PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 114 Ekonomia kreatywności : jakość kapitału ludzkiego jako stymulator wzrostu społeczno-gospodarczego | 9--28
Tytuł artykułu

Ekonomia kreatywności - z pogranicza kreatologii i ekonomii

Autorzy
Warianty tytułu
Creative Economy - at the Border of Creatology and Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszych rozważań jest próba określenia przedmiotu zainteresowania ekonomii kreatywności (ekonomii twórczości - w niniejszym opracowaniu przyjeto dla uproszczenia, ze kreatywność i twórczość to synonimy), a tym samym - jej zdefiniowania poprzez: - pokazanie miejsca ekonomii kreatywności w kreatologii, to jest jej powiazań z innymi subdyscyplinami kreatologicznymi, - identyfikację jej autonomicznych obszarów badawczych, - dostarczenie uzasadnienia, iż ekonomia twórczości to nie tylko dziedzina teoretyczna, ale i praktyczna. (fragment tekstu)
EN
The paper presents exemplary and common scientific areas of the creative economy, philosophy, art history, psychology, pedagogics, sociology of creativity, creative economy, copyright and management. There are also indicated automatic scientific areas of creative organisation. The summary tries to define the creative economy.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Żelazny R., Ekonomia wieku organizacji i wiedzy - w kierunku gospodarki wiedzy i nowej specjalizacji, W : Rozwój ekonomii jako dziedziny nauki ze szczególnym uwzględnieniem tendencji do specjalizacji. Red. G. Musiał. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2011, s. 86
 • Wojtczuk-Turek A., Znaczenie wiedzy jako istotnego komponentu kompetencji twórczych w generowaniu innowacji. W : Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Red. S. Popek, R. E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2009, s.96
 • Domański S.W., Wstęp W : Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Red. S. Popek, R. E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2009, s.19
 • Magyari-Beck I., Creatology. W: Encyclopedia of Creativity. Red. M.A. Runco, S.R. Pritzker. Academic Press, San Diego 1999, za: K.J. Szmidt: W kierunku ,,kreatologii". Charakterystyka najnowszych syntez wiedzy o twórczosci (Weisberg, Runco, Sawyer). W: Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Red. S. Popek, R. E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009, s.44
 • Bernacka R.E., Wstęp W: Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Red. S. Popek, R. E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 115
 • Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojeć. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975, s. 14-15
 • Zaleska A., Między potrzebą domknięcia poznawczego a kreatywnością. Obraz studentów pedagogiki. W: Homo creator. Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Red. M. Karwowski, A. Gajda. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010, s. 97
 • Cudowska A. Twórcze orientacje życiowe - nadzieje wobec edukacji przyszłości. W: Edukacja wobec różnorodności. Red. P. Przybysz. Akademia marynarki Wojennej, Gdynia 2001, s. 99
 • Stróżewski W., Dialektyka twórczości. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1983, s. 179
 • Simonton D. K., Genius and creativity : Selected papers. Ablex, Greenwich, Ct 1997, s. 270 za: Nęcka E. Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003, s. 158
 • Wojtczuk-Turek A., Rozwijanie kompetencji twórczych. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010, s. 15-22
 • Ingram R. Wykłady z etyki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 187
 • Szmidt K.J., Pedagogika twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, s. 57
 • Szewc A. Plagiat, ,,Monitor Prawniczy" 1996, nr 2, s. 43, za: Prawo własności intelektualnej. red. J. Sieńczyło-Chlabicz. LexisNexis Polska Sp. z. o.o., Warszawa 2011, s. 174
 • Bisges M., Das Selbstplagiat im Urheberrecht. ,,UFITA" 2008, No 3, s. 655-656, za: J. Sieńczyło-Chlabicz, J Banasiuk: Pojecie i istota autoplagiatu w twórczości naukowej. ,,Państwo i Prawo" 2012, z.3 (793), s.6
 • Strzałecki A., Twórcza przedsiębiorczość i zarządzanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005, s. 95
 • Drwal R.Ł., Wpływ procesów emocjonalnych na wydajność myślenia twórczego ,,Przegląd Psychologiczny" 1973, nr 16, s. 157-173
 • Kurtzberg T., Mueller J., The Influence of Daily Conflict on Perceptions of Creativity: a Longitudal Study. ,,The International Journal of Conflict Management" 2005, No 16 (4), s. 337, za E. Strzemieczna : Konflikt szansa kreatywności? Style rozwiązywania konfliktów a wybrane aspekty kreatywnosci gimnazjalistów. W : Homo creator. Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Red. M. Karwowski, A. Gajda. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010, s. 46-47
 • Popek S., Wprowadzenie. W: Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Red. S. Popek, R. E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 13
 • Karwowski M., Czy lubimy ludzi twórczych? W: W stronę kreatywności. Red. W. Dobrołowicz, M. Karwowski. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, s. 79.
 • Starko A.J., Creativity in the Classroom. Schools of Curious Delight, 3 ed. lawrence Erlbaum Accociates, Mahwah 2005
 • Smak E. Włoch S. (red., Pedagogika kreatywna wyzwaniem edukacji XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010
 • Dobrołowicz W., Domon M., W kierunku twórczych nagród i kar. W: W stronę kreatywności. Red. W. Dobrołowicz, M. Karwowski. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2002, s. 106
 • Dobrołowicz W., Feder B., Twórcze postawy nauczycieli i menedżerów W: W stronę kreatywności. Red. W. Dobrołowicz, M. Karwowski. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 2002,s. 58
 • Karwowski M., Wprowadzenie. W: Homo creator. Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Red. M. Karwowski, A. Gajda. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010, s.8
 • Karwowski M., Klimat dla kreatywności. Koncepcje, metody, badania. Difin, Warszawa 2009
 • Wawrzyniak M., Epidemia XXI Czym objawia sie pracoholizm i jak się przed nim bronić? ,,Personel i Zarządzanie" 2012, nr 1/262, s. 47.
 • Urbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce. Oficyna a Wolters KJluwer business, Warszawa 2011, s. 16
 • Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s.17
 • Jaki A., Orientacja na wartość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. ,,Przegląd Organizacji" 2011, nr 9, s. 15
 • Govindarajn V., Trimble Ch., Rola prezesa w procesie transformacji modelu biznesowego. ,,Harvard Business Review Polska", 2011/2012, s. 86
 • Zaleśkiewicz T., Psychologia ekonomiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 83
 • Aluchna M., Formułowanie i realizacja strategii. ,,Przegląd Organizacji" 2011, nr 12, s. 47
 • Guryn H., Pogodzić ogień z wodą. ,,Personel i Zarządzanie" 2007, nr 5, s. 61
 • Kim W.C., Mauborgne R., Blue Ocean Strategy. ,,Harvard Business Review" 2004, s. 76-84
 • Krupski R, (red.) Zarządzanie strategiczne, koncepcje metody. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 40-55
 • Lepak D.P.,Snell S.A., The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Alocation and Development. ,,Academy of Management Review" 1999. Vol. 24, No 1
 • Broj A., Kreative Kopfe Gefragt. ,,Personel" 2011, Heft 02, s. 29-31
 • Fazlagic J., Osobowość geniusza. Kim są kreatywni pracownicy i jak nimi zarządzać. ,,Personel i Zarządzanie" 2009, nr 11, s. 48-51
 • Pruska L., Twórczy potencjał. Czy kreatywności mozna się nauczyć? ,,Personel i Zarządzanie" 2011. nr 11, s. 86-90.
 • Nogal A., Rodzinne uwarunkowania rozwoju twórczych zdolności i postaw gimnazjalistów. W: Homo creator. Kreatywność (nie tylko) w klasie szkolnej. Red. M. Karwowski, A. Gajda. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010,s. 287-268
 • Rutkowski I.P., Rozwój nowego produktu. Metody i uwarunkowania. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 10, 17, 102-103, 125
 • Lipka A. (red.) Kształtowanie kreatywności kapitału ludzkiego. ,,Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2012, s. 83
 • Ratajczak Z., Wprowadzenie człowieka w świat wartości. Szanse rozwoju i źródła frustracji. W: Edukacja aksjologiczna, t.1, Wymiary, kierunki, uwarunkowania. Red. K. Olbrycht. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004
 • Zastempowski M., Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2010, s. 78-90
 • Korenik S., Gospodarka kreatywna W: Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości. Red. M. Dylewski. Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, Poznań, 2010, nr 27. Wydaw. WSB w Poznaniu, 2010, s.74
 • Kaliński M., Państwo w kreatywnej gospodarce XXI wieku. W : Społeczeństwo i gospodarka w Europie XXI wieku. Red. G. Wrzeszcz-Kamińska. Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2007, s. 113
 • Brzeziński M., Organizacja kreatywna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 36
 • Richards R., Kinney D., Lunde I., Benet M., Merzel A.P.C., Creativity in manic-depressives, cyclothymes, their normal relatives, and control subjects. W: Eminent Creativity, Everyday Creativity and Health. Red. R. Richards, M.A.Runco. Ablex Publishing Corporation, London 1997, za M. Swigulska: Twórczość w wymiarze egalitarnym - krytyczna prezentacja stanowisk. W : Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Red. S. Popek, R. E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 50
 • Lipka A., Król M., Winnicka-Wejs A., Kreatywność i rutyna w działalności personalnej. Podstawy HR-owego kreacjonizmu. Difin, Warszawa 2011
 • Jerzyk E., Proces kreatywności i jego uwarunkowania w obszarze marketingu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Pawlik-Popielarska B.M., Twórcze i nietwórcze style konsumpcji. W: Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Red. S. Popek, R. E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2009, s.489
 • Zawadzka A.M., Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte na symulacji mentalnej W: Psychologia twórczości. Nowe horyzonty. Red. S. Popek, R. E. Bernacka, C.W. Domański, B. Gawda, D. Turska, A.M. Zawadzka. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Lublin 2009, s. 504
 • Nogalski B., Dokąd zmierzają ekonomia i nauki społeczne? ,,Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2011, nr 4 (21), s. 57
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.