PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 215 | 254
Tytuł artykułu

Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Mechanisms of the Process of Value-based Management
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej rozprawie autor koncentruje się na prezentacji szerokiego i pogłębionego studium teoretyczno-metodologicznego kształtowania wartości przedsiębiorstwa w procesie zarządzania. Realizacji celów rozprawy oraz weryfikacji sformułowanych hipotez badawczych podporządkowano koncepcję i wewnętrzną strukturę pracy, obejmującą pięć rozdziałów. Rozważania prowadzone w pierwszym rozdziale koncentrują się na zaprezentowaniu złożoności kategorii wartości oraz roli, jaką spełnia ona w działalności przedsiębiorstwa. W drugi rozdziale zaprezentowano zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania powstania oraz rozwoju prowartościowej orientacji w zarządzaniu. Trzeci rozdział prezentuje istotę i uwarunkowania wdrażania koncepcji zarządzania wartością. W rozdziale czwartym przeprowadzono rozważania odnoszące się do istoty kategorii efektywności, wraz z jej skonfrontowaniem z potrzebami wynikającymi z założeń prowartościowego paradygmatu i wytyczonej nim koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Ostatni z rozdziałów został poświęcony prezentacji możliwości adaptacji instrumentów zarządzania do potrzeb procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The dissertation consists of five chapters. The first focusses on presenting the complexity of the category of value and the role it plays in enterprise activity. This understanding of value is presented in the wider context of the economic, social and legal conditions that have determined the way businesses have used value in various areas. The second chapter presents the external and internal conditions that enable a pro-value orientation in management to be established and developed. The third chapter presents the essence and factors involved in implementing the concept of value-based management. The analysis and assessment of a company's value-based management also requires that the direction and intensity of the changes in value be measured. Such a measurement in effect makes it possible for the effectiveness of pro-value oriented management to be assessed. Hence the main idea of the fourth chapter is to consider the essence of effectiveness as a category and its confrontation with the needs growing out of the premises of value-based management. The fifth chapter focuses on a presentation of the possibilities for adapting management tools to the needs of a business's value-based management, and as such looks at the instrumental aspect of the system of management. (short original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Seria specjalna: Monografie, nr 145, Kraków 2001.
 • Adamczyk J., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa w teorii i praktyce [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, red. R. Niestrój, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002.
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 • Adamkiewicz-Drwiłto H.G., Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK -Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, red. K. Kreczmańska--Gigol, Difin, Warszawa 2010.
 • Ameels A., Bruggeman W., Scheipers G., Value-based Management. Control Process to Create Value through Integration. A Literature Review, Vlerick Leuven Gent Management School - http://www.valuebasedmanagement.net/articles_ameels_valuebased. html (8.02.2009).
 • Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2006.
 • Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, red. M. Walczak, Difin, Warszawa 2007.
 • Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, red. A. Stabryła, Mfiles.pl, Kraków 2010.
 • Anwendung der Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen bei Bewertungen in der DDR. Stellungnahme 2/1990 des Hauptfachausschusses des IdW [w:] Bewertung von Unternehmen in der DDR, IdW-Verlag GmbH, Düsseldorf 1990.
 • Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem. Strategie sukcesu, ABC, Warszawa 1997.
 • Balcerowicz L., Socjalizm, kapitalizm, transformacja. Szkice z przełomu epok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Bartkowiak P., Zarządzanie przedsiębiorstwem komunalnym w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 • Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2008.
 • Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E., Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, wyd. V, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
 • Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 • Black A.P., Wright P., Bachman J.E., In Search of Shareholder Value: Managing the Drives of Performance, Pitman Publishing, London 1998.
 • Block S.B., Hirt G.A., Foundations of Financial Management, Irwin, Homewood 1987.
 • Bochenski J.M., Zur Philosophie der industriellen Unternehmung, Bank Hoffmann AG, Zürich 1987.
 • Böhler E., Nationalökonomie. Grundfragen und Grundlehren, Polygrapfischerverlag AG, Zürich 1960.
 • Bojańczyk M., Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami, Difin, Warszawa 2010.
 • Borowiecki R., Czaja J., Jaki A., Kulczycki M., Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw, Twigger SA, Warszawa 2002.
 • Borowiecki R., Jaki A., Kaczmarek J., Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw i ich majątku, PSB, Kraków 1998.
 • Borowiecki R., Jaki A., Kreowanie wartości - perspektywa globalizacji i nowej gospodarki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 577 - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 23, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
 • Borowiecki R., Kaczmarek J., Magiera J., Młynarski S., Eksploatacja taboru szynowego komunikacji miejskiej. Niezawodność - jakość - ekonomika, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Borowiecki R., Ocena ekspercka jako źródło informacji w procesie projektowania i realizacji zmian w przedsiębiorstwie [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Zakamycze, Kraków 2003.
 • Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, TNOiK - Dom Organizatora, Toruń 2012.
 • Borowiecki R., Wyzwania globalizacji i nowej gospodarki jako przedmiot badań w nauce o przedsiębiorstwie [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Brandenburg H., Zarządzanie projektami, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.
 • Brandenburger A.M., Stuart, Jr. H.W., Value-based Business Strategy, "Journal of Economics & Management Strategy" 1996, vol. 5, nr 1.
 • Bratnicki M., Spojrzenie na kapitał intelektualny z punktu widzenia wartości przedsię- biorstwa [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Brigham E.F., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, t. 1, PWE, Warszawa 2000.
 • Brohawn D.K., Hardiman S.F., Kurland N., Simon T.J., Justice-based Management: A Framework for Equity and Efficiency in the Workplace, http://www.cesj.org/vbm/ articles-vbm/cvvp-vbm.htm (2.02.2010).
 • Budziak T., Ile jest warte przedsiębiorstwo, Poltext, Warszawa 1991.
 • Buk W., Analiza wartości firmy jako pozycji bilansowej [w:] Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, red. S. Wrzosek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 9(1209), Wrocław 2008.
 • Bukowska-Piestrzyńska A., Wykorzystanie analizy piramidalnej w ocenie funkcjonowania spółki leasingującej mienie Skarbu Państwa [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2003.
 • Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 • Chomać E., Kreowanie wartości przedsiębiorstwa celem jego funkcjonowania [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 378 - Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, nr 43, Szczecin 2004.
 • Chomątowski S., Dynamika rozwoju a efektywność systemów przemysłowych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Seria specjalna: Monografie, nr 115, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1993.
 • Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Controlling w działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 1st ed., John Wiley&Sons Inc., New York 1990.
 • Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIü--Press, Warszawa 1997.
 • Copeland T., Why Value Value? "McKinsey Quarterly" 1994, vol. 4.
 • Cornell B., Corporation Valuation. Tools for Effective Appraisal and Decision Making, Business One Irwin, Inc., Homewood 1993.
 • Corporate Restructuring. Finance in Times of Crisis, red. M. Blatz, K.-J. Kraus, S. Haghani, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 2006.
 • Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, FRRwP, Warszawa 2002.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Czekaj J., Konwergencja współczesnych metod zarządzania [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Seria specjalna: Monografie, nr 143, Kraków 2000.
 • Czubała A., Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa [w:] Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, red. A. Czubała, R. Niestrój, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Damodaran A., Relative Valuation, http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/ miltiples.pdf (9.02.2009).
 • Damodaran A., The Dark Side of Valuation: Firms with No Earnings, No History and No Comparables, Stern School of Business, New York 2000, http://pages.stern.nyu. edu/~adamodar/ (10.08.2011).
 • Damodaran A., The Dark Side of Valuation: Valuing Young, Distressed, and Complex Businesses, FT Press, New York 2009.
 • Damodaran A., Valuation Approaches and Metrics: A Survey of the Theory and Evidence, Stern School of Business, New York 2006, http://www.stern.nyu.edu/adamodar/ pdf i les/papers/valuesurvey.pdf (9.02.2009).
 • Dąbrowski M., Reforma, rynek, samorząd, PWE, Warszawa 1990.
 • Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, red. W. Skoczylas, PWE, Warszawa 2007.
 • Dobb M., Teorie wartości i podziału od Adama Smitha. Ideologia a teoria ekonomii, PWE, Warszawa 1976.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S.F., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, Paanpol, Poznań 1992.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003.
 • Dobija M, Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Seria specjalna: Monografie, nr 84, Kraków 1988.
 • Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PWE, Warszawa 1986.
 • Doyle P., Marketing wartości, Feiberg SJA, Warszawa 2003.
 • Dresler Z., Finanse a mikroefektywność gospodarowania. Analiza głównych koncepcji teoretycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie - Seria specjalna: Monografie, nr 82, Kraków 1988.
 • Drucker P., Practice of Management, 1st ed., HarperCollins Publishers, New York 1954.
 • Drucker P., Praktyka zarządzania, Czytelnik-Nowoczesność-AE, Warszawa-Kraków 1994.
 • Drukarczyk J., Unternehmensbewertung, Verlag Vahlen, München 2001.
 • Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Dudycz T., Wartość dla akcjonariuszy a wartość wszystkich interesariuszy [w:| Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 • Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Duraj J., Aksjologiczny wymiar wartości przedsiębiorstwa [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2000.
 • Duraj J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993.
 • Duraj J., Obrazy przedsiębiorstwa a jego wartość, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2008, nr 214.
 • Duraj J., Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2000.
 • Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 • Duraj J., W kierunku orientacji wartościującej działalność przedsiębiorstwa. [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2001.
 • Durlik J., Inżynieria zarządzania - cz. I. Strategie organizacji produkcji. Nowe koncepcje zarządzania, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2004.
 • Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2005, red. S. Chomątowski, Fundacja UEK, Kraków 2009.
 • Dziura M., Kaczmarek J., Globalizacja gospodarki a nowe tendencje zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.
 • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Efektywność a sprawiedliwość, red. J. Wilkin, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997.
 • Egger A., Jud W., Lechner K., Wünsch H., Unternehmensbewertung, betriebswirtschaftliche und juristische Beiträge, R. Oldenbourg Verlag, Wien 1981.
 • Ehrbar A., EVA - The Real Key to Creating Wealth, John Wiley & Sons Inc., New York 1998.
 • Elzenberg H., Wartość ujemna, "Studia Filozoficzne" 1986, nr 12.
 • Europejskie Standardy Wyceny 2009 (wydanie szóste), PFSRM, Warszawa 2009.
 • Fierla A., Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008.
 • Flejterski S., Wahl PT, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003.
 • Frick W., Bilanzierung, Verlag Carl Ueberreuter, Wien 1991.
 • Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, wyd. 2, PWE, Warszawa 2005.
 • Garrison R.H., Managerial Accounting. Concepts for Planning, Control, Decision Making, Business Publications, Inc., Piano 1985.
 • Gawron H., Ocena efektywności inwestycji, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Gerke W., Bank M., Finanzierung. Grundlagen für die Investitions und Finanzierungsentscheidungen in Unternehmen, Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-Köln 1998.
 • Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2009.
 • Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M.J., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
 • Gołębiowski G., Szczepankowski P., Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2007.
 • Gorynia M., Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, Difin, Warszawa 2007.
 • Górski J., Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa 1975.
 • Groszek M., Kasiewicz S., Wycena przedsiębiorstw, TNOiK, Warszawa 1991.
 • Gruszecki T, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Grzesiak S., Efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw - aspekty prakseologiczne i ekonomiczne [w:] Przedsiębiorstwo na rynku - t. 1: Gospodarka polska w procesie transformacji systemowej, część I, Materiały - Konferencje nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1996.
 • Guzek M., Ekonomia przejścia. Od kolektywizmu do systemu przyszłości, IKiCHZ, Warszawa 1991.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Haus B., Przejęcia menedżerskie - motywy i skutki [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Hawawini G., Viallet C, Finanse menedżerskie, PWE, Warszawa 2007.
 • Helbling C, Unternehmensbewerstung und Steuern, IdW-Verlag GmbH, Düsseldorf 1991.
 • Higgins R.C., Analysis for Financial Management, Irwin, Homewood 1989.
 • Hinweise für die Bewertung von Unternehmen, Ministerium der Finanzen, Berlin 1990.
 • Hoskisson R., Turk T., Corporate Restructuring: Governance and Control Limits of the Internal Market, "Academy of Management Review" 1990, vol. 15.
 • Hurry D., Restructuring in the Global Economy: The Consequences of Strategic Linkages between Japanese and U.S. Firms, "Strategie Management Journal" 1993, vol. 14.
 • Ickievvicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2004.
 • Ingarden R., Czego nie wiemy o wartościach [w:] Studia z estetyki, t. 3, PWN, Warszawa 1970.
 • Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2009.
 • Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, red. A. Woj-tyna, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Jabłoński A., Wartość interesariuszy w modelu zrównoważonego biznesu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 2.
 • Jagoda H., Przejęcia menedżerskie - od zarządzania do własności [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - metody - zastosowania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Jagoda H., Lichtarski J., Własność menedżerska i przejęcia menedżerskie w polskich przedsiębiorstwach [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Jaki A., Brand Value as an Instrument to Create Enterprise Value in the Times of Globalization [w:] Small and Medium-sized Enterprises under the Conditions of Globalization: Economic, Social, Legal and Ecological Problems of Development, red. A. Mazaraki, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv 2007.
 • Jaki A., Formalnoprawne uregulowania wyceny przedsiębiorstw i składników ich majątku, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 489, Kraków 1997.
 • Jaki A., Informacja księgowa i informacja rynkowa w ocenie kreowania wartości przedsiębiorstwa. Aspekt metodyczno-praktyczny [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, t. 1, Kraków 2008.
 • Jaki A., Systematyka metod wyceny przedsiębiorstw (w świetle studiów literaturowych i doświadczeń praktycznych), Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 631, Kraków 2003.
 • Jaki A., Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 • Jaki A., Wycena przedsiębiorstw w procesach restrukturyzacji i rozwoju polskiej gospodarki [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE-TNOiK, Kraków 1996.
 • Janasz K., Janasz W., Wiśniewska J., Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2007.
 • Janiszewski S., Zastosowanie wyceny metodą mnożnikową w transakcjach fuzji i przejęć, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2011, nr 2.
 • Jaźwiński J., Borgoń J., Niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo lotów, WKiŁ, Warszawa 1989.
 • Jensen M., Meckling W., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, nr 3.
 • Jerzemowska M., Analiza teorii kształtowania struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Jeżak J., Teoria własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 9.
 • Jędrzejczyk M., Estymacja wartości godziwej. Podejście symulacyjne, PWE, Warszawa 2011.
 • Kaczmarek J., Krzemiński P, Litwa P, Szymla W., Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2005.
 • Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 • Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, Zeszyty Naukowe - seria II, z. 114, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1993.
 • Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia w warunkach inflacji, FRRwP, Warszawa 1994.
 • Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej, Difin, Warszawa 2009.
 • Kasiewicz S., Koncepcja zarządzania wartością jako źródło kryzysu finansowego, "Finansowanie Nieruchomości" 2009, nr 20.
 • Kąpa-Kejna K., Rola doskonalenia procesów we wzroście wartości przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 • Knight J.A., Value Based Management: Developing a Systematic Approach to Creating Shareholder Value, McGraw-Hill, New York 1998.
 • Kochalski C., Koszty w przedsiębiorstwie zarządzanym przez wartość. Ujęcie modelowe. Prace Habilitacyjne nr 29, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Kochalski C, Nośniki wartości w spółkach giełdowych Wielkopolski [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Koller T., What Is Value-based Management? "McKinsey Quarterly" 1994, vol. 3.
 • Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomia i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999.
 • Kołodko G.W., Wędrujący świat, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2008.
 • Konowalczuk J., Wycena nieruchomości przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Korczyn A., Leksykon rachunkowości, ekonomiki i finansów przedsiębiorstwa rynkowego. Sigma, Skierniewice 1997.
 • Korzeb Z., Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejeść w polskim sektorze bankowym, Difin, Warszawa 2010.
 • Kosieradzka A., Lis S., Programowanie poprawy produktywności, lOiZwP Orgmasz, Warszawa 1998.
 • Kowalik M., Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy [w:] Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój, red. R. Borowiecki, AE-TNOiK-CECIOS, Warszawa-Kraków 2003.
 • Kozioł L., Metodyczne aspekty oceny produktywności, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 727, Kraków 2007.
 • Kozuń-Cieślak G., Efektywność w gospodarce globalnej - korporacje transnarodowe [w:] Praktyczne aspekty pomiaru efektywności, red. S. Wrzosek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1061, Wrocław 2005.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa 1999.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Krawiec F., Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2005.
 • Krysiak Z., Profil wartości jako miara efektywności działania firmy [w:] Efektywność -rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław 2005.
 • Krysiak Z., Wartość ryzyka, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2011, nr 2.
 • Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstw, Park, Bielsko-Biała 1992.
 • Kufel M., Wycena przedsiębiorstw w świetle regulacji prawnych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 1993, nr 7.
 • Kuhn T.S., Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa 2001.
 • Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1969.
 • Kurowski L., Efektywność gospodarowania i inwestycje zagraniczne w okresie transformacji [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1183, Wrocław 2007.
 • Kwieciński M., Wywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Lange O., Ekonomia polityczna, t. 1, PWN, Warszawa 1978.
 • Lange O., Wstęp do cybernetyki ekonomicznej, PWN, Warszawa 1965.
 • Langguth H., Kapitalmarktorientiertes Wertmanagement. Unternehmensbewertung, Unternehmenssteuerung und Berichterstattung, Verlag Vahlen, München 2008.
 • Leksykon rachunkowości, red. E. Nowak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Leszczyńska M., Koncepcja międzyorganizacyjnego systemu informacyjnego logistyki [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Fundacja UEK, Kraków 2007.
 • Leśkiewicz Z., Paradygmat racjonalności w gospodarowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1990.
 • Lichtarski J., Kilka uwag o rozpoznawaniu pozabilansowych elementów potencjału przedsiębiorstwa [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Lichtarski J., O endogenicznych barierach rozwoju nauk o zarządzaniu [w:] Dynamika zarządzania organizacjami. Paradygmaty - metody - zastosowania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007.
 • Lichtarski J., O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwem [w:| Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 34, Wrocław 2008.
 • Litwa P, Model wyceny wartości przedsiębiorstwa z zastosowaniem koncepcji ekonomicznej wartości dodanej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 631, Kraków 2003.
 • Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Machaczka J., Misiołek K., Modele naczelnego kierownictwa w spółkach kapitałowych [w:] Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Maćkowiak E., Ekonomiczna wartość dodana, PWE, Warszawa 2009.
 • Malczewski M., Czynniki i narzędzia warunkujące skuteczne zarządzanie wartością przedsiębiorstwa [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 • Mallette F., A Framework for Developing Your Financial Strategy, "L.E.K. Consulting Executive Insights" 2004, vol. 6, nr 3.
 • Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Marks K., Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej, t. 1, KiW, Warszawa 1956.
 • Marshall A., Principles of Economics, MacMillan & Co., New York 1890.
 • Martin J.D., Petty J.W., Value Based Management: The Corporate Response to the Shareholder Revolution, Harvard Business School Press, Boston 2000.
 • Matschke M.J., Brösel G., Matschke X., Fundamentals of Functional Business Valuation, "Journal of Business Valuation and Economic Loss Analysis" 2010, vol. 5, nr 1.
 • Matschke M.J., Brösel G., Wycena przedsiębiorstwa. Funkcje, metody, zasady, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Mazurek-Łopacińska K., Rola marketingu w kreowaniu wartości [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Mączyńska E., Gdy sługa staje się_ panem, czyli dysfunkcje pomiaru wartości biznesu i wyników działalności gospodarczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 639 - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 37, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011.
 • Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw. Zasady procedury, metody, SKwP, Warszawa 2005.
 • McTaggart J.M., Kontes P.W., Mankis M.C., The Value Imperative. Managing for Superior Shareholder Returns, The Free Press, New York 1994.
 • Melich A., Efektywność gospodarowania. Istota - metody - warunki, PWE, Warszawa 1980.
 • Mesjasz C, Koncepcje wartości przedsiębiorstwa w podstawowych teoriach władania korporacyjnego [w:| Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Mesjasz O, Ład (nadzór) korporacyjny. Geneza, definicja i podstawowe problemy [w:] Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, red. D. Dobija, I. Koładkiewicz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2001.
 • Metody wyceny przedsiębiorstw i przykłady ich zastosowania [w:] Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, t. 2, red. R. Borowiecki, Twigger, Warszawa 1997.
 • Michalski M., Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Micherda B., Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, red. B. Micherda, AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Międzynarodowe Standardy Wyceny 2007, PFSRM, Warszawa 2009.
 • Mikuła B., Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Mishkin ES., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Morawska S., Roszkowska P, Interesariusze w procesie upadłości przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2011, nr 2.
 • Mroczko F., Stańkowska M., Informacja jako kluczowy zasób współczesnych organizacji [w:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Difin, Warszawa 2010.
 • Mynarski S., Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa 1974.
 • Nadzór korporacyjny w procesie kreowania wartości i rozwoju przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, Abrys, Kraków 2005.
 • Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 2 - Finanse przedsiębiorstw, red. Z. Dresler, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Niestrój R., Finansowe aspekty marketingu [w:] Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, red. A. Czubała, R. Niestrój, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Niestrój R., Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 • Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Nogalski B., Bors K., Zarządzanie przez wartość, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 4.
 • Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa 2002.
 • Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych, red. E. Nowak, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008.
 • Olsen E., New Directions in Value Management, The Boston Consulting Group, Inc. 2002 - http://www.bcg.com/impact_expertise/publications/files/New_Directions_Value_ Management_Dec2002.pdf (8.02.2009).
 • Olsen E., Rethinking Value-based Management, "Handbook of Business Strategy" 2003, vol. 4.
 • Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych i procesów sterowania produkcją, red. M. Brzeziński, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2002.
 • Orłowski W.M., W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030, PWE, Warszawa 2010.
 • Osbert-Pociecha G., Relacja mießzy efektywnością a elastycznością organizacji [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1183, Wrocław 2007.
 • Pawłowski J., Efektywność przedsięwziąć gospodarczych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2004, nr 6.
 • Pawłowski J., Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Pełka B., Zarys ekonomiki i organizacji przemysłowych procesów produkcyjnych, PWE, Warszawa 1974.
 • Penc J., Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa 2003.
 • Perechuda K., Nielokalność jako nowy paradygmat współczesnego biznesu [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Piłejko K., Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu, PWN, Warszawa 1976.
 • Pindelski M., Etyka, CSR i CSV w orientacjach strategicznych, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 2.
 • Piontek F., Sektorowość i integralność kapitału ludzkiego i przyrodniczego w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym i trwałym [w:] Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w zrównoważonym rozwoju, red. F. Piontek, Akademia Techniczno--Humanistyczna w Bielsku-Białej-Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Wisła 2002.
 • Pluta W., Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2009.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003.
 • Podstawy marketingu, red. J. Altkorn, Instytut Marketingu, Kraków 2006.
 • Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2009.
 • Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, wyd. 7, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Podstawy zarządzania operacyjnego, red. Z. Jasiński, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 • Polowczyk J., Kreowanie wartości przedsiębiorstwa jako kluczowy element strategii biznesowej [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 • Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, Fundacja UEK, Kraków 2009.
 • Pomiar pieniężny działalności przedsiębiorstwa, red. B. Siwoń, PWE, Warszawa 1989.
 • Pomykalski A., Zarządzanie procesem innowacji. Wybrane kierunki badania [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Porębski C., Co nam po wartościach? Ośrodek Myśli Politycznej - Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
 • Porębski C., Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Znak, Kraków 1997.
 • Porter M.E., Competitive Advantage, The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.E., Kramer M.R., The Big Idea: Creating Shared Value, "Harvard Business Review" 2011, vol. 1.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1996.
 • Potocka-Lewicka S., System organizacji zarządzania właścicielską grupą kapitałową, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 570, Kraków 2002.
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) - Nota Interpretacyjna nr 5: "Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw", PFSRM, Warszawa 2011.
 • Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie, red. C. Suszyński, PWE, Warszawa 2007.
 • Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2010.
 • Rappaport A., Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance, The Free Press, New York 1986.
 • Rappaport A., Shareholder Value. Wertsteigerung als Maßstab für die Unternehmensführung, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995.
 • Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 • Rogowski W., Rachunek efektywności przedsięwzięte inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 • Rola handlu w tworzeniu wartości dla nabywcy, red. J. Szumilak, Fundacja UEK, Kraków 2007.
 • Romanowska M., Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny [w:] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, red. R. Borowiecki, M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1991 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości, Dz.U. z 1991 r., nr 10, poz. 35 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Przekształceń Własnościowych z dnia 20 listopada 1990 r. w sprawie przeprowadzania analiz prawnych i ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa-spółki, ich finansowania oraz kwalifikacji wymaganych od osób dokonujących analiz, Dz.U. z 1991 r., nr 2, poz. 10 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie analizy spółki, przeprowadzanej przed zaoferowaniem do zbycia akcji należących do Skarbu Państwa, Dz.U. z 2009 r., nr 37, poz. 288.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U. z 2002 r., nr 230, poz. 1924 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości, Dz.U. z 2005 r., nr 131, poz. 1092.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy, Dz.U. z 1997 r., nr 64, poz. 408 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego, Dz.U. z 1998 r., nr 98, poz. 612 z późn. zm.
 • Rumniak P., Standaryzacja procesu wyceny składników niematerialnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 639 - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 37, Szczecin 2011.
 • Rutkowski I., Marketing w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa [w:] Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, red. A. Czubała, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Schierenbeck H., Lister M., Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensführung, R. Oldenbourg Verlag, München 2002.
 • Schultze W., Hirsch C, Unternehmenswertsteigerung durch wertorientiertes Controlling. Goodwill-Bilanzierung in der Unternehmenssteuerung, Verlag Vahlen, München 2005.
 • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Sierpińska M., Niedbała B., Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Singh H., Challenges in Researching Corporate Restructuring, "Journal of Management Studies" 1993, vol. 30.
 • Skoczylas W., Niemiec A., Wartość poznawcza deterministycznego modelu wzrostu rynkowej wartości przedsiębiorstwa uwzględniającego przepływy pieniężne [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, red. E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378 - Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, nr 43, Szczecin 2004.
 • Skoczylas W., Problem pomiaru i oceny tworzenia wartości w erze informacji [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Skoczylas W., Wartość przedsiębiorstwa w systemie jego oceny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Skowronek C, Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, PWN, Warszawa 1954.
 • Smith P., Shareholder Value Implementation: Turning Promise into Reality, L.E.K. Consulting LLC, http://www.Iek.com/UserFiles/File/svi-14.pdf (18.02.2009).
 • Stabryła A., Kierunki badań nad rozwojem systemów informacji menedżerskiej [w:] Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, J. Czekaj, Difin, Warszawa 2010.
 • Stabryła A., Przełomy w teorii zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 3.
 • Stabryła A., Wybrane kierunki badań nad rozwojem firmy [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, t. 2, Kraków 2008.
 • Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Stabryła A., Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
 • Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Stalmach R., Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difin, Warszawa 2005.
 • Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych, wyd. 8 - poszerzone, PFSRM, Warszawa 2004.
 • Starovic D., Cooper S., Davis M., Maximising Shareholder Value. Achieving Clarity in Decision-making, CIMA, London 2004.
 • Steward, III, G.B., The Quest for Value. A Guide for Senior Managers, Harper Business, New York 1991.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Strategie wzrostu wartości firmy, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2000.
 • Sudoł S., Niektóre kontrowersyjne problemy dotyczące przedsiębiorstwa jako instytucji, "Organizacja i Kierowanie" 2005, nr 1(120).
 • Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsię-biorstwem, PWE, Warszawa 2006.
 • Suszyński C, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
 • Szablewski A., Nowe paradygmaty, migracja kapitału i światowy system pieniężny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 578 - Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 24, Szczecin 2009.
 • Szczepankowski P, Indeks tworzenia wartości (VCI) w ocenie wpływu aktywów niematerialnych w kreowaniu korzyści dla akcjonariuszy [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, red. E. Urbańczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001.
 • Szczepankowski P, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Szczepankowski P., Wykupy menedżerskie w kształtowaniu efektywności polskich przedsiębiorstw [w:] Praktyczne aspekty pomiaru efektywności, red. S. Wrzosek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1061, Wrocław 2005.
 • Szpanderski A., Koncepcja paradygmatu i jej znaczenie dla nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2009, nr 4(138).
 • Szymura-Tyc M., Zarządzanie przez wartość dla klienta [w:] Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa 2002.
 • Śleszyński L, Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza Aries, Warszawa 2000.
 • Tatarkiewicz W., O filozofii i sztuce, PWN, Warszawa 1986.
 • Tatarkiewicz W., Parerga, PWN, Warszawa 1978.
 • Taylor E., Historia rozwoju ekonomiki, t. 1, Delfin, Lublin 1991.
 • Tischner L, Myślenie według wartości, Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak", Kraków 1981, s. 483.
 • Tymczasowe zasady wyceny nieruchomości, Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1994.
 • Tyrańska M., Determinants of Management Effectiveness [w:] Enterprises Facing New Economic Challenges. Management - Development - Restructuring, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Cracow University of Economics - Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2010.
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • Urbanek P., Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, t.j. Dz.U. z 2010 r., nr 102, poz. 651 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z pózn. zm.
 • Vademecum produktywności, red. S. Lis, Placet, Warszawa 1999.
 • Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przykłady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008.
 • Voigt J.F., Unternehmensbewertung und Potentialanalyse, Gabler Verlag GmbH, Wiesbaden 1990.
 • Walczak-Duraj D., Społeczna reputacja firmy - istotna zmienna wartości przedsiębiorstwa [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2001.
 • Wartość i wycena przedsiębiorstwa, red. M. Kufel, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1991.
 • Wertmanagement. Ein Instrument zur Steigerung des Unternehmenswertes, red. H. Pern- steiner, Linde Verlag, Wien 2001.
 • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Woleński J., Wartości: między filozofią a doświadczeniem potocznym, http://humanizm. free.ngo.pl/wolenski2.htm (30.07.2010).
 • Woźniak K., Pomiar i sprawność systemu informacyjnego - próba operacjonalizacji [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, t. 2, Kraków 2008.
 • Woźniak-Sobczak B., Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005.
 • Wrzosek S., Ocena efektywności rzeczowych inwestycji przedsiębiorstw, Sygma, Wrocław 1994.
 • Wrzosek S., Wartość przedsiębiorstwa jako kryterium ocen i decyzji [w:] Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Wrzosek S., Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsię-biorstw [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław 2005.
 • Współczesna analiza finansowa, red. B. Micherda, Zakamycze, Kraków 2004.
 • Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, red. W. Kowalczewski, Difin, Warszawa 2008.
 • Współczesne problemy rachunkowości, red. A. Jarugowa, PWE, Warszawa 1991.
 • Wuntsch M. von, Bach S.,Trabold H., Wertmanagement und Steuerplanung in der globalen Wirtschaft, Verlag Vahlen, München 2006.
 • Wycena firm dla potrzeb tworzenia spółek kapitałowych, red. W.M. Grudzewski, IOPM, Warszawa 1990.
 • Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2005.
 • Wycena przedsiębiorstw. Metody - procedury - przykłady, red. R. Borowiecki, AE- TNOiK, Warszawa-Kraków 1992.
 • Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2011.
 • Wyciślak S., Kryzys 2008-2011. Refleksje nad rolą przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2012,nr 2.
 • Wypych M., Analiza czynnikowa rentowności przemysłu w okresie wzrostu i spowolnienia gospodarczego [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 144, Wrocław 2010.
 • Young S.D., O'Byrne S.F., EVA and Value-based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill, New York 2001.
 • Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych. Aspekt teoretyczno-praktyczny, red. R. Borowiecki, Difin, Warszawa 2003.
 • Zarządzanie wartością firmy, red. A. Herman, A. Szablewski, Poltext, Warszawa 1999.
 • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, red. A. Szatkowski, Wydawnictwo UEK, Kraków 2008.
 • Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 16 listopada 1983 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przez jednostki gospodarki uspołecznionej, M.P. z 1983 r., nr 40, poz. 233 z późn. zm.
 • Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości nieruchomości, M.P. z 1995 r., nr 13, poz. 163.
 • Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, FRRwP, Warszawa 1999.
 • Zarzecki D., O standardach wartości stosowanych na potrzeby wyceny przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 406 - Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, nr 43, Szczecin 2005.
 • Zarzecki D., O standardach wyceny przedsiębiorstw [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 144, Wrocław 2010.
 • Zarzecki D., Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
 • Zarzecki D., Wycena przedsiębiorstw - wyzwania dla teorii i praktyki [w:] Udział rzeczoznawców majątkowych w wycenie przedsiębiorstw. Zasady dobrej praktyki zawodowe], Materiały XIX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, PFSRM -ŚSRM, Kielce 2010.
 • Zarzecki D., Zastosowanie ekonomicznej wartości dodanej w wycenie przedsiębiorstw [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 434 - Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa, nr 48, Szczecin 2006.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1979.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171215791

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.