PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 214 | 231
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej

Autorzy
Warianty tytułu
Differentiation of Consumer Behaviours on the Cultural Tourism Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem pracy jest przedstawienie procesu postępowania konsumentów oraz jego determinant na rynku turystyki kulturowej. Wśród celów szczegółowych wymienić należy: prezentację zakresu znaczeniowego pojęcia kultury i turystyki kulturowej, scharakteryzowanie rynku turystyki kulturowej w ujęciu systemowym, omówienie specyfiki zachowań konsumentów na rynku turystycznym i ich determinant, wykazanie zróżnicowanego profilu turysty kulturowego i jego postępowania odnośnie do podróży wyobrażonej, rzeczywistej i wspominanej, składających się na proces zaspokajania potrzeb ujawniających się w związku z wyjazdem turystycznym, zaproponowanie procedur statystycznych identyfikujących zachowania konsumentów na rynku turystyki kulturowej i ich determinant, podjęcie próby klasyfikacji turystów kulturowych z uwzględnieniem roli kultury w ich decyzjach o podróży do miejsca recepcji i poziomu odbioru kultury w tym miejscu. Główna hipoteza sformułowana w pracy brzmi: zachowania konsumentów w zakresie podróży kulturowych nie są jednorodne. Uznano tym samym, że bogata oferta obszarowego produktu turystyki kulturowej generuje wielu odbiorców o różnorodnych zachowaniach turystycznych. Jako hipotezę szczegółową przyjęto sformułowanie, że zasoby miejscowe o charakterze kulturowym, stanowiące elementy rdzenia produktu, określają motyw podróży, a wraz z całą materialno-usługową infrastrukturą turystyczną zaspokajają potrzeby turystów kulturowych. (fragment tekstu)
EN
The main aim of the dissertation is to present consumer behaviour on the cultural tourism market and the factors that determine it. The particular goals include the presentation of the range of significance of the concept of culture and cultural tourism; a systemic characterisation of the cultural tourism market; a description of consumer behaviour on the tourism market and the factors that determine it; an illustration of the diverse profile of the cultural tourist and his behaviour with regard to trips as they are imagined, as they actually are, and as they are remembered, all three of which are components of the process of satisfying the needs that arise with regard to tourist travel; a proposal for statistical procedures for identifying consumer behaviour on the cultural tourism market and the factors that determine it; an attempt to classify cultural tourists, taking into consideration the role of culture in their decisions to travel to a given tourist destination and the level of culture experienced there. The main hypothesis of the dissertation is that the behaviours of consumers undertaking cultural travels are not of a uniform sort. Further, the rich offer of cultural tourism as a product generates a plurality of consumers, differentiating them and their behaviour as tourists at the same time. The dissertation consists of an introduction, five chapters and a conclusion. The first chapter discusses the issue of the cultural tourism market. The second chapter discusses the role and significance of culture in the process of satisfying the needs of tourists. The third chapter conceptualises the idea of consumer behaviour - here called tourist behaviour - on the tourist market. The fourth chapter discusses the methodological premises of the research, conducted among tourists visiting Cracow in 2010, some to take in the city's cultural heritage, others to attend cultural events and still others to visit the city as religious pilgrims. The fifth and final chapter presents a detailed analysis of behaviour with regard to tourist travel occurring in three stages, the various groups of consumers on the cultural tourism market and the factors accounting for them. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Adams G.D. [1995], Cultural Tourism: The Arrival of the Intelligent Traveler, "Museum News", No 12(32).
 • Ahmed Z.U. [1991], The Influence of the Components of a State's Tourist Image on Product Positioning Strategy, "Tourism Management", No 12(4).
 • Aldenderfer M.S., Blashfield R.K. [1984], Cluster Analysis, Beverly Hills, Sage.
 • Alejziak W. [1999], Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 • Alejziak W. [2004], Polityka turystyczna [w:] Nauki o turystyce, cz. II, red. R. Winiarski, "Studia i Monografie" nr 7, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków.
 • Alejziak W. [2007], Inhibitory aktywności turystycznej, "Folia Turistica", nr 18.
 • Alejziak W. [2009], Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, "Studia i Monografie" nr 156, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków.
 • Aireck P.L., Settle R.B. [1995], The Important of Worth-of-mouth Communication to Service Buyers [in:] Marketing Theory and Applications, eds. D.W. Stewart, N.J. Vil- cassim, AMA, Chicago.
 • Altkorn J. [1994], Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Analiza rynku. Systemy i mechanizmy [1993], red. S. Mynarski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Ankomah P.K., Crompton J.L., Baker D. [1996], Influence of Cognitive Distance in Vacation Choice, "Annais of Tourism Research", No 23.
 • Antonides G., van Raaij W.F [2003], Zachowanie konsumenta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Applying the Eurostat Methodological. Guidelines in Basic Tourism and Travel Statistic [1997], http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/tourism/documents/Apply-ing%20the%20methodological%20guidelines.pdf (dostęp: marzec 2010).
 • Arystoteles [1988], Zachęta do filozofii, PWN, Warszawa.
 • Ashworth G.J. [1989], Urban Tourism: An Imbalance In Attention [in:] Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, ed. C.P. Cooper, Vol. 1, Belhaven, London.
 • Ashworth G.J. [1999], Dziedzictwo a turystyka: zarządzanie kryzysem zasobów [w:] Dziedzictwo a turystyka, red. J. Purchla, Materiały międzynarodowej konferencji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków.
 • Asworth G.J., Vooged H. [1994], Marketing and Place Promotion [IN:] Place Promotion: the Use of Publicity and Marketing to Sell Towns and Regions, eds J.R. Gold, S.V. Ward, Wiley, Chichester.
 • Babbie E. [2004], Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Badania marketingowe. Teoria i praktyka [2005], red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Badania przestrzenne rynku i konsumpcji, Przewodnik metodyczny [1992], red. S. Mynar-ski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Badania ruchu turystycznego w Krakowie w 2010 r., [2010], http://www.mot.krakow.pl/ index,a,b,c,16.html, Prezentacja (dostęp: kwiecień 2011).
 • Bagby Ph. [1975], Kultura i historia. Prolegomena do porównawczego badania cywilizacji, PIW, Warszawa.
 • Baker D., Crompton J. [2000], Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions, "Annals of Tourism Research", No 27.
 • Baloglu S., McCleary K.W. [1999], A Model of Destination Image Formation, "Annals of Tourism Research", No 26(4).
 • Banaszkiewicz M. [2009], Turystyka etniczna [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 • Barbier B. [2005], Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, "Turyzm", nr 15/1-2.
 • Barker Ch. [2005], Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Barnard A. [2006], Antropologia, PIW, Warszawa.
 • Bauman Z. [1966], Kultura a społeczeństwo, PWN, Warszawa.
 • Bauman Z. [2007], Konsumenci w społeczeństwie konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Baxter M.J. [1979], The Interpretation of the Distance and Attractiveness Components in Models of Recreational Trips, "Geographical Analysis", No 11(3).
 • Bazin C. [1987], Kapitał przemysłowy - dziedzictwo kulturowe - tworzenie kapitału turystycznego, "Problemy Turystyki", nr 2(36).
 • Bąk A. [2004], Dekompozycyjne metody pomiaru preferencji w badaniach marketingowych, "Monografie i Opracowania" nr 157, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bąk S.A. [1999], Marketingowa koncepcja produktu turystycznego [w:] Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław.
 • Bąk S.A. [2000], Marketing w gospodarce turystycznej, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie, Częstochowa.
 • Becker G.S. [1990], Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Beer S. et al. [2002], Regional Food Cultures: Integral to the Rural Tourism Product? [in:] Tourism and Gastronomy, eds A.M. Hjalager, G. Richards, Routledge, London-New York.
 • Beerli A., Martin J.D. [2004], Tourists' Characteristics and the Perceived Image of Tourist Destinations: a Quantitive Analysis - a Case Study of Lanzarote, Spain. "Tourism Management", No 25(5).
 • Beeton S. [2001], Smiling for the Camera: the Influence of Film Audiences on a Budget Tourism Destination, "Tourism, Culture and Communication", No 3(1).
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. [1995], Ekonomia, t. 1, PWE, Warszawa.
 • Bell P.A. et al. [2004], Psychologia środowiskowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Berbeka J., Niemczyk A., Makówka M. [2008], Ekonomika i organizacja czasu wolnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Bigne J.E., Sanchez M.I., Sanchez J. [2001], Tourist Image, Evaluation Variables andAfter Purchase Behaviour: Inter-relationship, "Tourism Management", No 22(6).
 • Blackwell C. [1997], Tourism and Cultural Tourism: Some Basic Facts. Preservation Issues 7(3), http://www.umsl.edu/services/library/blackstudies/culttour.htm, (dostęp: czerwiec 2004).
 • Blalock H.M. [1975], Statystyka dla socjologów, PWN, Warszawa.
 • Blazey M.A. [1992], Travel and Retirement Status, "Annals of Tourism Research", No 19.
 • Bodewes T. [1979], Od turystyki socjalnej do społecznych aspektów turystyki. Kierunki rozwoju i możliwości w zachodnich krajach uprzemysłowionych [w:] Społeczne aspekty turystyki: cele l realizacja. Wybrane materiały z XXVII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Naukowych Ekspertów Turystki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Borkowski K., Seweryn R. [2010], Doświadczenia wynikające z realizacji badań ruchu turystycznego w Krakowie i Małopolsce w latach 2003-2009 [w:] Regionalne badania konsumentów usług turystycznych, red. E. Dziedzic, POT, Warszawa.
 • Bosiacki S. [1987], Konsumpcja dóbr i usług turystycznych w gospodarstwach domowych, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Bosiacki S. [1989], Konsumpcja turystyczna a poziom i jakość życia, "Problemy Turystyki", nr 1(43).
 • Bowen D., Clarke J. [2009], Contemporary Tourist Behavior: Yourself and Others as Tourists, CABI, Walingford-Oxfordshire.
 • Boyd S. [2002], Cultural and Heritage Tourism In Canada: Opportunities, Principles and Challenges, "Tourism and Hospitality Research", No 3(3).
 • Boyer M. [1972], Le tourist, Edition du Seuil, Paris.
 • Broński K. [2006], Rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym. Doświadczenie polskie doby transformacji (po 1989 r.), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 706, Kraków.
 • Brozi K.J. [1983], Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.
 • Brzeziński J. [2003], Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Buczkowska K. [2008], Turystyka kulturowa, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 • Burgiel A. [1998], Determinanty podatności konsumentów na działanie efektu naśladownictwa społecznego (wyniki badań) [w:] Konsument. Przedsiębiorstwo. Przestrzeń, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Burszta W.J. [1998], Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Bywalec C. [2007], Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Chaudhary M. [2000], India's Image as a Tourist Destination - A Perspective of Foreign Tourists, "Tourism Management", No 21.
 • Chiny trzecim celem turystycznym na świecie [2011], http://www.gazetaprawna.pl/wiado- mosci/artykuly/481756,chiny_trzecim_celem_turystycznym_na_swiecie.html (dostęp: maj 2011).
 • Chon K. [1989], Understanding Recreational Travelers Motivation, Attitude and Satisfaction, "The Tourist Review", nr 1.
 • Chon K. [1990], The Role of Destination Image in Tourism: A Review and Discussion, "The Tourist Review", No 45(2).
 • City Tourism and Culture, The European Experience [2005], A Report of the World Tourism Organization and the Research Group of the European Travel Commission, World Tourism Organization, Madrid.
 • Cloke P. [1993], New Rural Spaces for Tourism and Leisure [in:] Leisure and the Environment, ed. S. Glyptis, Belhaven, London.
 • Cochrane W., Bell CS. [1956], The Economics of Consumption, MeGraw - Hill Book Comp. Inc., New York-Toronto-London.
 • Cohen B.H. [2008], Explaining Psychological Statistics, ed. 3rd, John Wileys & Sons, New Yersey.
 • Cohen E. [2004], Contemporary Tourism. Diversity and Change, Elsevier, Oxford.
 • Crawshaw C, Urry J. [1997], Tourism and the Photographic Eye [in:] Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory, eds. C. Rojek, J. Urry, Routledge, London, New York.
 • Crompton J.L, McKay S.L. [1997], Motives of Visitors Attending Festival Events, "Annala of Tourism Research", No 24(2).
 • Crompton J.L. [1979], Motivations for Pleasure Vacation, "Annals of Tourism Research", No 6(4).
 • Crompton J.L. [1992], Structure of Vacation Destination Choice Sets, "Annais of Tourism Research", No 19.
 • Crompton J.L., Kim S.S. [1996], The Influence of Cognitive Distance in Vacation Choice, "Annals of Tourism Research", No 23.
 • Crotts J.C. [1999], Consumer Decision Making and Prepurchase Information Search [in:] Consumer Behavior in Travel and Tourism, eds A. Pizam, Y. Mansfeld, The Haworth Press, New York-London-Oxford.
 • Croy W.G., Walker R.D. [2003], Fictional Media, Film and Tourism [in:] New Directions in Rural Tourism, eds D. Hall, L. Roberts, M. Mitchell, Ashgate, Aldershot.
 • Cultural Tourism. Global and Local Perspectives [2007], ed. G. Richards, Haworth Press. Binghamton, New York.
 • Cygan A., Dach Z., Kosiec K. [1994], Mikroekonomia - zachowania rynkowe, Brzeska Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Czarnowski S. [2005], Kultura, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 • Czarnowski S. [1982], Wybór pism socjologicznych, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Czerny M. [2005], Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • De Freitas CR. [2003], Tourism Climatology: Evaluating Environmental Information for Decision Making and Business Planning in the Recreation and Tourism Sector,"International Journal of Biometeorology", No 48(1).
 • Decrop A. [2000], Tourists' Decision-making and Behavior Process [in:] Consumer Behavior in Travel and Tourism, eds A. Pizam, Y. Mansfeld, The Haworth Hospitality Press, An Imprint of The Haworth Press, New York-London-Oxford.
 • Derdak A. [2009], Europejska turystyka się starzeje?, "Wiadomości Turystyczne", nr 15.
 • Diagnoza społeczna 2011 [2011], red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011. pdf (dostęp: styczeń 2012).
 • Dolnicar S. [2005], Understanding Barriers to Leisure Travel - Tourist Fears as Marketing Basis, "Journal of Vacation Marketing", No 11(3).
 • Domański H. [1994], Non-conventional View on Social Stratification in Poland, "Polish Sociological Review", No 1(105).
 • Dornbusch R., Fischer S., Startz R. [2011], Macroeconomics, Vol. 11, McGraw-Hill, New York.
 • Duesenberry J.S. [1967], Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Oxford University Press, New York.
 • Duliniec E. [1986], Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce rynkowej. Analiza marketingowa, "Monografie i Opracowania" nr 204, SGPiS, Warszawa.
 • Durand H., Gouirand P., Spindler J. [1994], Economie et politique du tourisme, Libraire Generale de Droit et De Jurisprudence, Paris.
 • Durmaz JB., Platt S., Yigitcanlar T. [2010], Creativity, Culture Tourism and Place-making: Istanbul and London Film Industries, "International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research", No 4(3).
 • Dwyer L., Edwards D. [2009], Tourism Product and Service Innovation to Avoid 'Strategic Drift', "International Journal of Tourism Research", No 11.
 • Dziedzic E. [1998], Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, "Monografie i Opracowania" nr 442, SGH, Warszawa.
 • Eco U. [2006], Tryb symboliczny [w:] Teorie literatury XX wieku, red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 • Ekonomia [2000], red. J. Beksiak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ekonomia i płeć [2003], Pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej, red. A.G. Dijk-stra, J. Plantega, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Ekonomika turystyki [2006], red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Encyclopedia of Tourist [2000], ed. J. Jafari, Routledge, London.
 • Engel J.F., Blackwell R.D., Miniard P.W. [1993], Consumer Behavior, ed. 7, The Dryden Press, Chicago.
 • Erevelles S., Leavitt C. [1992], A Comparison of Current Models of Consumer Satisfaction/Dissatisfaction, "Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior", No 5.
 • Etzioni A. [1986], Rationality is Anti-entropie, "Journal of Economic Psychology", No 7.
 • European Commission [1999], Towards Quality Rural Tourism, Enterprise Directorate General Tourism Unit, Bruksela.
 • Fact and Figures. Information, Analysis and Know-how [2011], http://www.unwto.org/ facts/menu.html (dostęp: lipiec 2011).
 • Fakeye P.C., Crompton J.L. [1991], Image Differences between Prospective, First-time, and Repeat Visitors to the Iowa Rio Grande Valley, "Journal of Travel Research", No 30(2).
 • Falkowski A., Tyszka T. [2001], Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Filipiak M. |2003], Socjologia kultury. Zarys zagadnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Fodness D., Murray B. [1998], A Typology of Tourist Information Search Strategies, "Journal of Travel Research", No 37(2).
 • Formica S., Uysal M. [ 1998], Market Segmentation of an International Cultural-Historic Event in Holy, "Journal of Travel Research", No 36.
 • Foxall G., Goldsmith R. [1998], Psychologia konsumenta dla menadżera marketingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Francuz P., Mackiewicz R. [2007], Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • Frankfort-Nachmias Gh., Nachmias D. [2001], Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Freyer W. 11993), Tourismus, Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie, Oldenbourg, München.
 • Friedman A. [1957], Theory of the Consumption Function, National Bureau of the Economic Research General Series, No 63, Princeton University Press, Princeton.
 • Frost W. [2006], Braveheart-ed Ned Kelly: Historic Films, Heritage Tourism and Destination Image, "Tourism Management", No 27.
 • Fyall A., Garrod B. [1998], Heritage Tourism: At what Price?, "Managing Leisure", No 3.
 • Gain Mufioz T. [2007], German Demand for Tourism in Spain, "Tourism Management", No 28.
 • Gajda J. [2005], Antropologia kulturowa, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Gajewski S. [1994], Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Garbarski L. [1994], Zrozumieć nabywcę^, PWE, Warszawa.
 • Gartner W.C. [1993], Image Formation Process [in:] Communication and Channel System in Tourism Marketing, eds M. Uysal, D.R. Fesenmaier, Haworth Press, New York.
 • Gaworecki W.W. [2005], Rola turystyki w promocji wartości religijnych i kształtowaniu sprawiedliwości społecznej (tezy szczegółowe) |w:] Turystyka religijno-pielgrzymkowa, zbiór materiałów pokonferencyjnych, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk.
 • Gaworecki W.W. [2007], Turystyka, wyd. 5 zm., PWE, Warszawa.
 • Gibbons J.D. [ 1985], Nonparametric Statistical Inference, ed. 2nd, McGraw-Hill, New York.
 • Giddens A. [2005], Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Giese J.L., Cote J.A. |2002], Defining Consumer Satisfaction, "Academy of Marketing Science Review", No 2000(1).
 • Gilbert D.C. [1991], An Examination of the Consumer Behavior Process Related to Tourism [in:| Progress in Tourism, Recreation and Hospitality Management, ed. CP. Cooper, Belhaven, London.
 • Giles D. [1995 ], Heritage Tours for Conventioneers, "Black Enterprise", No 25(8).
 • Goeldner Ch.R., Ritchie J.R.B. [2006], Tourism. Principles, Practices, Philosophies, ed. 10th, John Wiley &Sons, New York.
 • Goleman D. [1997], Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 • Gołka M. [1992], Kultura jako system, Ośrodek Wydawnictw Naukowych, Poznań.
 • Gołka M. [2008], Socjologia kultury, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Gołembski G. [2003], Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Goncalves V.F.C., Aguas P.M.R. [1997], The Concept of Life Cycle, An Application to the Tourism Product, "Journal of Travel Research", No 35(1).
 • Goodenough W.H. [2004], W poszukiwaniu roboczej teorii kultury [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Goodrich J.N. [2001], September 11, 2002 Attack on America: Impact on Tourism Security, "Journal of Travel & Tourism Marketing", No 11(4).
 • Goossens C. [2000], Tourism Information and Pleasure Motivation, "Annais of Tourism Research", No 27(2).
 • Grabiński T, Wydymus S., Zeliaś A. [1978], Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gracz J., Sankowski T. [2001], Psychologia w rekreacji i turystyce, Wydawnictwo AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Graham B., Ashworth G.J., Tunbridge J.E. [2000], A Geography of Heritage: Power, Culture, and Economy, Arnold, London.
 • Griffin J. [1997], Customer Loyalty. How to Earn It. How to Keep It, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 • Grzega U. [2006], Gospodarstwo domowe jako podmiot badań - sytuacja polskich gospodarstw domowych w okresie transformacji [w:] Konsumencki proces decyzyjny i jego determinanty, red. E. Kieżel, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Gunn CA. [1988], Tourism Planning, ed. 2nd, Taylor & Francis, New York.
 • Giirsoy D., Umbreit W.T. [2004], Tourist Information Search Behavior: Cross-Cultural Comparison of European Union Member States, "International Journal of Hospitality Management", No 23(1).
 • Hall R.E., Taylor J.B. [2002], Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hamilton J.M., Lau M.A. [2005], The Role of Climate Information in Tourist Destination Choice Decision-Making [in:] Tourism and Global Environmental Change, eds S. Gossling, CM. Hall, Routledge, London.
 • Hamilton J.M., Maddison D.J., Tol R.S.J. [2005], Climate Change and International Tourism: A Simulation Study, "Global Environmental Change", No 15.
 • Hanqin Z., Lam T. [1999], An Analysis of Minland Chinese Visitors' Motivations to Visit Hong Kong, "Tourism Management", No 20.
 • Hansen F. [1972], Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York.
 • Herder J.G. [1962], Myśli o filozofii dziejów, t. 1, PWN, Warszawa.
 • Hewison R. [1988], Great Expectations-hyping Heritage, "Tourism Management", No 9(3).
 • Holloway J.Ch., Robinson Ch. [1997], Marketing w turystyce, PWE, Warszawa.
 • Hombury C, Giering A. [2001], Personal Characteristics as Moderators of the Relationship between Customer Satisfaction and Loyalty. An Empirical Analysis, "Psychology and Marketing", No 18(1).
 • Hu Y., Ritchie J.R.B. [1993], Measuring Destination Attractiveness: A Contextual Approach, "Journal of Travel Research", No 32(2).
 • Hudson S. [1999], Consumer Behavior Related to Tourism [in:] Consumer Behavior in Travel and Tourism, eds A. Pizam, Y. Mansfeld, The Haworth Press, New York.
 • Hudson S., Ritchie J.R.B. [2006], Promoting Destinations via Film Tourism: An Empirical Identification of Supporting Marketing Initiatives, "Journal of Travel Research", No 44(4).
 • Hughes K. [1991], Tourist Satisfaction: a Guided ,,Cultural" Tour in North Queensland, "Australian Psychologist", No 26.
 • Huizinga J. [2007], Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Hyde K.F. [2009], Tourist Information Search [in:] Handbook of Tourist Behavior, eds M. Kozak, A. Decrop, Taylor & Francis Ltd., London.
 • Ick-Keun Oh [1997], Hypothesis Tests on the Characteristics of Opinion Leaders: An Application to Travel, "Journal of Travel & Tourism Marketing", No 6(2).
 • liski K., Ratkowska P. [2009], Turystyka prawnie chronionego dziedzictwa kulturowego [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 • Iwanek M., Wilkin J. [1997], Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Jachnis A. [2007], Psychologia konsumenta. Psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania zachowań konsumenckich, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa.
 • Jachnis A., Terelak J.F. [1998], Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Jackowski A. [1991], Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Jackowski A. [2005], Główne problemy turystyki religijnej na świecie [w:] Turystyka rellgljno-pielgrzymkowa, red. W.W. Gaworecki, zbiór materiałów pokonferencyjnych, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Jafari J. [1987], System turystyki. Społeczno-kulturowe modele do zastosowań teoretycznych i praktycznych, "Problemy Turystyki", nr 3.
 • Jagusiewicz A. [2002], Dziedzictwo kulturowe w turystyce polskiej, "Problemy Turystyki", nr 1-2.
 • Jajuga T. i in. [1993], Elementy teorii systemów i analizy systemowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jang S., Cai L. [2002], Travel Motivations and Destination Choice: A Study of British Outbound Market, "Journal of Travel and Tourism Marketing", No 13(3).
 • Jang S., Wu C.M.E. [2006], Seniors' Travel Motivation and the Influential Factors: An Examination of Taiwanese Seniors, "Tourism Management", No 27.
 • Jarecka U. [2010], Groza wojny jako atrakcja turystyczna, "Kultura Współczesna", nr 3(65).
 • Jaroszyński P. [2002], Nauka w kulturze, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom.
 • Jätzold R. [1993], Differenzierungs Und Förderungsmögllchkelten des Kulturtourismus und die Erfassung seiner Potentiale am Beispiel des Ardennen Eifel-Saar-Moselraumes [in:] Kulturtourlsmus in Europa: Wachstum ohne Grenzen?, eds Ch. Becker, A. Steinecke, Europäisches Tourismus Institut an der Universität Trier, Trier.
 • Jedlińska M. [2006], Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym [w:] Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Jedlińska M., Szubert-Zarzeczny U. [1992], Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jędrysiak T. [2008], Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa.
 • Jędrysiak T. [2009], Turystyka muzealna [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 • Jędrzejczyk I. [1995], Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Śląsk, Katowice. Jung B. [1987], O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-eko-nomicznego, "Monografie i Opracowania" nr 241, Wydawnictwo SGPiS, Warszawa.
 • Jung B. [1997], Kapitalizm postmodernistyczny, "Ekonomista", nr 5-6.
 • Kaczmarek J., Kaczmarek S. [2009], Turystyka kulturowa - człowiek w miejskiej przestrzeni wymiany [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. [2005], Produkt turystyczny, PWE, Warszawa.
 • Kaczor B., Zamelska M. [2000], Czynniki warunkujące migracje wypoczynkowe w Polsce [w:] Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań.
 • Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C. [1991], Ekonomia, Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk.
 • Kaspar C. [1991], Die Tourismuslehre in Grundriss, ed. 4, Verlag Paul Haupt. Bern-Stutt-gard.
 • Katona G. [1960], The Powerful Consumer. Psychological Studies of the American Economy, McGraw-Hill, New York.
 • Katona G. [1975], Psychological Economics, Elsevier Scientific Publ. Co., Amsterdam.
 • Kazimierczak M. [2008], Turystyka kulturowa a idea zrównoważonego rozwoju [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki, red. G. Gołembski, PWSZ w Sulechowie, Sulechów.
 • Kędzior Z. [1998], Gospodarstwo domowe jako obiekt badania [w:] Konsument.
 • Przedsiębiorstwo. Przestrzeń, Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kempny M. [1985], Koncepcja potrzeb w funkcjonalizmie Malinowskiego [w:] Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, red. M. Flis i A.K. Paluch, PWN, Warszawa.
 • Keynes J.M. [2003], Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kieżel E. [1999], Rachunek konsumenta a racjonalność zachowań konsumpcyjnych, "Marketing i Rynek", nr 4.
 • Kieżel E. [2008], Lojalność i jej determinanty w zachowaniach polskich konsumentów [w:] Współczesny marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, PWE, Warszawa.
 • Kim H., Borges M.C., Chon J. [2006], Impact of Environmental Values on Tourism Motivation: The Case of FICA, Brazil, "Tourism Management", No 27.
 • King B.M., Minium E.W. [2009], Statystyka dla psychologów i pedagogów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski [2004], red. S. Szultka, IBnGR, Gdańsk.
 • Kłoskowska A. [1972], Społeczne ramy kultury, PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. [1999], Kultura [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kłoskowska A. [2007], Socjologia kultury, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kłoskowska A. [2005], Kultura masowa. Krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kobyliński Z. [2000], Zarządzanie dziedzictwem kulturowym a koncepcja ekorozwoju [w:] Problemy zarządzania dziedzictwem kulturowym, red. K. Gutowska, Res Publica Multiethnica, Warszawa.
 • Kocowski T. [1982], Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, wyd. 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kołakowski L. [1967], Kultura l fetysze, PWN, Warszawa.
 • Kołodziejczyk A. [1979], Rola elementów kultury w turystyce, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Kompendium wiedzy o turystyce [2002], red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Konieczna-Domańska A. [1994], Usługi pośrednictwa i organizacji w rozwoju rynku turystycznego, "Monografie i Opracowania" nr 393, SGH, Warszawa.
 • Konieczna-Domańska A. [1999], Biuro podróży na rynku turystycznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Konsument i jego zachowania na rynku europejskim [2010], red. E. Kieżel, PWE, Warszawa.
 • Kosiński W. [2004], Turystyka kulturowa. Krajobraz kulturowy. Kultura międzyludzka, "Folia Turistica", nr 15.
 • Kotier Ph. [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Geberth & Ska, Warszawa.
 • Kotier Ph. [2005], Marketing, Rebis, Poznań.
 • Kotler Ph., Bowen J., Makens J. [1996], Marketing for Hospitality & Tourism, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 • Kowalczyk A. [2002], Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kowalczyk A. [2005], Nowe formy turystyki miejskiej, "Prace i Studia Geograficzne", t. 35.
 • Kowalczyk A. [2008], Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, red. A. Kowalczyk, Geografia turyzmu 1, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Kowalczyk A. [2009], Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych) [w:] Kultura i turystyka - razem, ale jak?, red. A. Stasiak, WSTH w Łodzi, Łódź.
 • Kowalczyk W. [1995], Marketing w muzeum, "Muzealnictwo", nr 37.
 • Kowalska-Musiał M. [2008], Morfologia relacji w ujęciu paradygmatu marketingu relacji [w:] Budowanie związków z klientami na rynku business to business. Teoria i praktyka, red. O. Witczak, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kozak M. [2002], Comparative Analysis of Tourist Motivations by Nationality and Destinations, "Tourism Management", No 23.
 • Krawczak E. [2006], Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Krawczyk A. [2002], Aksjologiczne uwarunkowania turystyki [w:] Antropologia sportu, red. Z. Dziubiński, SALOS RP, Warszawa.
 • Kroeber A.L. [2002], Istota kultury, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Krzymowska-Kostrowicka A. [1995], Z problematyki badawczej zachowań turystyczno--rekreacyjnych w środowisku przyrodniczym, "Turyzm", t. 5, z. 2.
 • Krzymowska-Kostrowicka A. [1999], Geoekologia turystyki i wypoczynku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kubiak A.E. [2004], Miejsca alternatywnych pielgrzymek [w:] Kultura w czasach globalizacji, red. M. Jacyno, A. Jawłowska, M. Kempny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Landreth H., Colander D.C. [1998], Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Law Ch.M. [1993], Urban Tourism: Attracting Visitors to Large Cities, Mansell, London.
 • Law R. [2000], Internet in Travel and Tourism - Part I, "Journal of Travel & Tourism Marketing", No 9(3).
 • Leach E. [2009], Kultura i komunikowanie [w:] Świat człowieka - świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Brajper, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
 • Leksykon marketingu [1998], red. J. Altkorn, T. Kramer, PWE, Warszawa.
 • Light D., Prentice R. [1994], Market-Based Product Development in Heritage Tourism, "Tourism Management", No 15(1).
 • Lijewski T, Mikułowski B., Wyrzykowski J. [2002], Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 • Linton R. [2000], Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Lipiec J. [2010], Fenomenologia wędrówki. Studia z filozofii turystyki, Fali, Kraków.
 • Liszewski S. [1995], Przestrzeń turystyczna, "Turyzm", nr 5(2).
 • Liszewski S. [2006], Przestrzenie turystyki i ich transformacja we współczesnym świecie, "Turyzm", nr 16(2).
 • Liszewski S. [2007], Miasto jako obszar podaży i popytu turystycznego. Studium geografii turyzmu, "Turyzm", nr 17(1-2).
 • Liszewski S. [2008], Miasto jako przedmiot badań geografii turyzmu w Polsce, "Turyzm", nr 18(1).
 • Lo L.S.,. et al. [2011], Tourism and Online Photography, "Tourism Management", No 32.
 • Lohmann M. [1999], Kulturtouristen oder die touristische Nachfrage nach Kulturangeboten [in:] Kulturtourismus: Grundlagen, Trends und Fallstudien, ed. T. Heinze, Oldenbourg, München-Wien.
 • Lóran D. [2009], Events and Tourism: An Environmental Approach and Impact Assessment, "Journal of Tourism Challenges and Trends", No 2.
 • Loudon D.L., Della Bita A.J. [1993], Consumer Behavior, McGraw-Hill, New York.
 • Lubański K. [1988], Turystyka indywidualna a psychologiczne determinanty zachowań. Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, red. J.A. Malinowski, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Lübbe B. [1998], Primary Image as a Dimension of Destination Image: An Empirical Assessment, "Journal of Travel & Tourism Marketing", nr 7(4).
 • Lubowiecki-Vikuk A.P. [2008a], Być singlem i podróżować, "Rynek Turystyczny", nr 10.
 • Lubowiecki-Vikuk A.P. [2008b], Samotny turysta - konsument na rynku usług turystycznych [w:] Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej, red. R. Grzywacz, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Łazarek R. [2004], Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, wyd. 3 zm., WSE w Warszawie, Warszawa.
 • Majchrzak K. [2006], Zachowania konsumpcyjne na rynku dóbr i usług turystycznych a cykl życia rodziny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 439, "Ekonomiczne Problemy Turystyki", nr 6, Szczecin.
 • Malina A., Zeliaś A. [1997], Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny", z. 1.
 • Malina A., Zeliaś A. [1998], Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994 i 1995, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, "Prace Naukowe", nr 2.
 • Malinowski B. [1958], Szkice z teorii kultury, KIW, Warszawa.
 • Malinowski B. [1998], Czym jest kultura? [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Malinowski B. [2000], Kultura i jej przemiany, Dzieła 9, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Manente M., Furlan MC [1998], Quality in the Macroeconomic System of Tourism, "The Tourist Review", No 2. Mankiw N.G., Taylor M.P. [2009], Makroekonomia, PWE, Warszawa.
 • Mansfeld N. [1992], From Motivation to Actual Travel, "Annals of Tourism Research", No 19.
 • Mansfield E. [1986], Principles of Macroeconomics, W.W. Norton & Company, New York-London.
 • Marciszewska B. [2002], Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, "Problemy Turystyki i Hotelarstwa", nr 3.
 • Marketingowe testowanie produktów [2000], red. S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffera, PWE, Warszawa.
 • Martin D" Woodside A.G. [2008], Grounded Theory of International Tourism Behavior, "Journal of Travel & Tourism Marketing", No 24(4).
 • Maruszewski T. [2001], Psychologia poznania, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Matczak A. [1992], Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mathews G. [2005], Supermarket kultury, PIW, Warszawa.
 • Mathieson A., Wall G. [1982], Tourism Economics Physical and Social Impacts, Longman, Harlow.
 • Mayo E.J., Jarvis L.P. [1981], The Psychology of Leisure Travel, CBI, Boston.
 • Mazurek-Łopacińska K. [1997], Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mazurkiewicz L. [2007], Model przestrzennego zachowania turystów, "Przegląd Geograficzny", nr 79.
 • McCarthy EJ. [1978], Basic Marketing. A Managerial Approach, ed., Richard D. Irwin, Inc. Homewood, III.
 • McDowall S. [2010], International Tourist Satisfaction and Destination Loyalty: Bangkok, Thailand, "Asia Pacific Journal of Tourism Research", No 15(1).
 • Mcintosh A.J., Prentice R.R. [1999], Affirming Authenticity: Consuming Cultural Heritage, "Annais of Tourism Research", No 26(3).
 • Mcintosh R.W., Goeldner C.R. [1990], Tourism Principles, Practices and Philosophies, ed. 6th, John Wiley & Sons, New York.
 • McKercher B. [2002], Towards a Calcification of Cultural Tourists, "International Journal of Tourism Research", No 4.
 • McKercher B. [2008], The Implicit Effect of Distance on Tourist Behavior: A Comparison of Short and Long Haul Pleasure Tourists to Hong Kong, "Journal of Travel & Tourism Marketing", No 25(3-4).
 • McKercher B., Chan A., Lam C. [2008], The Impact of Distance on International Tourist Movements, "Journal of Travel Research", No 47(2).
 • McKercher B., du Cros H. [2002], Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management, The Haworth Hospitality Press, New York.
 • McKercher B., Lew A.A. [2003], Distance Decay and the Impact of Effective Tourism Exclusion Zones on International Travel Flows, "Journal of Travel Research", No 42(2).
 • Medlik S. [1995], Leksykon, podróży, turystyki i hotelarstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Medlik S., Middleton V.T.C. [1973], The Tourist Product and its Marketing Implications, "International Tourism Quarterly", No 3.
 • Merski J., Kościelnik J. [2007], Bariery utrudniające aktywny udział w turystyce [w:] Bariery kulturowe w turystyce, red. J. Krawczyk, E. Lewandowska-Tarasiuk, J.W. Sienkiewicz, Almamer, Warszawa.
 • Middleton V.T.C. [1996], Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa.
 • Middleton V.T.C., Hawkins R. [1998], Sustainable Tourism. A Marketing Perspective, Buttenworth-Heinemann, Oxford. Miejski Program Rewitalizacji Krakowa [2008], UMK, Kraków.
 • Mikułowski Pomorski J. [2005], Kultura wobec społecznej transformacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Miles M.B., Huberman A.M. [2000], Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.
 • Misiak W. [1982], System kulturowy miasta uprzemysłowionego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Misztal B. [2003], Theories of Social Remembering, McGraw-Hill, Maidenhead.
 • Modigliani F. [1986], Life Cycle, Individual Thrift and the Wealth of Nations, "The American Economic Review", No 76.
 • Monroe K. [1990], Marketing Profitable Decisions, McGraw-Hill, New York.
 • Mohr K. et al. [1993], An Investigation of Festival Motivation and Event Satisfaction by Visitor Type, "Festival Management and Event Tourism", No 1.
 • Mook D.G. [1996], Motivation: The Organization of Action, W.W. Norton & Com., ed. 2nd, New York.
 • Morin E. [1998], Kultura czasu wolnego [w:] Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, red. A. Mencel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Moscardo G., Pearce P.L. [1999], Understanding Ethnic Tourists, "Annals of Tourism Research", No 26(2).
 • Möwen J.C. [1987], Consumer Behavior, Macmillian Publ., New York.
 • Murray K.B. [1991], A Test of Services Marketing Theory: Consumer Information Acquisition Activities, "Journal of Marketing", No 55(1).
 • Mynarski S. [1976], Cybernetyczne aspekty analizy rynku, PWN, Warszawa.
 • Mynarski S. [1979], Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa.
 • Mynarski S. [1986], Metody badań marketingowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Mynarski S. [1987], Analiza rynku. Problemy i metody, PWN, Warszawa.
 • Nahrstedt W. [1997], Kultur Tourismus, FernUniversität in Hagen, Hagen.
 • Naumowicz K. [1987], Turystyka jako sfera zaspokajania potrzeb osobistych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 338, Szczecin.
 • Nicolau J. [2008], Characterizing Tourist Sensitivity to Distance, "Journal of Travel Research", No 47(3).
 • Nicosia FM. [1966], Consumer Decision Processes, Engelwood Cliffs, Prentice Hall.
 • Niemczyk A. [2002], Proces zaspokajania potrzeb w gospodarstwie domowym, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 579, Kraków.
 • Niemczyk A. [2008a], Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego, "Rocznik Naukowy WSTiR im. M. Orłowicza w Warszawie", t. 1.
 • Niemczyk A. [2008b], Oferta kulturalna jako element towarzyszący imprezie sportowej w kontekście Euro 2012 [w:] Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki i Z. Mroczyński, WSTiH w Gdańsku, Gdańsk.
 • Niemczyk A. [2008c], Turysta wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju (wyniki badań ankietowych) [w:] Zrównoważony rozwój turystyki, red. S. Wodejko, SGH, Warszawa.
 • Niemczyk A. [2009a], Internet jako nowoczesne medium na współczesnym rynku turystycznym [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej, red. G. Rosa i A. Smalec, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 559, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 42, Uniwersytet Szczeciński.
 • Niemczyk A. [2009b], Wiejska turystyka kulturowa jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
 • Niemczyk A. [2010a], Cultural Heritage as a Prerequisite for Development of Tourism in the Age of Globalization [in:] Marketing Development in Theory and Practice, ed. J. Striss, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina and Institute of Management by University of Zilina, Zilina.
 • Niemczyk A. [2010b], Rola uwarunkowań psychologicznych w kształtowaniu zachowań konsumentów na rynku turystycznym - wybrane aspekty [w:] Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku, red. E. Rudawska, J. Perenc, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 609, "Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu" nr 16, Szczecin.
 • Niemczyk A. [2010c], Seniorzy jako kluczowy segment odbiorców rynku turystycznego -analiza wybranych obszarów zachowań [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców - wczoraj, dziś l jutro, red. G. Rosa i A. Smalec, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 594, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 54, Szczecin.
 • Niemczyk A. [2010d], Turystyka miejska w Polsce w warunkach globalizacji rynku turystycznego [w:] Konkurencyjność miast i regionów na globalnym rynku turystycznym, red. J. Sala, PWE, Warszawa 2010.
 • Niemczyk A. [2010e], Zachowania konsumentów na rynku turystycznym., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 • Niemczyk A. [2012a], Film and its Impact on the Development of Tourism Movement |in:] Regional Management - Theory, Practice and Development, ed. S. Hittmar, Faculty of Management Science and Informatics, University of Zilina and Institute of Management by University of Zilina, Zilina.
 • Niemczyk A. [2012b], Turyści krajowi i zagraniczni oraz Ich zachowania związane z podróżami kulturowymi [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku, red. G. Rosa i A. Smalec, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 711, "Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu" nr 25, Szczecin.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2008a], Media w strukturze źródeł informacji o miejscu docelowym podróży (na przykładzie badań ruchu turystycznego w Krakowie) [w:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, red. S. Bosiacki, AWF w Poznaniu, Poznań.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2008b], Mnożnik turystyczny w Polsce jako regionie zjednoczonej Europy (próba pomiaru) [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, red. G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2009a], Jakość usług tworzących produkt turystyczny obszaru w opinii klientów (na przykładzie Krakowa) [w:] Przedsiębiorstwo i klient w gospodarce opartej na usługach, red. I. Rudawska i M. Soboń, Difin, Warszawa.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2009b], Promocja szeptana jako realne i potencjalne źródło informacji o obszarze recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 50, Wrocław.
 • Niemczyk A., Seweryn R. [2011], Podróże turystyczne Polek (na podstawie wyników badania ankietowego), Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, "Studia i Materiały", nr 50, red. A. Burlita, Bydgoszcz.
 • Niezgoda A. [1999], Wpływ walorów kulturowych na motywacje podróży określonych segmentów rynku turystycznego, "Zeszyty Naukowe" 1999, nr 1(15), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.
 • Niezgoda A. [2003], Społeczne i psychologiczne aspekty trendów w popycie turystycznym [w:] Turystyka i gospodarka turystyczna w Polsce na tle procesów integracji europejskiej, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1000, Wrocław. Niezgoda A. [2006], Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Niezgoda A. [2007], Możliwości osiągania celów rozwoju zrównoważonego przez turystykę. Ujęcie systemowe [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Wybrane zagadnienia jej funkcjonowania, red. A. Rapacz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 • Niezgoda A., Zmyślony P. [2003], Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • North D. [1994], Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Nowacki M. [2000], Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja - jako produkt turystyczny, "Turyzm", t. 10, z. 1.
 • Nowacki M. [2003], Wrażenia osób zwiedzających atrakcje turystyczne, "Folia Turistica", nr 14.
 • Nowak E. [1990], Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczy ch, PWE, Warszawa.
 • Nowak L. [1995], Pozaekonomiczne determinanty zachowań nabywców, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Nowak S. [2007], Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nowakowska A. [1989], Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach przestrzennych, " Monografie" nr 88, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Nowicka E. [2006], Świat człowieka - świat kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Number of Outbound Tourists Soaring [2010], "China Daily" http://www.chinadaily.com. cn/bizchina/2010-03/29/content_9654759.htm (dostęp: luty 2011).
 • O'Leary S., Deegan J. [2005], Ireland's Image as a Tourism Destination in France: Attribute Importance and Performance, "Journal of Travel Research", No 43(3).
 • Obermair K. [1998], Future Trends in Tourism - Executive Summary, Presentation Handout by Karl Obermair, AIT, Stockholm.
 • Obsługa ruchu turystycznego [2007], red. B. Meyer, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oh H., Uysal M., Weaver P. [1995], Product Bundles and Market Segments Based on Travel Motivations: A Canonical Correlation Approach, "International Journal of Hospitality Management", No 14(2).
 • Opinia w sprawie: Turystyka i kultura: dwie siły służące wzrostowi [2006], (2006/C 110/01). Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny http://www.nettax.pl/dzienniki/ duuec/2006/110/ (dostęp: kwiecień 2009).
 • Orzechowska-Kowalska K. [2003], Zasady tworzenia europejskich szlaków kulturowych, "Turyzm", nr 13(2).
 • O'Shaughnessy J. [1994], Dlaczego ludzie kupują, PWE, Warszawa.
 • Paluch A.K. [1981], Malinowski, Wiedza Powszechna, Warszawa. Paluch A.K. [1985], Bronisława Malinowskiego rozumienie kultury [w:] Antropologia społeczna Bronisława Malinowskiego, red. M. Flis i A.K. Paluch, PWN, Warszawa.
 • Panasiuk A. [2009], Instrumenty polityki turystycznej w regionie [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, red. A. Rapacz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 50, Wrocław.
 • Panasiuk A. [2010], Koncepcja produkt turystyki pielgrzymkowej [w:] Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski i A. Panasiuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Pawełek B. [2008], Metody normalizacji zmiennych w badaniach porównawczych złożonych zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Pearce P.L. [1993], Fundamentalsof Tourist Motivation [in:] Tourism Research: Critiques and Challenges, eds D.G. Pearce, R.W. Butler, Routledge, London.
 • Pearce PL. [2005], Tourist Behaviour: Themes and Conceptual Schemes, Channel View Publications, Clevedon.
 • Pearce PL., Lee U. [2005], Developing the Travel Career Approach to Tourist Motivation, "Journal of Travel Research", No 43.
 • Peter J.P., Olson J.C. [1994], Understanding Consumer Behavior, Irwin, Burr Ridge, Illinois, Boston Mass., Sydney.
 • Petrick J.F. [2004], Are Loyal Visitors Desired Visitors, "Tourism Management", No 25.
 • Picard M. [1987], Od "turystyki kulturalnej" do "kultury turystycznej", "Problemy Turystyki", nr 2(36).
 • Pietrobruno S. [2009], Cultural Research and Intangible Heritage, "Culture Unbound", No 1.
 • Pinard J. [1987], Archeologia przemysłowa w służbie turystyki, "Problemy Turystyki", nr 1(35).
 • Plog S.C. [2002], The Power of Psycho graphics and the Concept of Venturesomeness, "Journal of Travel Research", Vol. 40, No 2.
 • Plutchik R. [1980], Emotion: A Psychoevolutionary Synthesis, Harper and Row, New York.
 • Pociecha J. [1986], Statystyczne metody segmentacji rynku, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 71, Kraków.
 • Podemski K. [2005], Socjologia podróży, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Podolec B. [1995], Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekono-metryczna, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 124, Kraków.
 • Podolec B. [2008], Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania sytuacji materialnej gospodarstw domowych [w:] Statystyka społeczna - dokonania, szanse, perspektywy, red. K. Jakóbik, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 57, GUS, Warszawa.
 • Pohorille M. [1985], Potrzeby, podział, konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Prideaux B. [2007], Echoes of War: Battlefield Tourism [in:] Battlefield Tourism. History, Place and Interpretation, ed. C. Ryan, Elsevier, Oxford.
 • Prentice R. [2001], Experiential Cultural Tourism: Museums and the Marketing of the New Romanticism of Evoked Authenticity, "Museum Management and Curatorship", No 19(1).
 • Prentice R., Andersen V. [2003], Festival as Creative Destination, "Annals of Tourism Research", No 30(1).
 • Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania [1997], red. M. Cieślak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Przecławski K. [1986], Humanistyczne podstawy turystyki, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Przecławski K. [1997], Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Albis, Kraków.
 • Przecławski K. [2005], Wprowadzenie do filozofii turystyki [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski i W. Alejziak, AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 • Przedsiębiorstwo turystyczne [2007], red. A. Rapacz, Difin, Warszawa.
 • Racjonalność konsumpcji I zachowań konsumentów [2004], red. E. Kieżel, PWE, Warszawa.
 • Rao S.R., Thomas E.G., Javalgi R.G. [1992], Activity Preferences and Trip-planning Behaviour of the US Outbound Travel Market, "Journal of Tourism Research", No 4.
 • Rapoport A. [1976], Zastosowanie izomorfizmu matematycznego w ogólnej teorii systemów [w:] Ogólna teoria systemów, red. G.J. Klir, WNT, Warszawa.
 • Regionalne aspekty rozwoju turystyki [1999], red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Rembowska K. [2002], Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Report of the Secretary General Programme of the Work for the Period 1984-1985, [1995] World Tourism Organization, Madrid.
 • Reykowski J. [1992a], Motywacja [w:] Psychologia ogólna, red. T. Tomaszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Reykowski J. [1992b], Osobowość [w:] Psychologia ogólna, red. T. Tomaszewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Richards G. [1996a], Production and Consumption of European Cultural Tourism, "Annals of Tourism Reserved", No 23(2).
 • Richards G. [1996b], The Scope and Significance of Cultural Tourism [in:] Cultural Tourism in Europe, ed. G. Richards, CAB International, Oxon, UK.
 • Richards G. [2001], The Development of Cultural Tourism In Europe [in:] Cultural Attraction and European Tourism, ed. G. Richards, CABI, Cambridge.
 • Richards G. [2002], Tourism Attraction Systems, Exploring Cultural Behavior, "Annals of Tourism Research", Vol. 29, No 4.
 • Richards G., Raymond C. [2000], Creative Tourism, "Atlas News", No 23.
 • Richards G., Wilson J. [2006], Developing Creativity in Tourist Experiences: A Solution to the Serial Reproduction of Culture, "Tourism Management", No 27.
 • Riesman D. [1953], The Lonely Crowed, Doubleday Anchor Books, New York.
 • Ritzer G. [2004], Magiczny świat konsumpcji, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa.
 • Roeckelein J.E. [2006], Elsevier's Dictionary of Psychological Theories, Elsevier, Amsterdam.
 • Różycki P. [2006], Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków.
 • Rudnicki L. [2000], Zachowania konsumentów na rynku, PWE, Warszawa.
 • Rudnicki L. [2004], Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Rudnicki L. [2010], Zachowania konsumentów na rynku turystycznym, Proksenia, Kraków.
 • Ryan C. [2002], Motives, Behaviours, Body and Mind [in:] The Tourist Experience, ed. C Ryan, ed. 2nd, Continum, London.
 • Ryan C, Glendon I. [1998], Application of Leasure Motivation Scale to Tourism, "Annais of Tourism Research", Vol. 25, No 1.
 • Rynkowe zachowania konsumentów [1999], red. E. Kieżel, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Sagan A. [1999], Antropologiczne podejścia w badaniach marketingowych, cz. 1, "Marketing i Rynek", nr 3.
 • Sagan A. [2003], Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 160, Kraków.
 • Sagan A. [2004], Modele zachowań konsumenta, CEM, www.cem.pl. (dostęp: marzec 2011).
 • Sagan A. [2008], Racjonalność - właściwość konsumenta czy modelu badacza [w:] Zachowania konsumentów - stagnacja czy zmiana?, red. Z. Kędzior i G. Maciejewski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Salman D., Uygur D. [2010], Creative Tourism and Emotional Labor: An Investigatory Model of Possible, "International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research", No 4(3).
 • Saltik I.A., Cosar Y., Kozak M. [2011], Film-Induced Tourism: Benefits and Challenges for Destination Marketing, "European Journal of Tourism Research", No 4(1).
 • Samuelson RA., Nordhaus W.D. [2004], Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sapir E. [1978], Kultura, język, osobowość, PIW, Warszawa.
 • Saryusz-Wolska M. [2010], Turystyka uwikłana w pamięć zbiorową, "Kultura Współczesna", nr 3(65).
 • Schewe Ch., Smith R. [1980], Marketing. Concept and Applications, McGraw-Hill, New York.
 • Schiffman L.G., Kanuk L.L. [1997], Consumer Behaviour, ed. 6th, Prentice Hall International, Inc, New Jersey.
 • Schroeder H.W., Louviere J. [1999], Stated Choice Models for Predicting the Impact of User Fees at Public Recreation Sites, "Journal of Leisure Research", No 31(3).
 • Schweitzer C. [1999], The Hot Ticket to Cool Meetings, "Association Management", No 51(8).
 • Seaton, A.V. [1996], Guided by the Dark: From Thanatopsis to Thanatourism, "International Journal of Heritage Studies", No 2(4).
 • Senyszyn J. [1995], Potrzeby konsumpcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Senyszyn J. [1998], Koszty okołokonsumpcyjne i ekonomiczna efektywność konsumpcji turystycznej [w:] Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, nr 75, Kraków.
 • Seweryn R. [2008], Zastosowanie marketingu mix na rynku turystycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Seweryn R. [2009], Wyzwania dla sektora usług turystycznych wobec zmian postrzegania ich jakości (na przykładzie miasta Krakowa), "Handel Wewnętrzny", IBRKiK, Warszawa, nr specjalny: "Szanse i wyzwania dla sektora usług i handlu w Polsce".
 • Seweryn R. [2010], Specyfika zachowań młodych Polaków na rynku turystycznym [w:] Tendencje zachowań konsumenckich na regionalnym rynku, red. E. Rudawska, J. Perenc, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 609, "Problemy Zarządzania Finansów i Marketingu" nr 16, Szczecin.
 • Sheth J.N., Newman B.I., Gross B.L. [1991], Consumption Values and Market Choices, Theory and Applications, "Journal of Business Research", No 60.
 • Shoemaker S. [1994], Segmenting the U.S. Travel Market According to Benefits Realized, "Journal of Travel Research", No 32(3).
 • Siegel S.W, Castellan N.J. [1988], Nonparametric Statistics for the Behavioral Sciences, ed. 2nd, McGraw-Hill, New York.
 • Silberberg T. [1995], Cultural Tourist and Business Opportunities for Museums and Heritage Sites, "Tourism Management", No 16(5).
 • Słaby T. [2006], Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
 • Smith S. [1994], The Tourism Product, "Annals of Tourism Research", No 21.
 • Smith V.L. [2005], Turystyka XXI wieku. Zmieniające się wartości socjokulturowe [w:] Turystyka w badaniach naukowych, red. R. Winiarski i W. Alejziak, AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów.
 • Sobecki M. [2007], Kultura symboliczna a tożsamość, Trans Humana, Białystok.
 • Söllner F. [2001], Die Geschichte des ökonomischen Denkens, ed. 2, Springer Verlag, Berlin.
 • Solomon M.R. [2006], Zachowania i zwyczaje konsumentów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Stabryła A. [1982], Podejście systemowe w organizacji i zarządzaniu [w:] Organizacja i zarządzanie, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Stankiewicz W. [2000], Historia myśli ekonomicznej, PWE, wyd. 2 rozszerzone, Warszawa.
 • Stasiak A. [2000], Muzeum jako produkt turystyczny [w:] Przemysł turystyczny, red. A. Szwichtenberg i E. Dziegieć, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Stasiak A. [2006], Muzea wobec wyzwań współczesnej turystyki [w:] Rola muzeów w turystyce i krajoznawstwie, red. A. Toczewski, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra.
 • Stasiak A. [2007a], Kultura a turystyka - wzajemne relacje [w:] Kultura I turystyka razem czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, WSTH w Łodzi, Łódź.
 • Stasiak A. [2007b], O potrzebie rewolucji w polskim muzealnictwie XXI wieku [w:] Kultura i turystyka razem czy oddzielnie?, red. A. Stasiak, WSTH w Łodzi, Łódź.
 • Steczkowski J., Zeliaś A. [1997], Metody statystyczne w badaniach zjawisk jakościowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Steinecke A. [1999], Turystyka w miastach historycznych: szansa i ryzyko. Spojrzenie niemieckie [w:] Dziedzictwo a turystyka, red. J. Purchla, MCK, Kraków.
 • Stone P., Sharpley R. [2008], Consuming Dark Tourism: Thanatological Perspective, "Annals of Tourism Research", No 35(2).
 • Stoner J.A.F, Wankel Ch. [1994], Kierowanie, wyd. 2, PWE, Warszawa.
 • Strelau J. [1985], Temperament, osobowość, działanie, PWN, Warszawa.
 • Swanson K.K., Horridge P.E. [2006], Travel Motivations as Souvenir Purchase Indicators, "Tourism Management", No 27.
 • Swarbrooke J., Horner S. [2003], Consumer Behaviour in Tourism, ed. 3rd, Butterworth- -Heinemann, Oxford.
 • Światowy G. [1994], Zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Szczepański J. [1981], Konsumpcja a rozwój człowieka. Wstąp do antropologicznej teorii konsumpcji, PWE, Warszawa.
 • Szromnik A. [1994], Instytucje rynkowe jako przedmiot badań (próba identyfikacji), Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 420, Kraków.
 • Sztompka P. [2002], Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków.
 • Sztucki T. [1998], Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Taksonomia struktur w badaniach regionalnych [1998], red. D. Strahi, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tatarkiewicz W. [1978], Par erga, PWN, Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. [2005], Dzieje sześciu pojeść, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Taylor E. [2004], Wstąp do ekonomiki, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, Poznań.
 • Terminologia turystyczna - Zalecenia WTO [1995], Organizacja Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Turystyki, Warszawa.
 • Theuns H.L. [2008], Globalization and Tourism: Pros and Cons, "Tourism Recreation Research", No 33(1).
 • Timothy DJ. [1997], Tourism and the Personal Herltage Experience, "Annals of Tourism Research", No 24(3).
 • Topp I. [1991], Symbol l kultura [w:] Kultura l wartości, Materiały z konferencji naukowej, red. S. Pietraszko, "Prace Kulturotwórcze II", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Tourism Management in Southern Africa [2005], ed. B. Lübbe, ed. 2nd, Pearson Education South Africa, Cape Town.
 • Turos L. [2002], Turystyka i Inteligencja emocjonalna, Ypsylon, Warszawa.
 • Turystyka i rekreacja szansą rozwoju aktywności społecznej [2008], red. R. Grzywacz, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Turystyka w obiektach poprzemysłowych. Koncepcja promocji rozwoju markowego produktu turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce [2004], Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.
 • Turystyka [2007], red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tylor E.B. [2009], Cywilizacja pierwotna [w:] Świat człowieka - świat kultury. Antropologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tyszka A. [1999], Kultura jest kultem wartości, wyd. 2 zm., Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów.
 • Tyszka A. [2010], Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar, Warszawa.
 • Um S., Crompton J.L. [1990], Attitude Determinants In Tourism Destination Choice, "Annals of Tourism Research", No 17(3).
 • Uriely N., Yonay Y., Simchai D. [2002], Backpacking Experiences: A Type and form Analysis, "Annals of Tourism Research", No 29(2).
 • Urry J. [1994], Cultural Change and Contemporary Tourism, "Leisure Studies", No 13.
 • Urry J. [2007], Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r., Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568.
 • Uysal M., Gahan L., Martin B. [1993], An Examination of Event Motivation: A Case Study, "Festival Management and Event Tourism", No 1(1).
 • Van Raaij W.F. [1986], Consumer Research on Tourism: Mental and Behavioral Constructs, "Annals of Tourism Research", No 13.
 • Voase R. [1997], The Role of Flagship Cultural Project in Urban Regeneration: A Case Study and Commentary, "Managing Leisure", No 4.
 • Von Bertalanffy L. [1976], Historia rozwoju i status ogólnej teorii systemów [w:] Ogólna teoria systemów, red. G.J. Klir, WNT, Warszawa.
 • Von Bertalanffy L. [1984], Ogólna teoria systemów, PWN, Warszawa.
 • Von Rohrscheidt A.M. [2008], Turystyka kulturowa. Fenomen. Potencjał. Perspektywy, GWSHM w Gnieźnie, Gniezno.
 • Warszyńska J., Jackowski A. [1978], Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodyczne [2011], red. A. Sagan, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Wearing S., Stevenson D., Young T. [2010], Tourist Cultures. Identity, Places and the Traveller, Sage, London.
 • Weaver D. [2005], Sustainable Tourism, Butterworth Hainemann, Oxford.
 • Weiermair K. [1997], On the Concept and Definition of Quality in Tourism, Aiest, St. Gallen.
 • White C.J. [2005], Culture, Emotions and Behavioural Intentions: Implications for Tourism Research and Practice, "Current Issues in Tourism", No 8(6).
 • White N., White P. [2007], Home and Away: Tourists In a Connected World, "Annals of Tourism Research", No 34(1).
 • Wieczorkiewicz A. [2008], Apetyt turysty. O doświadczeniu świata podróży, Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 • Wiktor J.W. [2001], Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Wilkie W.L. [1990], Consumer Behavior, ed. 2nd, John Wiley & Sons, New York.
 • Winiarski R. [1988], Motywacja turystyczna: struktura i społeczne uwarunkowania, "Problemy Turystyki", nr 2(40).
 • Winiarski R., Zdebski J. [2008], Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Włodarczyk B. [2009], Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wodejko S. [1997], Ekonomiczne zagadnienia turystyki, PWSH, Warszawa.
 • Wolf E. [2004], Culinary Tourist: A Tasty Economic Proposition, "International Culinary Tourism Association", No 6.
 • Woźniak A. [1988], Turystyka i styl życia, "Problemy Turystyki", nr 4(42).
 • WTO-UNEP-WMO [2008], Climate Change and Tourism: Responding to Global Challenge, http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/climate2008.pdf (dostęp: listopad 2011).
 • Wydymus S. [1984], Metody wielowymiarowej analizy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 62, Kraków.
 • Yeshin T. [1998], Integrated Marketing Communications the Holistics Approach, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 • Yeoman I. [2008], Tomorrow's Tourist. Scenarios and Trends, Elsevier, Oxford.
 • Yuan S., McDonald C. [1990], Motivational Determinants of International Pleasure Time, "Journal of Travel Research", No 29(1).
 • Zaręba D. [2006], Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka [2000], red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, wyd. 5 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zawistowska H. [1999a], Podstawy prawa w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Łódź.
 • Zawistowska H. [1999b], Znaczenie ochrony prawnej konsumentów usług turystycznych dla rozwoju turystyki w Polsce, "Monografie i Opracowania" nr 448, SGH, Warszawa.
 • Zdebski J. [1996], Elementy psychologii turystyki [w:] Pilotaż wycieczek zagranicznych, red. Z. Kruczek, PUS Mentor, Kraków.
 • Zdebski J. [2003], Psychologia turystyki [w:] Nauki o turystyce, cz. I, red. R. Winiarski, wyd. 2, "Studia i Monografie" nr 7, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Kraków.
 • Zdebski J., Winiarski R. [1990], Psychologia turystyki w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, "Folia Turistica", nr 1.
 • Zeppel H., Hall CM. [1992], Arts and Heritage Tourism [in:] Special Interest Tourism, eds B. Weiler, CM. Hall, Routledge, London.
 • Zieleniewski J. [1976], Organizacja l zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Zimbardo Ph. [2001], Psychologia i życie, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Zimmer Z., Brayley R.E., Searle M.S. [1995], Whether to Go and Where to Go: Identification of Import ant Influences on Senior and Decisions to Travel, "Journal of Travel Research", No 33(3).
 • Zimniewicz K. [2002], Park krajobrazowy jako system [w:] Zarządzanie parkiem krajobrazowym w warunkach zrównoważonego rozwoju, red. K. Zimniewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Zmyślony P. [2008], Proces wyboru przez klienta docelowego miejsca wypoczynku, http:// www.swiatmarketingu.pl/index.php?rodzaj=01&id_numer=697678, (dostęp: Upiec 2010).
 • Zmyślony P. [2009], Ekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju turystyki kulturowej [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A.M. von Rohrscheidt, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań.
 • Znaniecki F. [2001], Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Żabińska T. [1994], Zachowania turystyczne gospodarstw domowych. Uwarunkowania. Prawidłowości. Przyszłość, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214607

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.