czym nie można zapomnieć, planując prace partnerską [w:] Pomiędzy tożsamością a skutecznością. Dobre praktyki społecznego konstruowania partnerstw lokalnych, red. B. Skrzypczak, M. Grygorczyk, Stowarzyszenie CAL, Warszawa.
 • Hibbert S., Hogg G., Quinn T. [2005], Social Entrepreneurship: Understanding Consumer Motives for Buying the Big Issue, "Journal of Consumer Behaviour", vol. 4, nr 3.
 • Hill N., Alexander J. [2003], Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Hudson S. [1999], Consumer Behavior Related to Tourism [w:] Consumer Behaviour in Travel and Tourism, red. A. Pizam, Y. Mansfeld, The Haworth Hospitality Press, Oxford.
 • Huemer L. [2004], Balancing between Stability and Variety: Identity and Trust Trade-offs in Networks, "Industrial Marketing", vol. 33, nr 3.
 • Hughes A., Wang P. [2008], How to Manage Customers, Database Marketing Institute, http://www.dbmarketing.com/articles/Artl61.htm (10.10.2010).
 • Hughes M. [2005], Marketing szeptany. Z ust do ust. Jak robić szum medialny wokół siebie, firmy, produktu, MT Biznes, Warszawa.
 • Hunt S.D., Arnett D.B., Madhavaram S. [2006], The Explanatory Foundations of Relationship Marketing Theory, "Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 21, nr 2.
 • Hurtman A., Sifonis J., Kador J. [2001], E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, Liber, Warszawa.
 • Hutchinson J., Lai F., Wang Y. [2009], Understanding the Relationships of Quality, Value, Equity, Satisfaction, and Behavioral Intentions among Golf Travelers, "Tourism Management", vol. 30, nr 2.
 • Ibrahim E.E., Gill J. [2005], A Positioning Strategy for a Tourist Destination, Based on Analysis of Customers' Perceptions and Satisfactions, "Marketing Intelligence & Planning", vol. 23, nr 2.
 • Iglesias M.P., Guillen M.J.Y. [2004], Perceived Quality and Price: Their Impact on the Satisfaction of Restaurant Customers, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", vol. 16, nr 6.
 • Internet w marketingu [2003], red. A. Bajdak, PWE, Warszawa.
 • Internet w turystyce i hotelarstwie. Informatyka w hotelarstwie [2003], red. M. Nalazek, Polskie Zrzeszenie Hoteli, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Jabłońska A. [2008], Expedia: lider wśród wyszukiwarek turystycznych online, "Hotel News. Wszystko o Hotelach", http://www.hotelnews.pl (17.06.2010).
 • Jachnis A., Terelak J.F. [1998], Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Jackson J.A., Murphy P.E. [2002], Tourism Destinations as Clusters: Analytical Experiences from the New World, "Tourism and Hospitality Research", vol. 4, nr 1.
 • Jankowska B. [2009], Konkurencja, czy kooperacja?, "Ekonomista", nr 1.
 • Jedynak P. [2009], Absorpcja wiedzy od klientów w procesie badania ich satysfakcji [w:] Budowanie relacji z klientem, red. B. Domańska-Szaruga, Studio EMKA, Warszawa.
 • Jeffries D. [2001], Governments and Tourism, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Jensen J.L. [2008], Virtual Tourist: Knowledge Communication in an Online Travel Community, "International Journal of Web Based Communities", vol. 4, nr 4.
 • Jędrzejczyk I. [1995], Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 • Johnson M.D., Forneil C. [1991], A Framework for Comparing Customer Satisfaction across Individuals and Product Categories, "Journal of Economic Psychology", vol. 12, nr 2.
 • Johnson M.D., Gustafsson A. [2000], Improving Customer Satisfaction, Loyalty, and Profit: An Integrated Measurement and Management System, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Johnson M.D., Herrmann A., Hubert F. [2006], The Evolution of Loyalty Intentions, "Journal of Marketing", vol. 70, nr 2.
 • Johnson M.D., Seines F. [2004], Customer Portfolio Management. Toward a Dynamic Theory of Exchange Relationships, "Journal of Marketing", vol. 68, nr 2.
 • Johnston R. [1995], The Determinants of Service Quality. Satisfiers and Dissatisfies, "International Journal of Service Industry Management", vol. 6, nr 5.
 • Johnston R. [1997], Service Failure and Recovery, Warwick Business School, Warwick.
 • Jonas A. [2002], Metody pomiaru jakości usług [w:] Kierunki rozwoju marketingu usług, red. A. Czubała, J.W. Wiktor, WSzPiM w Chrzanowie, Chrzanów.
 • Jones T.O., Sasser W.E. [1995], Why Satisfied Customers Defect, "Harvard Business Review", vol. 73, nr 6.
 • Judd D.R. [2003], Visitors and the Spatial Ecology of the City [w:] Cities and Visitors: Regulating People, Markets, and City Space, red. L.M. Hoffman, S.S. Fainstein, D.R. Judd, Blackwell Publishing, Oxford.
 • Judd D.R. i in. [2003], Tourism and Entertainment as Local Economic Development: A National Survey [w:] The Infrastructure of Play: Building the Tourist City, red. D.R. Judd, M.E. Sharpe, New York.
 • Kachniewska M. [2004], ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa.
 • Kachniewska M. [2005], Zarządzanie przez jakość w turystyce [w:] Czynniki determinujące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej, red. K. Wajda, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. [2005], Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • Kamerschen D., McKenzie R., Nardinelli C. [1991], Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 • Kandampully J., Suhartanto D. [2003], The Role of Customer Satisfaction and Image in Gaining Customer Loyalty in the Hotel Industry, "Journal of Hospitality & Leisure Marketing", vol. 10, nr 1-2.
 • Kaplan R.S., Cooper R. [2000], Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kashyap R., Bojanic D. [2003], A Structural Analysis of Value, Quality and Price Perception of Business and Leisure Travelers, "Journal of Travel Research", vol. 9, nr 1.
 • Kasiewicz S. [2002], Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, Warszawa. Kieżel M., Wiechoczek J. [2002], Podstawy budowy programów lojalnościowych w kontekście marketingu relacyjnego [w:] Marketing - koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa.
 • Kim W.Ch., Mauborgne R. [2005], Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, MT Biznes, Warszawa.
 • King J. [2002], Destination Marketing Organisations: Connecting the Experience Rather than Promoting the Place, "Journal of Vacation Marketing", vol. 8, nr 2.
 • Klastry. Innowacyjne wyzwania dla Polski [2004], red. S. Szultka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • Knecht Z. [2004], Zarządzanie i planowanie marketingowe, Wydawnictwo CH. Beck, Warszawa.
 • Kompendium wiedzy o turystyce [2002], red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań. Komunikowanie się w marketingu [2004], red. H. Mruk, PWE, Warszawa.
 • Konecnik M., Gartner W.C. [2007], Customer-based Brand Equity for a Destination, "Annals of Tourism Research", vol. 34, nr 2.
 • Konieczna-Domańska A. [1999], Biura podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Konieczna-Domańska A. [2007], Gospodarka turystyczna. Zagadnienia wybrane, Kanon, Warszawa.
 • Kornak A.S., Rapacz A. [2001], Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kothandaraman R, Wilson D.T. [2001], The Future of Competition. Value Creating Networks, "Industrial Marketing Management", vol. 30, nr 4.
 • Kotier P. [2004], Marketing od A do Z, PWE, Warszawa.
 • Kotler P. [2005], Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Kotler P., Gertner D. [2002], Country as Brand, Product and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective, "Journal of Brand Management", vol. 9, nr 4.
 • Kotier P., Haider D.H., Rein I. [1993], Marketing Place: Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York.
 • Kotier P. i in. [2002], Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa.
 • Kotler P., Keller K. [2006], Marketing Management, Pearson Prince Hall, New Jersey.
 • Kotier P., Lee N. [2008], Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Kotier P., Levy S.E. [1969], Broadening the Concept of Marketing, "Journal of Marketing", vol. 33, nr 1.
 • Kowalczyk A. [2001], Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A. [2005], Nowe formy turystyki miejskiej, "Prace i Studia Geograficzne", t. 35.
 • Kowalczyk A., Derek M. [2010], Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński A. [2004], Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kruczek Z., Sacha S. [1995], Geografia atrakcji turystycznych Polski, Oficyna Wydawnicza "Ostoja", Kraków.
 • Kwiatek P. [2007], Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków.
 • Lages C., Lages C.R., Lages L.F. [2005], The RELQUAL Scale: A Measure of Relationship Quality in Export Market Ventures, "Journal of Business Research", vol. 58, nr 8.
 • Lai F., Griffin M., Babin B.J. [2009], How Quality, Value, Image, and Satisfaction Create Loyalty at a Chinese Telecom, "Journal of Business Research", vol. 62, nr 10.
 • Lamblin J. [2001], Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lancaster K.J. [1996], A New Approach to Consumer Theory, "Journal of Political Economy", vol. 74, nr 2.
 • Lao G., Hu R. [2007], Rebuild the Tourism Value Chain in the Environment of Modern Service Industries [w:] Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, WiCom, New York.
 • Lapierre J., Filiatrault P., Chebat J.Ch. [1999], Value Strategy. A Case of Business-to-Business Professional Services, "Journal of Business Research", vol. 45, nr 2.
 • Law A.K.Y., Hui Y.V., Zhao X. [2004], Modeling Repurchase Frequency and Customer Satisfaction for Fast Food Outlets, "International Journal of Quality & Reliability Management", vol. 21, nr 5.
 • Law C.M. [1994], Urban Tourism. Attracting Visitors to Large Cities, Mansell, London.
 • Law C.M. [2002], Urban Tourism. The Visitor Economy and the Growth of Large Cities, Continuum, London.
 • Law R., Leung K., Wong R.J. [2004], The Impact of the Internet on Travel Agencies, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", vol. 16, nr 2.
 • Lee C, Lee Y., Lee B. [2005], Korea's Destination Image Formed by the 2002 World Cup, "Annais of Tourism Research", vol. 32, nr 4.
 • Lee F. [2003], Stop Measuring Patient Satisfaction. To Build Loyalty, Hospitals Need to Exceed Customers' Expectations, "Marketing Health Services", vol. 23, nr 2.
 • Levitt T. [1981], Marketing Intangible Products and Product Intangibles, "Harvard Business Review", vol. 59, nr 2.
 • Libera K. [1969], Międzynarodowy ruch osobowy, PWE, Warszawa.
 • Lichtenstein D.R., Netemeyer R.G., Burton S. [1990], Distinguishing Coupon Proneness from Value Consciousness. An Acquisition - Transaction Utility Theory Perspective, "Journal of Marketing", vol. 54, nr 3.
 • Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. [2002], Geografia turystyki Polski, FWE, Warszawa.
 • Liljander V., Strandvik T. [1993], Estimating Zones of Tolerance in Perceived Service Quality and Perceived Service Value, "International Journal of Services Industry Management", vol. 4, nr 2.
 • Liszewski S. [1995], Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", vol. 5, nr 2.
 • Liszewski S. [2006], Nowe przestrzenie turystyczne i rekreacyjne w Polsce i ich rola w rozwoju kraju i regionu [w:] Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym-człowiek, przestrzeń, przedsiębiorstwo, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Liszewski S. [2008], Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, "Turyzm", vol. 18, nr 1.
 • Litvin S.W., Goldsmith R.E., Pan B. [2008], Electronic Word-of-Mouth in Hospitality and Tourism Management, "Tourism Management", vol. 29, nr 3.
 • Lowenstein M.W. [2011], The Customer Advocate and The Customer Saboteur: Linking Social Word-of-Mouth, Brand Impression, and Stakeholder Behavior, Quality Press, Milwaukee.
 • Lusch R.F., Vargo S.L. [2006], The Service-Dominant Logic of Marketing: Dialog, Debate and Directions, M.E. Sharpe, New York.
 • Luszniewicz A., Słaby T. [1996], Statystyka stosowana, PWE, Warszawa.
 • Ławicki S. [2005], Marketing sukcesu - partnering, Difin, Warszawa.
 • Łazarek R. [1999], Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 • Łobos K. [2000], Organizacje sieciowe [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, red. K. Pere-chuda, Placet, Warszawa.
 • MacCannell D. [2005], Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa.
 • Macionis N. [2005], Light! Camera! Tourist! [w:] Film and Television in Context, red. E. Davies, A. Moran, Griffith University, Brisbane.
 • Madurowicz M. [2008], Rozumienie turystyki miejskiej [w:] Funkcja turystyczna miast, red. I. Jażdżewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Magiczny Kraków w komórce [2008], http://www.tur-info.pl (15.06.2010).
 • Malina A. [2002], Wielokryterialna taksonomia w analizie porównawczej struktur gospodarczych Polski [w:] Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Malina A., Wanat S. [1995], Przestrzenna analiza rozwoju Polski, "Wiadomości Statystyczne", nr 5.
 • March R., Wilkinson I.W. [2009], Conceptual Tools for Evaluating Tourism Partnerships, "Tourism Management", vol. 30, nr 3.
 • Marcinkiewicz C. [2003], Marketing turystyczny, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa.
 • Marketing terytorialny - strategiczne wyzwania dla miast i regionów [1997], red. T. Romański, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Marketingowe testowanie produktów [1999], red. J. Szymczak, S. Sudoł, M. Haffer, PWE, Warszawa.
 • Marks M. [2002], Typy działań promocyjnych podejmowanych w gminach wiejskich, Studia KPZK PAN nr CXII: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Warszawa.
 • Masele J.J. [2009], Promoting Pro-Poor Tourism in Tanzania through E-Commerce: A Conceptual Framework [w:] Tourism Destination Development and Branding, red. S. Krakover, N. Uriely, Ben-Gurion University of the Negev, Eilat.
 • Maslow A.H. [1954], Motivation and Personality, Harper & Row, New York.
 • Mattsson J. [1992], A Service Quality Model Based on Ideal Value Standard, "International Journal of Service Industry Management", vol. 3, nr 3.
 • Mazanec J.A., Wöber K., Zins A.H. [2007], Tourist Destination Competitiveness: From Definition to Explanation?, "Journal of Travel Research", vol. 46, nr 1.
 • Mazur J. [2001], Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. [2003], Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • McDougall G.H., Levesque T. [2000], Customer Satisfaction and Future Intention. The Role of Perceived Value and Service Quality, "Journal of Services Marketing", vol. 14, nr 5.
 • McNaughton R.B. i in. [2001], Market Orientation and Firm Value, "Journal of Marketing Management", vol. 17, nr 5/6.
 • McQuiston D.H. [2001], A Conceptual Model for Building and Maintaining Relationships Manufacturers' Representatives and Their Principles, "Industrial Marketing Management", vol. 30, nr 2.
 • Meethan K. [2001], Tourism in Global Society. Place, Culture, Consumption, Palgrave Macmillan, New York.
 • Meng F., Uysal M. [2008], Effects of Gender Differences on Perceptions of Destination Attributes, Motivations, and Travel Values: An Examination of a Nature-Based Resort Destination, "Journal of Sustainable Tourism", vol. 16, nr 4.
 • Mentzer J.T., Min S., Zacharia Z.G. [2000], The Nature of Interfirm Partnering in Supply Chain Management, "Journal of Retailing", vol. 76, nr 4.
 • Mercille J. [2005], Media Effects on Image: The Case of Tibet, "Annals of Tourism Research", vol. 32, nr 4.
 • Mesjasz C. [2000], Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 142, Kraków.
 • Mesjasz C. [2004), Wykorzystanie podejścia normatywnego do analizy nadzoru korporacyjnego w Polsce [w:] Zarządzanie w grupach kapitałowych. Aspekty organizacyjne, finansowe, właścicielskie i personalne, red. B. Nogalski, P. Walentynowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia.
 • Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym [2002], red. G. Gołemb-ski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Meyer B. [2004], Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Miele M., Murdoch J. [2002], The Practical Aesthetics of Traditional Cuisines: Slow Food in Tuscany, "Sociologia Ruralis", vol. 42, nr 4.
 • Międzynarodowy słownik turystyczny [1961], Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Migdal M. [2008], Ewaluacja regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, Forum Turystyki Regionów, Szczecin.
 • Mikacic V. [2005], Characteristics of Croatian Urban Tourism - Current Status and Perspectives [w:] Conditions of Foreign Tourism Development in Central and Eastern Europe. Urban Tourism - Present State and Development Perspectives, red. J. Wyrzykowski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 • Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 173, Kraków.
 • Miller C. [1993], U.S. Firms Lag in Meeting Global Quality Standards, "Marketing News", vol. 27, nr 4.
 • Mirani R., Moore D., Weber J.A. [2001], Emerging Technologies for Enhancing Supplier--Reseller Partnerships, .industrial Marketing Management", vol. 30, nr 2.
 • Mittal V., Kamakura W.A. [2001], Satisfaction and Repurchase Behavior: The Moderating Influence of Customer and Market Characteristics, "Journal of Marketing Research", vol. 38, nr 1.
 • Młodak A. [2006], Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa.
 • Monroe K.B. [1990], Pricing. Making Profitable Decisions, McGraw-Hill, New York.
 • Morgan N., Pritchard A., Pride R. [2004], Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Morosan C., Jeong M. [2006], Understanding Travelers' Adoption of Hotel Reservation Web Sites [w:] Information and Communication Technologies in Tourism 2006, red. M. Hitz, J. Murphy, M. Sigala, Springer-Verlag, Wien.
 • Morrison A., Lynch P., Johns N. [2004], International Tourism Networks, "International Journal of Contemporary Hospitality Management", vol. 16, nr 3.
 • Mucha M. [2005], Pozycjonowanie stron WWW, "Hotelarz", nr 7.
 • Mündt W. [2004], The Branding of Myths and the Myths of Branding. Critical Remarks on the Branding of Destination [w:] Reinventing a Tourism Destination, red. S. Weber, R. Tomlienovic, Institute of Tourism, Zagreb.
 • Murphy L., Moscardo G., Benckendorff P. [2007], Using Brand Personality to Differentiate Regional Tourism Destinations, "Journal of Travel Research", vol. 46, nr 1.
 • Murphy P.E., Murphy A.E. [2004], Strategic Management for Tourism Communities, Channel View Publications, New York.
 • Murphy P.E., Pritchard M.P., Smith B. [2000], The Destination Product and Its Impact on Traveler Perceptions, "Tourism Management", vol. 21, nr 1.
 • Murray K.B. [1991], A Test of Services Marketing Theory. Consumer Information Acquisition Activities, "Journal of Marketing", vol. 55, nr 1.
 • Mykletun R.J., Crotts J.C., Mykletun A. [2001], Positioning an Island Destination in the Peripheral Area of Baltics: A Flexible Approach to Market Segmentation, "Tourism Management", vol. 22, nr 5.
 • Na świecie jest już 5 mld komórek [2010], http://www.newsweek.pl/artykuly/sekcje/nauka/ na-s wiecie-jest-juz-5-mld-komorek ,61942,1 (15.07.2010).
 • Nadeau J. i in. [2008], Destination Image in a Country Context, "Annais of Tourism Research", vol. 35, nr 1.
 • Najam A. [2000], The Four C's of Government Third Sector-Government Relations: Cooperation, Confrontation, Complementarity and Co-optation, "Nonprofit Management and Leadership", vol. 10, nr 3.
 • Nasr N.I., Eshghi A. [2005], Customer Lifetime Value Analysis: Challenges and Words of Caution, "Marketing Management Journal", vol. 15, nr 2.
 • Nawrocka E. [2009], Współpraca w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 558, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 41, Szczecin.
 • Nawrot Ł., Zmyślony P. [2009], Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego, Proksenia, Kraków.
 • Nelson J., Zadek S. [2003], Partnership Alchemy. New Social Partnerships in Europe, The Copenhagen Centre, Copenhagen.
 • Newczyński K. [2010], Metawyszukiwarki nadal mało popularne, http://travelmedia.pl/ metawyszukiwarki-nadal-malo-popularne.html (26.04.2011).
 • Niedzielski P. i in. [2008], Innowacyjność i struktury klastrowe w województwie zachodniopomorskim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Niemczyk A. [2010], Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2008a], Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie) [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku - problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2008b], Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy {próba pomiaru) [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2009a], Jakość usług tworzących produkt turystyczny obszaru w opinii klientów (na przykładzie Krakowa) [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska, M. Soboń, Difin, Warszawa.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2009b], Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wrocław.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2009c], Znaczenie kultury w strategii rozwoju obszaru recepcji turystycznej [w:] Dziedzictwo kulturowe i turystyka w Europie XXI wieku - dystanse i przenikanie kultur, red. T. Sudzieniecki, Akademia Europa Nostra, Gdynia-Lubieszynek.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2010], Uczestnictwo w targach turystycznych jako czynnik aktywizacji obszarów recepcji (w oparciu o wyniki badań własnych), "Acta Scientiarum Polonorum", Seria: Oeconomia, nr 9 (4).
 • Niezgoda A. [2006a], Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Pearce D.G. [2001], An Integrative Framework for Urban Tourism Research, "Annals of Tourism Research", vol. 28, nr 4.
 • Pease W., Rowe M., Cooper M. [2007], Information and Communication Technologies in Support of the Tourism Industry, Idea Group Publishing, Hershey-London.
 • Pechlaner H., Abfalter D., Raich F. [2003], Cross-border Destination Management System in the Alpine Region: The Role of Knowledge Network on the Example of Alp net [w:] Knowledge Management in Hospitality and Tourism, red. R.B. Bouncken, S. Pyo, Haworth Hospitality Press, Binghamton.
 • Pechlaner H., Fischer E., Hammann E. [2005], Creating the Valuable Basis of Competitive Advantages of Destinations [w:] Innovation in Tourism-Creating Customer Value, red. P. Keller, T. Bieger, AIEST, St-Gallen.
 • Pechlaner H., Raich M. [2001], The Role of Information Technology in the Information Process for Cultural Products and Services in Tourism Destinations, "Journal of Information Technology and Tourism", vol. 4, nr 2.
 • Pechlaner H., Smeral E., Matzier K. [2002], Customer Value Management as a Determinant of the Competitive Position of Tourism Destinations, "Tourism Review", vol. 57, nr 4.
 • Peppers D., Rogers M. [2005], Return on Customer. Creating Maximum Value from Your Scarcest Resource, Doubleday, New York.
 • Peppers D., Rogers M., Dorf B. [1999], The One to One Fieldbook. The Complete 'Toolkit for Implementing a I to I Marketing Program, Doubleday, New York.
 • Perechuda K. [2004], Strategie konfigurowania wartości w biznesie sieciowym [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Perechuda K. [2005], Drgająca dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Perry M., Sengupta S., Krapfel R. [2004], Effectiveness of Horizontal Strategie Alliances in Technologically Uncertain Environments: Are Trust and Commitment Enough?, "Journal of Business Research", vol. 57, nr 9.
 • Petrick J.F. [2004], The Roles of Quality, Perceived Value and Satisfaction in Predicting Cruise Passengers' Behavioral Intentions, "Journal of Travel Research", vol. 42, nr 4.
 • Petrick J.F., Morais D.D., Norman W.C. [2001], An Examination of the Determinants of Entertainment Vacationers' Intentions to Revisit, "Journal of Travel Research", vol. 40, nr 1.
 • Piercy N. [2003], Marketing. Strategiczna reorientacja firmy, Feiberg SJA, Warszawa. Platon [1960],Prawa, PWN, Warszawa.
 • Pociecha J. [1986], Statystyczne metody segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 71, Kraków.
 • Podstawy marketingu [2003], red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków.
 • Polese F, Minguzzi A. [2010], Networking Approaches for Sustainable Destination Management [w:] Advances in Tourism Destination Marketing. Managing Networks, red. M. Kozak, J. Gnoth, L. Andreu, Routledge, New York.
 • Pong LT., Yee J.T.P. [2001], An Integrated Model of Service Loyalty, Conference Proceedings of Academy of Business & Administrative Sciences, Brussels.
 • Poon A. [1993], Tourism, Technology and Competitive Strategies, CABI Publishing, Wallingford.
 • Porter M.E. [1985], Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York.
 • Porter M.E. [1987], From Competitive Advantage to Corporate Strategy, "Harvard Business Review", vol. 65, nr 3.
 • Porter M.E. [2000], Location, Competition, and Economic Development. Local Clusters in a Global Economy, "Economic Development Quarterly", vol. 14, nr 1.
 • Porter M.E. [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Porter M.E. [2008], The Five Competitive Forces that Shape Strategy, "Harvard Business Review", vol. 86, nr 1.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. [2000], Co-opting Customer Competence, "Harvard Business Review", vol. 78, nr 1.
 • Prahalad C.K., Ramaswamy V. [2005], Przyszłość konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Pratt S. [2010], A Movie Map Conversion Study: A Case Study of Pride & Prejudice [w:] Advances in Tourism Destination Marketing. Managing Networks, red. M. Kozak, J. Gnoth, L. Andreu, Routledge, New York.
 • Prawelska-Skrzypek G. [2003], Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Prideaux B., Cooper C. [2002], Marketing and Destination Growth: A Symbiotic Relationship or Simple Coincidence, "Journal of Vacation Marketing", vol. 9, nr 1.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie [2002], red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa.
 • Ptaszycka-Jackowska D. [2007], Gospodarowanie przestrzenią turystyczną w polskich Karpatach, Prace Geograficzne, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 117, Kraków.
 • Rao A.N., Pearce J.L., Xin K. [2005], Governments, Reciprocal Exchange and Trust among Business Associates, "Journal of International Business Studies", vol. 36, nr 1.
 • Rapacz A. [1994], Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rapacz A. [1996], Jakość usług - strategicznym zagadnieniem współczesnego hotelarstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 715, Wrocław.
 • Ravald A., Grönroos Ch. [1996], The Value Concept and Relationship Marketing, "European Journal of Marketing", vol. 30, nr 2.
 • Regionalne aspekty rozwoju turystyki [1999], red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Reichheld F.F. [1996], Learning from Customer Defection, "Harvard Business Review", vol. 74, nr 2.
 • Reichheld F.F. [2001a], Loyalty Rules! How Today's Leaders Build Lasting Relationships, Harvard Business School Press, Boston.
 • Reichheld F.F. [2001b], The Loyalty Effect: The Hidden Force behind Growth, Profits and Lasting Value, Bain, Harvard Business School Press, Boston.
 • Reichheld F.F. [2003], The One Number You Need to Grow, "Harvard Business Review", vol. 81; nr 12.
 • Reichheld F.F., Schefte P. [2000], E-Loyalty. Your Secret Weapon on the Web, "Harvard Business Review", vol. 78, nr 4.
 • Reichheld F.F., Teal T. [2007], Efekt lojalności. Ukryta siła rozwoju firmy, Helion, Gliwice.
 • Reinartz W., Kumar V. [2002], The Mismanagement of Customer Loyalty: Not All Customers Are Created Equal, "Harvard Business Review", vol. 80, nr 7.
 • Rezende-Parker A.M., Morrison A.M., Ismail J.A. [2003], Dazed and Confused? An Exploratory Study of the Image of Brazil as a Travel Destination, "Journal of Vacation Marketing", vol. 9, nr 3.
 • Richins M.L. [ 1983], Negative Worth-of-Mouth by Dissatisfied Consumers. A Pilot Study, "Journal of Marketing", vol. 47, nr 1.
 • Ritchie J.R.B., Crouch G.I. [2005], The Competitive Destination: A Sustainability Tourism Perspective, CABI Publishing, Oxon.
 • Robinson T., Gammon S. [2004], A Question of Primary and Secondary Motives: Revisiting and Applying the Sport Tourism Framework, "Journal of Sport Tourism", vol. 9, nr 3.
 • Rokita J. [2005], Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 • Rosen E. [2003], Fama. Anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań.
 • Rosso A.P [2002], The "Vicious Circle" of Tourism Development in Heritage Cities, "Annais of Tourism Research", vol. 29, nr 1.
 • Ruch turystyczny w Krakowie w 2007 r. Raport z badań [2007], kier. G. Synowski, IPSOS, Warszawa, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.05.2011).
 • Ruch turystyczny w Krakowie w 2008 roku. Raport końcowy [2008], kier. K. Borkowski, MOT, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.05.2011).
 • Ruch turystyczny w Krakowie w 2009 roku. Raport końcowy [2009], kier. K. Borkowski, MOT, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.05.2011).
 • Ruch turystyczny w Krakowie w 2010 roku. Raport końcowy [2010], kier. K. Borkowski, MOT, Kraków, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=19949 (11.05.2011).
 • Rudawska E. 12005], Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 • Rudawska E. [2008], Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Rozprawy i Studia nr 716, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Rudawska I. [2011], Relacje partnerskie miedzy podmiotami opieki zdrowotnej - warunki powodzenia, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Rudnicki L. [2010], Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków.
 • Russo A.P. [2006], A Re-foundation of the TALC for Heritage Cities [w:] The Tourism Area Life Cycle: Applications and Modifications, red. R.W. Butler, Channel View Publications, Clevedon.
 • Rust R.T., Oliver R.L. [2000], Should We Delight the Customer?, "Journal of the Academy of Marketing Science", vol. 22, nr 1.
 • Rust R.T., Zeithami V.A., Lemon K.N. [2000], Driving Customer Equity. How Customer Lifetime Value Is Reshaping Corporate Strategy, The Free Press, New York.
 • Ryals L. [2002], Are Your Customers Worth More than Money?, "Retailing and Consumer Services", vol. 9, nr 5.
 • Ryan C. [2002], From Motivation to Assessment [w:] The Tourist Experience, red. C. Ryan, Continuum, London.
 • Rząd E. [2002], Rola instytucji rozwoju regionalnego w kształtowaniu przestrzeni metropolitalnej, Studia Europejskie, t. X: Współpraca sieciowa w rozwoju regionu metropolitalnego. Studia nad rozwojem i zarządzaniem w regionach metropolitalnych Europy, red. J. Lendzion, W. Troczyski, Wydawnictwo Studiów Europejskich w Gdyni, Gdynia.
 • Sagan A. [2003], Marketing relacyjny, StatSoft Polska, Kraków, http://www.statsoft.pl/ czytelnia/marketing/relacyjny .pdf (2.06.2010).
 • Samuelson A.P, Nordhaus W.D. [1995], Ekonomia, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Sänchez-Fernändez R., Iniesta-Bonillo M.A. [2006], Consumer Perception of Value. Literature Review and a New Conceptual Framework, "Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior", vol. 19, nr 1.
 • Sänchez-Fernändez R., Iniesta-Bonillo M.A. [2007], The Concept of Perceived Value. A Systematic Review of the Research, "Marketing Theory", vol. 7, nr 4.
 • Sanzo M. i in. [2003], The Effect of Market Orientation on Buyer-seller Relationship Satisfaction, "Industrial Marketing Management", vol. 32, nr 4.
 • Savic D. i in. [2010], Virtual Call Center, "E-Society Journal: Research and Applications", vol. 1, nr 1.
 • Sawhney M. [2003], Więcej nit zysk, "CEO. Magazyn Top Managerów", kwiecień, ceo.cxo.pl/artykuly/31567/Wiecej.niz.zysk.html (10.10.2008).
 • Scott N., Cooper N., Baggio R. [2008], Network Analysis and Tourism. From Theory to Practice, Channel View Publication, Clevedon.
 • Sedmak G., Mihalic T. [2008], Authenticity in Mature Seaside Resorts, "Annals of Tourism Research", vol. 35, nr 4.
 • Sergeant A. [2001], Customer Lifetime Value and Marketing Strategy: How to Forge the Link, "The Marketing Review", vol. 1, nr 4.
 • Seweryn R. [2000], Potrzeby i motywy jako przesłanki wewnętrzne warunkujące uprawianie turystyki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 541, Kraków.
 • Seweryn R. [2002a], Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna. Istota, struktura i metody pomiaru, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 612, Kraków.
 • Seweryn R. [2002b], Potencjalne negatywne konsekwencje rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 579, Kraków.
 • Seweryn R. [2004], Społeczno-ekonomiczne aspekty podróży turystycznych Polaków w świetle własnych badań ankietowych [w:] Turystyka międzynarodowa w procesie integracji Europy, red. A. Nowakowska, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów.
 • Seweryn R. [2005], Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 697, Kraków.
 • Seweryn R. [2007a], Wartość usług dla turysty i możliwości jej budowania w obszarze recepcji turystycznej [w:] Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej, red. K.A. Kłosiński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Seweryn R. [2007b], Wykorzystanie koncepcji marketingu partnerskiego przez obszar recepcji turystycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 473, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, t. 2, nr 12, Szczecin.
 • Seweryn R. [2008a], Customer Value as a Prerequisite for the Competitive Advantage of the Area of Tourist Reception in Globalisation [w:] Problems of Marketing Management in Globalisation, red. J. Dado, J. Petrovicowä, Faculty of Economics Matej Bel University, Banska Bystrica.
 • Seweryn R. [2008b], Internet jako źródło informacji dla turystów [w:] Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Seweryn R. [2008Ć], Rozpoznawalność marki wyrobów regionalnych i tradycyjnych a ich nabywalność - na przykładzie przysmaków z Małopolski wpisanych na polską Listę Produktów Tradycyjnych, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, t. 7, Warszawa.
 • Seweryn R. [2008d], Satysfakcja turysty a jego lojalność wobec obszaru recepcji turystycznej {na podstawie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie) [w:] Współczesny marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa.
 • Seweryn R. [2008e], Wizerunek marki "Kraków" wśród brytyjskich turystów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 511, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 26, Szczecin.
 • Seweryn R. [2008f], Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Seweryn R. [2009a], Partnerstwo w kreowaniu wartości produktu turystycznego obszaru recepcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 558, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 41, Szczecin.
 • Seweryn R. [2009b], Strategia marketingowa dla sektora turystyki szansą rozwoju społeczno-gospodarczego regionu w dobie globalizacji [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty turystyki regionów przygranicznych, red. J. Rut, A. Nizioł, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów.
 • Seweryn R. [2009c], Wyzwania dla sektora usług turystycznych wobec zmian postrzegania ich jakości (na przykładzie miasta Krakowa), "Handel Wewnętrzny", nr specjalny pt.: Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.
 • Seweryn R. [2010a], Economic Results of Tourism Development in the Małopolska Region [w:] Marketing Development in Theory and Practice, red. J. Striśś i in., Faculty of Management Science and Informatics and Institute of Management by University of Zilina, Zilina.
 • Seweryn R. [2010b], Lojalność turystów wobec obszaru recepcji {na przykładzie wyników badań ruchu turystycznego w Krakowie), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 825, Kraków.
 • Seweryn R. [2010c], Specyfika zachowań młodych Polaków na rynku turystycznym {na podstawie wyników badań własnych). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 609, Seria: Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 16, Szczecin.
 • Seweryn R. [2011a], Dywersyfikacja wykorzystania Internetu przez polskich turystów [w:] Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, red. C. Hales, B. Mikuła, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Seweryn R. [2011b], Metody analizy wartości klienta-turysty dla obszaru recepcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 857, Kraków.
 • Seweryn R. [2011c], Rola wydawnictw promocyjnych jako źródła informacji w turystyce wczoraj i dziś [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 23: Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów.
 • Seweryn R. [2011d], Targi turystyczne jako nośnik korzyści dla klienta-turysty, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 157: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Wrocław.
 • Seweryn R. [2011e], The Role of Buzz Marketing in the Management of Tourism Destination [w:] Theory of Management 3: The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, red. S. Hittmar, Faculty of Management Science and Informatics and Institute of Management by University of Zilina, Zilina.
 • Seweryn R. [2011f], Turystyka polskich seniorów na tle wybranych krajów Europy Zachodniej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 660, Seria: Ekonomiczne Problemy Usług, nr 72, Szczecin.
 • Shaw C, Ivens J. [2005], Building Great Customer Experiences, Palgrave MacMillan, Basingstoke.
 • Shaw G., Williams A.M. [2002], Critical Issues in Tourism. A Geographical Perspective, Blackwell, Oxford.
 • Sherden W. [1994], Market Ownership. The Art and Science of Becoming
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.