PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 817 | 380
Tytuł artykułu

Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług

Warianty tytułu
Determinants of Companies' Innovative Development as Illustrated by Selected Types of Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W literaturze przedmiotu jest wiele publikacji dotyczących ekonomicznych i społecznych aspektów usług, jednak w analizach badawczych niewiele uwagi poświęcono dotychczas problematyce innowacji w sektorze usług. W polskiej literaturze przedmiotu brakuje opracowania kompleksowo traktującego o uwarunkowaniach innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. Autorzy publikacji, jakie do tej pory ukazały się na polskim rynku wydawniczym, ukazują jedynie zagadnienia marketingu, organizacji i zarządzania w usługach. Wobec powyższego celem rozprawy jest próba kompleksowego przedstawienia uwarunkowań aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych oraz nadanie prezentowanym rozważaniom wymiaru praktycznego. W niniejszej publikacji starano się dostosować przedstawione treści do potrzeb praktyki, mając na uwadze obszerny zakres zagadnień innowacyjności w sektorze usług. [...] Pierwszą część poświęcono podstawowym pojęciom z zakresu innowacji. Zinterpretowano pojęcia: innowacja, twórczość i przedsiębiorczość, wskazując na związki między nimi. W dalszej części omówiono cechy i rodzaje innowacji, a także znaczenie innowacji na tle wybranych teorii ekonomicznych oraz etapy procesu innowacyjnego i strategie innowacyjne. Następną część poświęcono analizie zewnętrznych uwarunkowań innowacyjności. Rozważania rozpoczęto od zdefiniowania pojęcia i sklasyfikowania innowacji w usługach. Przeprowadzono także systematyzację uwarunkowań innowacyjności. W zasadniczej części zawarto analizę egzogenicznych czynników aktywności innowacyjnej w sektorze usług. Przedmiotem rozważań zawartych w trzecim rozdziale są endogeniczne uwarunkowania innowacyjności sektora usługowego. Punkt wyjścia stanowi specyfika przedsiębiorstwa usługowego. Dalsze badania poświęcono konkretnym podgrupom mikrodeterminant innowacyjności (ekonomiczno-finansowym, intelektualnym, psychologicznym i kulturowym). Kolejny rozdział ma charakter empiryczny. Przeprowadzono w nim analizę działalności innowacyjnej w sektorze usług na podstawie badań ankietowych. W tej części podjęto próbę skonfrontowania wiedzy teoretycznej i praktycznej. Główny przedmiot zainteresowań stanowiły rodzaje innowacji, źródła finansowania projektów innowacyjnych, wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji dla działalności innowacyjnej oraz efekty działalności innowacyjnej. Piąta część zawiera kompleksową analizę uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw usługowych. Pracę zakończono rozdziałem, w którym zaproponowano koncepcję rozwoju przedsiębiorstw usługowych w Polsce z punktu widzenia aspektów innowacyjnych, a także propozycje na temat innych kierunków poprawy konkurencyjności badanych podmiotów. Ukazano również warunki niezbędne w procesie wdrażania koncepcji wzrostu aktywności innowacyjnej w badanych przedsiębiorstwach oraz przeprowadzono ocenę efektów społeczno-gospodarczych z tytułu realizacji zaproponowanych działań. (fragment tekstu)
EN
Services comprise a characteristic "driving force" bringing the economical development. Changes, such as globalization, the increase of clients' awareness, the importance of innovation and the pressure of competition, are the determinants affecting changes in the whole economy, thus entailing the service sector. Hence there is a need for the demonstration of the development trends of service companies as well as the changes in consumers' expectations, constituting the source of the stimulation of innovative processes in the service sector. Economic activity, based on knowledge and innovations, encompasses the contemporary paradigm of companies' functioning and development. Thus it can be assumed that the companies' competition capacity lies in their ability to innovation generation, and it is the innovative activity of the companies that the economy is driven by. In the present publication the authors have tried to adjust the demonstrated content to the practical needs, taking into account a wide spectrum of the issue of the innovative character in the service sector. An attempt to answer the following questions has been made: 1) What does the specificity of the service innovation consist in? 2) What are the sources of innovations financing and the information that the businessmen have access to? 3) What are the effects and determinants of innovative processes in the service sector? 4) What are the methods of eliminating the innovative activity barriers? 5) What are - beside the innovative activity - the factors of improving the competitive position of Polish service companies? In this work the following research hypotheses have been taken into consideration: 1. Innovation has a wider range than rationalization or improvement and is not solely characterized by the material aspect. 2. Endurance, development and the maximization of the service company value depend on the intensification of the innovative activities in all areas of operation. 3. The increase of the level of the activity of service companies in Poland requires systematic changes inside the companies themselves. Hence establishing the organization based on knowledge and tradition of the innovation, shaping the pro-innovative organization culture, identification of the exogenous changes affecting the innovative activity, as well as entering the synergistic systems of innovative cooperation, should all play vital roles. 4. The innovative activity of service companies is determined by the use of the stimulating factors as well as eliminating (limiting) the factors impeding the innovative behaviours. Taking the above remarks into consideration, it has been assumed that: - the innovative processes, comprising the main source of enterprise in the service sector, require thorough examination; - contemporary definition of the innovation term requires systemization; - the specificity of services results in the necessity to identify the innovation features and areas of innovative operation in the companies providing service activity; - there is a need to define the mechanisms, especially the economical ones, shaping the innovative activity of service companies; - the increase of the innovative activity of service companies requires an identification of the motive forces and barriers of innovative processes. Hence there is a need to indicate the implications of the discussed processes for the investigated companies. In order to execute the assumed purpose, drawing up a concept of the development of service companies in Poland, while taking the innovative aspects and other competitive factors into consideration, is crucial; - success in implementing the innovations requires coordinated and synergistic cooperation of various entities, especially the authorities on the central level, self-governments on the regional level, economic and non-economic organizations. Putting the methodological goals into practice required carrying out the research, constituting the basis for the verification of the assumed hypotheses. The demonstrated factual and analytical aspect made extending the knowledge of the subject of investigation possible. The factual data, the literature of the subject as well as the employed research methods allowed verification of the hypotheses. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
380
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Alejziak W., Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo "Albis", Kraków 2000.
 • Allee V., The Art. and Practise of Being Revolutionary, "Journal of Knowledge Management" 1999, vol. 3, nr 2.
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Amidon-Rogers D.M., The Challenge of Fifth Generation R&D, "Research-Technology Management" 1996, July-August, vol. 39.
 • Anderson N.R. Managing Innovation In Organizations, "Leadership and Organizational Development Journal" 1991, nr 4.
 • Ansoff H.J., Corporate Strategy, McGraw-Hill, New York 1965.
 • Ansoff H.J., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 • Antoszkiewicz J., Metody skutecznego zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1996.
 • Ayres R.U., Technological Protection and Piracy, "Economic Impact" 1987, nr 1.
 • Bank J., The Essence of Total Quality Management, Prentice Hall, London 1995.
 • Barron F., Creativity and Psychological Health: Orgins of Personal Vitality and Creative Freedom, Creative Education Foundation, Buffalo, NY 1990.
 • Barron F., Harrington D.M., Creativity, Intelligence, and Personality, "Annual Review of Psychology" 1990, nr 32.
 • Barrow C., The Role of Non-executive Directors in High-tech SMEs, "Corporate Governance" 2001, vol. 1, nr 2.
 • Barry L.L., Parasuraman A., Zeithmal V.A., A Conceptual Model of Services Quality and Its Implications for Future Research, "Journal of Marketing" 1985, vol. 49.
 • Baruk J., Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 3.
 • Baruk J., Organizacyjne uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa, [w:] M. Brzeziński (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 • Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 • Berger PL., Luckmann T" Społeczne definiowanie rzeczywistości, Warszawa 1983.
 • Berliński L., Jakość i innowacje - paradygmat relacji, [w:] I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości, fikcja i rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2004.
 • Berliński L., Zarządzanie w zmiennym otoczeniu, [w:] L. Berliński, H. Gralak, F. Sitkiewicz, Przedsiębiorstwo. Zarządzanie w otoczeniu, t. 2, AJG Zakład Pracy Chronionej Oficyna Wydawnicza, Bydgoszcz 2004.
 • Białoń L" Otrębski T., Elementy polityki przemysłowej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1993.
 • Białoń L., Typologia innowacyjnych strategii rozwoju, [w:] A.H. Jasiński, M. Kruk (red.), Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 • Bielski M., Organizacja, istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • Bigeleisen-Żelazowski B., Cele i zadania nauki o pracy, [w:] Wiedza o pracy ludzkiej. Antologia, Książka i Wiedza, Warszawa 1959.
 • Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Blaug M., Teoria ekonomii. Ujecie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Boden M., The Creative Mind, Myths, and Mechanisus, London 1990.
 • Bogdanienko J., Zarys koncepcji, metod i problemów zarządzania, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 • Borkowski T., Marcinkowski A., O wielowymiarowym rozumieniu innowacji, proinnowacyjnych organizacjach i proinnowacyjnym myśleniu, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Borkowski T., Marcinkowski A., Społeczno-psychologiczne uwarunkowania wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004.
 • Borowy M., Ekonomika innowacji i transfer technologii, "Ekonomista" 1976, nr 1.
 • Borucki W., Urbaniak M., Zdefiniować jakość, "Problemy Jakości" 1996, nr 12.
 • Borys T., Rogala P., Joseph Moses Juran, "Problemy Jakości" 2002, nr 8.
 • Borys T., Rogala P., Kaoru Ishikawa, "Problemy Jakości" 2002, nr 9.
 • Bösenberg T., Metzen H., Le Lean Management, Les Editions d'Organisation, Paris 1995.
 • Bratnicki M., Kraśnicka T., Przedsiębiorczość jako siła motoryczna małej firmy, [w:] H. Bieniok (red.), Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1995.
 • Bratnicki M., Transformacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Brojak-Trzaskowska M., Wybrane aspekty kreowania strategii innowacyjnych, [w:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w tworzeniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Brojak-Trzaskowska M., Społeczno-kulturowe determinanty budowy organizacji innowacyjnych na przykładzie przedsiębiorstw usługowych, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Brojak-Trzaskowska M., Warunki rozwoju turystyki na Pomorzu Zachodnim, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. W. Grzywacza.
 • Brojak-Trzaskowska M., Porada-Rochoń M., The Influence of Global Crisis on Innovative Activities in Westpomeranian Enterprises, [w:] MiC 2010. Management International Conference. Social Responsibility, Proffesional Ethics, and Management. 11th International Conference Organised by the Faculty of Management Koper, University of Primorska, Slovenia, Euro-Mediterranean University, Slovenia, and Hacettepe University, Turkey, 24-27 November 2010, Ankara, Turkey.
 • Broszkiewicz R., Polityka inwestycyjna, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka ekonomiczna, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Brucka B., Brucka M.S., Quality Management - Implementation the Best Ideas of the Masters, Business One Irwin, Homewood, IL 1992.
 • Brzeziński M. (red.), Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi, Difin, Warszawa 2001.
 • Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Cele, uwarunkowania, efekty, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Buczkowski T., Marek S., Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] S. Marek (red.), Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Byrski B., Procesy innowacyjne w przemyśle, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1986.
 • Cameron K.S., Quin R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana: model wartości konkurujących, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, MA 1962.
 • Chrościcki Z., Zarządzanie firmą. Wybrane problemy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1999.
 • Chwałek J., Innowacje w handlu. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1992.
 • Cieślik J., Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Clarke L., Zarządzanie zmianą, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
 • Cohen W.M., Levinthal D.A., Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, nr 35.
 • Crause G., Regional innovations Policy under the new Structural Founds, [w:] Innovating Regions in Europe (RIS-RITTS Network), II Plenary Meeting, European Commission, Madrid, 15 June 2000.
 • Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 • Czech A., Ojca Bocheńskiego uwagi o przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji", 1989, nr 3.
 • Czuba M., Marketing usług. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Tara, Katowice 2001.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Davidsson P., The Domain of Entrepreneurship Research: Some Suggestions, [w:] J.A. Katz, D.A. Shepherd (red.), Cogitive Approaches to Entrepreneurship, Elsevier Scence, JAI, London 2003, s. 346.
 • De Geus A.P., Planning as Learning, "Harvard Business Review" 1988, March-April.
 • Dolińska M" Innowacje w organizacjach u progu XXI wieku, [w:] I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2004.
 • Domański T., Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa 2005.
 • Drucker P.F., Innovation and Entrepreneurship. Practice and Principles, Heinemann, London 1994.
 • Drucker P.F., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 • Drucker P.F., Management and World's Work, "Harvard Business Review" 1988, September-October.
 • Drucker P.F., Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Studio Emka, Warszawa 2004.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Czytelnik, Warszawa 1995.
 • Dubos R., Pochwała różnorodności, PWN, Warszawa 1986.
 • Duchniewicz S. (red.), Dźwignia Archimedesa, czyli metody i techniki zarządzania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004.
 • Duchniewicz S., Metoda podejścia systemowego, [w:] S. Duchniewicz (red.), Dźwignia Archimedesa, czyli metody i techniki zarządzania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004.
 • Duchniewicz S., Organizowanie - istota i zakres, [w:] S. Duchniewicz (red.), Dźwignia Archimedesa, czyli metody i techniki zarządzania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa 2004.
 • Dworczyk M., Szlasa R., Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 • Dyonizak R., Kultura, [w:] R. Dyonizak, K. Iwanicka, A. Karwińska, J. Nikołajew, Z. Pucek, Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Zachodnie Centrum Organizacji, Kraków-Szczecin-Zielona Góra 1997.
 • Edquist C.H., Eriksson M.-L., Sjörgen H., Characteristics of Collaboration in Product Innovation in the Regional System of Innovation of East Gothia, "European Planning Studies" 2002, nr 5.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Intellectual Capital: Realizing your Company's True Value by Finding Its Hidden Roots, Harper Business, New York 1997.
 • Engelhardt J., Typologia przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Faure R., Boss J.P., Le Graff A., Badania operacyjne, PWN, Warszawa 1982.
 • Felbur S., Tendencje postępu technicznego w Polsce (aspekt innowacyjności i efektywności), Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
 • Feldman R.S., Zrozumieć psychologię, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1998.
 • Felix B. Employment in High Technology, "Statistics in Focus" 2006, nr 1.
 • Flejterski S., Klóska R., Majchrzak M., Usługi w teorii ekonomii, [w:] S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. (red.), Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Florida R., The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent, Harper Business, New York 2005.
 • Foundation of the Economics of Innovation. Theory, Measurement and Practice, Hariolf Group, EE Publishing Ltd., Cheltenham, NY 1998.
 • Fournier Ch., Techniki zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, Poltext, Warszawa 1993.
 • Frasunkiewicz D., Psychospołeczne i kulturowe uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach Podlasia, [w:] J. Szabłowski (red.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Balikesir Üniversitesi; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Freeman Ch., Economics of Industrial Innovation, Penguin F. Pinter, London 1982.
 • Freeman Ch., Soete L., The Economics of Industrial Innovation, MIT Press, Cambridge, MA 1999.
 • Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
 • Gabara W., Nauka o organizacji i zarządzaniu, kierunki i tendencje, PWE, Warszawa 1989.
 • Gabrusewicz W., Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 • Garbacik E., Ekonomika obrotu towarowego i usług, PWN, Warszawa-Łódź 1980.
 • Gartner W.B., Carter N.M., Entrepreneurial Behaviour and Firm Organizing Processes, [w:] Z.J. Acs, D.B. Audretsch (red.), Handbook of Entrepreneurship Research. An Interdyscyplinary Survey and Introduction, Kluwer Academic Publishers, Boston-Dordrecht-London 2003.
 • Gawlak R., Niektóre typy ograniczeń działań innowacyjnych, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1974, nr 4.
 • Gentry J.W., Characteristics of Adopters of Home Computers, "Journal of Consumer Research" 1983, nr 10.
 • George C.S., The History of Management Thought, New Jersey 1972.
 • Gilmore A., Usługi. Marketing i zarządzanie, PWE, Warszawa 2006.
 • Gliński B., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1990.
 • Gliński B., Zarządzanie gospodarką socjalistyczną. Logika postępu, PWE, Warszawa 1980.
 • Goldberg I. (red.), Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, The World Bank, Waszyngton 2004.
 • Goldman R.A., Lawless M.W., Technology and Strategy - Conceptual Models and Diagnostics, Oxford University Press, New York 1994.
 • Gołembski G., Olszewski M., Badanie przedsiębiorczości liderów rynku turystycznego - polskie studium przypadku, [w:] A. Rapacz (red.), Gospodarka turystyczna w regionie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach, Jelenia Góra 2006.
 • Golka M., Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Górski J., Sierpiński W., Historia powszechnej myśli ekonomicznej 1870-1950, PWN, Warszawa 1979.
 • Grabowska A., Zachowania konsumentów na rynku na przykładzie rynku turystycznego, [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 • Grange P., Penser autrement le fonctionnement de l'entprise avec le reengineering, "Travail et Méthodes" 1994, nr 507.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Grouard B., Meston F., Kierowanie zmianami w przedsiębiorstwie. Jak osiągnąć sukces? Poltext, Warszawa 1997.
 • Grudzewski W.M., Refleksje na temat IV generacji zarządzania, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1991, nr 3.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Systemy zarządzania wiedzą - nowy paradygmat czy wyzwanie?, [w:] I.K. Hejduk (red.), Przedsiębiorstwo przyszłości fikcja i rzeczywistość, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 2004.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 • Gruszecki T., Przedsiębiorca, Cedor, 1994.
 • Grzywacz W., Ekonomiści i systemy ekonomiczne, PTE Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 2005.
 • Grzywacz W., Metodyka polityki gospodarczej, PTE Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin 1995.
 • Grzywacz W., Polityka transportowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1991.
 • Grzywacz W., Rynek usług transportowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
 • Guinet J., National Systems for Financing Innovation, OECD, Paris 1995.
 • Haber L.H., Management - zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1995.
 • Haffer M., Innowacyjność i potrzeby innowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, "Harvard Business Review" 1994, nr 72.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Handy Ch., Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Wydawnictwo ABC, Warszawa 1996.
 • Hargadon A., Sutton R.I., Building Innovation Factory, "Harvard Business Review" 2000, nr 3.
 • Hildreth P., Kimble C., Knowledge Networks: Innovation Trough Communities of Practice, Idea Group Publishing, London 2004.
 • Hirschman E.C., Innovativeness, Novelty Seeking and Consumer Creativity, "Journal of Consumer Research" 1980, nr 2.
 • Hofstede GJ., Kultury i organizacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Hopej M., Budzenie kreatywności pracowników, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 1.
 • Ileczko B., Podstawy typologiczne ogólnej teorii innowacji, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 1979, nr 4.
 • Jakubowska A., Granosik B., Znaczenie i uwarunkowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] M. Noga, M.K. Stawicka (red.), Co decyduje o konkurencyjności polskiej gospodarki? CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Janasz W., Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw, [w:] W. Janasz (red.), Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin, Warszawa 2005.
 • Janasz W. (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2004.
 • Janasz W., Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1999.
 • Janasz W., Łukasik W., Grabiec W., Gołębiowski M., Niewiński A., Chłonność innowacyjna przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1992.
 • Janszen F., The Age of Innovation, Prentice Hall, London 2000.
 • Jasińska A., Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
 • Jasiński A.H., Innowacje i transfer technologii w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 • Jasiński A.H., Innowacje techniczne a działalność marketingowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1998.
 • Jasiński A.H., Jaka polityka innowacyjna w okresie transformacji, "Sprawy Nauki" z 17 marca 2004 r.
 • Jasiński A.H., Kruk M. (red.), Innowacje techniczne i zmiany strukturalne w procesie transformacji polskiej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 • Jedlińska M., Specyfika zachowań konsumenckich na rynku turystycznym, [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Prace ekonomiczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 • Johann M., Marketing usług, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, Warszawa 2000.
 • Johnson A.P., Up and Out, Using Creative and Critical Thinking Skills to Enhance, Learning. Allyn and Bacon, Boston 2000.
 • Kałążna-Drewińska U., Iwankiewicz-Rak B., Marketing w handlu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Kalecki M., Kapitalizm. Dynamika gospodarcza, t. 2, PWE, Warszawa 1980.
 • Kalisiak J., Nowy produkt. Planowanie i organizacja, PWN, Warszawa 1975.
 • Kanter R.M., The Change Masters. Innovation for Productivity in the American Corporation, Simon and Schuster, New York 1984.
 • Kanter R.M., When a Thousand Flowers Bloom: Structural, Collective, and Social Conditions for Innovation in Organization, [w:] Swedberg: Entrepreneurship. Oxford University Press, Oxford-New York 2000.
 • Karaszewski R., Zastempowski M., Uwarunkowania proinnowacyjnych zachowań małych i średnich przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Zmiany w systemach zarządzania polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Kast F.E., Rosenzweig J.E., Conitngency Views of Organization and Management, Science Research Associates, Chicago 1973.
 • Kelley T., Sztuka innowacji, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003.
 • Kepner Ch.H., Tregoe B.B., The New Rational Manager. An Updated Edition for a New World, Princeton Research Press, Princeton, NJ 1997.
 • Kieżun W., Ewolucja sprawnego zarządzania, PWE, Warszawa 1978.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją. Zarys teorii i praktyki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
 • Kliem R.L., Ludin I.S., Reducing Project Risk, Gower, Aldershot 1997.
 • Koch R., Strategia, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Konnt H., The Management Theory Jungle, "Journal of the Academy of Management" 1961, nr 3.
 • Korenik S., Polityka naukowa i innowacyjna, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka ekonomiczna, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994.
 • Kortan J., Nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem w systemie nauk ekonomicznych, [w:] J. Kortan (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Kortan J. (red.), Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1997.
 • Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Kostera M., Kownacki S., Szumski A., Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, [w:] A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, W. Piotrowskiego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kotarba W., Organizacja wynalazczości w przedsiębiorstwie, Zrzeszenie Wojewódzkich Klubów Techniki i Racjonalizacji, Warszawa 1987.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław 1961.
 • Kotler Ph., Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice Hall, New Jersey 1994.
 • Kotler Ph., Principles of Marketing, McGraw-Hill, New York 1981.
 • Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2000.
 • Kozielecki J., Społeczeństwo transgresyjne. Szanse i ryzyko, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2004.
 • Kozioł K., Bariery działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wysokiej technologii w Unii Europejskiej, [w:] J. Szabłowski (red.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Balikesir Üniversitesi; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 • Krzakiewicz K., Podstawy zarządzania, TNOiK Oddział Wielkopolski, Poznań 1996.
 • Kurnal J. (red.), Teoria organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1979.
 • Kuznets S., Innovations and Adjustment in Economic Growth, "Swedish Journal of Economics" 1972, December, vol. 74.
 • Kwiatkowski S., Przedsiębiorczość intelektualna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Lancaster G., Massinggham L., Marketing Management, McGraw-Hill, London 1993.
 • Lazarus R.S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York 1984.
 • Le Blanc P., de Jonge J., Schaufeli W., Stres zawodowy a zdrowie pracowników, [w:] N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Lee J.-H., Kim Y.-G., A Stage Model of Organizational Knowledge Management: a Latent Content Analysis, Expert Systems with Applications 20.
 • Lehu J.-M., Le marketing interactif Les Editions d'Organisation, Paris 1996.
 • Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa firmy, Difin, Warszawa 2000.
 • Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Lichtarski J., O strategiach zarządzania zmianami, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 9.
 • Lisiecki M., Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie, Warszawa 2001.
 • Lisikiewicz J., Jurek-Stępień S., Sosnowska A., Wyznaczniki rozwoju współczesnego przemysłu, PWE, Warszawa 1990.
 • Łukasiewicz P., Pieniężna wartość kapitału ludzkiego, [w:] S. Patrycki (red.), Religia a gospodarka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 • Lundvall B.A., National System of Innovation: Towards the Theory of Innovation and ilnteractive Learning, Frances Pinter, London 1992.
 • Mac Gregor D., Slovic P., Berry M., Evensky H., Perception of Financial Risk: A Survey Study ofAdvisirs and Planners, "Journal of Financial Planning" 1999, September.
 • Machaczka J., Podstawy zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Macieja J., Przedsiębiorczość w systemie ekonomicznym, Studia Ekonomiczne Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 1990, nr 24.
 • Maddocks J., Beaney M., See the Invisible and Intangible, "Knowledge Management" 2002, March.
 • Madej Z., Nauka i rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1970.
 • Marcinkowska ., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Marek S. (red.), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, Zrzeszenie Studentów Polskich, Szczecin 1998.
 • Marshall A., Zasady ekonomiki, t. 1, rozdz. 12, Warszawa 1925.
 • Martyniak Z. (red.), Nowe metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Karków 1998.
 • Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej. Wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania w pierwszej połowie XX w., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 • Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 • Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1993.
 • Martyniak Z., Rozwój nauki organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia metodologiczne, [w:] A. Stabryła, J. Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, PWN, Warszawa 1986.
 • Maslow A., W stronę psychologii istnienia, PAX, Warszawa 1986.
 • Matusiak K.B., Pojęcie i rola ośrodków innowacji w gospodarce narodowej, [w:] Ośrodki innowacji w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Poznań-Warszawa 2005.
 • McGowan P., Innowacja i przedsiębiorczość wewnętrzna, [w:] D. Stewart (red.), Praktyka kierowania, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 1994.
 • Mendel T., Herbert A. Simon i jego wkład w rozwój nauki o zarządzaniu, TNOiK Oddział Wielkopolski, Poznań 1985.
 • Mielecki J., Wstęp do metodologii ekonomii, Ossolineum, Wrocław 1979.
 • Mikołajczyk B., Krawczyk M., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Naisbitt J., Megatrends. Ten New Directions Transforming Our Lives, Futura Publications, New York 1982.
 • Narski Z., Ekonomia. Nauka o gospodarowaniu, Suspens, Toruń 2000.
 • Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text, Warszawa 2002.
 • Nazarko J., Pawluczuk A., Postrzeganie gospodarki opartej na wiedzy w centrach transferu technologii oraz w parkach technologicznych, [w:] K. Piech, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarce, społeczeństwie i przedsiębiorstwach: pomiary, charakterystyka, zarządzanie, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Niedzielski P., Polityka innowacyjna w transporcie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Niedzielski P., Rychlik K., Kreatywność a rozwój technologii informacyjnych -nowe obszary innowacyjności, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, nr 1.
 • Niedźwiedzka E., Fundusze private equity jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2006, [w:] E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.), Kapitał w rozwoju przedsiębiorstwa i regionu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2008.
 • Nijssen E.J., Hillebraand B., Vermeulen P., Kemp R., Exploring Product and Service Innovation Similarities and Differences, "International Journal of Research in Marketing" 2006, vol. 23.
 • Nizard G., Metamorfozy organizacji. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 • Nosal C.S., Psychologia myślenia i działania menedżera, Wydawnictwo Akade, Kraków 2001.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 • Obłój K., Trybuchowski M., Zarządzanie strategiczne, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Okoń-Horodyńska E., Co z Narodowym Systemem Innowacji w Polsce?., [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.) Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004.
 • Okoń-Horodyńska E., Co z polityką innowacyjną w Polsce?, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 • Okoń-Horodyńska E., Jak budować regionalne systemy innowacji, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2000.
 • Olearnik J., Styś A., Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWE, Warszawa 1989.
 • Olearnik J., Styś A., Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym, PWE, Warszawa 1996.
 • Orfila-Sintes F., Crespi-Cladera R., Martinez-Ros E., Innovation Activity in the Hotel Industry: Evidence from Balearic Islands, "Tourism Management" 2005, nr 26.
 • Osbert-Pociecha G., Poziom i postęp techniczno-organizacyjny w przedsiębiorstwie, [w:] J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 • Ostrowski S., Ruch turystyczny w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa 1968.
 • Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 • Pene J., Narodowe i międzynarodowe systemy zarządzania. Myślenie o jutrze w jednoczącej się Europie, Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 2004.
 • Penc J., Przedsiębiorstwo w burzliwym otoczeniu, cz. 1, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002.
 • Penc J., Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1994.
 • Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 • Penc-Pietrzak Ł, Strategia biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Piałucha M., Siuta B., Wspieranie procesów innowacyjnych w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 • Pisarek W., Miejsce mediów w wyobrażeniach kultury narodowej, "Zeszyty Prasoznawcze" 1986, nr 3.
 • Plawgo B., Sadowska-Snarska C, Piekarska E., Żynel M., Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004.
 • Pogroszewska M., Kapitał na rozwój firm będzie łatwiej dostępny, "Rzeczpospolita" z 17 listopada 2008 r.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 • Pucek Z., Mikrostruktura społeczna, [w:] R. Dyonizak, K. Iwanicka, A. Karwińska, J. Nikołajew, Z. Pucek (red.), Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Zachodnie Centrum Organizacji, Kraków-Szczecin-Zielona Góra 1997.
 • Pucek Z., Naród jako wspólnota kulturowa, [w:] R. Dyonizak, K. Iwanicka, A. Karwińska, J. Nikołajew, Z. Pucek (red.), Społeczeństwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Zachodnie Centrum Organizacji, Kraków-Szczecin-Zielona Góra 1997.
 • Quinn R.E., Faerman S.R., Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
 • Radzikowski W., Techniki zarządzania, PWE, Warszawa 1974.
 • Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2003.
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Rogers E.M., Diffusion of Innovation, The Free Press, New York 1983.
 • Rogers E.M., Diffusion of Innovations, The Free Press, New York 2003.
 • Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Romanowska M. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 • Rosa G., Uwarunkowania rozwoju transportu w Polsce - płaszczyzna finansowa, [w:] B. Filipiak (red.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość i przedsiębiorczość, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
 • Runco M.A., Divergent Thinking, Ablex, Norwood, NJ 1991.
 • Rylke M., Organizacja usług w gospodarce narodowej, PWE, Warszawa 1970.
 • Sajkiewicz A., Kreacja kapitału ludzkiego przez kulturę, [w:] M. Rybak (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 • Samson D., Manufacturing and Operations Strategy, Prentice Hall, New York 1991.
 • Schlesinger P.F., Sathe V., Schlesinger L.A., Kotter J., Projektowanie organizacyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Schumpeter J.A., Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysys of the Capitalist Process, McGraw-Hill Book Co., New York-London 1939.
 • Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 • Shane S., Venkataraman S., The Promise of Entrepreneurship as a Fidel of Research, "Academy of Management Review" 2000, nr 25 (1).
 • Sierdzan P., Bariery i ograniczenia rozwoju rynku PE/VC w Polsce, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 7.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Siewierski B., Rozmrażanie umysłów, czyli psychologia zmiany organizacyjnej, "Personel i Zarządzanie" 1998, nr 3 (48).
 • Sikorski C., Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Simon H.A., A Behavioral Model of Rational Choice, "Quarterly Journal of Economics" 1995, nr 69.
 • Siuta B., Przedsiębiorczość w Polsce w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej w latach 90., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 • Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Sławińska M., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, PWE, Warszawa 2002.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa 1954.
 • Sołowiej J., Psychologia twórczości, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 • Sperling A.P., Psychologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995.
 • Stańczyk-Hugiet E., O istocie strategii wiedzy, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 7-8.
 • Stańczyk-Hugiet E., O uczeniu się organizacji i w organizacji, [w:] K. Krzakiewicz, S. Cyfert (red.), Management Forum 2020. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw 2006. Raport z badań Monitoring kondycji sektora MSP 2006, PKPP Lewiatan, Warszawa 2006.
 • Staś L., Strategia planistyczna jako czynnik innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Stempin Sz., Proces kurczenia się przedsiębiorstwa a zmiany w jego zasobach na przykładzie przekształceń jednostek pomocniczych dużych przedsiębiorstw przemysłowych. Materiały z konferencji naukowej Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Sternberg R.J., Lubart T.I., Buy Low and Sell High: An Investment Approach to Creativity, "Current Directions in Psychological Science" 1992, nr 1.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 • Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 2000.
 • Styś A., Styś S., Przedsiębiorczość w usługach, [w:] A. Styś (red.), Marketing usług, PWE, Warszawa 2003.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo przemysłowe, PWE, Warszawa 1988.
 • Światowy G., Zachowania konsumenckie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 • Szabłowski J., Proces zarządzania innowacjami w organizacji, [w:] J. Szabłowski (red.), Zarządzanie innowacjami. Teoria i praktyka, Balikesir Üniversitesi; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Szatrowa J.W., Strategiczne podejście w organizacji procesów innowacyjnych, Wrocław 2006.
 • Szewczuk A., Samorząd terytorialny jako główny kreator rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] T. Famulska, J. Nowakowski (red.), Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2006.
 • Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 • Szymański K., Fechner I., Korzyści z wdrożenia ECR, "Logistyka" 1999, nr 2.
 • Taylor F., Historia rozwoju ekonomiki, t. 2, PWN, Poznań 1958.
 • Terelak J.F., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005.
 • Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management. Concepts and Cases, BPI Irwin, Homewood, IL 1987.
 • Trocki M., Outsourcing, PWE, Warszawa 2001.
 • Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania, PWN, Warszawa 1979.
 • Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze, PWN, Warszawa 1971.
 • Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2004.
 • Van de Ven A.H., Central Problems in the Management of Innovation, "Management Science" 1994, nr 32.
 • Vollmuth H.J., Controlling: planowanie, kontrola, zarządzanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1996.
 • Wąsowski K., Co to znaczy efektywnie wspierać sektor MSP ze środków unijnych? Biuletyn dla Małych i Średnich Firm "Euro Info" 2006, nr 6.
 • Webber R.A., Zasady zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1996.
 • Weresa M.A. (red.), Polska. Raport o konkurencyjności 2006. Rola innowacji w kształtowaniu przewag konkurencyjnych, Instytut Gospodarki Światowej SGH, Warszawa 2006.
 • West M.A., Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Wiatrak P.A., Kapitał ludzki w procesach zmian rolnictwa polskiego, [w:] M. Szoege (red.), Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w rok po akcesji do Unii Europejskiej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.
 • Winiarski B., Od merkantylizmu do I wojny światowej, [w:] B. Winiarski (red.), Polityka ekonomiczna, wyd. 2, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Wiśniewska M., Normy ISO serii 9000: 2000 wymagania, analiza, wdrażanie, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 • Woroniecki J., Wykreowanie polskiego systemu innowacji a budowa gospodarki opartej na wiedzy, [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004
 • Zahra S.A., Neubaum D.O., Huse M., Entrepreneurship in Medium Size Companies: Exploring the Effects of Ownership and Governance Systems, "Journal of Management" 2000 nr 26.
 • Zaltman G., Duncan R., Holbek J., Innovations and Organizations, Wiley, New York 1973.
 • Zieleniewski T., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
 • Zienkowski L., Czy polska polityka makroekonomiczna zawiera paradygmat wzrostu innowacyjności gospodarki? [w:] E. Okoń-Horodyńska (red.), Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2004.
 • Zorska A., Przemiany konkurencji międzynarodowej i wyzwania dla polskich przedsiębiorstw, [w:] O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Winiarski (red.), Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Żurek f. (red.), Przedsiębiorstwo - zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • "International Journal of Entrepreneurship and Innovation".
 • "International Journal of Innovation and Technology Management".
 • "International Journal of Innovation Management".
 • "International Journal of Innovation Science".
 • "Journal of Innovation: Management, Policy & Practice".
 • Encyklopedia Powszechna PWN, t. 2, PWN, Warszawa 1974.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 • Kundera E. (red.), Słownik historii myśli ekonomicznej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, t. 6, Warszawa 1997.
 • Pomykało W. (red.), Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 • Słownik wyrazów obcych, PWE, Warszawa 1980.
 • Szewczuk W. (red.), Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.
 • Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 1-3, PWN, Warszawa 1978-1981.
 • Websters's Third International Dictionary, Konemann, Cologne 1993.
 • Bariery współpracy przedsiębiorców i ośrodków naukowych. Raport Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Wdrożeń i Innowacji, Warszawa 2006.
 • Building Knowledge Economies: Opportunities and Challenges for EU Accession Countries. Final Report of the Knowledge Economy Forum, The World Bank, Paris 2002.
 • Creating Smart Systems. A Guide to Cluster Strategies in Less Favoured Regions, EU-RIS, S.A. Rosenfeld, Regional Technology Strategies, Carrboro, North Carolina, USA.
 • Dane Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów GUS.
 • Dane NBP za: M. Kuk, Przedsiębiorcy wierzą, że najgorsze minęło, "Rzeczpospolita" z 28 lipca 2009 r.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw sektora usług 2001-2003, GUS, Warszawa 2004.
 • European Commission: Competitiveness, Innovation and Enterprise, 2002; Innovation Policy: Updating the Union's Approach in the Context of the Lisbon Strategy. COM (2003), 112, 2003.
 • European Commission: Firs Action Plan for Innovation in Europe. COM (96) 589 final, 1996.
 • European Commission: Green Paper on Innovation. COM (95) 688 final, 1995.
 • European Commission: Innovation in a Knowledge-Driven Economy. Communication form the Commission to the Council and the European Parliament. COM (2000) 567 final, 2000.
 • Globalny Raport Konkurencyjności (GCI) 2011-2012 opracowany przez World Economic Forum (WEF) we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
 • Górzyński M., Woodward R., Innowacyjność polskiej gospodarki, Zeszyty Innowacyjne 2, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2004.
 • i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Komisja Wspólnot Europejskich, COM(2005) 229, Bruksela 2005.
 • Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego. Projekt Regionalnej Strategii Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim, Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Szczecin 2005.
 • Jak nas obsługiwano w I półroczu 2009. Raport Vision SecretClient 2009, http:// www.jakoscobslugi.pl.
 • Jakość obsługi 2008. Raport Vision SecretClient 2009 za: P. Mazurkiewicz, Poziom usług drażni Polaków, "Rzeczpospolita" z 4 marca 2009 r.
 • Klastry. Innowacyjne rozwiązania dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 • Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: Utrzymać Europę w ruchu - zrównoważona mobilność dla naszego kontynentu. Przegląd średniookresowy Białej Księgi Komisji Europejskiej dotyczący transportu. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 22.06.2006, COM (2006) 314.
 • Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, Aarhus, 25.06.1998, DzU UE seria L z 2005 r., nr 124, poz. 4.
 • Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Warszawa 2005.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2010, GUS, Warszawa 2010.
 • Megatrendy w turystyce europejskiej do 2000 roku i później, Europejska Komisja Turystyki, Bruksela 1997.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 • Nowelizacja Rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki", DzU z 2008 r., nr 224, poz. 1484.
 • OECD: Science, Technology and Industry Outlook, OECD, Paris 2000.
 • Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3 Edition, OECD Eurostat 2005.
 • Raport z badania innowacyjności sektora usługowego. Badanie wykonane na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Warszawa, lipiec 2008.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2008.
 • Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa 2009.
 • Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1628/2006.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego, DzU z 2006 r., nr 59, poz. 409 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lutego 2005 r. określające szczegółowe zasady przekazywania należnego podatku na rachunek Funduszu Strefowego, DzU z 2005 r., nr 38 poz. 338.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, DzU z 2007 r., nr 138, poz. 969.
 • Rynek wewnętrzny w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 27 czerwca 2006.
 • Strategia rozwoju transportu na lata 2007-2013, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, grudzień 2004.
 • The Creative Society of the 21st Century, Future Studies, OECD, Paris 2000.
 • The OECD Bologna Ministerial Conference, Enhancing SME Competitiveness, Organization for Economic Co-Operation and Development, France 2001.
 • Tourism 2020 Vision A New Forecast, WTO 1997, [w:] Program rozwoju krajowego produktu turystycznego w latach 1998-2007, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1998.
 • Transport - wyniki działalności w 2009 r., GUS, Warszawa 2010.
 • Turystyka w 2008 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2009.
 • Turystyka w 2009 r. Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2010.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych w brzmieniu ustawy z 15 września 2000 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych, DzU nr 91, poz. 108.
 • Ustawa z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, DzU z 2007 r., nr 42, poz. 274.
 • Ustawa z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, DzU nr 238, poz. 2390; DzU nr 273, poz. 2703 z 2004 r.; DzU nr 85, poz. 727; DzU nr 179, poz. 1484 z 2005 r.; DzU nr 115, poz. 795 z 2007 r.
 • Wędka Technologiczna, Strategiczne zadania w ramach budżetu zadaniowego. http://budzetzadaniowy.gov.pl.
 • http://www.pwcglobal.com/pl/pol/ins-sol/survey-rep/money_growth.html.
 • Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej do 2020 r. Departament Strategii i Rozwoju Nauki Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, Warszawa, grudzień 2004.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki w I półroczu 2009 r., GUS, Warszawa 2009.
 • http://www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.