PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 27 | 155--179
Tytuł artykułu

Tendencje zmian w makrootoczeniu - perspektywa polskich przedsiębiorstw

Warianty tytułu
Tendencies of changes in the macroenvironment - the perspective of Polish enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Globalizacja1 to jeden z ważniejszych trendów, jakie charakteryzują współczesną gospodarkę. Zjawisko globalizacji jest wielowymiarowe, gdyż jego występowanie możemy obserwować w kilku obszarach - mówimy o globalizacji finansów, rynków i strategii, technologii, stylów życia i modeli konsumpcji, rządzenia i regulacji prawnych, globalizacji jako politycznym ujednolicaniu świata2. To właśnie wysoki stopień globalizacji gospodarki światowej przyczynił się do szybkiego rozprzestrzenia się kryzysu gospodarczego. Jednym z przejawów globalizacji widocznym na poziomie przedsiębiorstw jest ich umiędzynarodowienie3, czyli różne formy i zakres powiązań przedsiębiorstwa z rynkami zagranicznymi (abstrakt oryginalny)
EN
The present paper focuses on the issues of macroenvironment seen through the corporate perspective. The author examines in particular the consequences of the Poland's accession to the European Union, the globalisation effects as well as the consequences of the financial and economic crisis for the Polish enterprises. The paper is based on the classical split of the macroenvironment into the economic, socio-cultural, demographic, administrative, legal, political, technological and natural environment. The theoretical discussion has been illustrated by the latest statistical data as well as examples from the business practice. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--179
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Badanie "Monitoring sektora dużych przedsiębiorstw 2009" (www.pkpplewiatan.pl).
 • Badanie "Strategie firm w kryzysie", w: D. Styczek. Firmy bronią się przed recesją, tnąc koszty, "Dziennik" 16.07.2009.
 • Bełdowski J., Kantorowicz J., Polski biznes czeka na śmiałe i głębokie reformy gospodarcze, "Dziennik Gazeta Prawna" 21.09.2009.
 • Bendyk E., Gwarantowana płaca powszechna, "Dziennik Gazeta Prawna" 18.03.2010.
 • Boguszewicz T., Banki odkrywają e-społeczności, "Rzeczpospolita" 5.11.2009.
 • Bywalec Cz., Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Cavusgil S.T., Knight G., Riesenberger J.R., International Business. Strategy, Management and the New Realities, Pearson Prentice Hall, 2008.
 • Chojnacki I., Brak limitów CO2 kosztowny dla firm, "Dziennik Gazeta Prawna" 10.03.2010.
 • Chojnacki I., Polskie firmy mają szansę na dodatkowe prawa do emisji CO2, "Dziennik Gazeta Prawna" 24.09.2009.
 • Czarna lista barier, PKPP Lewiatan, Warszawa, luty 2009, www.pkplewiatan.pl.
 • Dąbrowska A., Janoś-Krzesło M., Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, PWE, Warszawa 2007.
 • Dąbrowska A., Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania i perspektywy, "Monografie i Opracowania" nr 548, SGH, Warszawa 2008.
 • Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002.
 • Dezaktywacja osób w wieku okołoemerytalnym - raport z badań, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 • Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2004.
 • Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.
 • Energia ze źródeł odnawialnych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008, www.gus.gov.pl.
 • Evans K., Kryzys wykreował nowe gwiazdy blogosfery, "Dziennik" 22.07.2009.
 • Fandrejewska A., Czas srebrnej gospodarki, "Rzeczpospolita" 21.09.2009.
 • Fandrejewska A., Kobiety bronią się na rynku pracy, "Rzeczpospolita" 15.03.2010.
 • Ferenc M., Hałka W., Inwestycje przyszłością rozwoju telekomunikacji, Raport opracowany na zlecenie Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa, wrzesień 2008.
 • Fura M., Portale zarobią na medycynie, "Dziennik Gazeta Prawna" 15.03.2010.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • Glapiak E., Unijne prawo pod kontrolą, "Rzeczpospolita" 3.03.2010.
 • Globalizacja gospodarki - wybrane cechy procesu. Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, listopad 2007.
 • Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, red. J. Szambelańczyk, Związek Banków Polskich, Warszawa 2009.
 • Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difi n, Warszawa 2001.
 • Grupa Lizbońska. Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.
 • Grzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 • Hałabuz N., Śmigiel S., Samcik M., Kredytowa susza, "Gazeta Wyborcza" 19.06.2009.
 • Hübner D., Jaka europejska strategia 2020, "Rzeczpospolita" 4.03.2010.
 • Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata, Ministerstwo Gospodarki, Sekretariat Ministra, Warszawa, lipiec 2009, www.mg.gov.pl
 • Janczarska M., Kryzys to pora na zakupy, "Dziennik" 27.08.2009.
 • Jaślan M., Internet dwóch prędkości: Polska i świat, "Dziennik" 20.07.2009.
 • Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, red. N. Daszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Kotler Ph., Armstrong G., Sauders J., Wong V., Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002.
 • Kowalski J.K., Inflacja zjada nasze pensje, "Dziennik" 17.07.2009.
 • Kozmana M., Piszczatowska J., Wygraliśmy spór o emisję CO2, "Rzeczpospolita" 24.09.2009.
 • Malara Z., Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce, WN PWN, Warszawa 2007.
 • Mazurek-Łopacińska K., Eurokonsument - kulturowe uwarunkowania postaw i zachowań, w: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? CBiE, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1999.
 • Mazurek-Łopacińska K., Polish consumer on the European market, materiały z konferencji "International Marketing and Business in the CEE Markets" Katowice, październik 2008.
 • Misala J., Nowe zjawiska i tendencje w gospodarce światowej, "Zeszyty Naukowe KGŚ" nr 26, Warszawa 2009.
 • Na pierwsze 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Departament Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2009.
 • Orłowski W.M., W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej, PWE, Warszawa 2010.
 • 5 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej w perspektywie społecznej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009, www.ukie.gov.pl
 • 5 lat Polski w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Poznański P., Grynkiewicz T., Rząd w muzeum telekomunikacji, "Gazeta Wyborcza" 6-7.03.2010.
 • Prognozy dla gospodarki na najbliższą dekadę, "Dziennik Gazeta Prawna" 12-14.03.2010.
 • Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, Kioto, 11 XII 1997 r., Dz.U. z dnia 17 października 2005, www.mos.gov.pl
 • Próchniak M., Konwergencja poziomów PKB per capita, w: Polska. Raport o konkurencyjności. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2009.
 • Przybyła K., Światowy kryzys przyciągnął do nas nowych inwestorów, "Dziennik Gazeta Prawna" 10.03.2010.
 • Rachocka J., Dekonsumpcja, homocentryzm, ekologizacja życia - nowe tendencje konsumenckie w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, w: Problemy globalizacji gospodarki, red. T. Bernat, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003.
 • Ranking Doing Buisness, www.doingbusiness.org
 • Raport o kapitale intelektualnym Polski, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 10.07.2008, www.innowacyjnosc.gpw.pl
 • Rapacki R., Analiza porównawcza wyników gospodarczych w 2008 roku, w: Polska. Raport o konkurencyjności. Zasoby ludzkie a przewagi konkurencyjne, red. M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2009.
 • Raport Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Wyd. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 • Roubini N., Kryzys: którędy do wyjścia, "Gazeta Wyborcza" 21.09.2009.
 • Rudzki P., Po kryzysie bardziej szanujemy pieniądze, "Rzeczpospolita" 28.01.2010.
 • Rybiński K., Spekulacyjne łobuzy szykują się do ataku, "Dziennik Gazeta Prawna" 12-14.03.2010.
 • Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej, red. A. Olejniczuk-Merta, PWE, Warszawa 2007.
 • Rynek wewnętrzny w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
 • Sawicka J., Eko rynek wciąż się tworzy, "Supermarket Polska" 2009.
 • Sikora T., Efekt kraju pochodzenia w marketingu międzynarodowym, w: Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, red. E. Duliniec, SGH, Warszawa 2007.
 • Słojewska A., Zyskowna walka ze zmianą klimatu, "Rzeczpospolita" 10.13.2010.
 • Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2007, GUS, Warszawa 2009.
 • Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność Sektora MŚP 2008. Wyniki badania, PKPP Lewiatan, Warszawa, listopad 2007.
 • Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, red I.E. Kotowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Sztaba S., Aktywne poszukiwanie renty. Teoria. Przykłady historyczne. Przejawy w polskiej gospodarce lat dziewięćdziesiątych, "Monografie i Opracowania" SGH, Warszawa 2002.
 • Tajniki chińskiej kuchni gospodarczej, "Rzeczpospolita" 16.11.2009.
 • The Global Competitiveness Report 2009-2010,World Economic Forum, www.weforum.org
 • Wątroba W., Społeczeństwo konsumpcyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008.
 • Wiśniewska J., Technologia i procesy jej transferu w działalności przedsiębiorstw, w: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
 • Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M., Zachowania konsumentów - teoria i praktyka, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2004.
 • Woźniak A., Słabną rywale Polski do inwestycji zagranicznych, "Rzeczpospolita" 19.02.2010.
 • Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • www.blogroku.pl
 • www.centernet.com.pl
 • www.emereturypomostowe.gov.pl/strona/program50
 • www.geoland.pl
 • www.millwardbrown.com
 • www.matint.pl
 • www.nanonet.pl
 • www.peopleproject.eu
 • www.slowfood.com
 • www.travelsenior.eu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171214881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.